Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Nakaz stosowania się do godziny policyjnej

Judenrat wezwał ludność żydowską, zamieszkującą getto na Podzamczu, aby stosowała się do godziny policyjnej; zakazano Żydom grupowania się i blokowania ulic, jak również wezwano rodziców do roztoczenia opieki nad dziećmi biegającymi po getcie w czasie godziny policyjnej. Nie stosowanie się do zarządzeń władz niemieckich miało być surowo karane:
 
W ostatnich dniach stwierdzono, że w godzinach wieczornych, bezpośrednio przed nastaniem godziny policyjnej, mieszkańcy dzielnicy żydowskiej zbierają się grupami na ulicach i przed bramami domów, tamując ruch uliczny i wywołując głośne hałasy, ponadto dzieci pozostawione bez opieki przez rodziców, biegają po ulicach bez żadnego nadzoru a to nawet po godzinach policyjnych.
 
Rada Żydowska wzywa ludność żydowską […], by zaniechała tłumnego gromadzenia się na ulicach i przed bramami domów, przede wszystkim zaś wzywa rodziców i opiekunów, by nie pozostawiali dzieci bez nadzoru na ulicach i podwórzach domów i czuwali nad zatrzymaniem ich w domu.
 
Osoby, wykraczające przeciwko powyższemu będą surowo karane, za dzieci zaś znajdujące się bez opieki na ulicy, odpowiedzialność ponosić będą rodzice lub opiekunowie.