Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Rozporządzenie o żydowskim szkolnictwie powszechnym, zawodowym i fachowym

Generalny Gubernator Hans Frank wydał rozporządzenie, na mocy którego przywrócono żydowskie szkolnictwo powszechne, zawodowe i fachowe, za które odpowiedzialny był Judenrat. Nauczanie mogło być prowadzone jedynie w językach jidisz lub hebrajskim, a nadzór sprawowały niemieckie władze szkolne. Rozporządzenie regulowało następujące kwestie:

[...] 1/ Rada żydowska obowiązana jest, dbać o szkolnictwo żydów,

2/ W tym celu winna rada żydowska zakładać i utrzymywać potrzebną ilość szkół powszechnych; może ona oprócz tego zakładać szkoły fachowe i zawodowe,

3/ Rada żydowską winna dbać o wykształcenie i dokształcenie nauczycieli szkół, utrzymywanych przez nią,

4/ Szkoły utrzymywane przez radę żydowską są szkołami prywatnymi [...].

Rozporzadzenie miało wejść w życie z dniem 1 września.