W ramach działań Ośrodka powstał program wydawniczy, który jest naturalnym elementem promocji kulturalnej miasta. Tak więc może on współtworzyć wizerunek naszego miasta. Jest adresowany z jednej strony do masowego odbiorcy (zarówno z kraju jak i z zagranicy), a z drugiej strony w ramach tego programu ukazują się publikacje zmierzające do uporządkowania wiedzy o wielu lubelskich tematach (historia, kultura), które są ważne dla Lublina, a wciąż mało znane.

W ramach działań Ośrodka powstał program wydawniczy, który jest naturalnym elementem promocji kulturalnej miasta. Tak więc może on współtworzyć wizerunek naszego miasta. Jest adresowany z jednej strony do masowego odbiorcy (zarówno z kraju jak i z zagranicy), a z drugiej strony w ramach tego programu ukazują się publikacje zmierzające do uporządkowania wiedzy o wielu lubelskich tematach (historia, kultura), które są ważne dla Lublina, a wciąż mało znane.

"Wreszcie nie pojawia się nikt. Szkice o twórczości Andrzeja Niewiadomskiego" pod red. Anity Jarzyny, Katarzyny Kuczyńskiej-Koschany, Agaty Szulc-Woźniak i Joanny Żabnickiej

Książka „Wreszcie nie pojawia się nikt”. Szkice o twórczości Andrzeja Niewiadomskiego pomyślana została jako prezent od czytelników – prezent-prolegomena – dla Autora wszechstronnego: poety, eseisty, badacza literatury.

 

"Wreszcie nie pojawia się nikt. Szkice o twórczości Andrzeja Niewiadomskiego" pod red. Anity Jarzyny, Katarzyny Kuczyńskiej-Koschany, Agaty Szulc-Woźniak i Joanny Żabnickiej

Jest to zbiór tekstów napisanych przez osoby mierzące się z wyrafinowanymi konstrukcjami językowymi, a przy tym zdające sobie sprawę z zaniedbania niedopowiedzenia, jakiego dopuszczono się wobec tej twórczości. Tom został podzielony na cztery części. Domagała się tego różnorodność szkiców i impresji, które nadeszły na nasze zaproszenie, a także niepisana, choć widoczna zasada, rządząca układem utworów w tomikach poetyckich Niewiadomskiego. Teksty zamieszczone w pierwszym rozdziale, zatytułowanym Mapa i okolice, skupiają się wokół eseju Mapa. Prolegomena. Autorzy poszczególnych zbliżeń do tego eseju podejmują próby opisu i kategoryzacji aspektów specyficznie pojmowanej topografii języka – języka topograficznego, jakim posługuje się poeta. Druga partia szkiców, uwolniona niejako od ciążenia ku jednej tylko książce – lub wręcz skupiona na wyciętych z nich utworach – nosi tytuł Lit(osfera) przedmiotu i dotyczy w dużej mierze aspektu widzialności wierszy Niewiadomskiego. Na co wygląda – trzeci z kolei rozdział zbiorku – to zestaw wariacji interpretacyjnych opartych na twórczości poetyckiej Niewiadomskiego. Ostatnia część natomiast, Z myślą o, to zestaw impresji powstałych z inspiracji tekstami naszego bohatera. Naszą intencją było stworzenie książki, stanowiącej próbę zarysowania cech charakterystycznych dorobku Niewiadomskiego, pokazującą Go w węższej i szerszej perspektywie – od analizy jednego utworu czy książki aż po syntetyzujące ujęcia dotyczące wszelkich aspektów tej twórczości.

Od Redakcji  

Słowa kluczowe