Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

idea

TEKSTY KULTURY i ANIMACJA SIECI

projekt kierunku studiów pierwszego stopnia

 

Teksty kultury i animacja sieci to kierunek studiów licencjackich o profilu praktycznym, przygotowujących absolwentów do pracy w nowych zawodach gospodarki opartej na wiedzy i swobodnym przepływie informacji, do wykorzystania narzędzi cyfrowych w tworzeniu i animacji kultury sieciowej oraz do twórczych działań w obszarze humanistyki cyfrowej.

Program studiów – łączący humanistykę z przedmiotami z zakresu innych dziedzin – jest dostosowany do dynamiki i kierunków rozwoju współczesnej kultury, zwłaszcza w jej wymiarze medialnym i internetowym. Jest też ściśle skorelowany z tymi procesami cywilizacyjnymi, które zmierzają do odzyskania i twórczego wykorzystania kulturowego potencjału prowincji oraz do podtrzymywania i aktywne współtworzenia różnych form pamięci.

Ważną częścią programu są zajęcia prowadzone metodą warsztatową oraz bloki zajęć dających narzędzia pozwalających na samodzielne kreowanie miejsc pracy. Studia zamyka realizacja grupowego projektu dyplomowego, który jest podstawą uzyskania tytułu zawodowego licencjata.

Umiejętności zdobyte podczas studiów pozwalają absolwentom na samodzielne tworzenie miejsc pracy dla siebie i innych lub na podjęcie pracy w instytucjach wykorzystujących technologie cyfrowe do działań w obszarze kultury i nowych zjawisk cywilizacyjnych, a także wszędzie tam, gdzie łączenie kompetencji kulturowych z operowaniem narzędziami cyfrowymi wychodzi naprzeciw ważnym potrzebom społecznym i zmierza do aktywnego brania odpowiedzialności za własne miejsce na ziemi.

Studia licencjackie Teksty kultury i animacja sieci – zorganizowane w oparciu o niniejszy projekt – prowadzone były w latach 2013–2016 przez Instytut Filologii Polskiej KUL.