Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Zarys sytuacji polityczno-prawnej Żydów w latach 1944–1949

Zarys sytuacji polityczno-prawnej Żydów w latach 1944–1949

Lata 1944–1949 wyznaczają okres liberalizacji w stosunku państwa wobec społeczności żydowskiej w Polsce: działały partie polityczne, szkoły, organizacje społeczne, zrzeszenia religijne. Wychodziły też żydowskie gazety w językach jidysz i polskim. Nie był to jednak czas pozbawiony problemów.

Czytaj więcej

Życie religijne lubelskich Żydów po II wojnie światowej (1944–1949)

Życie religijne lubelskich Żydów po II wojnie światowej (1944–1949)

Okres powojenny to czas wewnętrznych napięć na tle politycznym i ideologicznym także dla społeczności żydowskiej. Istotną kwestię stanowił problem stosunku państwa do religii, w tym do wyznania mojżeszowego. Problematyczne stały się także napięcia na tym tle także wewnątrz społeczności żydowskiej. W latach 1944–1949 najbardziej wpływowymi działaczami żydowskimi byli ludzie powiązani z przedwojennymi środowiskami komunistycznymi i (początkowo) Bundem, którzy podkreślali świecki charakter tworzonych w tym okresie organizacji. Środowiska religijne natomiast podejmowały własne działania w celu odrodzenia żydowskiego życia religijnego w Polsce.

Czytaj więcej

Żydowski Komitet Ziomków Lubelskich

Żydowski Komitet Ziomków Lubelskich

Żydowski Komitet Ziomków Lubelskich w Polsce powstał 11 listopada 1946 roku w Lublinie jako ogólnokrajowa organizacja, mająca skupiać mieszkających w Polsce Żydów pochodzących z Lublina. Do 1948 roku posiadał wiele kół lokalnych, głównie na Dolnym Śląsku i w zachodniej Polsce. Najważniejszym wydarzeniem zorganizowanym przez ziomkostwo był zjazd w Lublinie, który odbył się w dniach 7–8 września 1947 roku. Po zjeździe więzy łączące lubelską centralę z lokalnymi kołami zaczęły słabnąć, a działalność samej organizacji coraz bardziej utrudniały problemy natury finansowej i organizacyjnej. Mimo to w latach 1948–1949 ziomkostwo przeprowadziło wiele działań mających na celu upamiętnienie Żydów lubelskich zamordowanych podczas II wojny światowej oraz ratowanie materialnego dziedzictwa żydowskiego w mieście. Organizacja została rozwiązana w 1950 roku.

Czytaj więcej