Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Sprawa Kotarbskiego przeciwko Doktorowiczowi

Dekret urzędu grodzkiego lubelskiego, nakazujący Żydowi lubelskiemu Jeleniowi Irszowi Doktorowiczowi, pod groźbą kary banicji, zapłacenie po 3 grzywny kary na rzecz urzędu i powoda, szl. [szlachetnego - red.] Mikołaja Kotarbskiego. 22 V 1631 r. w grodzie radomskim oblatowany [wpisany do ksiąg urzędowych - red.] został kontrakt zawarty między Kotarbskim a Doktorowiczem na dzierżawę przez Żyda czopowego w wysokości 30 tys. złp, z którego Doktorowicz nie w pełni się wywiązał i nie dostarczył do skarbu koronnego 1300 złp. Sprawę tę rozpatrywał już trybunał skarbowy w Radomiu i trybunał koronny lubelski, który nakazał ostatecznie Doktorowiczowi wypłacenie Kotarbskiemu 300 złp, czego Żyd dotąd nie uczynił. Załączona manifestacja Kotarbskiego uczyniona kilka dni później o niezapłaceniu mu przez Doktorowicza zasądzonej sumy 3 grzywien.