Lublin w dokumencie jest wspólnym projektem Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN" i Archiwum Państwowego w Lublinie.

Projekt ma na celu spopularyzowanie historii miasta Lublina okresu XIV – XVI wieku poprzez prezentację w interaktywnej formie najstarszych dokumentów przechowywanych w Archiwum Państwowym w Lublinie. Każde facsimile dokumentu zostało zaopatrzone w odczyt, edycję, tłumaczenie, rozbiór dyplomatyczny oraz krótki komentarz historyczny. Zarówno edycja dokumentu, jak i komentarz mają charakter popularyzatorski, choć w wypadku edycji zostały również poczynione pewne uwagi o charakterze krytycznym.

Lublin w dokumencie jest wspólnym projektem Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN" i Archiwum Państwowego w Lublinie.

Projekt ma na celu spopularyzowanie historii miasta Lublina okresu XIV – XVI wieku poprzez prezentację w interaktywnej formie najstarszych dokumentów przechowywanych w Archiwum Państwowym w Lublinie. Każde facsimile dokumentu zostało zaopatrzone w odczyt, edycję, tłumaczenie, rozbiór dyplomatyczny oraz krótki komentarz historyczny. Zarówno edycja dokumentu, jak i komentarz mają charakter popularyzatorski, choć w wypadku edycji zostały również poczynione pewne uwagi o charakterze krytycznym.

Teatr NN

Dokument Zygmunta Starego z 26 maja 1535 roku

1535, 26 maja – Wilno

Król Polski Zygmunt Stary potwierdza dokument komisarzy królewskich w sprawie wydalenia Żydów z Lublina, w tym Joska Piesaka.

Zespół: 35/22/0 Akta miasta Lublina » Seria: 1 DOKUMENTY MIASTA LUBLINA » Jednostka: 57

Tekst i tłumaczenieBezpośredni odnośnik do tego akapitu

Sigismundus Dei gratia rex Polonie, magnus dux Lituanie, Russie, Prussie et Masovie etc. dominus et heres, significamus tenore presentium, quorum interest universis, quia exhibite sunt coram maiestate nostra certe litere papiree tenorem [...] comissarialis ex actis castri Lublinensi extracte ac sigillo magnifici Joannis comitis de Thanczin castellani et capitanei Lublinensi ac commissarii ad […] a nobis dati et deputati, comunite et obsignate supplicatumque maiestatis nostre, ut easdem literas decreti commisarialis in omnibus […] ac singula in eo decreto contenta

Zygmunt z łaski Boga król Polski, wielki książę Litwy, Rusi, Prus i Mazowsza itd. pan i dziedzic, oznajmiamy niniejszym, tym których to dotyczy, że przed naszym majestatem zostały pokazane pewne pisma na papierze, następującego tenoru komisarskiego z akt grodu lubelskiego wyjęte i pieczęcią wspaniałego Jana z Tęczyna kasztelana i starosty lubelskiego oraz komisarzy […] przez nas dane oraz powierzone wspólnie i opieczętowane, a także ponieważ poproszono nasz majestat, aby pismo tego dekretu

approbare, ratificare et confirmare […], cuius decreti tenor de verbo ad verbum sequitur […] hec in castro Lublinensi, feria quinta ante festa Pentecostes, anno Domini millesimo quingentesimo tricesimo quinto, dominus et […] civitatis Lublinensis ex una et Judeum Joskonem Piessak in eadem civitatem domo civili manentem partibus ex altera vel […] regie maiestatis, quibus eidem sacra regia maiestas committere dignata est, u[t] ipse Judeus Josko soluto prius censo civili […] de […] civitati e[t] [...in]colarum suum aliunde transferat

aprobować, ratyfikować i konfirmować […], którego tenor słowo po słowie następuje […] to w grodzie lubelskim, w czwartek przed Zielonymi Świątkami, roku pańskiego tysiąc pięćset trzydziestego piątego, […] i […] miasta Lublina z jednej i Żydem Joskiem Piesakiem w tymże mieście […] w domu prywatnym mieszkającym ze strony drugiej, czyli […] królewskiego majestatu, którego tegoż święty królewski majestat godny jest, aby mu powierzyć, aby sam Żyd Josek opłacając wpierw czynsz miejski […] z […] miasta i […] mieszkańców jego gdzie indziej przeniesie

prout ydom assectabant eandem in evum Joskonem ex eundem et incolarum aliis […] prefata satisfaciendo et solvendo censum [...] civitati ex eadem […] decreto […] mediante coegit et compulsi ab huic ita, quod infra decursum prefatarum sex se […] de domo prefata ex […] plenarie exsol[...] et […] suo […] alio de civitate transferre debet et ne cum […] pro fisco regio […] valavit et interposuit iuxta

wedle tego […] jak podążali temuż na wieki Joskowi z tegoż i innych mieszkańców […] wspomniana do zaspokojenia i uiszczenia czynszu […] miastu z tegoż […] dekretu […] pośredniczącego działał i zmuszony [był] […] tak, że w trakcie wspomnianych sześciu sam […] ze wspomnianego domu […] w pełni […] i swojego […] innego z miasta przenieść może, aby nie wraz z […] dla skarbu królewskiego […] miało wartość i sporządził wedle

[...] fragment nie odczytany

[…] in domo […] in suo iure conservare […] quatenus prefatum Judeum ad […] pro retendo […] transfferendo et de civitate ipsa ex eundum rogat et factura pro officio suo et gratia nostra. Datum Vilne, vigesima tercia aprilis, anno Domini millesimo quingentesimo tricesimo quinto, ad mandatum sacre regie maiestatis propriam, per […] Kamyski notarium castri […] ex […] et decreta manumque propria sue scripta. Quasquidem […] literas decreti in omnibus punctis, clausulis

[…] w domu […] w swoim prawie zachować […], ponieważ wspomniany Żyd do […] dla zachowania […] przeniesienia i z tegoż miasta ze […] pyta i wykona ze względu na swój urząd i naszą łaskę. Dane w Wilnie, dwudziestego trzeciego kwietnia, roku pańskiego tysiąc pięćset trzydziestego piątego, z polecenia świętego królewskiego, własnego majestatu, przez […] Kamyskiego notariusza grodu […] z […] i dekrety własną ręką spisane. Które […] pismo dekretu we wszystkich punktach, klauzulach

ac […] et conditionibus […]earum tenore approbamus, ratificamus et confirmamus decernentes omnia et singula premissa perpetuum robur et firmitatem habuerat in quorum fidem sigillum nostrum anulare, quo in presens utimur est subimpressum testimonio literarum. Datum Vilne, feria quarta in vigilia Sacratissimi Corporis Cristi, anno Domini millesimo quingentesimo tricesimo quinto, regni nostri anno vigesimo nono.

Relatio reverendi in Christo patris, domini Joannis Choiensky episcopi Premislyensis.

i […] oraz warunkach, które tenorem [dokumentu] aprobujemy, ratyfikujemy i konfirmujemy nakazując wszystko i pojedyncze [rzeczy] wspomniane, wieczną moc i trwałość będą miały, na wiarę czego nasza pieczęć sygnetowa, którą obecnie się posługujemy, została wyciśnięta na znak wiary pisma. Dane w Wilnie, w środę w wigilię Świętego Ciała Chrystusa, roku pańskiego tysiąc pięćset trzydziestego piątego, roku naszego [panowania] dwudziestego dziewiątego.

Z relacji pełnego czci dla Chrystusa ojca, pana Jana Chojeńskiego biskupa przemyskiego.

Rozbiór dyplomatycznyBezpośredni odnośnik do tego akapitu

Tekst oryginalnyBezpośredni odnośnik do tego akapitu

[intytulacja] Sigismundus Dei gratia rex Polonie, magnus dux Lituanie, Russie, Prussie et Masovie etc. dominus et heres, [promulgacja] significamus tenore presentium, quorum interest universis, [narracja] quia exhibite sunt coram maiestate nostra certe litere papiree tenorem [...] comissarialis ex actis castri Lublinensi extracte ac sigillo magnifici Joannis comitis de Thanczin castellani et capitanei Lublinensi ac commissarii ad […] a nobis dati et deputati, comunite et obsignate supplicatumque maiestatis nostre, ut easdem literas decreti commisarialis in omnibus […] ac singula in eo decreto contenta approbare, ratificare et confirmare […], cuius decreti tenor de verbo ad verbum sequitur […] [datacja] hec in castro Lublinensi, feria quinta ante festa Pentecostes, anno Domini millesimo quingentesimo tricesimo quinto, [dyspozycja] dominus et […] civitatis Lublinensis ex una et Judeum Joskonem Piessak in eadem civitatem domo civili manentem partibus ex altera vel […] regie maiestatis, quibus eidem sacra regia maiestas committere dignata est, u[t] ipse Judeus Josko soluto prius censo civili […] de […] civitati e[t] [...in]colarum suum aliunde transferat prout ydom assectabant eandem in evum Joskonem ex eundem et incolarum aliis […] prefata satisfaciendo et solvendo censum [...] civitati ex eadem […] decreto […] mediante coegit et compulsi ab huic ita, quod infra decursum prefatarum sex se […] de domo prefata ex […] plenarie exsol[...] et […] suo […] alio de civitate transferre debet et ne cum […] pro fisco regio […] valavit et interposuit iuxta […] in domo […] in suo iure conservare […] quatenus prefatum Judeum ad […] pro retendo […] transfferendo et de civitate ipsa ex eundum rogat et factura pro officio suo et gratia nostra. [datacja] Datum Vilne, vigesima tercia aprilis, anno Domini millesimo quingentesimo tricesimo quinto, [ad amndatum regie maiestatis proprium] ad mandatum sacre regie maiestatis propriam, [skrypcyjna] per […] Kamyski notarium castri […] ex […] et decreta manumque propria sue scripta. [dyspozycja] Quasquidem […] literas decreti in omnibus punctis, clausulis ac […] et conditionibus […] earum tenore approbamus, ratificamus et confirmamus decernentes omnia et singula premissa perpetuum robur et firmitatem habuerat [korroboracja] in quorum fidem sigillum nostrum anulare, quo in presens utimur est subimpressum testimonio literarum. [datacja] Datum Vilne, feria quarta in vigilia Sacratissimi Corporis Cristi, anno Domini millesimo quingentesimo tricesimo quinto, regni nostri anno vigesimo nono.

[relacja] Relatio reverendi in Christo patris, domini Joannis Choiensky episcopi Premislyensis.

 

TłumaczenieBezpośredni odnośnik do tego akapitu

[intytulacja] Zygmunt z łaski Boga król Polski, wielki książę Litwy, Rusi, Prus i Mazowsza itd. pan i dziedzic, [promulgacja] oznajmiamy niniejszym, tym których to dotyczy, [narracja] że przed naszym majestatem zostały pokazane pewne pisma na papierze, następującego tenoru komisarskiego z akt grodu lubelskiego wyjęte i pieczęcią wspaniałego Jana z Tęczyna kasztelana i starosty lubelskiego oraz komisarzy […] przez nas dane oraz powierzone wspólnie i opieczętowane, a także ponieważ poproszono nasz majestat, aby pismo tego dekretu aprobować, ratyfikować i konfirmować […], którego tenor słowo po słowie następuje […] to [datacja] w grodzie lubelskim, w czwartek przed Zielonymi Świątkami, roku pańskiego tysiąc pięćset trzydziestego piątego, […] i […] [dyspozycja] miasta Lublina z jednej i Żydem Joskiem Piesakiem w tymże mieście […] w domu prywatnym mieszkającym ze strony drugiej, czyli […] królewskiego majestatu, którego tegoż święty królewski majestat godny jest, aby mu powierzyć, aby sam Żyd Josek opłacając wpierw czynsz miejski […] z […] miasta i […] mieszkańców jego gdzie indziej przeniesie wedle tego […] jak podążali temuż na wieki Joskowi z tegoż i innych mieszkańców […] wspomniana do zaspokojenia i uiszczenia czynszu […] miastu z tegoż […] dekretu […] pośredniczącego działał i zmuszony [był] […] tak, że w trakcie wspomnianych sześciu sam […] ze wspomnianego domu […] w pełni […] i swojego […] innego z miasta przenieść może, aby nie wraz z […] dla skarbu królewskiego […] miało wartość i sporządził wedle […] w domu […] w swoim prawie zachować […], ponieważ wspomniany Żyd do […] dla zachowania […] przeniesienia i z tegoż miasta ze […] pyta i wykona ze względu na swój urząd i naszą łaskę. [datacja] Dane w Wilnie, dwudziestego trzeciego kwietnia, roku pańskiego tysiąc pięćset trzydziestego piątego, [ad mandatum regie maiestatis proprium] z polecenia świętego królewskiego, własnego majestatu, [skrypcyjna] przez […] Kamyskiego notariusza grodu […] z […] i dekrety własną ręką spisane. [dyspozycja] Które […] pismo dekretu we wszystkich punktach, klauzulach i […] oraz warunkach, któe tenorem [dokumentu] aprobujemy, ratyfikujemy i konfirmujemy nakazując wszystko i pojedyncze [rzeczy] wspomniane, wieczną moc i trwałość będą miały, [korroboracja] na wiarę czego nasza pieczęć sygnetowa, którą obecnie się posługujemy, została wyciśnięta na znak wiary pisma. [datacja] Dane w Wilnie, w środę w wigilię Świętego Ciała Chrystusa, roku pańskiego tysiąc pięćset trzydziestego piątego, roku naszego [panowania] dwudziestego dziewiątego.

[relacja] Z relacji pełnego czci dla Chrystusa ojca, pana Jana Chojeńskiego biskupa przemyskiego.