Jak dzisiaj uprawiać humanistykę? W jaki sposób używać jej narzędzi w odniesieniu do ludzkiej rzeczywistości, w której uczestniczymy za sprawą doświadczenia i dzięki pamięci? Jak w obrębie humanistyki brać odpowiedzialność za świat – za jego wczoraj, dziś i jutro?

O kondycji i horyzontach współczesnej humanistyki oraz o jej powinnościach i najpilniejszych potrzebach rozmawiali uczestnicy seminarium Nowa humanistyka: perspektywy, oczekiwania, które w dniach 25–26 kwietnia 2014 r. odbyło się w Ośrodku „Brama Grodzka – Teatr NN” w Lublinie.

Jak dzisiaj uprawiać humanistykę? W jaki sposób używać jej narzędzi w odniesieniu do ludzkiej rzeczywistości, w której uczestniczymy za sprawą doświadczenia i dzięki pamięci? Jak w obrębie humanistyki brać odpowiedzialność za świat – za jego wczoraj, dziś i jutro?

O kondycji i horyzontach współczesnej humanistyki oraz o jej powinnościach i najpilniejszych potrzebach rozmawiali uczestnicy seminarium Nowa humanistyka: perspektywy, oczekiwania, które w dniach 25–26 kwietnia 2014 r. odbyło się w Ośrodku „Brama Grodzka – Teatr NN” w Lublinie.

Teatr NN

List przewodni

Nowa humanistyka: perspektywy, oczekiwaniaBezpośredni odnośnik do tego akapitu

1.

Jak dzisiaj uprawiać humanistykę? Jak kalibrować jej narzędzia? W jaki sposób używać ich w odniesieniu do ludzkiej rzeczywistości, w której uczestniczymy za sprawą doświadczenia i dzięki pamięci? Jak opowiadać o świecie scyfryzowanym i usieciowionym – bliskim, dostępnym, zaczynającym się na końcach naszych palców, ale zarazem coraz bardziej nieludzkim i jałowym? Jak wychodzić naprzeciw temu, co trwa w czasie przeszłym dokonanym i zostało powierzone naszej myśli i wyobraźni? Jak w obrębie humanistyki brać odpowiedzialność za świat – za jego wczoraj, dziś i jutro? Jak w języku humanistyki uprawianej na uniwersytecie zadawać pytania o to, co jest realne i ważne?
I czy współczesna humanistyka akademicka może być terenem pytań najgłębiej ludzkich – o tajemnicę podmiotowego istnienia, o formy i prawdę ludzkiego doświadczenia, o sens? Czy uniwersytecka humanistyka wciąż pozostaje przestrzenią wolnej myśli? Czy jest miejscem, w którym może rodzić się i rozwijać myśl odkrywcza, twórcza, odważna? Czy akademicki charakter badań humanistycznych nie powoduje poznawczej inercji? Czy nie skazuje ich na pustą samozwrotność? Czy wpisany w ideę uniwersytetu obowiązek dążenia do prawdy i poszerzania granic dostępnej wiedzy udaje się skutecznie realizować w tych strukturach instytucjonalnych, które modelują współczesne życie naukowe?


2.
Od zadania takich pytań można rozpocząć rozmowę o potrzebie i zagrożeniach współczesnej humanistyki, o jej powinnościach i najpilniejszych potrzebach, o otwierających się przed nią – i w niej – perspektywach, o tych jej horyzontach – poznawczych, etycznych, społecznych – które dziś wydają się najważniejsze. Do tak zaprojektowanej rozmowy chcielibyśmy zaprosić słuchaczy humanistycznych studiów doktoranckich i młodych badaczy posiadających już stopień doktora – z nadzieją, że nurtujące nas pytania i wątpliwości również im wydają się ważne i warte namysłu.


3.
Miejscem tej rozmowy będzie Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” w Lublinie, gdzie w dniach 25-26 kwietnia 2014 roku odbędzie się seminarium Nowa humanistyka: perspektywy, oczekiwania – współorganizowane przez Katedrę Literatury Współczesnej i Krytyki Literackiej UP oraz Wydział Filologiczny Uniwersytetu Śląskiego.


4.
Na seminarium złożą się dwie dyskusje panelowe, wykład mistrzowski, prowadzone w grupach konwersatoria mistrzowskie oraz warsztaty – ramowy program w załączeniu. Uczestnicy wszystkich zajęć przewidzianych w programie otrzymają certyfikat odbycia seminarium i uzyskania 2 punktów ECTS.


5.
W ramach opłaty – wynoszącej 350,- złotych – zapewnimy uczestnikom dwa noclegi i wyżywienie. O przyjęciu na seminarium decydować będzie kolejność zgłoszeń, na które czekamy pod adresem: [email protected]. Warunkiem przyjęcia zgłoszenia jest przesłanie krótkiego szkicu (do 9 tys. znaków) dotyczącego perspektyw i możliwych kierunków rozwoju współczesnej humanistyki lub / oraz oczekiwań wobec niej. Szkice te zamierzamy następnie zebrać w recenzowanej publikacji Nowa humanistyka: manifesty, dezyderaty, a pięć z nich zostanie zaprezentowanych przez autorów w ramach panelu doktorantów zatytułowanego Manifesty, dezyderaty i stanowić będzie punkt wyjścia do dyskusji.


6.
Osoby, które dysponują odpowiednim doświadczeniem i chciałyby współprowadzić warsztaty ścieżki finansowania nauki oraz poetyka wniosku grantowego, prosimy o zaznaczenie tego faktu w zgłoszeniu. Współprowadzenie warsztatów odnotujemy w certyfikacie potwierdzającym udział w seminarium.


7.
Wybrane materiały seminarium (wystąpienia, prezentacje, zapis wideo dyskusji etc.) zamierzamy opublikować w postaci witryny internetowej.

 


prof. UŚ dr hab. Danuta Opacka-Walasek
prof. dr hab. Paweł Próchniak