Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

przedmioty

I ROK

Wykłady obowiązkowe
Zagadnienia procesu historycznoliterackiego, formacje kulturowe, dyskursy kultury
Powinowactwo sztuk
Semiotyka kultury
Estetyka
Wprowadzenie do wiedzy o kulturze
Wstęp do nauki o komunikacji
Logika
 

Ćwiczenia obowiązkowe
Analiza utworu literackiego: podstawy sztuki interpretacji (z elementami wiedzy o literaturze)
Poetyka tekstu z elementami teorii literatury (struktura dzieła literackiego, elementy tekstologii, zagadnienia stylu i teorii dyskursu)
Gramatyka funkcjonalna
Logika
Lektura tekstów kultury (od mitu do filmu)
Kultura i literatura epok dawnych (do XVIII w.)
Propedeutyka pracy z tekstami kultury (kompendia, biblioteki i archiwa, metody opisu i adresowania tekstów kultury, sposoby przeszukiwania i twórczego wykorzystywania różnorodnych zasobów kulturowych)
Humanistyka cyfrowa
Zasoby internetowe
Zagadnienia digitalizacji zasobów kultury
Wychowanie fizyczne


Konwersatoria obowiązkowe
Media społecznościowe
Współczesne życie kulturalne
Wprowadzenie do antropologii kultury


Warsztaty (do wyboru jedne zajęcia w semestrze)
Fotografia
Typografia i druk
Muzyka


Wykłady do wyboru
Źródła kultury śródziemnomorskiej
Teatr nowoczesny (reforma teatru – Craig, Appia, Artaud; teatr eksperymentalny, teatr tańca, plastyka i nowe media w teatrze)
Antropologia i semiotyka codzienności
Cyberkultura – kultura w sieci

Lektoraty
Język obcy nowożytny

 

ROK II

Wykłady obowiązkowe
Historia filozofii
Wybrane zagadnienia socjologii (w tym socjologia kultury)
Podstawy psychologii (psychologia rozwojowa, psychologia komunikacji społecznej)


Ćwiczenia obowiązkowe
Zajęcia do wyboru: Czytanie tekstów kultury: teatr, film, sztuki wizualne (z elementami wiedzy o teatrze, filmie i sztukach wizualnych) // Czytanie tekstów kultury: sztuki plastyczne, architektura (z elementami wiedzy o sztuce)
Wiek XIX: romantyzm (kultura, literatura, kontynuacje)
Wiek XIX: pozytywizm, realizm, naturalizm (kultura, literatura, kontynuacje)
Kultura języka (gatunki mowy, style, dyskursy)
Stylistyka praktyczna: teksty użytkowe (style prowadzenia korespondencji: list, e-mail, zaproszenie, informacja, relacja z wydarzenia; redakcja, adiustacja, korekta i edycja tekstu; retoryka mediów współczesnych)
Propedeutyka animacji sieci (praca on-line, zdalne nauczanie: e-learnig, kursy otwarte, podcasty, Digital Storytelling)
Edytorstwo sieciowe (zagadnienia edycji cyfrowej)
Wstęp do programowania (propedeutyka informatyki, architektura systemów komputerowych,  systemy operacyjne, algorytmy)
Projektowanie stron i portali internetowych (podstawy programowania, elementy grafiki komputerowej, narzędzia do prototypowania)
Propedeutyka pracy naukowej


Konwersatoria obowiązkowe
Etnografia i antropologia stosowana (badania terenowe, praca z dziedzictwem kulturowym regionu, turystyka kulturowa)
Narracje pamięci (metody opowiadania o przeszłości, nowe formy przekazywania pamięci)
Myślenie projektowe (podstawy zarządzania kulturą, prowadzenie projektów – szczególnie informatycznych, tworzenie i realizacja konkretnych projektów indywidualnych i grupowych)
Nowe media i intermedialność (rekonesans – cyfrowe interfejsy, aplikacje mobilne, konwergencje mediów, w tym problemy digitalizacji pamięci kulturowej, zagadnienia integracji baz tekstowych, ikonograficznych, audio i wideo)
Metodologie humanistyki


Laboratorium: realizacja projektu dyplomowego
Projekt dyplomowy


Warsztaty (do wyboru jedne zajęcia w semestrze)
Pragmatyka animacji kultury (organizacja wydarzeń kulturalnych, dokumentacja i opracowanie struktury wydarzenia; strategie promocyjne i praktyka redakcyjno-edytorska: plakat, zaproszenie, listy mailingowe, banery etc.; sztuka komunikacji: prezentacje i wystąpienia publiczne, prowadzenie spotkań z ludźmi kultury, przeprowadzanie wywiadu)
Sztuka pisania
Krytyka literacka


Wykłady (do wyboru)
Antropologia miasta
Sztuka miasta – artyści ulicy (street art)
Kultura popularna
Kultura 2.0 (narzędzia cyfrowe, nowe media i systemy sieciowe w projektach kulturowych i edukacyjnych, narracje hipertekstowe i multimedialne, technologie „rzeczywistości rozszerzonej” w działaniach kulturotwórczych)


Zajęcia otwarte (wykłady mistrzowskie, warsztaty, seminaria przeprowadzane w formule THATCamp)
Teksty kultury i animacja sieci

Lektoraty
Język obcy nowożytny

 

ROK III

Wykłady obowiązkowe
Filozofia kultury (z elementami etyki nowych mediów)
Etyka


Ćwiczenia obowiązkowe
Modernizm: Młoda Polska i dwudziestolecie międzywojenne (kultura, literatura, kontynuacje)
Kultura i literatura lat 1939–1989
Stylistyka praktyczna: tekst dyskursywny (recenzja, esej, rozprawa)
Kultura żywego słowa: retoryka wystąpień publicznych, erystyka, ortofonia, emisja głosu, niewerbalne elementy komunikacji w dialogu bezpośrednim
Warsztat dziennikarza (prasa, radio, telewizja, wiedza o filmie, realizacja filmowa i telewizyjna, gatunki dziennikarskie)
Nowe media jako narzędzie komunikacji społecznej (ze szczególnym uwzględnieniem TV – analiza i interpretacja materiałów emisyjnych: ramówka, programy informacyjne, prognoza pogody, programy rozrywkowe, reklamy etc.; konwencje, ukryte akty perswazji, ideologiczne nacechowanie przekazów medialnych)
Język mediów audiowizualnych i narzędzia multimedialne (praca z dźwiękiem i obrazem: grafika, fotografia, wideo)


Seminaria dyplomowe i laboratoria: realizacja projektu dyplomowego
Seminarium dyplomowe
Projekt dyplomowy
Przygotowanie pracy dyplomowej i egzamin dyplomowy


Projekty
Kulturowy potencjał prowincji (zagadnienia geopoetyki, pamięć miejsc: topografia i historia, mitologie regionalne; dokumentacja, zbieranie materiałów, odtwarzanie kontekstu, przeprowadzanie wywiadów, historie mówione)
Historie prywatne (dzieje rodzin i koleje losu pojedynczych osób; dokumentacja, zbieranie materiałów, odtwarzanie kontekstu, przeprowadzanie wywiadów, historie mówione)


Konwersatoria obowiązkowe
PR i sztuka reklamy (propedeutyka kształtowania relacji z otoczeniem, sposoby apelowania, budowa tekstu reklamowego)
Ekonomika mediów (internet, marketing w sieci, reklama internetowa, działania promocyjne)
Lublin i Lubelszczyzna (archeologia pamięci kulturowej)
Lubelska historia kontrkultury (buntownicy PRL-u, środowisko KUL, teatr alternatywny, niezależny ruch wydawniczy)
Finansowanie kultury (źródła finansowania, organy administracji państwowej i władz samorządowych zajmujące się kulturą, instytucje wspierające kulturę, ścieżki dotacji, fundusze ministerialne i unijne, pragmatyka starań o dotacje, struktura wniosków grantowych, fundraising, kooperacja biznesu i kultury, fundacje, instytucje non-profit etc.)
Prawne aspekty animacji kultury i współpracy z autorami (zagadnienia ochrony własności intelektualnej, wprowadzenie do prawa autorskiego, umowy autorskie i inne umowy prawne w kulturze)


Wykłady (do wyboru)
Zagadnienia geopoetyki (semiotyka przestrzeni, topografia symboliczna, geografia kulturowa)
Pogranicza kulturowe (kultura wieloetniczna, pogranicze polsko-ruskie, pogranicze polsko-żydowskie, pogranicze kulturowe w perspektywie postkolonialnej)
Gender: feminizm, queer studies, men’s studies
Zagadnienia popkultury (literatura gatunkowa: kryminał, melodramat, fantastyka naukowa, fantasy, horror; ludologia: gry komputerowe; sztuka komiksu)
Performatyka: performance, happening, flash-mob, gry miejskie (zarys dziejów, teorie, praktyka)
Funkcjonowanie rynku wydawniczego (agencja literacka, wydawnictwo, promocja i marketing, dystrybucja)
Semiotyka sieci (rzeczywistość usieciowiona jako przestrzeń kulturowa, zagadnienia przekodowania intersemiotycznego, problemy digitalizacji tekstów kultury)


Zajęcia otwarte (wykłady mistrzowskie, warsztaty, seminaria przeprowadzane w formule THATCamp)
Teksty kultury i animacja sieci

 

WOLONTARIATY
Realizowane w obszarze działań kulturowych, zaliczenie na podstawie przynajmniej jednego wolontariatu w ciągu roku akademickiego lub analizy konkretnego wydarzenia lub przedsięwzięcia kulturalnego (wartość kulturowa, struktura, sposób organizacji, zasięg etc.)


STAŻE
Prace organizacyjne, działania animacyjne i pomocnicze, realizacja projektów cyfrowych lub sieciowych – w instytucjach kultury, redakcjach czasopism, wydawnictwach (współpracujących przy realizacji programu studiów)