Lublin w dokumencie jest wspólnym projektem Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN" i Archiwum Państwowego w Lublinie.

Projekt ma na celu spopularyzowanie historii miasta Lublina okresu XIV – XVI wieku poprzez prezentację w interaktywnej formie najstarszych dokumentów przechowywanych w Archiwum Państwowym w Lublinie. Każde facsimile dokumentu zostało zaopatrzone w odczyt, edycję, tłumaczenie, rozbiór dyplomatyczny oraz krótki komentarz historyczny. Zarówno edycja dokumentu, jak i komentarz mają charakter popularyzatorski, choć w wypadku edycji zostały również poczynione pewne uwagi o charakterze krytycznym.

Lublin w dokumencie jest wspólnym projektem Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN" i Archiwum Państwowego w Lublinie.

Projekt ma na celu spopularyzowanie historii miasta Lublina okresu XIV – XVI wieku poprzez prezentację w interaktywnej formie najstarszych dokumentów przechowywanych w Archiwum Państwowym w Lublinie. Każde facsimile dokumentu zostało zaopatrzone w odczyt, edycję, tłumaczenie, rozbiór dyplomatyczny oraz krótki komentarz historyczny. Zarówno edycja dokumentu, jak i komentarz mają charakter popularyzatorski, choć w wypadku edycji zostały również poczynione pewne uwagi o charakterze krytycznym.

Teatr NN

Dokument Władysława Jagiełły z 2 stycznia 1392 roku

1392, 2 stycznia – Lublin

Król Władysław Jagiełło nadaje Lublinowi prawo składu z 8-dniowym przymusem składowym.

Zespół: 35/22/0 Akta miasta Lublina » Seria: 1 DOKUMENTY MIASTA LUBLINA » Jednostka: 8

 

Dokument Władysława Jagiełły z 2 stycznia 1392 roku

 

Tekst i tłumaczenieBezpośredni odnośnik do tego akapitu

In nomine Domini amen. Ad perpetuam rei memoriam, Wladislaus Dei gracia rex Polonie necnon terrarum Cracovie, Sandomirie, Syradie, Lancicie, Cuyavie, Lituanie princeps supremus, Pomeranie Russieque dominus et heres, significamus tam presentibus, quam futuris, quibus expedit, universis presentes literas inspecturis, quoniam regalis dignitas circumspecta benignitas de sue liberalitatis munificencia universorum ex officii debito subditorum quadam generalitate utilitati digneretur intendere ad ea, que grata ipsorum comoda censeantur efficere, consideracione graciosa perpendat ad illorum tamen procuranda utilitatum comoda

W imię Pana amen. Dla wiecznej pamięci rzeczy, Władysław z łaski Boga król Polski oraz ziem krakowskiej, sandomierskiej, sieradzkiej, łęczyckiej, kujawskiej, Litwy książę najwyższy, Pomorza oraz Rusi pan i dziedzic oznajmiamy tak obecnym, jak przyszłym, których [to] dotyczy mającym zamiar poznać ten dokument, ponieważ godność królewska [oraz] podziwiana łaskawość z własnego daru hojności dla wszystkich z obowiązku należna poddanym, dla pożytku ogółu jest godna zmierzać ku temu, co jest uznane za miłe im [i] pożyteczne do wykonania, łaskawym namysłem rozważa jednak dla ich troski o potrzebne użytki,

quodam singulari favore liberius inclinatur, quos intemerate fidei firma constancia et sincere fidelitatis diuturnitas claris testimoniis recomendant. Sane consideratis multiplicibus fidelitatum studiosis obsequiis, quibus cives civitatis nostre Lublinensis, nostri fideles dilecti nobis et nostris predecessoribus totis conatibus sollicite studuerunt complacere, cupientesque ipsos per nostre munificencie prerogativam ad obsequendum nobis, sicut dignum arbitramur in antea reddere reddere prompciores ac eiusdem civitatis nostre Lublinensis condicionem facere meliorem, eisdem civibus et incolis universis ac civitati ipsorum Lub-

które nienaruszenie mocna stałość i szczera trwałość wiary polecają zrozumiałymi świadectwami, [a] dzięki przychylności chętniej się skłania ku komuś pojedynczemu. Roztropnie rozważonymi wielorakimi gorliwymi objawami posłuszeństwa wierności, którymi mieszczanie naszego miasta Lublina, nasi drodzy poddani nam i naszym poprzednikom dzięki wszelkim wysiłkom troskliwie starają się przypodobać i ponieważ pragniemy ich przez naszą szczodrość przywilejem dla naszego posłuchu tak jak nam wydaje się [to] godne przedtem uczynić bardziej gorliwymi oraz poprawić stan tegoż naszego miasta Lublina, tymże wszystkim mieszczanom i mieszkańcom

-linensi generale depositum super mercibus et rebus universis venalibus, cuiuscumque generis aut speciei extiterint, in ipsa civitate Lublinensi faciendum, damus, conferimus et donamus tenore presencium perpetuis temporibus duraturum taliter tamen, quod omnes mercatores et quivis alii homines universi, cuiuscumque status aut condicionis extiterint, in Lublin de quibusque mundi partibus cum eorum mercibus et rebus quibusvis universis venientes, octo diebus continuis post suum ingressum ibidem in Lublin stare ac manere debent ac ipsas suas merces universas deponere ac vendere, dictis octo di[ebus] sint astricti.

powszechny skład towarów i wszystkich rzeczy na sprzedaż jakiegokolwiek byłby rodzaju czy gatunku, ustanawiając w samym mieście Lublinie, dajemy, udzielamy i ofiarujemy niniejszym pismem na wieczne czasy trwania tak jednak, że wszyscy kupcy i jacykolwiek inni wszyscy ludzie jakiegokolwiek byliby stanu lub położenia, którzy przybywają do Lublina z jakichkolwiek stron świata z ich towarami i jakimikolwiek rzeczami, osiem kolejnych dni po ich wjeździe tamże do Lublina powinni zatrzymać się i pozostać, a ich wszystkie rzeczy składać i sprzedawać. Na wieczne czasy ma pozostać, że [gdyby] przez te osiem dni pozostając

Perpetu[is] temporibus affuturis, quasque dictis octo diebus in eadem civitate Lublinensi manentes, vendere non pot[u]erint vel non vendiderint, extunc eisdem cum memoratis mercibus et rebus venalibus universis per nostrum regnum dumtaxat damus et conferimus proficiscendi plenam, omnimodam et liberam facultatem. Harum quibus sigillum nostrum appensum est testimonio literarum. Actum in Lublin, in crastino Circumcisionis Christi, anno Domini millesimo trecentesimo nonagesimo secundo, presentibus hiis: Gwossio de Salczemelow, Clemente de Moscorzow aule nostre vicecancellario, Johanne Kuropatwa Lublinensi, Hinczka Brestensi capitaneis, Iwano de Kleszcze, Nicolao Wanzik magistro coquine nostre aliisque multis nostris fidelibus fidedignis.

w tymże mieście Lublinie nie mogliby sprzedać albo [gdy] nie sprzedadzą [swoich towarów] odtąd udzielamy i dajemy im wszystkim mianowicie pełną, całkowitą i wolną możliwość podróżowania ze wspomnianymi towarami i rzeczami na sprzedaż po naszym królestwie. Na świadectwo czego nasza pieczęć została przywieszona do dokumentu. Zdziałane w Lublinie, nazajutrz po Obrzezaniu Chrystusa, roku Pańskiego tysiąc trzysta dziewięćdziesiątego drugiego. W obecności tychże: Gniewosza z Ćmielowa, Klemensa z Moskorzowa podkanclerzego naszego dworu, Jana Kuropatwy lubelskiego, Hinczki brzeskiego starostów, Iwana z Klecia, Mikołaja Wężyka naszego kuchmistrza i wielu innych zaufanych, godnych wiary.

Datum per manus honorabili Zaclice, aule nostre cancellarii fidelis dilecti.

Dane przez ręce czcigodnego Zakliki naszego dworu wiernego, drogiego kanclerza.

Rozbiór dyplomatycznyBezpośredni odnośnik do tego akapitu

Tekst oryginalnyBezpośredni odnośnik do tego akapitu

[inwokacja] In nomine Domini amen. [perpetuacyjna] Ad perpetuam rei memoriam, [intytulacja] Wladislaus Dei gracia rex Polonie necnon terrarum Cracovie, Sandomirie, Syradie, Lancicie, Cuyavie, Lituanie princeps supremus, Pomeranie Russieque dominus et heres, [promulgacja] significamus tam presentibus, quam futuris, quibus expedit, universis presentes literas inspecturis, [arenga] quoniam regalis dignitas circumspecta benignitas de sue liberalitatis munificencia universorum ex officii debito subditorum quadam generalitate utilitati digneretur intendere ad ea, que grata ipsorum comoda censeantur efficere, consideracione graciosa perpendat ad illorum tamen procuranda utilitatum comoda quodam singulari favore liberius inclinatur, quos intemerate fidei firma constancia et sincere fidelitatis diuturnitas claris testimoniis recomendant. [narracja] Sane consideratis multiplicibus fidelitatum studiosis obsequiis, quibus cives civitatis nostre Lublinensis, nostri fideles dilecti nobis et nostris predecessoribus totis conatibus sollicite studuerunt complacere, cupientesque ipsos per nostre munificencie prerogativam ad obsequendum nobis, sicut dignum arbitramur in antea reddere reddere prompciores ac eiusdem civitatis nostre Lublinensis condicionem facere meliorem, [dyspozycja] eisdem civibus et incolis universis ac civitati ipsorum Lublinensi generale depositum super mercibus et rebus universis venalibus, cuiuscumque generis aut speciei extiterint, in ipsa civitate Lublinensi faciendum, damus, conferimus et donamus tenore presencium perpetuis temporibus duraturum taliter tamen, quod omnes mercatores et quivis alii homines universi, cuiuscumque status aut condicionis extiterint, in Lublin de quibusque mundi partibus cum eorum mercibus et rebus quibusvis universis venientes, octo diebus continuis post suum ingressum ibidem in Lublin stare ac manere debent ac ipsas suas merces universas deponere ac vendere, dictis octo di[ebus] sint astricti. Perpetu[is] temporibus affuturis, quasque dictis octo diebus in eadem civitate Lublinensi manentes, vendere non pot[u]erint vel non vendiderint, extunc eisdem cum memoratis mercibus et rebus venalibus universis per nostrum regnum dumtaxat damus et conferimus proficiscendi plenam, omnimodam et liberam facultatem. [korroboracja] Harum quibus sigillum nostrum appensum est testimonio literarum. [datacja] Actum in Lublin, in crastino Circumcisionis Christi, anno Domini millesimo trecentesimo nonagesimo secundo, [lista świadków] presentibus hiis: Gwossio de Salczemelow, Clemente de Moscorzow aule nostre vicecancellario, Johanne Kuropatwa Lublinensi, Hinczka Brestensi capitaneis, Iwano de Kleszcze, Nicolao Wanzik magistro coquine nostre aliisque multis nostris fidelibus fidedignis. [datum per manus] Datum per manus honorabili Zaclice, aule nostre cancellarii fidelis dilecti.

TłumaczenieBezpośredni odnośnik do tego akapitu

[inwokacja] W imię Pana amen. [perpetuacyjna] Dla wiecznej pamięci rzeczy, [intytulacja] Władysław z łaski Boga król Polski oraz ziem krakowskiej, sandomierskiej, sieradzkiej, łęczyckiej, kujawskiej, Litwy książę najwyższy, Pomorza oraz Rusi pan i dziedzic [promulgacja] oznajmiamy tak obecnym, jak przyszłym, których [to] dotyczy mającym zamiar poznać ten dokument, [arenga] ponieważ godność królewska [oraz] podziwiana łaskawość z własnego daru hojności dla wszystkich z obowiązku należna poddanym, dla pożytku ogółu jest godna zmierzać ku temu, co jest uznane za miłe im [i] pożyteczne do wykonania, łaskawym namysłem rozważa jednak dla ich troski o potrzebne użytki, które nienaruszenie mocna stałość i szczera trwałość wiary polecają zrozumiałymi świadectwami, [a] dzięki przychylności chętniej się skłania ku komuś pojedynczemu. [narracja] Roztropnie rozważonymi wielorakimi gorliwymi objawami posłuszeństwa wierności, którymi mieszczanie naszego miasta Lublina, nasi drodzy poddani nam i naszym poprzednikom dzięki wszelkim wysiłkom troskliwie starają się przypodobać i ponieważ pragniemy ich przez naszą szczodrość przywilejem dla naszego posłuchu tak jak nam wydaje się [to] godne przedtem uczynić bardziej gorliwymi oraz poprawić stan tegoż naszego miasta Lublina, [dyspozycja] tymże wszystkim mieszczanom i mieszkańcom powszechny skład towarów i wszystkich rzeczy na sprzedaż jakiegokolwiek byłby rodzaju czy gatunku, ustanawiając w samym mieście Lublinie, dajemy, udzielamy i ofiarujemy niniejszym pismem na wieczne czasy trwania tak jednak, że wszyscy kupcy i jacykolwiek inni wszyscy ludzie jakiegokolwiek byliby stanu lub położenia, którzy przybywają do Lublina z jakichkolwiek stron świata z ich towarami i jakimikolwiek rzeczami, osiem kolejnych dni po ich wjeździe tamże do Lublina powinni zatrzymać się i pozostać, a ich wszystkie rzeczy składać i sprzedawać. Na wieczne czasy ma pozostać, że [gdyby] przez te osiem dni pozostając w tymże mieście Lublinie nie mogliby sprzedać albo [gdy] nie sprzedadzą [swoich towarów] odtąd udzielamy i dajemy im wszystkim mianowicie pełną, całkowitą i wolną możliwość podróżowania ze wspomnianymi towarami i rzeczami na sprzedaż po naszym królestwie. [korroboracja] Na świadectwo czego nasza pieczęć została przywieszona do dokumentu. [datacja] Zdziałane w Lublinie, nazajutrz po Obrzezaniu Chrystusa, roku Pańskiego tysiąc trzysta dziewięćdziesiątego drugiego. [lista świadków] W obecności tychże: Gniewosza z Ćmielowa, Klemensa z Moskorzowa podkanclerzego naszego dworu, Jana Kuropatwy lubelskiego, Hinczki brzeskiego starostów, Iwana z Klecia, Mikołaja Wężyka naszego kuchmistrza i wielu innych zaufanych, godnych wiary. [datum per manus] Dane przez ręce czcigodnego Zakliki naszego dworu wiernego, drogiego kanclerza.