Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

sylwetka absolwenta

Studenci kierunku Teksty kultury i animacja sieci zdobędą wiedzę i podstawowe umiejętności pozwalające na pracę w zawodach związanych z pracą z tekstem w nowych mediach (m.in. copywriter, content manager, broker informacji, scenarzysta gier i aplikacji internetowych). Drugi obszar, do którego przygotowują studia, to pełnienie ważnych funkcji społecznych związanych z tworzeniem (twórca, krytyk, animator, menadżer, dziennikarz) i zagospodarowywaniem przestrzeni kulturowej, zwłaszcza w jej wymiarze medialnym i internetowym (organizacja życia artystycznego i kulturalnego, doradztwo w zakresie kultury, rzecznik prasowy, specjalista PR, redaktor w wydawnictwach i redakcjach czasopism, twórca i redaktor stron i portali internetowych, koordynator projektów kulturowych, specjalista w zakresie kultury, promocji i informacji na każdym szczeblu administracji państwowej i samorządowej).

Absolwent kierunku Teksty kultury i animacja sieci posiada umiejętności praktyczne związane z kulturą i nowymi sposobami uczestnictwa w kulturze. Ponadto posiada podstawowe kompetencje w zakresie szeroko rozumianej humanistyki i orientuje się w najnowszych problemach kultury współczesnej. Absolwent rozumie zjawiska tekstu i kultury oraz jej dyskursów. Zna reprezentatywne zjawiska kultury. Posiada podstawową wiedzę z zakresu teorii i filozofii kultury, antropologii, nauki o komunikowaniu społecznym, kultury audiowizualnej, cyberkultury i nowych mediów oraz różnorodnych przedstawień kulturowych.

Absolwent kierunku Teksty kultury i animacja sieci posiada umiejętność czynnego rozumienia tekstów i dyskursów kultury (zwłaszcza umiejętność krytycznej analizy i interpretacji). Zna reguły i praktyki tworzenia oraz innowacyjnego przetwarzania zasobów kultury. Jest przygotowany do pracy z tekstami kultury i posiada praktyczną wiedzę na temat animacji przedsięwzięć kulturalnych, funkcjonowania instytucji kultury, inicjowania i prowadzenia programów kulturowych, edukacyjnych i artystycznych (zwłaszcza z wykorzystaniem nowych mediów i technologii).

Absolwent studiów otrzymuje tytuł licencjata i jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia (magisterskich).