Lublin w dokumencie jest wspólnym projektem Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN" i Archiwum Państwowego w Lublinie.

Projekt ma na celu spopularyzowanie historii miasta Lublina okresu XIV – XVI wieku poprzez prezentację w interaktywnej formie najstarszych dokumentów przechowywanych w Archiwum Państwowym w Lublinie. Każde facsimile dokumentu zostało zaopatrzone w odczyt, edycję, tłumaczenie, rozbiór dyplomatyczny oraz krótki komentarz historyczny. Zarówno edycja dokumentu, jak i komentarz mają charakter popularyzatorski, choć w wypadku edycji zostały również poczynione pewne uwagi o charakterze krytycznym.

Lublin w dokumencie jest wspólnym projektem Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN" i Archiwum Państwowego w Lublinie.

Projekt ma na celu spopularyzowanie historii miasta Lublina okresu XIV – XVI wieku poprzez prezentację w interaktywnej formie najstarszych dokumentów przechowywanych w Archiwum Państwowym w Lublinie. Każde facsimile dokumentu zostało zaopatrzone w odczyt, edycję, tłumaczenie, rozbiór dyplomatyczny oraz krótki komentarz historyczny. Zarówno edycja dokumentu, jak i komentarz mają charakter popularyzatorski, choć w wypadku edycji zostały również poczynione pewne uwagi o charakterze krytycznym.

Teatr NN

Dokument Zygmunta Starego z 9 marca 1542 roku

1542, 9 marca – Wilno

Król Zygmunt Stary zmienia przywileje na jarmarki w Lublinie.

Zespół: 35/22/0 Akta miasta Lublina » Seria: 1 DOKUMENTY MIASTA LUBLINA » Jednostka: 87

 

Dokument Zygmunta Starego z 9 marca 1542 roku

 

Tekst i tłumaczenieBezpośredni odnośnik do tego akapitu

In nomine Domini amen, ad perpetuam rei memoriam, nos Sigismundus Dei gratia rex Polonie, magnus dux Lithuaniae necnon terrarum Cracouiae, Sandomiriae, Syradiae, Lanciciae, Cuiaviae, Russiae, Prussiae, Masoviae, Culmensis, Elbingensis Pomoraniaeque etc. dominus et heres, universis et singulis, qui nunc quique post futuri sunt, planum testatum, qui facimus, quod misso huc ad nos uno e medio sui, famati proconsul, consules et cives civitatis nostrae Lublinensis exhibuerunt coram binas serenissimorum predecessorum nostrorum privilegii, literas salvas integ[ras] et omni prorsus suscipionis nota carentem. Alteras scilicet, Wladislai avi, alteras Cazimiri parentis nostri desideratissimi Regnum Poloniae super fora annalia seu nundinas eidem Lublinensi civitati datas et concessas, ex quibus literis si quido constabat binas nundinas libertate

W imię Pana amen, dla wiecznej pamięci rzeczy, my Zygmunt z łaski Boga król Polski, wielki książę Litwy oraz ziem Krakowa, Sandomierza, Sieradza, Łęczycy, Kujaw, Rusi, Prus, Mazowsza, Chełmna, Elbląga oraz Pomorza itd. pan i dziedzic, wszystkim i pojedynczym, którzy teraz są oraz także potem [będą], [tym] jest dokładnie poświadczone, co czynimy, że wysłany tu do nas jeden ze swoich posłów, słynni burmistrz, rajcy oraz mieszczanie miasta naszego Lublina pokazali nam dwa przywileje najjaśniejszych naszych poprzedników, pisma zwolnień, zachowane w całości i zupełnie nie posiadające znaku podejrzenia. Jedno mianowicie, dziada Władysława, drugie naszego najbardziej upragnionego rodzica Kazimierza [królów] Królestwa Polskiego co do targów dorocznych czyli jarmarków temuż miastu Lublinowi danych i udzielonych. Z których to pism o tyle mianowicie było ustalone, że dwa jarmarki mają wolności

et immunitate a theloneis et vectigalibus quibus vis solvendis donatas et privilegiatas eos habere unas videlicet, pro festo Pentecostes Domini, alteras vero pro festo Purificacionis gloriosissime virgini[s] Marie domine nostrae et a vero nundine, quoniam ita erant concesse, ut octavo die ante festum inceptae sedecim diebus continenter sese sequentibus durarent octo diebus ante festum et post aliis octo. Unde multa et varia cum illis tum etiam mercatoribus externiis et hominibus advenis evenire solebant, damna et incommoda perplexitate quadam et incertudine dierum huiusmodi suppuracionis, cui incommodo, cautum per nos in posterum et prospectum i[n] cupiens, Craccouiae literas dederamus [...] nostri et diebus quibus ante festum nundine celebrantur. Post festum transferendis verum, quoniam ambigue scripta videbamur, quod et priviliegia vetera in ideis sunt in robore conservata et ad iusta Cracoviensium nundinarum,

i immunitety od ceł i podatków, jakichkolwiek opłat udzielone i uprzywilejowane jeden mianowicie na Zielone Świątki, drugi na święto Oczyszczenia Chwalebnej Marii Panny i od tegoż jarmarku, ponieważ tak zostało [to] udzielone, aby ósmy dzień przed świętem rozpoczynał szesnaście dni następujących po sobie [i] trwał osiem dni przed świętem i pozostałych osiem po [święcie]. Stąd wiele szkód i niedogodności różnych zwykło zdarzyć się, gdy z tymi [mieszczanami lubelskimi] tak również kupcy obcy i ludzie przybyli [wiele szkód ponosili], nieładem oraz niepewnością dni w ten sposób powstałych, któremu [były] krzywdą, [a] pragnąc przezorność mieć na względzie w przyszłości, pismo Krakowa udzielamy [...] które dni przed świętem jarmarku były obchodzone. Po święcie przeniesionym zaś, ponieważ widzieliśmy wątpliwe pisma, jak i na wzór dawnych przywilejów [które] są w mocy zachowane i do właściwych krakowskich jarmarków

que tantum duas hebdomadas habent, nundine illorum constitute supplicarum nobis humili, quo se ipse nundine non ab octavo die ante festum, ut iam prioribus erat concessum, sed ab ipso festo per sedecim dies lucrarent et celebrarentur conc[e]dere et permittere ac ab omni ambiguitate de sedecim diebus in prioribus literis facta, vos liberos facere dignaremur. Nos itaque eorum supplicationi in parte iustae et aeque benigne annuens atque una illorum utilitati et commoditati prospectum esse volens concedendum et admittendum duximus ita prout presentibus admittimus et concedimus, ut prefatae nundine iam deinceps perpetuis nostris temporibus a diebus festorum incipiant et per sedecim usque dies integros continuo sese sequens aurent celebrentur et continuentur iuxta privilegia vetera, quo ad numerum dierum et morem ac consuetudinem his in rebus servari antiquitus solitam et consuetam. Iuribus, immunitatibus, privilegiis et

[się odnoszą], które tylko dwa tygodnie mają, jarmarki ustanowione na tychże prośbom nam pokornym, które same jarmarki nie od ośmiu dni przed świętem, jak wcześniej zostało udzielone, lecz od tegoż święta przez szesnaście dni odniosą pożytek i będą obchodzić udział i pozwolenie oraz od wszelkiej niejasności z szesnastu dni we wcześniejszym piśmie uczynione uznajemy, że wy będziecie wolni. My zatem ich prośbę uznając w części słuszną oraz pokorną oraz pragnąc mieć na względzie pożytek i wygodę utrzymujemy dla udzielenia i przyznania tak wedle [tego jak] obecnie przyznajemy i udzielamy, aby wspomniane jarmarki już kolejno za wiecznych naszych czasów od dni świątecznych się zaczynały i przez szesnaście dni pełnych nieprzerwanie po sobie następujących jaśniały, uroczyście były obchodzone i będą trwać wedle starych przywilejów, które do liczby dni i zwyczaju oraz obyczaju w tych rzeczach zachować [postanawiamy, jak jest to] zwykłe i przyjęte. Prawom, immunitetom, przywilejom i

libertatibus eidem civitati Lublinensi pro predictis nundinis concessis per antecessores nostros et datis salvis nihilominus permanentibus, quas omnino ratificatis approbatas et confirmatas esse volumus illas approbamus ratificamus et confirmamus hisce literis nostris et decernimus, non debere quicquam detrimenti adferre privilegiis predictis hanc nostram dierum translationem, caeterum in omnis ambiguitas tollatur priores literes nostras, que non satis dilucide scriptae erant de concessu consulum et civium ipsorum cassavimus et cassamus presentibus. Universis et singulis dignitariis, officialibus et aliis quibus vis hominibus et subditis nostris, presertim vero capitaneo et theloneatori Lublinensium et eius vicesgerentibus presentibus et posthac omni tempore futuris mandans, ut eosdem consules et cives nostros Lublinenses presentes et futuros eorum in libertatibus et immunitatibus conservent et conservari iubeant ac hascae

wolnościom tegoż miasta Lublina na wspomniane jarmarki udzielone przez poprzedników naszych i dane niemniej zachowane, które pragniemy, aby zostały całkowicie potwierdzone, aprobowane i konfirmowane aprobujemy je, potwierdzamy i konfirmujemy tym naszym pismem i postanawiamy, że nie powinien komukolwiek przynosić uszczerbek wspomnianym przywilejom tą naszą zamianą dni [spowodowaną], poza tym we wszelkich wątpliwościach usunąć wcześniejsze nasze pismo, które nie było dostatecznie jasno napisane za zgodą rajców i mieszczan tychże znieśliśmy i znosimy obecnie. Wszystkim i pojedynczym dygnitarzom i urzędnikom oraz innym jakimkolwiek ludziom i poddanym naszym, a zwłaszcza zaś staroście i celnikom lubelskim i ich zastępcom obecnie i potem w całym czasie przyszłym nakazując, aby ci rajcy i mieszczanie nasi lubelscy obecni i przyszli zostali zachowani w ich wolnościach i immunitetach oraz nakazali zachować oraz to

literas nostras firmiter et inviolabiliter manuteneant et ab aliis manuteneri faciant, pro gratia nostra aliter non facturi. In quorum omnium et singulorum fidem et testimonium sigillum nostrum presentibus est appensum. Datum Vilnae, feria quinta ante dominicam Oculi proxima, anno Domini millesimo quingentesimo quadragesimo secundo, regni nostri anno trigesimo sexto. Presentibus reverendi in Christo patre domino Samuele Maczieiowski episcopo Plocensi et regni nostri vicecancellario necnon magnificis, venerabilibus et generosis Nicolao Volski castellano Sandomiriensi et serenissime coniugis nostrae cha[ri]ssime curiae magistro ac Sanocensi, Lamczkorunensi, Lomzensi et Visnensi capitaneo Jacobo Uchanski curiae nostrae referendario, Stanislao Hosio utriusque iuris doctore, canonicis Cracoviensis secretariis nostris, Martino Volski tribuno Cracoviensi curiae nostrae thesaurario et camere nostrae prefecto, Nicolao Mnishek

nasze pismo mocno i niezachwianie dzierżyli i od innych nakazali dzierżyć, w przeciwnym razie łaska nasza nie zostanie [wam] udzielona. Na wiarę i świadectwo czego wszystkiego i pojedynczego nasza pieczęć obecnie została przywieszona [do dokumentu]. Dane w Wilnie, w czwartek przed trzecią niedzielą Wielkiego Postu, roku Pańskiego tysiąc pięćset czterdziestego drugiego, naszego panowania trzydziestego szóstego. W obecności pełnych czci dla Chrystusa ojca pana Samuela Maciejowskiego biskupa płockiego i naszego królestwa podkanclerzego oraz wspaniałych, czcigodnych i szlachetnych Mikołaja Wolskiego kasztelana sandomierskiego i najjaśniejszej naszej małżonki mistrza dworu oraz sanockiego, lanckorońskiego, łomżyńskiego i wiśnickiego starosty, Jakuba Uchańskiego referendarza naszego dworu, Stanisława Hozjusza doktora obojga praw, kanonika krakowskiego, naszego sekretarza, Marcina Wolskiego wojskiego krakowskiego, naszego dworu podskarbiego i naszego skarbca nadzorcy, Mikołaja Mniszcha

de magna Kunczicze serenissimi filii nostri succamerario et Lukouiensi ac Sohaliensi capitaneo, Thoma Sobaczki [...] Lanciciensi et pocillatore, [Augustino] Cotlowicz vexillifero curiae nostrae et stabuli prefecto, Hieronimo [...] et aliis, quam plurimis et [...] officialibus et alias nostris sincere [nobis dilectorum] [...] episcopi Plocensis et regni nostri vicecancellarii sincere nobis dilecti.

Samuel episcopus Plocensis et vicecancellarius subscripsit.

Relatio eisdem reverendi in Christo patris domini Samuelis Macieiiowskii episcopi Plocensis et Regni Poloniae vicecancellarii.

z Wielkich Kończyc najjaśniejszego naszego syna podkomorzego i łukowskiego i sochackiego starosty, Tomasza Sobockiego [...] łęczyckiego i podczaszego, [Augustyna] Kotwicza chorążego naszego dworu i nadzorcy [naszej] stajni, Hieronima ... i innych tak wielu [...] urzędników szczerze nam drogich.

Samuel biskup i podkanclerzy podpisał.

Z relacji tegoż pełnego czci dla Chrystusa ojca pana Samuela Maciejowskiego biskupa płockiego i podkanclerzego Królestwa Polski.

Rozbiór dyplomatycznyBezpośredni odnośnik do tego akapitu

Tekst oryginalnyBezpośredni odnośnik do tego akapitu

[inwokacja] In nomine Domini amen, [perpetuacyjna] ad perpetuam rei memoriam, [intytulacja] nos Sigismundus Dei gratia rex Polonie, magnus dux Lithuaniae necnon terrarum Cracouiae, Sandomiriae, Syradiae, Lanciciae, Cuiaviae, Russiae, Prussiae, Masoviae, Culmensis, Elbingensis Pomoraniaeque etc. dominus et heres, [promulgacja] universis et singulis, qui nunc quique post futuri sunt, planum testatum, qui facimus, [narracja] quod misso huc ad nos uno e medio sui, famati proconsul, consules et cives civitatis nostrae Lublinensis exhibuerunt coram binas serenissimorum predecessorum nostrorum privilegii, literas salvas integ[ras] et omni prorsus suscipionis nota carentem. Alteras scilicet, Wladislai avi, alteras Cazimiri parentis nostri desideratissimi Regnum Poloniae super fora annalia seu nundinas eidem Lublinensi civitati datas et concessas, ex quibus literis si quido constabat binas nundinas libertate et immunitate a theloneis et vectigalibus quibus vis solvendis donatas et privilegiatas eos habere unas videlicet, pro festo Pentecostes Domini, alteras vero pro festo Purificacionis gloriosissime virgini[s] Marie domine nostrae et a vero nundine, quoniam ita erant concesse, ut octavo die ante festum inceptae sedecim diebus continenter sese sequentibus durarent octo diebus ante festum et post aliis octo. Unde multa et varia cum illis tum etiam mercatoribus externiis et hominibus advenis evenire solebant, damna et incommoda perplexitate quadam et incertudine dierum huiusmodi suppuracionis, cui incommodo, cautum per nos in posterum et prospectum i[n] cupiens, Craccouiae literas dederamus [...] nostri et diebus quibus ante festum nundine celebrantur. Post festum transferendis verum, quoniam ambigue scripta videbamur, quod et priviliegia vetera in ideis sunt in robore conservata et ad iusta Cracoviensium nundinarum, que tantum duas hebdomadas habent, nundine illorum constitute supplicarum nobis humili, quo se ipse nundine non ab octavo die ante festum, ut iam prioribus erat concessum, sed ab ipso festo per sedecim dies lucrarent et celebrarentur conc[e]dere et permittere ac ab omni ambiguitate de sedecim diebus in prioribus literis facta, vos liberos facere dignaremur. [dyspozycja] Nos itaque eorum supplicationi in parte iustae et aeque benigne annuens atque una illorum utilitati et commoditati prospectum esse volens concedendum et admittendum duximus ita prout presentibus admittimus et concedimus, ut prefatae nundine iam deinceps perpetuis nostris temporibus a diebus festorum incipiant et per sedecim usque dies integros continuo sese sequens aurent celebrentur et continuentur iuxta privilegia vetera, quo ad numerum dierum et morem ac consuetudinem his in rebus servari antiquitus solitam et consuetam. Iuribus, immunitatibus, privilegiis et libertatibus eidem civitati Lublinensi pro predictis nundinis concessis per antecessores nostros et datis salvis nihilominus permanentibus, quas omnino ratificatis approbatas et confirmatas esse volumus illas approbamus ratificamus et confirmamus hisce literis nostris et decernimus, non debere quicquam detrimenti adferre privilegiis predictis hanc nostram dierum translationem, caeterum in omnis ambiguitas tollatur priores literes nostras, que non satis dilucide scriptae erant de concessu consulum et civium ipsorum cassavimus et cassamus presentibus. Universis et singulis dignitariis, officialibus et aliis quibus vis hominibus et subditis nostris, presertim vero capitaneo et theloneatori Lublinensium et eius vicesgerentibus presentibus et posthac omni tempore futuris mandans, ut eosdem consules et cives nostros Lublinenses presentes et futuros eorum in libertatibus et immunitatibus conservent et conservari iubeant ac hascae literas nostras firmiter et inviolabiliter manuteneant et ab aliis manuteneri faciant, pro gratia nostra aliter non facturi. [korroboracja] In quorum omnium et singulorum fidem et testimonium sigillum nostrum presentibus est appensum. [datacja] Datum Vilnae, feria quinta ante dominicam Oculi proxima, anno Domini millesimo quingentesimo quadragesimo secundo, regni nostri anno trigesimo sexto. [lista świadków] Presentibus reverendi in Christo patre domino Samuele Maczieiowski episcopo Plocensi et regni nostri vicecancellario necnon magnificis, venerabilibus et generosis Nicolao Volski castellano Sandomiriensi et serenissime coniugis nostrae cha[ri]ssime curiae magistro ac Sanocensi, Lamczkorunensi, Lomzensi et Visnensi capitaneo Jacobo Uchanski curiae nostrae referendario, Stanislao Hosio utriusque iuris doctore, canonicis Cracoviensis secretariis nostris, Martino Volski tribuno Cracoviensi curiae nostrae thesaurario et camere nostrae prefecto, Nicolao Mnishek de magna Kunczicze serenissimi filii nostri succamerario et Lukouiensi ac Sohaliensi capitaneo, Thoma Sobaczki [...] Lanciciensi et pocillatore, [Augustino] Cotlowicz vexillifero curiae nostrae et stabuli prefecto, Hieronimo [...] et aliis, quam plurimis et [...] officialibus et alias nostris sincere [nobis dilectorum] [...] episcopi Plocensis et regni nostri vicecancellarii sincere nobis dilecti.

[subskrypcja podkanclerska] Samuel episcopus Plocensis et vicecancellarius subscripsit.

[relacja] Relatio eisdem reverendi in Christo patris domini Samuelis Macieiiowskii episcopi Plocensis et Regni Poloniae vicecancellarii.

TłumaczenieBezpośredni odnośnik do tego akapitu

[inwokacja] W imię Pana amen, [perpetuacyjna] dla wiecznej pamięci rzeczy, [intytulacja] my Zygmunt z łaski Boga król Polski, wielki książę Litwy oraz ziem Krakowa, Sandomierza, Sieradza, Łęczycy, Kujaw, Rusi, Prus, Mazowsza, Chełmna, Elbląga oraz Pomorza itd. pan i dziedzic, [promulgacja] wszystkim i pojedynczym, którzy teraz są oraz także potem [będą], [tym] jest dokładnie poświadczone, co czynimy, [narracja] że wysłany tu do nas jeden ze swoich posłów, słynni burmistrz, rajcy oraz mieszczanie miasta naszego Lublina pokazali nam dwa przywileje najjaśniejszych naszych poprzedników, pisma zwolnień, zachowane w całości i zupełnie nie posiadające znaku podejrzenia. Jedno mianowicie, dziada Władysława, drugie naszego najbardziej upragnionego rodzica Kazimierza [królów] Królestwa Polskiego co do targów dorocznych czyli jarmarków temuż miastu Lublinowi danych i udzielonych. Z których to pism o tyle mianowicie było ustalone, że dwa jarmarki mają wolności i immunitety od ceł i podatków, jakichkolwiek opłat udzielone i uprzywilejowane jeden mianowicie na Zielone Świątki, drugi na święto Oczyszczenia Chwalebnej Marii Panny i od tegoż jarmarku, ponieważ tak zostało [to] udzielone, aby ósmy dzień przed świętem rozpoczynał szesnaście dni następujących po sobie [i] trwał osiem dni przed świętem i pozostałych osiem po [święcie]. Stąd wiele szkód i niedogodności różnych zwykło zdarzyć się, gdy z tymi [mieszczanami lubelskimi] tak również kupcy obcy i ludzie przybyli [wiele szkód ponosili], nieładem oraz niepewnością dni w ten sposób powstałych, któremu [były] krzywdą, [a] pragnąc przezorność mieć na względzie w przyszłości, pismo Krakowa udzielamy [...] które dni przed świętem jarmarku były obchodzone. Po święcie przeniesionym zaś, ponieważ widzieliśmy wątpliwe pisma, jak i na wzór dawnych przywilejów [które] są w mocy zachowane i do właściwych krakowskich jarmarków [się odnoszą], które tylko dwa tygodnie mają, jarmarki ustanowione na tychże prośbom nam pokornym, które same jarmarki nie od ośmiu dni przed świętem, jak wcześniej zostało udzielone, lecz od tegoż święta przez szesnaście dni odniosą pożytek i będą obchodzić udział i pozwolenie oraz od wszelkiej niejasności z szesnastu dni we wcześniejszym piśmie uczynione uznajemy, że wy będziecie wolni. [dyspozycja] My zatem ich prośbę uznając w części słuszną oraz pokorną oraz pragnąc mieć na względzie pożytek i wygodę utrzymujemy dla udzielenia i przyznania tak wedle [tego jak] obecnie przyznajemy i udzielamy, aby wspomniane jarmarki już kolejno za wiecznych naszych czasów od dni świątecznych się zaczynały i przez szesnaście dni pełnych nieprzerwanie po sobie następujących jaśniały, uroczyście były obchodzone i będą trwać wedle starych przywilejów, które do liczby dni i zwyczaju oraz obyczaju w tych rzeczach zachować [postanawiamy, jak jest to] zwykłe i przyjęte. Prawom, immunitetom, przywilejom i wolnościom tegoż miasta Lublina na wspomniane jarmarki udzielone przez poprzedników naszych i dane niemniej zachowane, które pragniemy, aby zostały całkowicie potwierdzone, aprobowane i konfirmowane aprobujemy je, potwierdzamy i konfirmujemy tym naszym pismem i postanawiamy, że nie powinien komukolwiek przynosić uszczerbek wspomnianym przywilejom tą naszą zamianą dni [spowodowaną], poza tym we wszelkich wątpliwościach usunąć wcześniejsze nasze pismo, które nie było dostatecznie jasno napisane za zgodą rajców i mieszczan tychże znieśliśmy i znosimy obecnie. Wszystkim i pojedynczym dygnitarzom i urzędnikom oraz innym jakimkolwiek ludziom i poddanym naszym, a zwłaszcza zaś staroście i celnikom lubelskim i ich zastępcom obecnie i potem w całym czasie przyszłym nakazując, aby ci rajcy i mieszczanie nasi lubelscy obecni i przyszli zostali zachowani w ich wolnościach i immunitetach oraz nakazali zachować oraz to nasze pismo mocno i niezachwianie dzierżyli i od innych nakazali dzierżyć, w przeciwnym razie łaska nasza nie zostanie [wam] udzielona. [korroboracja] Na wiarę i świadectwo czego wszystkiego i pojedynczego nasza pieczęć obecnie została przywieszona [do dokumentu]. [datacja] Dane w Wilnie, w czwartek przed trzecią niedzielą Wielkiego Postu, roku Pańskiego tysiąc pięćset czterdziestego drugiego, naszego panowania trzydziestego szóstego. [lista świadków] W obecności pełnych czci dla Chrystusa ojca pana Samuela Maciejowskiego biskupa płockiego i naszego królestwa podkanclerzego oraz wspaniałych, czcigodnych i szlachetnych Mikołaja Wolskiego kasztelana sandomierskiego i najjaśniejszej naszej małżonki mistrza dworu oraz sanockiego, lanckorońskiego, łomżyńskiego i wiśnickiego starosty, Jakuba Uchańskiego referendarza naszego dworu, Stanisława Hozjusza doktora obojga praw, kanonika krakowskiego, naszego sekretarza, Marcina Wolskiego wojskiego krakowskiego, naszego dworu podskarbiego i naszego skarbca nadzorcy, Mikołaja Mniszcha z Wielkich Kończyc najjaśniejszego naszego syna podkomorzego i łukowskiego i sochackiego starosty, Tomasza Sobockiego [...] łęczyckiego i podczaszego, [Augustyna] Kotwicza chorążego naszego dworu i nadzorcy [naszej] stajni, Hieronima ... i innych tak wielu [...] urzędników szczerze nam drogich.

[subskrypcja podkanclerska] Samuel biskup i podkanclerzy podpisał.

[relacja] Z relacji tegoż pełnego czci dla Chrystusa ojca pana Samuela Maciejowskiego biskupa płockiego i podkanclerzego Królestwa Polski.