Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Pierwsze postanowienie wykonawcze do rozporządzenia o wykonywaniu przymusu pracy przez ludność żydowską

Wyższy Dowódca SS i Policji w Generalnym Gubernatorstwie SS-Obergruppenführer Friedrich Wilhelm Krüger wydał tzw. pierwsze postanowienie wykonawcze do rozporządzenia Generalnego Gubernatora z dnia 26 października o wprowadzeniu przymusu pracy dla ludności żydowskiej na terenie Generalnego Gubernatorstwa, na mocy którego od dnia 1 stycznia 1940 roku zabroniono Żydom opuszczać swoje miejsce zamieszkania. Nakazano wszystkim Żydom, którzy znaleźli się na terenie Generalnego Gubernatorstwa, aby zgłosili ten fakt władzom niemieckim i Judenratowi właściwym dla aktualnego miejsca pobytu. Zabroniono Żydom korzystania z ulic, dróg i placów między godzinami 21 a 5 rano bez zgody władz niemieckich, co de facto oznaczało wprowadzenie godziny policyjnej. Za nieprzestrzeganie zarządzeń groziły poważne sankcje:

[...] I/ Zabrania się Żydom przesiedlania się z miejsca, w którym dotąd stale czy czasowo mieszkali poza granicą tego miasta czy gminy bez pisemnego zezwolenia Niemieckiej Władzy Cywilnej /w Lublinie Urzędu Nadburmistrzowskiego/ wzgl. wałęsania się z miejsca na miejsce przy równoczesnym zlikwidowaniu dotychczasowego pomieszczenia.

II/ Każdy Żyd, przesiedlający się do jednej z miejscowości na terenie Generalnej Gubernii - winien najpóźniej w 24 godziny po przekroczeniu granic Gubernii zameldować się w Urzędzie burmistrzowskim tego miejsca, w którym znalazł pomieszczenie a ponadto zawiadomić o swoim przybyciu Gminę Żydowską tegoż miejsca.

III/ Zabrania się Żydom przebywającym na terenie Generalnej Gub. przebywania w jakiejkolwiek formie na szosach, drogach, ulicach czy placach publicznych w czasie od 21 [...] do 5 rano bez pisemnego zezwolenia miejscowej Władzy Niemieckiej, z wyjątkiem wypadków wyższej konieczności publicznej czy też prywatnej [...].