HGIS Lublin is a website containing information about the history of the Lublin city and the region, which enables searching for information about people, events, places and sources. This information is presented on interactive maps, using historical cartographic sources. We dedicate the service to our late colleague Tadeusz Przystojecki.

HGIS Lublin is a website containing information about the history of the Lublin city and the region, which enables searching for information about people, events, places and sources. This information is presented on interactive maps, using historical cartographic sources. We dedicate the service to our late colleague Tadeusz Przystojecki.

NN Theatre
×Some parts of this page may be not fully translated. You can use Google Translate to translate missing fragments:

Lublin, 1920s and 1930s

This is an interactive map of Lublin during the interwar period. Places marked on the map retain their original numbered addresses from the interwar period. There are subpages devoted to individual places (plots, buildings, address points) which are linked to databases of people, events, and sources documenting the life and history of the city’s residents.

W treści podkładowej zastosowano autorski system skalowania map archiwalnych, dostosowujący dobór skanów map archiwalnych do aktualnego widoku użytkownika na trzech poziomach szczegółowości:

1. Poziom ogólny z widokiem miasta i sąsiednich miejscowości oparty na skanach mapy taktycznej Wojskowego Instytutu Geograficznego w skali 1:100 000: arkusze Pas 43 Słup 35 Lublin Północ oraz Pas 44 Słup 35 Lublin Południe wydane w latach 1936-1937. Skany arkuszy pochodzą z portalu Mapster (igrek.amzp.pl). 

2. Poziom średni ukazuje Plan Wielkiego Miasta Lublina w skali 1:15 000 z 1931 roku, opracowany przez Biuro Regulacji Magistratu Miasta Lublina i wydany przez Polskie Towarzystwo Krajoznawcze Oddział Lubelski. Kolorowy plan zawiera rysunek ulic i najważniejszych budynków w przestrzeni miasta. Różne kolory przestawiają sposób użytkowania ziemi: obszary zabudowane, cmentarze, zieleń, łąki, grunty orne, rzeki i zbiorniki wodne. Plan ten ma charakter poglądowy i wiele obiektów przedstawiono bez zachowania skali. Plan pochodzi ze zbiorów Archiwum Państwowego w Lublinie (APL, PmL, sygn. 322). Skan arkusza jest dostępny w Lubelskim Archiwum Cyfrowym.

3. Poziom szczegółowy opracowano na podstawie 101 arkuszy Planu Wielkiego Miasta Lublina w skali 1:1000 opracowanego w układzie lokalnym 1928 przez Biuro Regulacji Magistratu Miasta Lublina. Odrys planu wykonany w 1995 roku przez Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne w Lublinie. Plan wykonany w celach ewidencyjnych zawiera rysunek działek, zabudowy, dróg, rzek, form rzeźby terenu z zastosowaniem prostej formy kartograficznej, typowej dla opracowań geodezyjnych. Znakomita kartometryczność planu i jego ogromne bogactwo informacyjne sprawia, że jest on najważniejszym źródłem dla opracowania interaktywnej mapy Lublina z okresu międzywojennego. Skany planu pochodzą ze zbiorów Ośrodka Brama Grodzka - Teatr NN.

Photos