Lublin w dokumencie jest wspólnym projektem Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN" i Archiwum Państwowego w Lublinie.

Projekt ma na celu spopularyzowanie historii miasta Lublina okresu XIV – XVI wieku poprzez prezentację w interaktywnej formie najstarszych dokumentów przechowywanych w Archiwum Państwowym w Lublinie. Każde facsimile dokumentu zostało zaopatrzone w odczyt, edycję, tłumaczenie, rozbiór dyplomatyczny oraz krótki komentarz historyczny. Zarówno edycja dokumentu, jak i komentarz mają charakter popularyzatorski, choć w wypadku edycji zostały również poczynione pewne uwagi o charakterze krytycznym.

Lublin w dokumencie jest wspólnym projektem Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN" i Archiwum Państwowego w Lublinie.

Projekt ma na celu spopularyzowanie historii miasta Lublina okresu XIV – XVI wieku poprzez prezentację w interaktywnej formie najstarszych dokumentów przechowywanych w Archiwum Państwowym w Lublinie. Każde facsimile dokumentu zostało zaopatrzone w odczyt, edycję, tłumaczenie, rozbiór dyplomatyczny oraz krótki komentarz historyczny. Zarówno edycja dokumentu, jak i komentarz mają charakter popularyzatorski, choć w wypadku edycji zostały również poczynione pewne uwagi o charakterze krytycznym.

Teatr NN

Dokument Elżbiety Łokietkówny z 4 lipca 1371 roku

1371, 4 lipca – Kraków

Królowa Elżbieta potwierdza dokument króla Władysława Łokietka zwalniający kupców lubelskich od opłat celnych w całym państwie.

Zespół: 35/22/0 Akta miasta Lublina » Seria: 1 DOKUMENTY MIASTA LUBLINA » Jednostka: 3

Tekst i tłumaczenieBezpośredni odnośnik do tego akapitu

Elizabeth Dei gracia Hungarie et Polonie regina senior, universis theloneatoribus in nostro regno Polonie consistentibus, qui presentibus fuerint requisiti, graciam regiam cum favore. Quia circumspecti viri cives nostri de Lublin accedentes coram nostra celsitudine literam excellentissimi princi-

Elżbieta z łaski Boga pani królowa Węgier i Polski, wszystkim przebywającym w naszym królestwie celnikom, od których obecnie domaga się, łaskę królewską wraz z przychylnością [okazując]. Ponieważ rozważni ludzie, nasi mieszczanie z Lublina zwracając się do naszej wysokości okazali dokument wielce znakomitego pana władcy

-pis domini Wladislai, felicis recordacionis quondam regis Polonie, patris nostri carissimi monstraverunt, cuius litere de verbo ad verbum tenor extitit talis: “Wladislaus Dei gracia rex Polonie, universis theloneariis in nostro regno constitutis, ad quos presens pagina fuerit devoluta graciam suam

Władysława, szczęśliwej pamięci niegdyś króla Polski, naszego najdroższego ojca, którego dosłowne brzmienie jest następujące: „Władysław z łaski Boga król Polski, [zwracamy się] do wszystkich będących w naszym królestwie celników, dla których ten pergamin został wystawiony, łaskę swoją

et omne bonum, quia nos volentes informacionem civitatis nostre dicte Lublin habere, ad peticionem nostrorum civium ibidem commorancium, ab omnibus requisicionibus in viis, civitatibus theoloneis et cunctis locis facimus absolutos. Ideoque volumus et firmiter demandamus vobis gracie nostre per obtentum,

i wszelkie dobro [okazując], ponieważ chcemy powiadomić nasze miasto zwane Lublin, iż na prośbę naszych mieszczan tamże przebywających, uwalniamy [ich] od wszelkiego poboru ceł na drogach, w miastach i wszystkich miejscach. I dlatego chcemy i dostatecznie mocno polecamy wam, przez wzgląd na naszą łaskę,

quatenus eosdem ab omni requisicione thelonei cum omnibus rebus et curribus ipsorum permittatis libere ac pacifice absque omni impedimento pertransire. Super quo presentem literam nostri sigilli munimine iussimus communiri. Datum in Iatka Pacholonis, feria tercia infra octavam Ascensionis Domini”. Nos itaque

abyście pozwolili im bez wszelkiego poboru ceł przejść swobodnie i spokojnie, bez jakiejkolwiek przeszkody, ze wszystkimi rzeczami i wozami. Na znak czego nakazaliśmy, aby nasza pieczęć została przywieszona. Dane w Jatce Pacholonis, we wtorek w oktawie Wniebowstąpienia Pańskiego”. Ponieważ

volentes literam pernotatam predicti patris nostri insurgere veluti temporibus sepedicti patris nostri et illustrissimi principis domini Kasimiri bone memorie olim regis Polonie, fratris nostri carissimi fruebantur et gaudebant similimodo eisdem civibus predictis damus et concedimus, ut prefertur, benignam et largam

chcemy umocnić dokument wspomnianego naszego ojca [aby] ci mieszczanie tak samo korzystali i cieszyli się [z tegoż dokumentu] jak w czasach naszego ojca i najdostojniejszego pana władcy Kazimierza dobrej pamięci niegdyś króla Polski, naszego niezwykle drogiego brata, dajemy i udzielamy [im] hojną, szczodrą

ac omnimodam libertatem. Harum quibus sigillum nostrum est appensum. Datum Cracovie, in die sancti Procopii Confessoris, anno Domini millesimo trecentesimo septuagesimo primo.

oraz zupełną wolność jak to jest [w tamtym przywileju] obwieszczone. Na rzecz czego nasza pieczęć została przywieszona [do dokumentu]. Dane w Krakowie, w dzień świętego Prokopa Wyznawcy, w roku Pańskim tysiąc trzysta siedemdziesiątym pierwszym.

Rozbiór dyplomatycznyBezpośredni odnośnik do tego akapitu

Tekst oryginalnyBezpośredni odnośnik do tego akapitu

[intytulacja] Elizabeth Dei gracia Hungarie et Polonie regina senior, [inskrypcja] universis theloneatoribus in nostro regno Polonie consistentibus, qui presentibus fuerint requisiti, [salutacja] graciam regiam cum favore. [narracja] Quia circumspecti viri cives nostri de Lublin accedentes coram nostra celsitudine literam excellentissimi principis domini Wladislai, felicis recordacionis quondam regis Polonie, patris nostri carissimi monstraverunt, cuius litere de verbo ad verbum tenor extitit talis: “[intytulacja] Wladislaus Dei gracia rex Polonie, [inskrypcja] universis theloneariis in nostro regno constitutis, ad quos presens pagina fuerit devoluta [salutacja] graciam suam et omne bonum, [narracja] quia nos volentes informacionem civitatis nostre dicte Lublin habere, [dyspozycja] ad peticionem nostrorum civium ibidem commorancium, ab omnibus requisicionibus in viis, civitatibus theoloneis et cunctis locis facimus absolutos. Ideoque volumus et firmiter demandamus vobis gracie nostre per obtentum, quatenus eosdem ab omni requisicione thelonei cum omnibus rebus et curribus ipsorum permittatis libere ac pacifice absque omni impedimento pertransire. [korroboracja] Super quo presentem literam nostri sigilli munimine iussimus communiri. [datacja] Datum in Iatka Pacholonis, feria tercia infra octavam Ascensionis Domini”. [dyspozycja] Nos itaque volentes literam pernotatam predicti patris nostri insurgere veluti temporibus sepedicti patris nostri et illustrissimi principis domini Kasimiri bone memorie olim regis Polonie, fratris nostri carissimi fruebantur et gaudebant similimodo eisdem civibus predictis damus et concedimus, ut prefertur, benignam et largam ac omnimodam libertatem. [korroboracja] Harum quibus sigillum nostrum est appensum. [datacja] Datum Cracovie, in die sancti Procopii Confessoris, anno Domini millesimo trecentesimo septuagesimo primo.

TłumaczenieBezpośredni odnośnik do tego akapitu

[intytulacja] Elżbieta z łaski Boga pani królowa Węgier i Polski, [inskrypcja] wszystkim przebywającym w naszym królestwie celnikom, od których obecnie domaga się, [salutacja] łaskę królewską wraz z przychylnością [okazując]. [narracja] Ponieważ rozważni ludzie, nasi mieszczanie z Lublina zwracając się do naszej wysokości okazali dokument wielce znakomitego pana władcy Władysława, szczęśliwej pamięci niegdyś króla Polski, naszego najdroższego ojca, którego dosłowne brzmienie jest następujące: „[intytulacja] Władysław z łaski Boga król Polski, [inskrypcja] [zwracamy się] do wszystkich będących w naszym królestwie celników, dla których ten pergamin został wystawiony, [salutacja] łaskę swoją i wszelkie dobro [okazując], [narracja] ponieważ chcemy powiadomić nasze miasto zwane Lublin, [dyspozycja] iż na prośbę naszych mieszczan tamże przebywających, uwalniamy [ich] od wszelkiego poboru ceł na drogach, w miastach i wszystkich miejscach. I dlatego chcemy i dostatecznie mocno polecamy wam, przez wzgląd na naszą łaskę, abyście pozwolili im bez wszelkiego poboru ceł przejść swobodnie i spokojnie, bez jakiejkolwiek przeszkody, ze wszystkimi rzeczami i wozami. [korroboracja] Na znak czego nakazaliśmy, aby nasza pieczęć została przywieszona. [datacja] Dane w Jatce Pacholonis, we wtorek w oktawie Wniebowstąpienia Pańskiego”. [dyspozycja] Ponieważ chcemy umocnić dokument wspomnianego naszego ojca [aby] ci mieszczanie tak samo korzystali i cieszyli się [z tegoż dokumentu] jak w czasach naszego ojca i najdostojniejszego pana władcy Kazimierza dobrej pamięci niegdyś króla Polski, naszego niezwykle drogiego brata, dajemy i udzielamy [im] hojną, szczodrą oraz zupełną wolność jak to jest [w tamtym przywileju] obwieszczone. [korroboracja] Na rzecz czego nasza pieczęć została przywieszona [do dokumentu]. [datacja] Dane w Krakowie, w dzień świętego Prokopa Wyznawcy, w roku Pańskim tysiąc trzysta siedemdziesiątym pierwszym.