Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Ostateczny termin oznakowania Żydów na terenie GG

Władze niemieckie za pośrednictwem Judenratu wydały zarządzenie, na mocy którego dzień 31 stycznia określono jako ostateczny i nieprzekraczalny termin oznakowania wszystkich Żydów powyżej 10 roku życia białą opaską z gwiazdą Dawida. Nie zastosowanie się do zarządzenia mogło skutkować postawieniem przed Sądem Specjalnym. Żydzi mogli zaopatrzyć się w opaski m. in. w siedzibie Judenratu przy ul. Grodzkiej 11:

Najpóźniej do dnia 31 stycznia br. muszą wszyscy Żydzi i Żydówki przebywający na terenie Gen. Gubernii, którzy przekroczyli 10 rok życia zaopatrzyć się i nosić na prawym rękawie ubrania i płaszcza białe opaski o minimalnej szerokości 10 cm zaopatrzone w gwiazdę Syjonu. Zaznacza się z całym naciskiem, iż Żydzi i Żydówki nie noszący opasek - będą bezzwłocznie uwięzieni i oddani Sądowi Specjalnemu do ukarania [...].

Oznakowanie ludności żydowskiej białą opaską z gwiazdą Dawida, usankcjonowane zostało rozporządzeniem Generalnego Gubernatora Hansa Franka z dnia 23 listopada 1939 roku, w którym jako ostateczny termin wprowadzenia opasek wyznaczono 31 grudnia, co jak widać nie zostało dotrzymane. W Lublinie absolutny obowiązek noszenia opasek wszedł w życie z dniem 1 lutego 1940 roku.