Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

opis kierunku

Przedmioty  |  Projekt dyplomowy  | Sylwetka absolwenta

Technologie informatyczne, nowe media i zjawiska internetowe w coraz większym stopniu kształtują ludzką rzeczywistość. Odciskają się na naszej codzienności i sposobach doświadczania świata. Wywierają realny i znaczący wpływ na aktywność kulturową i poznawczą. Modelują formy pracy i działalności naukowej. Wszystko to sprawia, że przemiany związane z technologiami cyfrowymi są wyzwaniem dla humanistyki.

Teksty kultury i animacja sieci to  kierunek studiów I stopnia (studia licencjackie o profilu praktycznym), przygotowujący absolwentów do pracy w nowych zawodach gospodarki opartej na wiedzy i na wykorzystaniu narzędzi cyfrowych, do tworzenia i animacji kultury sieciowej oraz do twórczych działań w obszarze humanistyki cyfrowej.

Studenci kierunku Teksty kultury i animacja sieci zdobędą wiedzę i podstawowe umiejętności pozwalające na pracę w zawodach związanych z pracą z tekstem w nowych mediach (m.in. copywriter, content manager, broker informacji, scenarzysta gier i aplikacji internetowych). Drugi obszar, do którego przygotowują studia, to pełnienie ważnych funkcji społecznych związanych z tworzeniem (twórca, krytyk, animator, menadżer) oraz zagospodarowywaniem przestrzeni kulturowej, zwłaszcza w jej wymiarze medialnym i internetowym (organizacja życia artystycznego i kulturalnego, doradztwo w zakresie kultury, dostosowywanie działania instytucji kultury i resortów administracji do nowego sposobu funkcjonowania kultury).

Dzięki innowacyjnemu programowi studiów, łączącemu humanistykę z przedmiotami z zakresu innych dziedzin, studenci zdobędą podstawową wiedzę związaną z aspektami technicznymi funkcjonowania i wykorzystywania nowych mediów. Umożliwią to przedmioty dotyczące digitalizacji, czy podstaw programowania i projektowania stron oraz aplikacji internetowych. Dzięki temu studenci efektywniej będą mogli realizować projekty i prowadzić badania z zakresu cyfrowej humanistyki.

Program studiów jest dostosowany do dynamiki i kierunków rozwoju współczesnej kultury, zwłaszcza w jej wymiarze medialnym i internetowym. Ważną częścią programu są zajęcia dotyczące kultury w działaniu, prowadzone metodą warsztatową.

Podstawą dla zdobycia umiejętności pozwalających na realizację tak wyznaczonych celów będzie warsztat polonistyczny, poszerzony o kompetencje z zakresu innych dyscyplin humanistycznych i społecznych (przede wszystkim antropologii, kulturoznawstwa, historii, historii sztuki, filozofii, etyki, psychologii, socjologii, ekonomii). Wśród zajęć będą, między innymi: Media społecznościowe, Zagadnienia digitalizacji zasobów kultury, Typografia i druk, Cyberkultura – kultura w sieci, Propedeutyka animacji sieci, Projektowanie stron i portali internetowych, Nowe media i intermedialność.

Program studiów na kierunku Teksty kultury i animacja sieci uwzględnia najnowsze zjawiska i tendencje w kulturze, pokazując je na tle tradycji i uwarunkowań wewnątrzkulturowych, społecznych oraz cywilizacyjnych. Program studiów kładzie szczególny nacisk na zdobywanie umiejętności praktycznych. Bloki zajęć warsztatowych pozwalają zyskiwać kompetencje w zakresie: skutecznego komunikowania się, tworzenia i redakcji tekstów (literackich, krytycznych, popularyzatorskich, promocyjnych, reklamowych), pracy z nowymi mediami, projektowania stron i redagowania portali internetowych, organizacji i promocji wydarzeń kulturalnych, zdobywania funduszy na działalność kulturalną, koordynowania projektów kulturowych (artystycznych, edukacyjnych, społecznych).

Studia wyposażyć mają studentów w zdolność definiowania zmieniających się potrzeb kulturowych i twórczego reagowania na nie. Służyć temu będzie zarówno wykorzystywana w ramach studiów metoda projektowa (realizacja konkretnych projektów indywidualnych i grupowych), jak i będące częścią studiów uczestnictwo w przygotowywaniu i przeprowadzeniu przedsięwzięć o charakterze kulturowym, edukacyjnym i społecznym, realizowanych we współpracy ze znaczącymi instytucjami kultury.

Program studiów zakłada też rozbudowaną ofertę zajęć do wyboru, co stwarza możliwość kształtowania zindywidualizowanych ścieżek rozwijania własnych zainteresowań, zdobywania wiedzy, nabywania umiejętności i kompetencji zawodowych. Jednym z kluczowych elementów programu są także staże i wolontariaty w instytucjach kultury.

Studia zamyka realizacja grupowego projektu dyplomowego, który – obok rozprawy licencjackiej – będzie podstawą uzyskania dyplomu licencjata. Projekty dyplomowe będą miały charakter internetowy lub nowomedialny i zostaną skorelowane z konkretnymi potrzebami społecznymi.