Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Rzeczpospolita Babińska – teatr i szkoła obywatelska

Omni homo mendax, tak brzmiało motto założycieli Rzeczpospolitej Babińskiej. Był to fragment wypowiedzi przypisanej Piotrowi Kaszowskiemu: „Przecież już Dawid powiedział, że każdy człowiek kłamca (omni homo mendax), a wszak kłamstwo jest fundamentem i istotą Rzeczpospolitej Babińskiej, mieści więc w sobie i Daryuszów i Aleksandrów i świat cały”. Wypowiedź ta przenosi Rzeczpospolitą Babińską w przestrzeń teatru, którego celem stała się improwizacja małych scenek obyczajowych, tworzenia surrealistycznej rzeczywistości.

 

Czytaj więcej

Stanisław Lubieniecki (1623–1675)

Stanisław Lubieniecki młodszy urodził się w Rakowie w 1623 roku. Był wnukiem Krzysztofa Lubienieckiego, ministra i opiekuna lubelskich braci polskich. W spadku pozostawił on Stanisławowi nie tylko bogaty księgozbiór, ale również bagaż odpowiedzialności. Na łożu śmierci w 1624 roku Krzysztof Lubieniecki miał wygłosić mowę, w której wzywał swych potomków i współwyznawców do wytrwałości na obranej drodze. 

Czytaj więcej

Bracia polscy – lublinianie kontra kalwini

Powstanie Zboru Mniejszego było dla kalwinów dużym ciosem. Protestantów raził głoszony przez Kościół Mniejszy program religijno-społeczny. Co więcej, rozłam osłabiał sam obóz reformacji. Utrudniał dążenie do utworzenia – choćby pod znakiem Kościoła Narodowego – zachowawczego wyznania protestanckiego, które uwzględniałoby interesy feudalnego państwa. Do Zboru Mniejszego odeszła elita intelektualna, najlepsi mówcy i teoretycy, najczęściej pochodzenia plebejskiego. Kalwini nadal posiadali jednak możnych i wpływowych protektorów.

Czytaj więcej

Bracia polscy – lubelscy arianie

Lublin zajmował niezwykle ważne miejsce w dziejach polskiej reformacji. To tutaj przez kilkadziesiąt lat rozwijała się myśl intelektualna braci polskich – jednego z najbardziej inspirujących ruchów religijno-społecznych w nowożytnej Europie. Działalność braci polskich w Lublinie przypadła na tzw. złoty wiek polskiej reformacji. Lublin był bogatym miastem kupieckim, w którym kwitła kultura jarmarków i spotykały się rożne idee. Te sprzyjające warunki polityczno-społeczne pozwoliły na rozwój ariańskiej gminy, której członkowie niemalże przez trzy pokolenia współkształtowali intelektualny i duchowy pejzaż miasta.

Czytaj więcej