Lublin w dokumencie jest wspólnym projektem Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN" i Archiwum Państwowego w Lublinie.

Projekt ma na celu spopularyzowanie historii miasta Lublina okresu XIV – XVI wieku poprzez prezentację w interaktywnej formie najstarszych dokumentów przechowywanych w Archiwum Państwowym w Lublinie. Każde facsimile dokumentu zostało zaopatrzone w odczyt, edycję, tłumaczenie, rozbiór dyplomatyczny oraz krótki komentarz historyczny. Zarówno edycja dokumentu, jak i komentarz mają charakter popularyzatorski, choć w wypadku edycji zostały również poczynione pewne uwagi o charakterze krytycznym.

Lublin w dokumencie jest wspólnym projektem Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN" i Archiwum Państwowego w Lublinie.

Projekt ma na celu spopularyzowanie historii miasta Lublina okresu XIV – XVI wieku poprzez prezentację w interaktywnej formie najstarszych dokumentów przechowywanych w Archiwum Państwowym w Lublinie. Każde facsimile dokumentu zostało zaopatrzone w odczyt, edycję, tłumaczenie, rozbiór dyplomatyczny oraz krótki komentarz historyczny. Zarówno edycja dokumentu, jak i komentarz mają charakter popularyzatorski, choć w wypadku edycji zostały również poczynione pewne uwagi o charakterze krytycznym.

Teatr NN

Lustracja z 1570 roku

Zespół: 35/22/0 Akta miasta Lublina » Seria: 2.7 Lustracje Miasta Lublina i Województwa Lubelskiego » Jednostka: 310

TekstBezpośredni odnośnik do tego akapitu

Żydowie

Item (tak samo) Żydowie na zasadzenie swoje i zbudowanie na tem miejscu, gdzie teraz mieszkają, żadnego przywileju królewskiego nie pokazali, ieno list magnifici olim Stanislai comitis in Thenczyn palatini Cracoviensi, de data millesimo quingentesimo quinquagesimo octavo (1558), w którem Żydom, kiedy mandatem swym de data millesimo quingentesimo quinquagesimo septimo (1557), król J.M. rozkazał mu był insze miejsce zegnać za płaczem i prośbą żydowską na temże miejscu zostawił se ad extrema omnium et singulorum Judaeorum insolidum et successorum ipsorum vitae tempora (sobie do końca wszystkich i pojedynczych Żydów będąc osłabionym i następców tegoż na czas życia zostawił). - Powiedali, iż im przywilej regis Casimiri zgorzał tak dwie lecie. -

Item pokazali Żydowie przywilej króla J.M. de data millesimo quingentesimo sexagesimo sexto (1556), w którem cztery przywileje od królów i insze listy od starost lubelskich im dane konfirmować i aprobować im raczy, quantum de iure (ile sam wart). -

Domy

Item jest domów żydowskich okrom szpitala, jatek rzeźniczych i bożnice z placami niektóremi pustymi sześćdziesiąt dziewięć, płacą z nich czynsz, różno przychodzi czynszu od wszystkich in summa wedle regestru przez Żydy podanego librarum 229.

Item Izaak May doktor Żyd zbudował dwa domy na tem miejscu, gdzie była sadzawka zamkowa. Pokazał na ten plac przywilej króla J.M. de data millesimo quingentesimo sexagesimo sexto (1556), w którem donationem areae anitiquae, piscinae per magnificum, olim Stanislai comitem in Thenczyn palatinum Sandomirensem et Izaako May coram actis castri Lublinensis factam, sub censu trium florenorum annuo (darowiznę dawnych placów, sadzawki przez wspaniałego, zmarłego Stanisława komesa na Tęczynie, wojewody sandomierskiego i Izaaka Maja przed aktami grodu lubelskiego uczynioną, czynszu opłaty trzech florenów rocznie) konfirmować raczy.

Komornicy

Item jest postanowienie, iż Żydowie płacą annuatim (rocznie) od komorników, by ich najwięcej i najmniej było librarum 70.

Item opowiadali Żydowie, iż ich nieboszczyk, pan wojewoda krakowski Stanisław Thenczyński do tego czynszu więzieniem przymusił nad ich powinność. -

Jatki rzeźnicze

Item jest jatek rzeźniczych u Żydów szesnaście, z których płacą Żydowie do zamku annuatim marcas 12 łoju smelcowanego, lapides sex per florenum unum facit librarum ( kamieni sześć na florena uczynił, funtów) 25-6.

Item pokazali przywilej króla J.M. de data millesimo quingentesimo quinquagesimo quinto (1555), w którym donationem areae penes domum Judaei Jeleń pro extruenda macello per magnificum, olim Stanislaum de Thenczyn (darowiznę placu przy domu Żyda Jelenia dla wzniesienia jatki przez wspaniałego, zmarłego Stanisława z Tęczyna) Żydom konfirmować raczy. -

Pogrzeb

Item super collem et monticulum, seu tertiam montis ac insulae partem superiori monti dicto Grodzisko et caemeterio proxime adhaerendi et adiacendi per magnificum olim Stanislaum comitem de Thenczyn dato, concesso et adiuncto. (ponad wzgórzem i pagórkiem, czyli trzecią górką i częścią wyspy przewyższającej górę zwaną Grodzisko i cmentarza blisko położonego i przylegającego przez wspaniałego, zmarłego Stanisława komesa na Tęczynie danego, udzielonego i połączonego) pokazali Żydowie króla J.M. konfirmacją de data millesimo quingentesimo quinquagesimo quinto (1555) sub censu annuo librarum (pod opłatą czynszu funtów) 3. -

Item ten plac jest niemały, mogłoby z niego być większy pożytek, kiedy by i domki osadzono.

Wolność od ceł

Item super libertate a solvendis teloneis Judeis in civitate Lublinensi et in suburbio eiusdem civitatis habitantibus concessa (co do wolności opłacania cła dla Żydów mieszkających w mieście Lublinie i na przedmieściach tegoż udzielonej) pokazali przywilej serenissimi regis Sigismundi de data millesimo quingentesimo trigesimo secundo (1552).

Libertas a laboribus

(wolność od prac)

Item pokazali list magnifici olim Stanislai comitis in Thenczin esse de data millesimo quingentesimo quinquagesimo tertio (1553), w którym świadczy, iż ojciec jego Żyd i ab omnibus oneribus et laboribus, quos in restaurationem piscinae magnae et aedificiorum arcis quotiescunque iubebant praestare soliti erant, acceptis solum a singulis tam pro censu antiquitus solvi consueto, quam pro laboribus supra nominatis quotannis quatuor florenos, exceptis his domibus, quae in censu minori sunt locatae iuxta acta castrensia ad vitae suae extrema tempora (od wszystkich ciężarów i prac, które są związane z naprawą wielkiej sadzawki i wzniesienia zamku, które zwykli byli opłacać, jedynie od pojedynczego, dawnego czynszu, który uiszczać zwykli, a które dla prac wyżej wymienionych, wedle akt grodzkich cztery floreny opłacać będą, z wyjątkiem tychże domów, które z mniejszym czynszem zostały lokowane, wedle akt grodzkich, do końca jego życia) wolnymi uczynił i insze im prerogatywy dał, w których je też on sam także do żywota swego zachowywać cum ea conditione nihilominus tamen ipsi Judaei in universum omnes et singuli quoties vis aliqua aquarum in magna piscina Lublinensi ingruerit ad eam vim propulsandam ire et currere tenebuntur. (pod takim warunkiem, że ponadto jednak ci Żydzi w ogóle wszystkie i pojedyncze prace, które siłą wody, która wedrze się do wielkiej sadzawki lubelskiej, oni siłą odpierać będą, a zmuszeni będą przybyć i się tamże spieszyć).

Stacja

Item winni Żydowie lubelscy dawać stacje do skarbu króla Jego miłości annuatim in suma florenorum centum (rocznie sumę sto florenów).

Natenczas bierze tę od nich pan Zalewski pisarz skarbu nadwornego króla Jego miłości.