Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

projekt dyplomowy

Podstawą uzyskania dyplomu licencjata na kierunku Teksty kultury i animacja sieci będzie realizacja grupowego projektu z zakresu wyznaczanego przez problematykę studiów. Projekty będą miały charakter sieciowy i zostaną powiązane z konkretnymi potrzebami społecznymi.

Projekty wykonywane będą w kooperacji z instytucjami kultury współpracującymi przy realizacji programu studiów. Opiekę nad realizacją projektu sprawował będzie pracownik instytucji kultury oraz pracownik naukowy prowadzący seminarium licencjackie.

Czas pracy nad projektem: 3 ostatnie semestry studiów.

Grupy laboratoryjne składające się z 5–7 osób (dwie grupy laboratoryjne utworzą jedną grupę seminaryjną – seminarium licencjackiego). W miarę możliwości do grup realizujących projekty zostaną włączeni studenci innych kierunków (informatyka, grafika, historia, historia sztuki, socjologia, psychologia, ekonomia). W kluczowych momentach realizacji projektu zostanie przeprowadzona ewaluacja prowadzonych prac, w wyniku której projekty będą – w miarę potrzeb – aktualizowane i rozwijane.

Organizacja pracy nad realizacją projektu dyplomowego:

a) wypracowanie pomysłu (identyfikacja potrzeb społecznych),

b) projekt (plan działań, biznesplan, precyzyjne zdefiniowanie odpowiedzialności poszczególnych osób, wybór lidera grupy),

c) dokumentacja,

d) redakcja,

e) prototyp,

f) grafika,

g) kodowanie,

h) publikacja w sieci,

i) promocja.

Podsumowująca tok studiów realizacja projektu pozwala na potwierdzenie nabytych umiejętności – zwłaszcza:

a) efektywnej pracy zespołowej oraz aktywnego kreowania sieci relacji i wykorzystywania umiejętności negocjacyjnych w działaniach na rzecz społeczności lokalnych i ponadlokalnych;

b) synergii w działaniach zespołowych oraz wypracowywania innowacyjnych rozwiązań, które biorą się z twórczego zderzania paradygmatów i punktów widzenia;

c) kreatywnego radzenia sobie z praktycznymi problemami wynikającymi z nielinearności procesów kulturotwórczych i działań kulturowych;

d) renegocjacji ostatecznego kształtu projektu, którego tok nigdy nie jest procesem ściśle liniowym i zwykle wymaga nie tylko rozwiązywania na bieżąco nieprzewidzianych wcześniej problemów, ale również aktywnego redefiniowania założeń i ścieżek realizacji, a niekiedy również celów podjętych działań;

e) dostrzegania kulturowej wartości i inspirującego potencjału pobocznych procesów, które towarzyszą realizacji dużych projektów grupowych w obszarze kultury;

f) praktycznego wykorzystania nabytej wiedzy oraz przyswojonych narzędzi w kontaktach z przedstawicielami branż wspomagających działania kulturowe i kulturotwórcze (instytucje zajmujące się organizacją wydarzeń artystycznych, pracownicy sektora technologii informacyjno-komunikacyjnych, specjaliści od logistyki, public relations etc.).