Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Sprawa między władzami i pospólstwem lubelskiego Podzamcza a seniorami lubelskiej gminy żydowskiej

Aleksy Iwaszkowicz wójt podzamecki lubelski, Wojciech Zychowicz ławnik oraz Szymon Żelazo i Jan Oszczepalski jako reprezentanci pospólstwa podzameckiego z jednej, a także Irsz Doktorowicz, Zawel Mendlowicz, Lewek Jakubowicz, Lewek Józwowicz, Izaak Jachimowicz, seniorzy [urzędnicy gminy odpowiedzialni za nią przed władzą państwową lub dominialną - red.] gminy lubelskiej z drugiej strony roborują [zatwierdzają urzędowo akt sporządzony prywatnie - red.] zawarty między sobą 18 XI 1642 r., w obecności burgrabiego zamku lu­belskiego Mateusza Wronowskiego i vicesgerenta Bernata Wojciechowskiego, akt zgody regulujący powinności podatkowe Żydów w stosunku do nabytych przez nich na lubelskim Podzamczu od chrześcijan domów i posesji. Tytułem zaległych podatków Żydzi mieli wpłacić do kasy podzameckiej 680 złp, od 1 I 1643 r. mieli być jednak zwolnieni od podatków (z wyjątkiem tych nakładanych na Żydów), zo­bowiązywali się jedynie corocznie wypłacać urzędowi podzameckiemu lubelskiemu kwotę 100 złp.