Jak dzisiaj uprawiać humanistykę? W jaki sposób używać jej narzędzi w odniesieniu do ludzkiej rzeczywistości, w której uczestniczymy za sprawą doświadczenia i dzięki pamięci? Jak w obrębie humanistyki brać odpowiedzialność za świat – za jego wczoraj, dziś i jutro?

O kondycji i horyzontach współczesnej humanistyki oraz o jej powinnościach i najpilniejszych potrzebach rozmawiali uczestnicy seminarium Nowa humanistyka: perspektywy, oczekiwania, które w dniach 25–26 kwietnia 2014 r. odbyło się w Ośrodku „Brama Grodzka – Teatr NN” w Lublinie.

Jak dzisiaj uprawiać humanistykę? W jaki sposób używać jej narzędzi w odniesieniu do ludzkiej rzeczywistości, w której uczestniczymy za sprawą doświadczenia i dzięki pamięci? Jak w obrębie humanistyki brać odpowiedzialność za świat – za jego wczoraj, dziś i jutro?

O kondycji i horyzontach współczesnej humanistyki oraz o jej powinnościach i najpilniejszych potrzebach rozmawiali uczestnicy seminarium Nowa humanistyka: perspektywy, oczekiwania, które w dniach 25–26 kwietnia 2014 r. odbyło się w Ośrodku „Brama Grodzka – Teatr NN” w Lublinie.

Teatr NN

Uczestnicy

Anna Alochno-JanasAnna Alochno-Janas – absolwentka kulturoznawstwa (UŚ) i podyplomowych studiów dla tłumaczy literatury (UJ), doktorantka literaturoznawstwa UŚ, czynna uczestniczka czterech konferencji naukowych. Laureatka kilku konkursów poetyckich i konkursu na tłumaczenie. Publikowała w czasopismach i Internecie, a także w antologiach: "Gorącej antologii" oraz "Nie noszę bransoletek". Wydała zbiór poezji "Arachnologia" (Kraków 2012) oraz esej "Samobójstwa literackie" (Będzin 2011). W roku 2012 była gościem Targów Książki w Katowicach. Sylwetka naukowa i literacka: www.annais.pl. Strona zawodowa: www.arsverbi.pl.

 

Marta BaronMarta Baron – doktorantka Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego oraz Akademii „Artes Liberales”, asystent naukowy w Zakładzie Literatury Współczesnej Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej im. I. Opackiego w UŚ, redaktorka Kwartalnika Literackiego „FA-art”. Przygotowuje rozprawę doktorską poświęconą związkom literatury i ekonomii w twórczości Aleksandra Wata.

 

Dorota BastekDorota Bastek – kulturoznawczyni, doktorantka w Zakładzie Estetyki Instytutu Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Zajmuje się estetyką ciała, bada związki pomiędzy doświadczeniem estetycznym a etycznym. Zainteresowanie współczesną niejednorodnością kultury, a także płynnością jej granic, przyczyniło się do powstania publikacji „Transgresywne monstrum”, której jest współredaktorką.

 

Monika BednarczykMonika Bednarczyk - doktorantka, zajmuje się tekstami nabożeństwa drogi krzyżowej, interesuje również poetyką przestrzeni miejskiej.

 

 

Magdalena BudzyńskaMagdalena Budzyńska – urodzona w Lublinie, studia magisterskie ukończyła na Wydziale Humanistycznym Instytutu Filologii Polskiej UMCS. Naukę kontynuowała na studiach doktoranckich, po których uzyskała tytuł doktora nauk humanistycznych. Tematem jej rozprawy doktorskiej była "Metaforyka przestrzeni kulturowej w twórczości Gustawa Herlinga-Grudzińskiego". W okresie studiów prowadziła zajęcia z teatrologii i antropologii kulturowej, później również z antropologii widowisk oraz antropologii słowa w Warszawskiej Wyższej Szkole Humanistycznej im. Bolesława Prusa. W ramach Studenckiego Koła Naukowego Folklorystów i Etnologów UMCS zaprezentowała cykl wykładów o miniaturach miast włoskich – Cortonie, Orvieto, Sienie. Obecnie prowadzi zajęcia o sposobach opisywania świata na przykładzie tekstów literackich, fotograficznych, filmowych i dźwiękowych w ramach projektu „UMCS dla rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy”. Przedmiotem jej zainteresowań badawczych są: procesy metaforyzacji i mityzacji tekstów kulturowych, konwencje przedstawiania w biografiach znanych ludzi nauki, historii i sztuki oraz kategorie opisujące doświadczenia nowoczesnej podmiotowości. Jej ostatnia praca dotyczyła sposobów konceptualizacji snów w poezji angielskiej i amerykańskiej od połowy XVIII do końca XIX wieku. Ukaże się w języku angielskim w tomie "Dreams, Phantasms and Memories".

 

Magdalena ChabieraMagdalena Chabiera - ur. 1987 w Mińsku Mazowieckim. Absolwentka filologii polskiej na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Zajmuje się twórczością Jerzego Stempowskiego. W 2012 r. zdobyła I miejsce w konkursie WNH UKSW za najlepszą pracę magisterską w kategorii prac literaturoznawczych: Niemcy w publicystyce Jerzego Stempowskiego (1933­1939). Nominowana do nagrody im. J.J. Lipskiego. Publikacje m. in.: ,,Zeszyty Literackie”,,,Nowaja Polsza”, ,,Colloquia Litteraria”. W swojej rozprawie doktorskiej zajmuje się kategorią kryzysu w myśli Jerzego Stempowskiego.

 

Agnieszka Dauksza - doktorantka w Katedrze Antropologii Literatury i Badań Kulturowych Wydziału Polonistyki UJ, gdzie przygotowuje pracę poświęconą afektom w literaturze i sztuce modernizmu. Autorka książki Kobiety na drodze. Doświadczenie przestrzeni publicznej w literaturze przełomu XIX i XX wieku (Universitas, Kraków 2013). Publikuje m.in. w „Tekstach Drugich”, „Pamiętniku Literackim”, „Wielogłosie”, „Schulz Forum”, „Didaskaliach” i in.

 

Aleksandra DziakAleksandra Dziak – dr; adiunkt w Katedrze Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Zainteresowania badawcze: metodologia użycia narzędzi cyfrowych w badaniach humanistycznych oraz procesie dydaktycznym; współredaktor monografii naukowych "e-polonistyka"(2009) i "e-polonistyka 2" (2012) oraz książki "Edukacja polonistyczna w dobie dygitalizacji" (2012).

 

Martyna FołtaMartyna Fołta - kulturoznawczyni, kurator, przygotowuje rozprawę doktorską pod opieką dr hab. Prof. UŚ Marii Popczyk (Zakład Estetyki, Instytut Nauk u Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych, Uniwersytet Śląski). W kręgu jej zainteresowań znajdują się: muzeum, kuratorstwo, sztuka współczesna, filozofia, estetyka, miasto, przestrzeń publiczna, społeczeństwo, polityka kulturalna, zarządzanie kulturą. Koordynatorka licznych projektów artystycznych i kulturalnych na terenie województwa śląskiego. Aktywnie zaangażowana w starania Katowic o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2016. Członkini Stowarzyszenia Moje Miasto. Koordynatorka konkursów Betonowa Kostka i Superjednostka.

 

Irmina FornalskaIrmina Fornalska – absolwentka filologii polskiej, obecnie studentka I roku studiów doktoranckich w zakresie literaturoznawstwa na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. Stopień magistra uzyskałam pracą pt. Wierność rzeczy otwiera nam oczy – przedmioty w poezji Zbigniewa Herberta. Moje zaciekawienie nową humanistyką wiąże się z zainteresowaniem badaniami antropologicznymi, szczególnie tzw. zwrotem ku rzeczom. Najchętniej poruszam się w obszarze polskiej literatury współczesnej, zwłaszcza poezji oraz skłaniam się w stronę refleksji teoretycznoliterackich.

 

Kamila GiebaKamila Gieba – absolwentka filologii polskiej, doktorantka literaturoznawstwa w Zakładzie Teorii Literatury i Krytyki Literackiej Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Zielonogórskiego. Jej zainteresowania badawcze dotyczą nowego regionalizmu, zwrotu topograficznego w badaniach literackich, humanistyki nieantropocentrycznej i kulturowych teorii literatury. Członek zespołu badawczego „Regionalizm w badaniach literackich. Tradycje i nowe orientacje”. Publikowała m.in. w czasopismach „Teksty Drugie”, „Odra”, „Fraza”, „Pro Libris”, „Refleksje”, „Topos”, „In Gremium”, „Bibliotekarz Podlaski” oraz w tomach zbiorowych. Pełni funkcję sekretarza kolegium redakcyjnego naukowej serii wydawniczej „Historia Literatury Pogranicza”.

 

Tomisław Giergiel Tomisław Giergiel – absolwent UMCS (kierunek historia) i KUL (prawo). Ukończył studia podyplomowe z muzealnictwa i ochrony zabytków. Adiunkt w Zakładzie Nauk Pomocniczych Historii UMCS, badacz dziejów społeczeństwa i jego struktur, heraldyk, popularyzator historii. Zajmuje się geografią historyczną i genealogią, źródłami obrazowymi i materialnymi. Stara się uprawiać nauki humanistyczne również poza uniwersytetem – w ramach stowarzyszeń naukowych i w przestrzeni muzealnej. Ten rodzaj naukowego doświadczenia pozwala mu zająć odpowiednią postawę wobec przeszłości, sztuki i przyrody.

 

Dorota HawrylukDorota Hawryluk - stopień doktora nauk teologicznych z zakresu teologii moralnej uzyskany w UKSW; wieloletni nauczyciel, wychowawca młodzieży, doradca życia rodzinnego w założonej przez siebie Poradni Życia Rodzinnego; posiada specjalizacje z wychowania przedszkolnego, poradnictwa rodzinnego, zarządzania oświatą i filologii polskiej; obecnie podjęła studia doktoranckie w zakresie literaturoznawstwa w KUL i kontynuuje rozpoczętą pracę badawczą W refleksji na temat Nowej Humanistyki jest zainteresowana problematyką umiejętnego nawiązania do treści wypracowanych przez tradycję myśli humanistycznej, które mają charakter uniwersalny i trwały; kontynuacją najbardziej aktualnych postulatów przy jednoczesnym otwarciu się na poszukiwanie nowych horyzontów i perspektyw badawczych.

 

Sylwia IglewskaSylwia Iglewska - moja przygoda z edukacją rozpoczęła się w 1994 roku, kiedy to rozpoczęłam naukę w szkole podstawowej w mojej rodzinnej miejscowości. To właśnie tam zdobywałam pierwsze sukcesy, a uczący nauczyciele zaszczepili we mnie bakcyla nauki. Wraz z likwidacją placówki, naukę swoją kontynuowałam w szkole podstawowej i gimnazjum w Piotrkowie Kujawskim. W szkole średniej (Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Łokietka), mieszczącej się w pobliskim Radziejowie, zaczęłam rozwijać swoje zainteresowania związane z językoznawstwem, zarówno z perspektywy diachronicznej, jak i synchronicznej. Postanowiłam dalej rozwijać swoje pasje, dlatego też od 2007 roku do 2012 roku związana byłam z Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Tam też ukończyłam studia magisterskie (specjalność nauczycielska, dodatkowa specjalność – informacja naukowa i bibliotekoznawstwo). I tam też, w roku 2012 na Wydziale Humanistycznym, rozpoczęłam studia doktoranckie. Moje zainteresowania koncentrują się wokół zagadnień związanych z antroponomastyką (szczególnie ewolucja procesu nazwiskotwórczego), socjoonomastyką,stylistyką i pragmatyką językową oraz historią języka polskiego. Ponadto interesuje mnie mechanizm wytwarzania dźwięków mowy, dlatego też w 2012 roku ukończyłam studia podyplomowe w zakresie logopedii szkolnej i terapii dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej.

 

Agata JanusAgata Janus - jest studentką stacjonarnych studiów doktoranckich Wydziału Filologicznego na Uniwersytecie Wrocławskim. Tamże ukończyła Filologię Polską i obroniła pracę magisterską stanowiącą monografię twórczości dramatycznej Marii Morozowicz-Szczepkowskiej. Swoje obecne zainteresowania kieruje w stronę starego kina. Zwłaszcza interesują ją związki literatek z kinem dwudziestolecia międzywojennego. Urodzona w 1989 roku, chętnie podkreśla, że pochodzi z Jury Krakowsko-Częstochowskiej, bowiem obok literatury jej największą pasją jest wspinaczka. Te zainteresowania zaowocowały wystąpieniami na konferencjach językoznawczych, podczas których prezentowała specyfikę wspinaczkowego socjolektu i starała się opisać mikrotoponimię przestrzeni wspinaczkowej. Humanistyka jest dla niej nieustannym poszukiwaniem...

 

Magdalena Jarnotowska Magdalena Jarnotowska – doktoranta w Katedrze Literatury Polskiej XX i XXI wieku UŁ, pisuje recenzje, redaguje książki, interesuje się literaturą międzywojnia, napisała – pracę magisterską o Stefanie Napierskim, artykuły: Cieleśnie. O Stefanie Napierskim, Brud jako metafora w twórczości Brunona Schulza, pisze doktorat na temat fantazmatu ojca w twórczości: Brunona Schulza, Adolfa Rudnickiego i Stefana Napierskiego. Pozostaję wierna tym pisarzom, którzy dzięki fantazji i obsesyjnym obsesjom uchronili cudowność życia wbrew. Intrygują mnie pisarze, którzy doświadczając, opowiadają świat. Humanistykę widuję w opowieściach.

 

Anna KapustaAnna Kapusta - autorka monografii: "Kieszenie i podszewki. Podteksty kultury"(2013), "Gry w kulturę: gry w mit. Mitografia jako lektura" (2012), "Od rytuału do mitu? Teatr Śmierci Tadeusza Kantora jako fakt antropologiczny" (2011) i "Mitologie twarzy. Cyprian Norwid i Stanisław Wyspiański – próba komparatystyki mitu" (2007). W latach 2012-2013 laureatka stypendium START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Zainteresowania związane z Nową Humanistyką: Interesuje mnie wypracowanie w polskim dyskursie publicznym inkluzywnego modelu humanistyki. Inkluzywność oznacza tu transdyscyplinarny warsztat badawczy i integralne miejsce humanistyki w profesjonalnym systemie finansowania nauki.

 

Aleksandra KilAleksandra Kil – doktorantka w Instytucie Kulturoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego. Pod kierunkiem dr hab. Doroty Wolskiej przygotowuje rozprawę poświęconą digitalizacji współczesnej humanistyki. Brała udział w projekcie badawczym "Pejzaż dźwiękowy Wrocławia – badania nad audiosferą miasta środkowoeuropejskiego", prowadzonym przez Pracownię Badań Pejzażu Dźwiękowego (IK UWr). Stypendystka na Uniwersytecie Amsterdamskim (2012). Publikowała w „Pracach Kulturoznawczych” oraz „Tekstach Drugich”. Zainteresowana posthumanistyką, teoriami nowych mediów, filozofią humanistyki (po zwrocie cyfrowym).

 

Aleksandra Kołtun - magister socjologii, doktorantka na kierunku nauki o poznaniu i komunikacji społecznej na Wydziale Filozofii i Socjologii UMCS w Lublinie. Przygotowuje pracę doktorską na temat kategorii użyteczności w wiedzy w naukach społecznych. Zainteresowania badawcze: studia nad nauką i technologią, filozofia nauki, socjologia wiedzy, jakościowe badania społeczne, metodologia teorii ugruntowanej.

 

Anetta KuśAnetta Kuś - absolwentka studiów politologicznych i dziennikarskich. Autorka wierszy i fotografii, współrealizatorka krajowych i zagranicznych wystaw z zakresu sztuk wizualnych. Obecnie uczestniczka studiów doktoranckich z zakresu literaturoznawstwa na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Współorganizatorka Pracowni Humanistyki 2.0 UKW w Bydgoszczy. Obszarem jej (post)humanistycznych zainteresowań badawczych jest kwestia mowności zwierząt w kulturze, rozumiana jako jednostkowa (bo odnosząca się do konkretnie napotykanego zwierzęcia) twórcza potencjalność wpływająca na tekstualne i pozatekstualne działania człowieka (animal studies).

 

Barbara OrzełBarbara Orzeł - magister kulturoznawstwa w specjalności komunikacja kulturowa, doktorantka w Instytucie Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych Uniwersytetu Śląskiego. Autorka książki "Appleizacja kultury. Zmiana zachowań komunikacyjnych w kontekście nowych mediów", która ukaże się nakładem Wydawnictwa "Śląsk w 2014 r. Publikowała m.in. w "Transformacjach", "Anthroposie?" i "Studiach Kulturowych". Jej zainteresowania badawcze skupiają się wokół humanistyki cyfrowej, antropologii mediów, kreowania wizerunku oraz socjologii trendów.

 

Urszula PawlickaUrszula Pawlicka - doktorantka na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim. Członek Pracowni Badań Intersemiotycznych i Intermedialnych Wydziału Polonistyki UW. Brała udział w programie MOST na Uniwersytecie Warszawskim (2013/2014). Uczestniczka Digital Humanities Summer Institute w Kanadzie (2014). Współpracuje z Korporacją Ha!art. Publikowała w pismach naukowych (m.in. „Przeglądzie Humanistycznym”, „Zagadnieniach Rodzajów Literackich”), publicystycznych (m.in. „Czasie Kultury”, „Lampie”, „Techstach”, „Fragile”). Autorka książki "(Polska) poezja cybernetyczna. Konteksty i charakterystyka" (2012). Praca doktorska dotyczy relacji między literaturą a nowymi mediami (szczególnie literatury elektronicznej). Zainteresowania badawcze: odbiór e-lit jako doświadczanie kultury cyfrowej, problem materialności oraz odczytywanie e-lit narzędziami nowej humanistyki (performatywność, sprawczość, kolektywność).

 

Paweł K. RutkiewiczPaweł K. Rutkiewicz – doktorant w Instytucie Kultury Współczesnej i absolwent filologii polskiej UŁ. Przygotowywany przez niego doktorat dotyczy teoretycznych zagadnień globalizacji w obszarach tematycznych literatury, nauk literackich i kultury literackiej. Tematu pracy doktorskiej dotyczy również jego szkic dla „nowej humanistyki”. Teksty naukowe publikował m.in. w czasopiśmie „Kultura–Historia–Globalizacja” wydawanym przez UWr. Ponadto autor tekstów krytyczno-literackich i literackich; absolwent kursu kreatywnego pisania w IBL PAN.

 

Marlena SędłakMarlena Sędłak - doktorantka na Wydziale Historii i Dziedzictwa Kulturowego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. W roku 2012 ukończyła studia na kierunku historia, ze specjalnością historii kościoła na tym samym Wydziale. Zainteresowania badawcze dotyczą chrystianizacji Afryki Czarnej w II poł. XIX wieku oraz historii kościoła rzym.-katolickiego na ziemiach polskich w XIX wieku. Zainteresowania metodologiczne związane są przede wszystkim z prowadzeniem badań interdyscyplinarnych oraz metodami upowszechniania wyników badań naukowych.

 

Magdalena SzczepockaMagdalena Szczepocka – absolwentka kulturoznawstwa, doktorantka w Zakładzie Estetyki Instytutu Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Interesuje się szeroko pojętą fantastyką oraz, wciąż mało na polskim gruncie zbadanym, zjawiskiem gier fabularnych. Ponadto zajmuje się zagadnieniami nowych nurtów w estetyce i sztuką współczesną, zwłaszcza w ujęciu performatywnym. Przygotowuje rozprawę doktorską na temat estetycznych kontekstów gier fabularnych.

 

Kamila WojdaKamila Wojda - ukończyła studia na kierunkach filologia polska w roku 2010 oraz pedagogika w roku 2012 na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego. Studia podyplomowe ukończyła w roku 2011 w zakresie redakcji językowej tekstu na Uniwersytecie Warszawskim oraz w roku 2012 w zakresie informatyki stosowanej na Wyższej Szkole Ekonomii i Prawa. Obecnie jest doktorantką II roku na Uniwersytecie Jagiellońskim. Uczestniczyła w ekspedycjach Archiwum Etnograficznego na Zamojszczyznę i Lubelszczyznę. Działała także społecznie – związana była przede wszystkim z Centrum Wolontariatu w Kielcach, Programem Projektor oraz Polską Akcją Humanitarną. Jej zainteresowania badawcze wiążą się z wykorzystaniem humanistyki w profilaktyce dyskryminacji mniejszości społecznych.