Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Rozporządzenie o przymusie oznaczenia sklepów żydowskich

Ogłoszone zostało roporządzenie Generalnego Gubernatora Hansa Franka o przymusie oznaczenia w widocznym miejscu gwiazdą Dawida sklepów należących do żydowskich właścicieli:

[...] Sklepy żydowskie winny być zaopatrzone w gwiazdę syjonu wyraźnie z ulicy widoczną, określeń i napisów niemieckich żydom umieszczać nie wolno.

Z zakazu umieszczania napisów w języku niemieckim zwolnieni byli Polacy. Ponadto dookreślone zostały zarządzeniem parametry umieszczania oznakowania:

[...] Szyldy sklepów żydowskich winny brzmieć w języku żydowskim - przy czym wielkość liter żydowskich winna być nie mniejsza niż 5 cm - poza tym może być treść szyldu powtórzona w języku polskim - przy czym jednak tekst polski winien być umieszczony w odległości nie mniejszej niż 10 cm od tekstu żydowskiego a wielkość liter polskich wynosić nie więcej niż 2/3 liter żydowskich [...]. Ponadto musi na drzwiach wejściowych każdego sklepu żydowskiego być na widocznym miejscu umieszczona gwiazda Dawida w kolorze niebieskim na białym tle.