Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Zarządzenie o dostarczeniu metali

Władze niemieckie za pośrednictwem Judenratu wydały zarządzenie, na mocy którego w okresie do 15 czerwca, każda rodzina żydowska była zobowiązana dostarczyć conajmniej 4 kg metalu. W tym celu utworzono Komitety Domowe, za pośrednictwem, których można było wypełnić nałożony obowiązek. Metale można było również dostarczać do siedziby Judenratu przy ul. Grodzkiej 11, jak również za pośrednictwem utworzonej w dniu 5 czerwca Komisji Zbiórki Metali, która funkcjonowała do 30 czerwca:

Na zarządzenie Niemieckiej Władzy zostanie w najbliższych dniach wśród ludności żydowskiej w Lublinie przeprowadzona zbiórka wszystkich przedmiotów metalowych. Idzie tu o następujące metale: 1. miedź, 2. mosiądz, 3. tombak, 4. bronz, 5. nikiel, 6. nowe srebro, 7. cyna, 8. cynk. Każda rodzina żydowska winna dostarczyć najmniej 4 kg. tego rodzaju metali, na co otrzyma prawidłowe pokwitowanie z podaniem wagi dostarczonej ilości. Zbiórka będzie przeprowadzana w trojaki sposób: a/ przez specjalnie zorganizowane komitety domowe, b/ przez delegatów, upoważnionych do zbierania z ramienia specjalnie w tym celu powołanej Komisji Zbiórki Metali, c/ przez bezpośrednie dostarczenie metali w lokalu Rady Żydowskiej. Dostarczenie metali rozpoczyna się bezzwłocznie, a zbiórka musi być najpóźniej do dnia 15 czerwca b. r. ukończona. Metale należy składać w lokalu Gminy, ul. Grodzka 11, jako tymczasowym miejscu zbiórki [...].

Nad akcją zbierania nadzór miała mieć specjalnie w tym celu wyłoniona Komisja, w skład której weszli: Aron Bach, Urysz Cymerman, Aron Jankiel Kantor oraz Aleksander Lewi [wykaz imienny].