Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Prośba o pomoc dla emerytowanych urzędników państwowych

Do "Joint" w imieniu emerytowanych urzędników państwowych pochodzenia żydowskiego, zwrócił się doktor Dawid Engel /zam. Peowiaków 11/ z prośbą o udzielenie pomocy materialnej w formie co miesięcznej zapomogi; prośbę Engel umotywował trudnymi warunkami bytowymi:

[...] emerytowani urzędnicy państwowi od 12 wzgl. 11 miesięcy pozostają bez poborów emerytalnych i dlatego w nędzy materialnej, bo co mieli zbędnego sprzedali i gdzie mogli coś pożyczyć - pożyczyli na najskromniejsze życie. Obecnie wraz z rodzinami [...] głodują i dlatego właśnie ośmielają się uprzejmie prosić:

Raczy [...] Dyrekcja udzielić im łaskawie na utrzymanie się przy życiu zapomogi mieszięcznej - przy czym wszyscy zobowiązują się niezwłocznie po nastaniu normalnych czasów i zapłaceniu im ich należnych poborów emerytalnych - wszystkie zapomogi zwrócić [...].