HGIS Lublin to serwis zawierający informacje o historii miasta i regionu, który umożliwia wyszukiwanie informacji na temat osób, wydarzeń, miejsc i źródeł. Informacje te prezentowane są na interaktywnych mapach, wykorzystujących historyczne źródła kartograficzne. Serwis dedykujemy naszemu zmarłemu koledze Tadeuszowi Przystojeckiemu.

HGIS Lublin to serwis zawierający informacje o historii miasta i regionu, który umożliwia wyszukiwanie informacji na temat osób, wydarzeń, miejsc i źródeł. Informacje te prezentowane są na interaktywnych mapach, wykorzystujących historyczne źródła kartograficzne. Serwis dedykujemy naszemu zmarłemu koledze Tadeuszowi Przystojeckiemu.

Teatr NN

Szczegółowy plan obozu koncentracyjnego na Majdanku [KL Lublin]

Plan zawiera szczegółowy zestaw geometrii obiektów znajdujących się na terenie obozu w szczytowym momencie jego działalności. Kliknięcie w poszczególne obiekty umożliwia wyświetlenie informacji opisowych o rodzaju, przeznaczeniu budynku i "adresu" funkcjonującego w ewidencji obozowej.

Interaktywny plan obozu koncentracyjnego KL Lublin jest efektem współpracy zespołu HGIS ze specjalistami z Państwowego Muzeum na Majdanku:

opracowanie kartograficzne: dr Jakub Kuna (UMCS)
konsultacje historyczne: Jakub Chmielewski (Państwowe Muzeum na Majdanku), dr Krzysztof Tarkowski (Państwowe Muzeum na Majdanku)
kwerendy archiwalne i historyczne: Volodymyr Dyshlevuk, Jacek Jeremicz, Anna Kończanin, Piotr Krotofil
koordynacja logistyczna: Izabela Czumak, Jacek Jeremicz, Tadeusz Przystojecki 
współpraca: Marcin Fedorowicz, dr Bartosz Gajdzik 

Jako podkład kartograficzny zastosowano mapy na 3 poziomach szczegółowości:

1. Poziom ogólny z widokiem miasta i sąsiednich miejscowości oparty na skanach mapy taktycznej Wojskowego Instytutu Geograficznego w skali 1:100 000: arkusze Pas 43 Słup 35 Lublin Północ oraz Pas 44 Słup 35 Lublin Południe wydane w latach 1936-1937. Skany arkuszy pochodzą z portalu Mapster (igrek.amzp.pl). Mapy topograficzne poddano częściowym uzupełnieniom w oparciu o mapy Sztabu Generalnego Wojska Polskiego w skali 1:25000 z lat 50 XX w. 
2. Poziom średni ukazuje Plan Wielkiego Miasta Lublina w skali 1:10 000 z 1934 roku, opracowany przez Biuro Regulacji Magistratu Miasta Lublina. Plan przedstawia bogatą treść sytuacyjną z zaznaczeniem zabudowy w postaci geometrycznych obrysów budynków, linii kolejowych, cmentarzy, działek siedliskowych, wód powierzchniowych i terenów zielonych. Na planie umieszczono opisy dzielnic, dawnych osad wiejskich i własności ziemskich wchodzących w skład miasta po rozszerzeniu jego granic w 1931 roku. Plan zawiera rysunek przebiegu i nazwy ulic, w tym wielu ulic projektowanych, których finalnie nie zrealizowano ze względu na wybuch wojny i zmieniającą się rzeczywistość polityczną. Cyfrową kopię planu pozyskano ze zbiorów Archiwum Państwowego w Lublinie (APL, PmL, sygn. 15, sygn. skanu PL-35-22-PmL-15-1-0). Oryginalny skan jest dostępny do wglądu na stronie Lubelskiego Archiwum Cyfrowego.
3. Poziom szczegółowy opracowano na podstawie 101 arkuszy Planu Wielkiego Miasta Lublina w skali 1:1000 opracowanego w układzie lokalnym 1928 przez Biuro Regulacji Magistratu Miasta Lublina. Odrys planu wykonany w 1995 roku przez Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne w Lublinie. Plan wykonany w celach ewidencyjnych zawiera rysunek działek, zabudowy, dróg, rzek, form rzeźby terenu z zastosowaniem prostej formy kartograficznej, typowej dla opracowań geodezyjnych.

Dla możliwie precyzyjnej rekonstrukcji sytuacji topograficznej z 1943 roku treść mapy Lublina 1928 uzupełniano w oparciu o inne plany i mapy, m. in. Plan obozu koncentracyjnego Majdanek z 1942 r. (ze zbiorów Wikimedia Commons), Plany kanalizacji obozu z 1942 r. (APL), szereg planów obozu Flugplatz przy Fabryce Samolotów E. Plage i T. Laśkiewicza (APL), plany obozu DAW przy ul. Lipowej (APL; Lenarczyk 2009), plany budowy Stadionu sportowego na Wieniawie (APL) oraz Plany sieci kanalizacyjnej miasta Lublina z lat 1939-1944 (APL). Jako materiały porównawcze wykorzystano także zdjęcia lotnicze z lat 1944 (ortolub.pl) oraz 1954-57 (zbiory Ośrodka). Krytyczna analiza materiałów zgromadzonych na potrzeby progresji wykazała szereg rozbieżności pomiędzy stanem planowanym (powielanym na kolejnych dokumentach) i stanem rzeczywistym zarejestrowanym na zdjęciach lotniczych w 1944 roku.