Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Misja

Opowieści są ważnym narzędziem budowania relacji między ludźmi. Chcąc nadać bezładnemu żywiołowi życia jakąś formę i głębszy sens powinniśmy opowiadać. Dopiero opowieść tworzy naszą niepowtarzalną tożsamość i indywidualność. Dlatego umiejętność opowiadania jest tak ważna. Stąd pomysł stworzenia przy Ośrodku „Brama Grodzka – Teatr NN”, Akademii Opowieści.

W ramach „Akademii Opowieści” będziemy uczyć jej uczestników praktycznego opowiadania historii. Chodzi tu zarówno o opowiadanie (tworzenie narracji) z użyciem tradycyjnych mediów jak też z wykorzystaniem nowych technologii. Dlatego mottem działalności Akademii jest:

„Znajdź historię, która będzie mówić coś ważnego o tobie, o twoim życiu. Historię, która być może zmieniła Ciebie i wpłynęła na twoje życie. My pomożemy ci ją opowiedzieć.”

Uczestnicy „Akademii” poznawać będą również klasyczne formy reportażu literackiego, fotograficznego i filmowego. Szczególną rolę w projekcie pełnić będą historie mówione (audio, video) jako najprostsza forma dokumentu. Odbywać się też będą warsztaty kształtujące kompetencje w docieraniu do materiałów źródłowych (fotografii, audio i wideo, relacji historii mówionych) oraz kreatywnym ich remiksowaniu.

Chcielibyśmy, aby Akademia dawała możliwość rozwijania młodym osobom kompetencji kulturowych i technologicznych w odniesieniu do miejsca w którym żyją. Często nie mają oni świadomości jego bogactwa kulturowego. Wykorzystanie tego uśpionego kulturowego potencjału może stać się jednym z impulsów przemian i rozwoju tych miejsc.

Chcemy, aby szeroko rozumiana umiejętność opowiadania stała się ważnym narzędziem pracy animatorów w domach kultury oraz nauczycieli.

1) Historia Mówiona
Podstawowym elementem programu Akademii będzie wprowadzenie jej uczestników w metodę „Historii Mówionej”. Młodzi ludzie nagrywający wspomnienia zaczynają uczyć się sztuki słuchania innych, uwagi na innych. Historia Mówiona – będąca rodzajem „sztafet pokoleń” jest też sposobem upamiętniania przeszłości. W tym przypadku czyjaś żywa opowieść otwiera nas na przeszłość, czyni że stajemy się współodpowiedzialni za pamięć o tym co się wydarzyło.
Pokażemy też w jaki sposób opowiedziane historie mogą być wykorzystane w działaniach artystycznych np. przez teatr dokumentalny.

2) Animacja sieci
Będziemy chcieli zapoznać uczestników z nową formą narracji związaną z używaniem nowych technologii (Digital Storytelling).
Nowe technologie (komputer, internet, telefon komórkowy) stały się częścią codziennego życia ludzi na całym świecie, zmieniając w sposób radykalny ich sposób postrzegania i rozumienia otaczającej rzeczywistości. Sieć internetowa jest jedną z najważniejszych przestrzeni w obszarze kultury – generowane są w niej nowe zjawiska i idee, spotykają się tu miliony użytkowników. Dlatego tak ważna jest umiejętność opowiadania z wykorzystaniem materiałów dostępnych w sieci. Chodzi tu m. in. o tworzenie tzw. remiksów wykorzystujących materiały dokumentalne (fotografia, audio, wideo) dostępne w zasobach internetu. Remiks dokumentalny jest formą, w której dokument uzyskuje „drugie życie”.
Planujemy organizacje warsztatów rozwijających umiejętności uczestników w docieraniu do materiałów źródłowych (fotografii, audio i video, relacji historii mówionych) znajdujących się w sieci.

3) Reportaż dokumentalny
Program Akademii będzie ukierunkowany w szczególności na reportaż dokumentalny: dokument radiowy, filmowy, prasowy, fotograficzny. Chcąc budować przekaz /narrację/ o zdarzeniach z przeszłości musimy nauczyć się wykorzystywać materiał dokumentalny taki jak: teksty pisane (archiwalia, stare gazety, zapisane wspomnienia), zdjęcia, filmy, materiały audio.

4) Warsztaty pisania
Jeszcze inną formą opowieści może być pisanie krótkich opowiadań.
Punktem wyjścia dla powstania tekstów – opowieści, mogą być historie mówione wcześniej nagrane przez uczestników Akademii. Końcowym efektem projektu, w którym uczestnicy mają za zadanie napisanie opowieści może być książka artystyczna zbudowana w oparciu o tę opowieść.

5) Książki obrazowe
Bardzo mocnym i wyrazistym sposobem na opowiadanie historii jest wykorzystanie w opowieści obrazu łączonego z tekstem. W ten sposób powstają opowieści obrazowe (książki obrazowe).

6) Prezentacje najciekawszych historii jako materiału do „opowiadania”
Akademia Opowieści będzie organizować prezentacje różnych historii do „opowiedzenia” w sposób profesjonalny (film dokumentalny, reportaż radiowy, prasowy, fotograficzny).

7) Mistrz i uczeń
Jedną z metod pracy prowadzoną przez Akademię będzie praca nad opowieścią konkretnego uczestnika Akademii z zaproszonym wybitnym twórcą.