Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Regulamin zwiedzania

Regulamin zwiedzania

Lubelska Trasa Podziemna (nazywana dalej Organizatorem) ma charakter turystyczno – edukacyjny i jest częścią Ośrodka „Brama Grodzka Teatr NN”, który jest samorządową instytucją kultury i podlega wpisowi do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Gminę Lublin. Instytucja działa w formie ośrodka kultury i posiada osobowość prawną.

 

W trasie obowiązuje  zakrywanie ust i nosa oraz dezynfekcja rąk przed wejściem. 
Podczas zakupu biletów i zwiedzania prosimy o zachowanie dystansu.
Osoby niestosujące się do powyższych zasad mogą zostać poproszone o opuszczenie obiektu.

 
Zwiedzanie trasy turystycznej odbywa się w grupie pod opieką przewodnika.
Prawo do oprowadzania mają wyłącznie przewodnicy Lubelskiej Trasy Podziemnej.

 
Zwiedzanie standardowe dla turystów indywidualnych odbywa się w języku polskim. Na życzenie, turystom obcojęzycznym wypożyczany jest skrypt w języku angielskim, rosyjskim lub ukraińskim. Prezentacja o pożarze miasta emitowana jest w języku polskim. 

Grupa może liczyć maksymalnie 10 osób.

Konieczna rezerwacja telefoniczna. Rezerwacji dokonujemy maksymalnie na tydzień przed planowanym terminem zwiedzania.

Bilety dla turystów indywidualnych do nabycia przez internet z maksymalnym wyprzedzeniem 1 miesiąca, nie później jednak niż na godzinę przed wybranym,  planowym wejściem.
Dla osób, które z przyczyn technicznych nie mogą skorzystać z zakupu online, pozostawiamy czasowo możliwość rezerwacji telefonicznej. Rezerwacji takiej można dokonać (w miarę dostępności miejsc)
z maksymalnym wyprzedzeniem 1 tygodnia. Nie później jednak niż na godzinę przed wybranym, planowym wejściem.
Zarezerwowane bilety do kupienia przy wejściu do trasy na 5 minut przed zarezerwowanym wejściem.
(Między wejściami krata, lub drzwi wejściowe są zamknięte). 
Osoby, które dokonały zakupu online mają obowiązek okazać potwierdzenie zakupu pracownikowi Trasy.

Grupy szkolne mogą liczyć maksymalnie 30 osób. Konieczna jest  rezerwacja telefoniczna.
(1 opiekun towarzyszący grupie 10 uczniów uzyskuje prawo do bezpłatnego wejścia)

Rezerwacje biletów dla grup szkolnych przyjmujemy z maksymalnie 4-miesięcznym wyprzedzeniem. 
tel. 81 534 65 70
Brak możliwości zakupu biletów przez internet.

W dni powszednie zapraszamy do kontaktu telefonicznego od godz. 9.30
w weekendy zaś od godz. 12.00.)


Płatności można dokonywać gotówką lub za pomocą karty, walutą rozliczeniową jest złoty polski PLN.

Podmioty gospodarcze, które chcą uzyskać potwierdzenie zakupu biletów w postaci faktury VAT, mają obowiązek zgłosić taką potrzebę i podać
kasjerowi numer NIP przed rozpoczęciem sprzedaży biletów tak, aby zdołał
on wprowadzić tę informację na kasę fiskalną przed zakończeniem edycji paragonu.

Osoby fizyczne, które chcą uzyskać potwierdzenie zakupu biletów w postaci faktury VAT, mają obowiązek zgłosić taką potrzebę i podać kasjerowi numer PESEL przed rozpoczęciem sprzedaży biletów tak, aby zdołał on wprowadzić tę informację na kasę fiskalną przed zakończeniem edycji paragonu.

 Faktury VAT wydawane są w postaci drukowanej lub wysyłane drogą elektroniczną.

 
Między wyznaczonymi godzinami zwiedzania krata wejściowa jest zamknięta.
 Krata wejściowa otwierana jest na pięć minut przed wyznaczoną godziną.

Spóźnienie traktowane jest jako rezygnacja ze zwiedzania. W przypadku spóźnienia turyści nie maja prawa do żadnych roszczeń.

Bilety ulgowe przysługują ( po okazaniu dokumentu upoważniającego do zniżki) uczniom, studentom do 26 roku życia, emerytom, kombatantom i weteranom wojennym, a także posiadaczom Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny, osobom z niepełnosprawnością i posiadaczom Karty Polaka. Ponadto: osobom fizycznym odznaczonym odznaką "Za opiekę nad zabytkami", odznaką honorową "Zasłużony działacz kultury", odznaką honorową "Zasłużony dla Kultury Polskiej" lub wyróżnionym tytułem honorowym "Zasłużony dla Kultury Narodowej" (Ustawa z dnia 29.05.2013 roku o „- o zmianie ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego oraz ustawy o muzeach.).

Wstęp bezpłatny przysługuje:  po okazaniu stosownego dokumentu posiadaczom Karty Rodzina 3 + , opiekunowi osoby z niepełnosprawnością oraz Honorowym Obywatelom Miasta, osobom fizycznym odznaczonym Orderem Orła Białego, Orderem Wojennym Virtuti Militari, Orderem Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, Medalem "Zasłużony Kulturze Gloria Artis (Ustawa z dnia 29.05.2013 roku o „- o zmianie ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego oraz ustawy o muzeach.)

 
Przewodnik Lubelskiej Trasy Podziemnej ma prawo w każdym momencie zwiedzania do przeprowadzenia kontroli biletów/paragonów.

 
Za zakupione bilety wstępu nie przysługuje zwrot pieniędzy, z wyłączeniem sytuacji, kiedy dojdzie do przerwania zwiedzania z przyczyn zależnych od organizatora.

 
Trasa podziemna dostępna jest dla turystów, którzy ukończyli minimum 4 lata! Dzieci i młodzież szkolna mogą zwiedzać podziemia tylko pod opieką osób

pełnoletnich, sprawujących nad nimi opiekę i ponoszących za nie pełną odpowiedzialność.

 
Z uwagi na specyfikę architektoniczną miejsca, osobom z niepełnosprawnością wzroku zaleca się zwiedzanie z osobą towarzyszącą/asystentem.

 
Trasa Podziemna nie jest przystosowana do zwiedzania przez osoby z niepełnosprawnością ruchową poruszające się, przy pomocy balkoników

i wózków inwalidzkich.

 
Z uwagi na panujące wewnątrz specyficzne warunki oraz wewnętrzny mikroklimat, zwiedzania Trasy Podziemnej nie zaleca się osobom z alergiami oddechowymi, astmą oskrzelową, z problemami kardiologicznymi, osobom podatnym na zmiany ciśnienia tętniczego, osobom cierpiącym na klaustrofobię oraz osobom ze spektrum autyzmu, kobietom w ciąży.

 
Stanowczo odradza się zwiedzania osobom cierpiącym na epilepsję światłoczułą!

 
Zabrania się wstępu osobom będącym pod wpływem alkoholu lub innych środków psychoaktywnych, agresywnych bądź mogących zagrażać bezpieczeństwu innych zwiedzających.

 
Obowiązuje bezwzględny zakaz wprowadzania i wnoszenia zwierząt

z wyłączeniem psów przewodzących, psów asystujących i wspierających, które są na smyczy i posiadają stosowne oznaczenia informujące o pełnieniu przez nie wskazanej funkcji.

 
Zabrania się wnoszenia wózków dziecięcych, rowerów, hulajnóg i bagażu podróżnego.

 Trasa Podziemna nie dysponuje przechowalnią bagażu, a wyjście z obiektu zlokalizowane jest w przeciwległym krańcu korytarza – 280 metrów od wejścia.

 
Zwiedzanie trwa około 40 minut i nie ma możliwości samodzielnego

opuszczenia obiektu przed czasem. Odłączanie się od grupy i samowolne zwiedzanie obiektu jest zabronione.

 
Z uwagi na panujący wewnątrz półmrok, dużą liczbę schodów, a także niskie stropy i wąskie przejścia uprasza się o zachowanie szczególnej ostrożności

w trakcie zwiedzania oraz wypełnianie poleceń przewodnika.

 
Na terenie obiektu obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu i środków psychoaktywnych.

 
W obiekcie obowiązuje bezwzględny zakaz palenia wyrobów tytoniowych,

e-papierosów itp. oraz korzystania z jakichkolwiek źródeł otwartego ognia.

 
Zabronione jest wnoszenie napojów, jedzenia, przekąsek zwłaszcza kawy
i lodów.

 
Zabrania się nieuzasadnionego korzystania ze sprzętów gaśniczych rozlokowanych na terenie obiektu.

 
Zabrania się wyrzucania śmieci w miejscach do tego nieprzeznaczonych.

 
Bezwzględnie zabrania się dotykania makiet będących częścią ekspozycji w trasie oraz ingerencji w urządzenia i instalacje elektryczne i mechaniczne!

 
Wszelkie wypadki, zdarzenia oraz nagłe przypadki pogorszenia samopoczucia należy natychmiast zgłaszać przewodnikowi!

 
Ze względu na panującą wewnątrz temperaturę oscylującą między 7 a 12ºC zaleca się dostosowanie odzieży do powyższych warunków.

 
Na czas zwiedzania uprasza się o wyciszenie telefonów komórkowych.

 
Dozwolone jest fotografowanie przestrzeni i wyposażenia obiektu bez użycia lampy błyskowej.

Wykonywanie zdjęć nie może odbywać się w sposób uciążliwy dla pozostałych zwiedzających i przewodnika, ani też nie może naruszać ich dóbr

osobistych.

 
Filmowanie podczas zwiedzania Lubelskiej Trasy Podziemnej jest zabronione!

 
Wykonywanie fotografii i filmów do celów profesjonalnych wymaga

udzielenia zgody przez dyrektora Ośrodka „Brama Grodzka Teatr NN”.

 
Lubelska Trasa Podziemna nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione lub zagubione na terenie obiektu oraz za zniszczenie odzieży

i mienia zwiedzających wynikające z ich niewłaściwego zachowania (naruszenia regulaminu) lub będące wynikiem działania osób trzecich.

 
Odpowiedzialność za szkody poczynione przez zwiedzających na terenie Lubelskiej Trasy Podziemnej ponosi osoba, która je spowodowała, a w przypadku osób niepełnoletnich rodzic lub opiekun prawny.

 
Osoby zakłócające przebieg zwiedzania lub wręcz uniemożliwiające jego realizację będą upominane, a w momencie niezastosowania się do poleceń przewodnika wypraszane z obiektu bez prawa do zwrotu kosztów zakupionego biletu.

 
W przypadku naruszenia regulaminu oraz zasad współżycia społecznego a także w sytuacjach konfliktowych zostaną wezwane odpowiednie służby Straż Miejska lub Policja.