Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Sprawa lustracji starostwa parczewskiego z 1616 r.

Żyd parczewski Wulf Chylowicz, w imieniu całej żydowskiej gminy parczew­skiej oblatuje [wpisuje do ksiąg urzędowych - red.] wyciąg z lustracji starostwa przeprowadzonej 28 XII 1616 r. przez kasztelana biechowskiego Wacława Kiełczowskiego, podkomorzego rawskiego Pio­tra Jarzynę, stolnika ciechanowskiego Wojciecha Sękowskiego i pisarza podskarbińskiego koronnego Stanisława Kiewlicza, dotyczący Żydów w Parczewie. Mowa o okazaniu przez Żydów przywileju króla Zygmunta Augusta z 1566 r. nadającego im grunt pod cmentarz, aktu ugody między Żydami a miastem z 1591 r. zawartej za zgodą starosty Jana Tęczyńskiego, dotyczącej powinności żydowskich wobec miasta i prawa do budowy domów i zakładania ogrodów przy ul. Brzeskiej, a także regu­lującej sprawy handlu. Dalej m.in.: „Jest domów żydowskich, okrom zatyłków, 20, z każdego gospodarz winien dać do dworu na rok po złp 3, facit [co daje - red.] złp 60. Zatylnych domów 11, z każdego dają po złp 1 gr 15, facit złp 16 gr 15. Komorników wedle rejestru dworskiego 10, daje każdy do dworu czynszu na rok po złp 1, facit złp 10". Lustracja wymienia ponadto wśród Żydów szklarza (płacił 6 złp rocznie), 10 rzeźników (każdy daje po kamieniu łoju), 13 bań gorzałczanych (po 24 gr od bani), 2 sukienników (po 24 gr), 3 kramarzy (po 8 gr), 5 przekupek (po 3 gr).