Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Fotografia lubelska - bibliografia

Franciszka Namiota oraz Irena Dominko podczas kiermaszu książek
Pracownice księgarni podczas kiermaszu książek

 

Bibliografia:

 

Estetyczna wrażliwość, z Edwardem Hartwigiem rozmawiają Anna i Andrzej Bernatowie, „Nowe książki”, nr 12/99, s. 4-7.


Gawarecki H., Dawny Lublin na fotografiach Stefana Kiełszni, Lublin 1974.


Gawarecki H., O dawnym Lublinie. Szkice z przeszłości miasta, Lublin 1974, s. 115- 118.


Hartwig E., Wspomnienie. Lublin i okolice. Ze wstępem Julii Hartwig, Lublin 2004.


Janowska P., Z albumu i pamięci - wspominki Edwarda Hartwiga, „Na przykład”, R. 1999, nr 1-2 (65-66), s. 13-16.


Kamiński I. J., O sztuce w Lublinie, [w:] Lublin w dziejach i kulturze Polski, red. T. Radzik, A. A. Witusik, Lublin 1997.


Kamiński I. J., Życie artystyczne w Lublinie 1901-1926, Lublin 2000.


Lipniewski J., Fotografowie i wydawcy pocztówek na wystawie lubelskiej w 1901 roku, [w:] Życie artystyczne Lublina 1901-2001. Materiały z sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki, red. L. Lameński, Lublin 2001, s. 43-50.


Lipniewski J., Szkic do dziejów lubelskich pocztówek, [w:] Lublin na dawnej pocztówce, red. T. Panfil, M. Wyszkowski, J. Lipniewski, Lublin 1997, ss. 11-20.


Lipniewski J., Widokówki lubelskie – historia i znaczenie dla ikonografii miasta (1896-1939), [w:] Ikonografia dawnego Lublina. Materiały z sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki Oddział w Lublinie, red. Z. Nestorowicz, Lublin 1999, ss. 88-119.


Lublin trzech pokoleń, wstęp i podpisy M. Kurzątkowski, Lublin 1987.


Magierski J., Lubelskie Towrzystwo Fotograficzne, „Kwartalnik WDK”, R. XVI (1987), s.16-23.


Misiewicz A., Fotografia lubelska w latach 1918-1939, Lublin 1986, mszp.


Odnous B., Były czary i dziwy, „Na przykład”, R. 1998, maj/czerwiec, s. 26-28.


Odnous B., Fotograf zaginionego miasta, „Karta”, R. 2000, nr 31,s. 10-15.


Pięćdziesięciolecie Lubelskiego Towarzystwa Fotograficznego. Z Edwardem Hartwigiem rozmawia Zbigniew Toczyński, „Kwartalnik WDK”, R. XVI (1987), s. 9-16.


Słownik biograficzny miasta Lublina
– biogramy: Wiktora Ziółkowskiego, Stanisława Magierskiego, Józefa Czechowicza, Władysława Barwickiego


Szeloch K., Podróż wspomnień, „Kurier lubelski”


Tyszczyk A., Poemat o mieście Lublinie i jego fotografie, „Na Przykład”, R. 1999, nr 11/12, s. 13-16.


Zętar J., Ikonografia lubelskiej dzielnicy żydowskiej, „Scriptores”, nr 2/2003 (28), s. 79-90.


Zętar J., Jak „czytać” stare fotografie? [w:] „Dziedzictwo kulturowe Żydów na Lubelszczyźnie", red. M. Kubiszyn, G. Żuk, M. Adamczyk-Garbowska, S. J. Żurek, Lublin 2003, s. 43-48.


Zętar J., Przyczynek do badań nad fotografią lubelską okresu dwudziestolecia międzywojennego, [w:] Prolegomena I. Materiały Spotkania Studentów Doktorantów Historii Sztuki, Kraków 13-15 października 2003, Kraków 2005, s. 201-212.