Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Ośrodek chroni i udostępnia dla zwiedzających obiekty dziedzictwa kulturowego na wystawach w Bramie Grodzkiej, Lubelskiej Trasie Podziemnej, Piwnicy pod Fortuną, Teatrze Imaginarium oraz Domu Słów.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Ośrodek chroni i udostępnia dla zwiedzających obiekty dziedzictwa kulturowego na wystawach w Bramie Grodzkiej, Lubelskiej Trasie Podziemnej, Piwnicy pod Fortuną, Teatrze Imaginarium oraz Domu Słów.

Ziemiaństwo na Lubelszczyźnie – bibliografia

Ziemiaństwo na Lubelszczyźnie – wybór źródeł i publikacji

 

Spis treści

[RozwińZwiń]

Materiały archiwalneBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Archiwum Państwowe w Lublinie – zespoły:
Akta komisji wyborczych do Sejmu i Senatu 1922–1938, sygn. 423–427.
Akta Koła Prelegentów Macierzy Szkolnej w Zwierzyńcu, sygn. 21414.
Akta Koła Seniorów Młodzieży Wszechpolskiej w Lublinie, sygn. 1.
Akta Komendy Związku Strzeleckiego w Hrubieszowie, sygn. 88.
Akta po Muzeum Lubelskim, sygn. 116.
Akta Stronnictwa Narodowego Wydział Grodzki w Lublinie, sygn. 3.
Akta Strzelca, sygn. 50.
Akta Urzędu Wojewódzkiego Lubelskiego 1919–1939, sygn. 403.
Archiwum Florkowskich, sygn. 33.
Archiwum Kleniewskich, sygn. 15.
Archiwum Łosiów z Niemiec 1561–1943, sygn. 80.
Archiwum Ordynacji Zamojskiej w Kozłówce 1863-1939, sygn. 84.
Archiwum Ordynacji Zamojskiej ze Zwierzyńca 1581–1944, sygn. 71 (w tym Akta Związku Ziemian: Okólniki, sygn. 17122).
Archiwum Świeżawskich, sygn. 19.
Archiwum Zamoyskich z Włodawy, sygn. 87.
Lubelskie Towarzystwo Dobroczynności, sygn. 38, 601.
Lubelski Urząd Gubernialny do Spraw Stowarzyszeń: Towarzystwo Publicznej Biblioteki im. Hieronima Łopacińskiego, Lista członków założycieli, sygn. 101; Towarzystwo Rolnicze, sygn. 17; Towarzystwo Zjednoczonych Ziemianek, sygn. 59.
Lubelska Izba Rolnicza, sygn. 618.
Rada Opiekuńcza Powiatu Lubelskiego 1919–1920, sygn. 612.
Starostwo Grodzkie Lubelskie, sygn. 89.
Starostwo Powiatowe Lubelskie, sygn. 410.
Starostwo Powiatowe Łukowskie 1919–1939, sygn. 413.
Starostwo Powiatowe Zamojskie 1919–1939, sygn. 415.
Straż Narodowa 1926-1927, sygn. 624.
Towarzystwo Muzyczne w Lublinie 1898–1946, sygn. 619.
Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Przeszłości w Lublinie 1917–1936, sygn. 619.
Towarzystwo Rolnicze Hrubieszowskie 1784–1945, sygn. 639.
Urząd Wojewódzki Lubelski, Wydział Społeczno-Polityczny 1919–1939, sygn. 403.
Związek Ludowo-Narodowy w Lublinie 1919–1928, sygn. 624.

Archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Lublinie
Opracowania ewidencyjne

Konkolewska M., Pałac w Jastkowie. Badania na występowanie polichromii we wnętrzach, mps, Lublin 2005/2006.
Kseniak M., Gralewski L., Ewidencja pozostałości zespołu dworsko-parkowego w Milejowie, mps, Lublin 1987.
Kseniak M., Gralewski L., Ewidencja zespołu ogrodowo-dworskiego w Struży, mps, Lublin 1987.
Kseniak M., Opracowanie ewidencyjne parku pałacowego w Łysołajach, mps, Lublin 1976.
Kseniak M., Martyn M., Opracowanie ewidencyjne parku dworskiego w Brzezicach, mps, Lublin 1976.
Kseniak M., Opracowanie ewidencyjne pozostałości parku dworskiego w Trawnikach, mps, Lublin 1976.
Kseniak M., Martyn M., Park w Niemcach, mps, Lublin 1976.
Lebioda B., Jastków – studium historyczno-ruralistyczne, mps, Lublin 1991.
Lebioda B., Wartości kulturowe gminy Niemce, mps, Lublin 1993.
Michalska G., Zespół pałacowo-parkowy w Kluczkowicach, mps, Lublin (brak rocznika).
Mińska E., Zespół pałacowo-parkowy w Garbowie. Dokumentacja naukowo-historyczna, mps, Lublin 1982.
Obrębska A., Ewidencja parku w Wygnanowicach, mps, Lublin 1983.
Obrębska A., Kseniak M., Ewidencja parku w Kraczewicach k. Poniatowej, mps, Lublin 1975.
Obrębska A., Kseniak M., Ewidencja parku w Woli Gałęzowskiej k/Bychawy, mps, Lublin 1975.
Soćko A., Pałac w Podzamczu Mełgiewskim. Rozpoznanie historyczne, mps, Lublin 1997.
Stanek-Lebioda B., Wartości kulturowe gminy Niemce, mps, Lublin 1993.
Stankiewicz T., Inwentaryzacja architektoniczno-konserwatorska budynku. Pałac w Karczmiskach, mps, Lublin 1980.


Biblioteka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej – Czytelnia
Główny Urząd Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej. Statystyka Polski. Wielka własność rolna, t. 5, Warszawa 1925.
Główny Urząd Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej. Statystyka Polski, seria C, z. 62, Warszawa 1937.
Główny Urząd Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej. Statystyka Polski, seria C, z. 104.
Główny Urząd Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej. Statystyka Polski. Drugi powszechny spis ludności z dnia 9 grudnia 1931 roku. Mieszkania i gospodarstwa domowe. Ludność. Stosunki zawodowe. Województwo lubelskie, Warszawa 1938, seria C, z. 85.
Statystyka Polski wydana przez Główny Urząd Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej, t. 18. Pierwszy spis powszechny Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 września 1921 roku. Mieszkania. Ludność. Stosunki zawodowe. Województwo lubelskie, Warszawa 1927.
Statystyka Polski wydana przez Główny Urząd Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej, t. 8. Statystyka wyborów do Sejmu i Senatu odbytych w dniu 5 i 12 listopada 1922 roku, Warszawa 1926.
Statystyka Polski wydana przez Główny Urząd Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej, t. 8. Statystyka wyborów do Sejmu i Senatu odbytych w dniach 4 i 11 marca 1928 roku, Warszawa 1938.
Statystyka Polski wydana przez Główny Urząd Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej. Statystyka Rolnicza 1938, Warszawa 1938.

Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego – Zbiory specjalne
Fudakowski K.B., Nasz stosunek do państwa i do zadań pracy publicznej, [w:] Zadania i obowiązki ziemiaństwa. Referaty wygłoszone na zebraniu Związku Ziemian w Warszawie w dniu 6 czerwca 1921 roku, Warszawa 1921.
Kasiński K., Działalność Ministerstwa Reform Rolnych i Urzędów Ziemskich w okresie od roku 1918 do 1 stycznia 1928 roku. Referat wygłoszony na Pierwszem posiedzeniu Głównej Rady Naprawy Ustroju Rolnego w dniu 30 stycznia 1928 roku i w stowarzyszeniu techników w Warszawie w dniu 13 lutego 1928 roku, Warszawa 1928.
Kowerska M., To, co pamiętam, sygn. 1925.
List dzieci z Budek Snowidowickich do Zofii Zembrzuskiej z dnia 24 I 1928 roku, sygn. 1925.
Przanowska z Rojowskich M., Dawne czasy – stare domy, sygn. 2327.
Rys historyczny prac społecznych kobiet lubelskich z czasów niewoli, zebr. M. Święcicka, Poznań 1929, sygn. 1925.
Rys Rolniczo-Statystyczny powiatu Lubelskiego, przez Karola Kitzmana i Marcina Przeździeckiego pod kierunkiem Henryka Wiercieńskiego, Lublin 1913.
Stecki J., Postulaty kryzysowe, Warszawa 1932.
Stecki J., Walka o nasze prawo do życia i jej drogi, [w:] Zadania i obowiązki ziemiaństwa. Referaty wygłoszone na zebraniu Związku Ziemian w Warszawie w dniu 6 czerwca 1921 roku, Warszawa 1921.
Stecki J., W obronie prawdy, Warszawa 1928.
Wiercieński H., Parcelacya w guberni lubelskiej, Lublin 1913.
Wiercieński H., Usiłowania panów polskich ku polepszeniu doli włościan, Lublin 1914.
Woroniecki J., Rola czynników moralnych w społecznem życiu ziemian, [w:] Zadania i obowiązki ziemiaństwa. Referaty wygłoszone na zebraniu Związku Ziemian w Warszawie w dniu 6 czerwca 1921 roku, Warszawa 1921.

Źródła drukowaneBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

a) Dokumenty
Ustawa z dnia 15 lipca 1920 roku o wykonaniu reformy rolnej (Dz.U., nr 70 z 1920 roku, poz. 462).
Konstytucja marcowa 1921 roku, Ustawa z dnia 17 marca 1921 roku – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U., nr 44, poz. 267).
Ustawa z dnia 28 lipca 1922 roku o ordynacji wyborczej do Sejmu (Dz.U. z 1922 roku, nr 66, poz. 590).
Ustawa z dnia 28 grudnia 1925 roku o wykonaniu reformy rolnej (Dz.U. z 1926 roku, nr 1, poz. 1).
Ustawa z 12 marca 1932 roku o ułatwieniu spłaty uciążliwych zobowiązań obciążających gospodarstwa rolne (Dz.U. z 1932 roku, nr 25, poz. 221).
Konstytucja kwietniowa 1935 roku, Ustawa z dnia 23 kwietnia 1935 roku – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U., nr 30, poz. 227).
Ustawa z 13 lipca 1939 roku o znoszeniu ordynacji rodowych, z wyłączeniem ordynacji o charakterze historycznym (Dz.U. z 1939 roku, nr 63, poz. 417).

b) Wspomnienia i pamiętniki
Bielski M., Praca i życie codzienne w majątku ziemiańskim. Wspomnienie, [w:] Ziemiaństwo na Lubelszczyźnie V. Praca i życie codzienne w majątku ziemiańskim. Materiały V sesji naukowej zorganizowanej w Muzeum Zamoyskich w Kozłówce w dniach 12–14 października 2011 roku, red. H. Łaszkiewicz, Lublin 2012.
Bielski M., Wspomnienia ziemiańskie, mps, red. P. Lasota, Lublin 2015.
Branicka-Wolska A., Listy nie wysłane, Warszawa 1990.
Broszkowska z Żółtowskich I., Ślub rodziców w Krasnobrodzie, Związek Rodu Żółtowskich – Kwartalnik (edycja elektroniczna), Skierniewice I-VI 2002.
Chrzanowski T., Ziemianie, pomiędzy rzeczywistością a wspomnieniem, oprac. A. Wolska, Kraków 1998.
Czapliński, K., Skrawki życiorysu 1926–1945, Wrocław 2011.
Czetwertyński W., Na wozie i pod wozem (1837–1917). Wspomnienia z lat ubiegłych wnukom i wnuczkom opowiedziane, Poznań [1939].
Du-Chateau, J., Wspomnienia syna o ojcu Juliuszu Du-Chateau, mps, Lublin 2000.
Du-Chateau, J., Wspomnienie o napadzie ukraińskiej bandy rabunkowej na dwór w majątku ziemskim moich rodziców, mps, Lublin 2000.
Dziennik Marii Zembrzuskiej (1944–1945), „Wiadomości Ziemiańskie” 2014, nr 59.
Fabijańska-Żurawska, T., Wspomnienie dworu, „Spotkania z Zabytkami” 1996, nr 5.
Fabijańska-Żurawska, T., Czumów – beztroskie lata, „Spotkania z Zabytkami” 1991.
Jarocki R., Ostatni ordynat. Z Janem Zamoyskim spotkania i rozmowy, Warszawa 1991.

Kiełczewski A., Wspomnienia o majątku ziemskim w Soli, mps, red P. Lasota, Lublin 2015.

Kiełczewski A., Wspomnienia o majątku ziemskim w Soli (rękopis), 1984/1985.
Kleniewska M., Wspomnienia, oprac. W. Włodarczyk, Wilków 2002.
Knabe z Czaplińskich M., Wspomnienia, Janowiec 2015.
Kochanowska I., Przez Zamek Lubelski do CWK w Fordonie (fragment wspomnień), „Wiadomości Ziemiańskie” 2010, nr 42.
Kochanowski J.L., Moje kontakty ze stronami rodzinnymi, „Wiadomości Ziemiańskie” 2013, nr 55.
Kochanowski J.L., Łopiennicki wrzesień 1939, „Wiadomości Ziemiańskie” 2009, nr 38.

Kochanowski J. L., Mój lipiec 1944, "Wiadomości Ziemiańskie" 2004, nr 18, s. 16-24.
Kochanowski J.L., Ziemiańskiego dworu dzień powszedni, „Głos Ziemi Urzędowskiej” 2003.
Kochanowski J.K., Ziemiańskie podróże we wspomnieniach dworskiego panicza, [w:] Ziemiaństwo na Lubelszczyźnie IV. Ziemianie w podróży. Materiały IV sesji naukowej zorganizowanej w Muzeum Zamoyskich w Kozłówce w dniach 8–10 października 2008 roku, red. H. Łaszkiewicz, Lublin 2010, t. 2.
Kroh A., Starorzecza, Warszawa 2010.
Libiszowski T., Pamiętnik, „Biuletyn Ziemiański” 1996, nr 1.
Ochał M., Pożegnania z dworem – wspomnienia ziemian Lubelszczyzny z okresu drugiej wojny światowej, [w:] Ziemiaństwo na Lubelszczyźnie IV. Ziemianie w podróży. Materiały IV sesji naukowej zorganizowanej w Muzeum Zamoyskich w Kozłówce w dniach 8–10 października 2008 roku, red. H. Łaszkiewicz, Lublin 2010, t. 2.
Pamiętnik Pierwszego Walnego Zjazdu Zrzeszonego Ziemiaństwa Polski odbytego w Warszawie w dniach 10–12 września 1925 roku, Warszawa 1925.
Rostworowska z Fudakowskich T., Moje dzieciństwo, „Wiadomości Ziemiańskie” 2007, nr 32.
Rostworowska z Fudakowskich T., Moja młodość spędzona na Lubelszczyźnie, „Wiadomości Ziemiańskie” 2008, nr 35.
Rostworowska z Fudakowskich T., Za szlakiem mojego życia, oprac. S. Rostworowski, B. Rostworowska, Lublin 2013.
Rostworowska z Fudakowskich T., Urozmaicenia dziecinnego życia (2), „Wiadomości Ziemiańskie” 2008, nr 34.
Rostworowski K., Zmierzch Gałęzowa, oprac. S. Rostworowski, Lublin 2007.
Witos W., Moje wspomnienia, Warszawa 1998.
Wojtekunas J.M., Stanisław Puch. Wiersze, opowieści i wspomnienia, Lublin–Trawniki 1996.
Wolski M., Krowy tłuste, krowy chude, Kraków 2011.
Zinserling Z., Moniaki. Dwór i jego mieszkańcy w dokumentach i wspomnieniach, Warszawa 2010.
Żółtowski M., Co zawdzięczam wychowaniu w rodzinie, „Biuletyn Ziemiański” 1997, nr 1.
Żurawski J., Drugie życie moniackiego dworu (ze wspomnień emeryta), „Notatnik Janowiecki” 2011/2012, nr 18.

c) Prasa
„Biuletyn Ziemiański” 1996, 1997.
„Bunt Młodych” 1933.
„Głos Lubelski” 1919–1939.
„Głos Pawłowa” 2009.
„Gazeta Stołeczna” 2010.
„Panorama Trawnik” 1996, 1998.
„Regionalista” 2002.
„Spotkania z Zabytkami” 1985.
„Tygodnik Polski” 1985.
„Tygodnik Powszechny” 2000.
„Tygodnik Zamojski” 2007.
„Wiadomości Ziemiańskie”.
„ Ziemia Lubelska” („Nowa Ziemia Lubelska”) 1918–1931.
„Życie Gromadzkie” 1936.

Strony internetoweBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

a) Hasła dostępne w portalu Leksykon Lublin

 

Dwory w obecnych granicach Lublina:

 

Dwór Chrzanowskich
Dworek Gałeckich
Dworek Grafa
Dworek Kościuszków
Dworek na Felinie
Dworek Wincentego Pola
Dwór Krychowskich
Dwór w Abramowicach

 

Majątki ziemskie na terenie Lubelszczyzny:

 

Majątek Dzbenin

Majątek Guzówka

Majątek Łysołaje

Majątek Moniaki
Majątek Osmolice

Majątek Siemień
Majątek Surhów

Majątek Sól
Majątek Struża
Majątek Strzelce

 

Sylwetki ziemian:

 

Tomasz Popławski (1878–1944)
 

b) Inne strony
http://www.dwory.cal.pl/
http://www.moniaki.eu/
http://ziemianskieklimaty.weebly.com/ziemia324ski-dwoacuter.html

Relacje mówioneBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Relacje mówione świadków historii nagranych w ramach Programu Historia Mówiona „Ośrodka Brama Grodzka – Teatr NN”:
Eugenia Adamek, Helena Artymko, Andrzej Badowski, Mieczysław Bielski, Józef Brzozowski, Stanisław Dąbek, Wacław Dąbrowski, Izabela Du Chateau, Jan Du Chateau, Wiesława Gawrysiak-Leszczyńska, Jan Gliniewicz, Irena Grylińska, Barbara Guz, Zofia Hetman, Ewa Hulley, Kazimiera Iwanicka, Wiesława Kłębukowska, Bronisław Koc, Jan Lucjan Kochanowski, Wojciech Koziejowski, Mieczysław Kseniak, Helena Kurzyńska, Zofia Kwaśniewska, Regina Kwiatkowska, Dariusz Machnicki, Wanda Majderdrut, Janina Miąsko, Henryka Mietlicka, Stanisław Mrozik, Krystyna Nankiewicz, Franciszka Ogonowska, Helena Oprawska, Zofia Pielecka, Genowefa Piszes, Joanna Rulikowska-Ollier, Barbara Magdalena Rzączyńska, Józef Sadurski, Ryszard Sierosławski, Zygmunt Sobczak, Lucjan Sternik, Zdzisław Suwałowski, Jan Szelesta, Magdalena Szubartowska, Janusz Szwajewski, Anna Świetlicka, Feliksa Taranowicz, Czesław Tarkowski, Aleksandra Tudruj, Władysław Tudruj, Zygmunt Wosik, Janina Wójcik, Krystyna Wójcik, Zofia Zinserling, Marek Żylicz.

Materiały multimedialneBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Łoś M., Kim byli ziemianie?, miniwykład [wideo], Lublin 2015 (ze zbiorów Programu Historia Mówiona Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN”).
Łoś M., Odpływ i dopływ do ziemiaństwa, miniwykład [wideo], Lublin 2015 (ze zbiorów Programu Historia Mówiona Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN”).
Łoś M., Ziemiaństwo na przestrzeni wieków, miniwykład [wideo], Lublin 2015 (ze zbiorów Programu Historia Mówiona Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN”).

Wydawnictwa zwarteBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Aftanazy R., Dzieje rezydencji na dawnych kresach Rzeczypospolitej. Województwo bełskie. Ziemia Chełmska województwa ruskiego, t. 6, Wrocław–Warszawa–Kraków 1995.
Ajnenkiel A., Położenie prawne robotników rolnych w Polsce (1918–1939), Warszawa 1962.
Ajnenkiel A., Sejmy i konstytucje w Polsce 1918–1939, Warszawa 1968.
Ajnenkiel A., Spór o model parlamentaryzmu polskiego do roku 1926, Warszawa 1972.
Aktywność gospodarcza ziemiaństwa w Polsce w XVIII–XX wieku, red. W. Caban, M.B. Markowski, Kielce 1993.
Anachroniczna kasta czy nowocześni obywatele? Problematyka ziemiańska na łamach prasy w Polsce od końca XIX stulecia do 1939 roku, red. E. Maj, W. Mich, Lublin 2009.
Bardach J., Leśnodorski B., Pietrzak M., Historia państwa i prawa polskiego, Warszawa 1987.
Bibliotekarz Lubelski rocznik LI, red. Z. Bieleń, G. Figiel, J. Gajewski, E. Hadrian, E. Kurpińska, B. Lech-Jabłońska, A. Pachocka, Lublin 2008.
Bieleń Z., Hieronim Łopaciński we wspomnieniach, Lublin 2004.
Biernacka M., Wsie drobnoszlacheckie na Mazowszu i Podlasiu. Tradycje historyczne i współczesne problemy, Wrocław 1966.
Boreczek K.A., Właściciele Kurowa i jego dóbr ziemskich, Lublin, Kurów 2005.
Borkowski J., Gurnicz A., Kółka rolnicze w II Rzeczypospolitej, Warszawa 1978.
Ciepielewski J., Polityka agrarna rządu polskiego w latach 1929–1935, Warszawa 1968.
Claridge L., Tamara Łempicka. Między art deco a dekadencją, przełoż. E. Hornowska, Poznań 2009.
Czajkowski J., Sylwetki polityków Drugiej Rzeczypospolitej, Kraków 1987.
Czerep S., II Brygada Legionów, Warszawa 1991.
Czuchryta A., Przemysł rolno-spożywczy w województwie lubelskim w latach 1918–1939, Lublin 2008.
Ćwik W., Reder J., Lubelszczyzna, dzieje rozwoju terytorialnego, podziałów administracyjnych i ustroju władz, Lublin 1977.
Dobrzański J., Koprukowniak A., Ze studiów nad Komisją Edukacji Narodowej i szkolnictwem na Lubelszczyźnie, Lublin 1973.
Doliński W., Przekażmy przeszłość dla przyszłości, Coldra House 1992.
Domańska-Kubiak I., Zakątek pamięci. Życie w XIX-wiecznych dworkach kresowych, Warszawa 2007.
Drewicz M., Głęboka przemiana rewolucyjna: sejmowa debata nad reformą rolną w Polsce w 1919 roku: w 90 rocznicę, Lublin 2009.
Dwory i pałace Lubelszczyzny w badaniach archeologicznych, red. E. Banasiewicz-Szykuła, Lublin 2011.
Dwór a społeczności lokalne na ziemiach polskich w XIX i XX wieku, red. W. Caban, M.B. Markowski, M. Przeniosło, Kielce 2008.
Dwór polski. Architektura. Tradycja. Historia, Kraków 2007.
Dworki, pejzaże, konie, red. K. Stępnik, Lublin 2002.
Dziedzictwo. Ziemianie polscy i udział ich w życiu narodu, red. T. Chrzanowski, Kraków 1995.
Dzieje Hrubieszowa, t. 1, red. R. Szczygieł, Hrubieszów 2006.
Dylematy II Rzeczypospolitej, red. A. Wojtas, Toruń 1990.
Epsztein T., Edukacja dzieci i młodzieży w polskich rodzinach ziemiańskich na Wołyniu, Podolu i Ukrainie w II połowie XIX wieku, Warszawa 1998.
Epsztein T., Spis ziemian Rzeczypospolitej Polskiej w roku 1930, Warszawa 1996.
Epsztein T., Górzyński S., Spis ziemian Rzeczypospolitej Polskiej w roku 1930. Województwo lubelskie, województwo lwowskie, Warszawa 1990.
Gabinety Drugiej Rzeczypospolitej, red. J. Faryś, J. Pajewski, Szczecin, Poznań 1991.
Gałka B., Konserwatyści w Polsce lat 1935–1939, Toruń 2006.
Gałka B., Ziemianie i ich organizacje w Polsce lat 1918–1939, Toruń 2002.
Gałka B., Ziemianie w parlamencie II Rzeczypospolitej, Toruń 2000.
Gałkowski P., Ziemianie i ich własność w Ziemi Dobrzyńskiej w latach 1918–1947, Rypin 1999.
Gątarczyk A., Seweryn Książę Czetwertyński. Biografia, Radzyń Podlaski 2007.
Gerlicz R., Praca najemna na roli w większej własności ziemskiej, Warszawa 1929.
Głazik M., Ostatni Pan na Bychawie. Antoni Budny (1861–1943), Bychawa 2013.
Głąbowa J., Dzieje i losy ludzi wsi Niedrzwica Kościelna w okresie międzywojennym, Lublin–Niedrzwica Kościelna 2003.
Głąbowa J.B., Kultura i tradycja Niedrzwicy Kościelnej. Zachowane w pamięci i rodzinnej fotografii, Lublin–Niedrzwica Kościelna 2013.
Grata P., Przemysł gorzelniczy w II Rzeczypospolitej, Rzeszów 2002.
Habielski R., Jaruzelski J., Zamiary, przestrogi, nadzieje. Wybór publicystyki „Bunt Młodych” „Polityka” 1931–1939, Lublin 2008.
Hieronim Łopaciński – epoka, ludzie, region, red. Z. Bieleń, Lublin 2006.
Hieronim Łopaciński i biblioteka jego imienia w Lublinie 1907–1957, Lublin 1957.
Idee, państwo, ludowcy. Księga jubileuszowa z okazji 70 rocznicy urodzin Profesora Jana Jachymka, red. E. Maj, S. Michałowski, A. Wójcik, Lublin 2009.
Izdebski H., Samorząd terytorialny. Podstawy ustroju i działalności, Warszawa 2004.
Jachymek J., Pomarański A., Cukrownia Klemensów 1894–1994, Warszawa 1994.
Jachymek J., Oblicze społeczno-polityczne wsi lubelskiej 1930–1939, Lublin 1975.
Jakubowicz J., Sagi rodów polskich, Warszawa 1995.
Jałowiecki M., Requiem dla ziemiaństwa, Warszawa 2005.
Janicka J., Maurycy hrabia Zamoyski. Zarys losów życiowych i politycznych oraz wgląd w struktury gospodarcze ordynacji, Lublin 2000.
Janikowa L., Z buntem przez życie. Opowieść biograficzna o Aleksandrze Bąkowskiej, Ciechanów 1999.
Jaroszewski T.S., Dwory i dworki w Polsce, Warszawa 2001.
Jasiewicz K., Lista strat ziemiaństwa polskiego 1939–1956, Warszawa 1995.
Jasiewicz K., Zagłada polskich Kresów, Warszawa 1998.
Jaruzelski J., Stanisław Cat-Mackiewicz 1896–1966: Wilno–Londyn–Warszawa, Warszawa 1987.
Jodłowski A., Dzieje obiektów zabytkowych z wybranych miejscowości północno-wschodniej części województwa lubelskiego, Biała Podlaska 2002.
Kajzer L., Dwory w Polsce. Od średniowiecza do współczesności, Warszawa 2010.
Kalinowscy D. i Z., Rejowiec dawniej i dzisiaj. Szkice z dziejów, Rejowiec–Lublin 2003.
Kępski C., Lubelskie Towarzystwo Dobroczynności 1815–1952, Lublin 1990.
Kobiety i świat polityki w niepodległej Polsce 1918–1939, red. A. Żarnowska, A. Szwarc, Warszawa 1996.
Kołaczkowska E., Mała kronika rodzinna, Warszawa 1982.
Kondratowicz Ł., Miliszkiewicz G., Opowieść o dwóch dzieciństwach (katalog wystawy), Lublin 1995.
Koprukowniak A., Ziemiaństwo Lubelszczyzny i Podlasia w XIX i XX wieku. Wybór prac z lat 1974–2005 wydany na jubileusz 75-lecia urodzin Autora, Radzyń Podlaski–Lublin 2005.
Koprukowniak A., Gołębiowska Z., Studia nad ziemiaństwem w XIX i XX wieku, Lublin 2008.
Kostrzewska E., Ruch organizacyjny ziemianek w Królestwie Polskim na początku XX wieku. Zarys dziejów w świetle prasy, Łódź 2007.
Koweckpowieść o kulturze materialnej pałaców i dworów polskich w XIX wieku, Poznań 2008.
Kozaczka M., Gospodarka ordynacji rodowych w Polsce 1918–1939, Rzeszów 1996.
Kozaczka M., Poczet Ordynatów Zamoyskich, La E., W salonie i w kuchni, Lublin 2004.
Król M., Konserwatyści a niepodległość, Warszawa 1985.
Król M., Stańczycy, Warszawa 1982.
Kseniak M., Abramowice: dzieje majątku i szpitala, Lublin-Abramowice 1995.
Kseniak M., Parki i ogrody dworskie w województwie lubelskim, PTTK, Lublin 1981.
Księga pamiątkowo-sprawozdawcza Komisji Ratowania Dzieci, red. J. Stemler, Warszawa 1921.
Kto był kim w Drugiej Rzeczypospolitej, red. J. Majchrowski, Warszawa 1994.
Kwiatkowski B., Folwarki Lubelszczyzny. Historia rozmoju i zabudowy, Lublin 2012.
Kulesza W.T., Koncepcje ideowo-polityczne obozu rządzącego w Polsce w latach 1926–1935, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź 1985.
Landau Z., Gospodarka Drugiej Rzeczypospolitej, Warszawa 1991.
Landau Z., Roszkowski W., Polityka gospodarcza II RP i PRL, Warszawa 1995.
Landau Z., Tomaszewski J., Gospodarka Polski międzywojennej 1918–1939, t. 3, Warszawa 1982.
Landau Z., Tomaszewski J., Zarys historii gospodarczej Polski 1918–1939, Warszawa 1986.
Leczyk M., Oblicze społeczno-polityczne Drugiej Rzeczypospolitej, Warszawa 1988.
Leśniakowska M., Polski dwór – wzorce architektoniczne, mit, symbol, Warszawa 1992.
Leśniewska J.E., Właściciele dóbr Łęczna w latach 1800–1944, Łęczna 2004.
Lublin i Lubelskie w dobie porozbiorowej: Społeczna i gospodarcza aktywność społeczeństwa, red. A. Koprukowniak, Lublin 1996.
Lublin w dziejach i kulturze Polski, red. T. Radzik, A.A. Witusik, Lublin 1999.
Łoś P.S., Szkice do portretu ziemian polskich XX wieku, Warszawa 2005.
Mackiewicz S., Dom Radziwiłłów, Warszawa 1990.
Maj E., Narodowa Demokracja w województwie lubelskim w latach 1918–1928, Lublin 2002.
Maj E., Związek Ludowo-Narodowy 1919–1928. Studium z dziejów myśli politycznej, Lublin 2000.
Majchrowski J.M., Ugrupowania monarchistyczne w latach Drugiej Rzeczypospolitej, Wrocław 1988.
Marczuk J., Prezydenci miasta Lublina 1918–1939, Lublin 1994.
Markowski M.B., Obywatele ziemscy w województwie kieleckim 1918–1939, Kielce 1993.
Mazur P., Szkolnictwo na Lubelszczyźnie w świetle prasy lokalnej 1918–1939, Lublin 2004.
Micewski A., W cieniu marszałka Piłsudskiego: szkice z dziejów myśli politycznej II Rzeczypospolitej, Warszawa 1969.
Mich W., Ideologia polskiego ziemiaństwa, Lublin 2000.
Mich W., Jan Stecki (1871–1954). Portret polityka ziemiańskiego, Lublin 1990.
Mich W., Między integryzmem a liberalizmem: polscy konserwatyści wobec kapitalizmu, Lublin 1996.
Mich W., Myśl polityczna polskiego ruchu konserwatywnego, Lublin 1994.
Mich W., Przeciw pauperyzacji i wywłaszczeniu: walka Związku Ziemian w Warszawie o opłacalność produkcji i zachowanie własności folwarcznej w latach 1916–1926, Lublin 2009.
Mich W., W obliczu wywłaszczenia: kwestia reformy rolnej w publicystyce ziemiańskiej 1918–1939, Lublin 2001.
Mich W., Wyzyskiwacze wobec wywrotowcom: walka Związku Ziemian w Warszawie ze Związkiem Zawodowym Robotników Rolnych Rzeczypospolitej Polskiej 1919–1926, Lublin 2008.
Mich W., Związek Ziemian w Warszawie (1916–1926). Organizacja i wpływy, Lublin 2007.
Mieses M., Z rodu żydowskiego. Zasłużone rodziny polskie krwi niegdyś żydowskiej, Warszawa 1991.
Mieszczankowski M., Rolnictwo II Rzeczypospolitej, Warszawa 1983.
Mieszczankowski M., Struktura agrarna Polski międzywojennej, Warszawa 1960.
Między Wschodem a Zachodem, red. T. Chrzanowski, Lublin 1992.
Miller M., Arystokracja, Warszawa 1993.
Ministrowie spraw zagranicznych (1919–1939), red. J. Pajewski, Szczecin 1992.
Obyczaje polskie od średniowiecza do czasów współczesnych, red. A. Chwalba, Warszawa 2005.
Okoniewska B., Polscy ziemianie i chłopi Wielkopolski i Pomorza w latach II Rzeczypospolitej, Gdańsk 1991.
Okoniewska B., Producenci rolni ziem zachodnich 1918–1939, Gdańsk 1989.
Ostrowicka I., Landau Z., Tomaszewski J., Historia gospodarcza Polski XIX i XX wieku, Warszawa 1975.
Pajewski J., Budowa Drugiej Rzeczypospolitej 1918–1926, Kraków 1995.
Pamięć o ludziach i miejscach. Z przeszłości gminy Trawniki, red. J.M. Wojtekunas, Trawniki 2009.
Polska kultura ziemiańska. Szkice i rozprawy, red. E. Kosowska, Katowice 1995.
Polska i Polacy. Studia z dziejów polskiej myśli i kultury politycznej XIX i XX wieku. Księga pamiątkowa dedykowana profesorowi Romanowi Wapińskiemu, red. M. Mroczek, Gdańsk 2001.
Pleszczyński J., Organizacje ziemiańskie na ziemiach polskich, praca zbiorowa, Poznań 1929.
Prywatne Męskie Gimnazjum im. Stefana Batorego „Szkoła Lubelska” w XXX-lecie (1906–1936), Lublin 1936.
Przegaliński A., Społeczna działalność ziemiaństwa lubelskiego w latach 1864–1914, Lublin 2005.
Przegaliński A., Wokół dworu i parku. Studia z duchowej i materialnej kultury ziemiaństwa lubelskiego po powstaniu styczniowym, Lublin 2011 [rozdział pt. Dzień codzienny i odświętny lubelskiego dworu ziemiańskiego po powstaniu styczniowym].
Przewłocki J., Wokół pałacu i dworu, Warszawa 2009.
Riabinin J., Hrubieszowskie Towarzystwo Rolnicze na przełomie, Lublin 1927.
Rola posła i senatora w II Rzeczypospolitej, red. J. Jachymek, Lublin 1989.
Rola zabytków w kształtowaniu świadomości społecznej, red. A. Kurzątkowska, t. 2, Lublin 1975.
Roszkowski W., Gospodarcza rola większej prywatnej własności ziemskiej w Polsce 1918–1939, Warszawa 1986.
Roszkowski W., Kształtowanie się podstaw polskiej gospodarki państwowej w przemyśle i bankowości w latach 1918–1939, Warszawa 1982.
Rudnicki S., Działalność polityczna polskich konserwatystów 1918–1926, Warszawa 1981.
Rudnicki S., Obóz Narodowo-Radykalny. Geneza i działalność, Warszawa 1985.
Rudnicki S., Ziemiaństwo polskie w XX wieku, Warszawa 1996.
Rychlikowa I., Ziemiaństwo polskie 1789–1864. Zróżnicowanie społeczne, Warszawa 1983.
Rzepecki K., Rzepecki T., Sejm i Senat 1928–1933. Podręcznik zawierający wyniki wyborów w województwach, okręgach i powiatach, podobizny posłów sejmowych i senatorów, statystyki i mapy poglądowe, Poznań 1928.
Siedziby ziemiańskie w krajobrazie ziemi garbowskiej, red. H. Stępniak, Garbów 2008.
Sitko A., Darczyńcy Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie 1907–1939, Lublin 2005.
Smogorzewska M., Posłowie i senatorowie Rzeczypospolitej Polskiej 1919–1927. Słownik biograficzny, t. 2, Warszawa 2000.
Soborska M., Szkice z dziejów Kluczkowic, Lublin 1998.
Sochacka A., Własność ziemska w województwie lubelskim, Lublin 1987.
Sojusznicy i przeciwnicy ruchu ludowego 1895–1995, red. J. Jachymek, Lublin 1996.
Stemler J., Polska Macierz Szkolna. Szkic historyczno-sprawozdawczy 20-lecia działalności, Warszawa 1926.
Studia z dziejów ziemian 1795–1944, red. A. Koprukowniak, Lublin 2005.
Studia z dziejów ziemian lubelskich w XIX i XX wieku, red. A. Koprukowniak, Lublin 2002.
Sypuła-Gliwa J., Dwór, pejzaż, okaleczony, Łomianki 2007.
Szczepaniak J., Kozłówka. Pałac Zamoyskich, Kozłówka 1998.
Śliwa M., Polska myśl polityczna w I połowie XX wieku, Wrocław 1993.
Świetlicki L., Dwory nad Giełczwią, Lublin 1999.
Świetlicki L., Historie, biogramy, legendy i notki znad Giełczwi, Radomirki, Sierotki, Świdnik 2008.
Świetlicki L., Piaski w życiorysach, Piaski 2002.
Świetlicki L., Spoczywają w piaseckiej ziemi. Cmentarze w gminie Piaski, Lublin 1998.
Świetlicki L., Żołnierz Września – płk Tadeusz Lechnicki 1892–1939, Piaski 1989.
Tazbir J., Kultura szlachecka w Polsce, Warszawa 1983.
Tazbir J., Kultura szlachecka w Polsce: rozkwit, upadek, relikty, Poznań 2002.
Tokarczyk A., Ewangelicy polscy, Warszawa 1988.
Wańkowicz M., Kundlizm, Londyn 1947.
Wapiński R., Świadomość polityczna w Drugiej Rzeczypospolitej, Łódź 1989.
Wieś a dwór na ziemiach polskich w XIX i XX wieku, red. W. Caban, M.B. Markowski, Kielce 1999.
Wilczyński L., Działalność Diecezjalnych Instytutów Akcji Katolickiej w Polsce w latach 1930–1939. Na podstawie materiałów Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu, Toruń 2002.
Władyka W., Działalność polityczna polskich stronnictw konserwatywnych w latach 1926–1935, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1977.
Włodarczyk W., Dzieje Wilkowa i okolic, Wilków 1998.
Zamojszczyzna w służbie Polsce. Ludzie – myśli – czyny. Materiały z konferencji naukowej, Zamość, 16.05.2009, red. M. Wichmanowski, R. Dąbrowski, Ł. Kot, Lublin–Zamość 2009.
Zamoyscy, Zamość i Ordynacja Zamojska w badaniach końca XIX i XX wieku: materiały z konferencji naukowej, która odbyła się w dniach 2–3 grudnia 2004 r. w Uczelni Zamoyskiego z siedzibą w Zamościu, red. R. Szczygieł, Zamość 2005.
Zaporowski Z., Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 1919–1939: Działalność posłów, parlamentarne koncepcje Józefa Piłsudskiego, mniejszości narodowe, Lublin 1992.
Zgórniak M., 1914–1918. Studia i szkice z dziejów I wojny światowej, Kraków 1987.
Zieliński K., Stosunki polsko-żydowskie na ziemiach Królestwa Polskiego w czasie pierwszej wojny światowej, Lublin 2005.
Zielińska T., Poczet polskich rodów arystokratycznych, Warszawa 1997.
Ziemianie polscy XX wieku. Słownik biograficzny, cz. 4, red. T. Epsztein, Warszawa 1998.
Ziemianie polscy XX wieku. Słownik biograficzny, cz. 5, red. J. Leskiewiczowa, Warszawa 2000.
Ziemianie polscy XX wieku. Słownik biograficzny, cz. 6, red. J. Leskiewiczowa, Warszawa 2002.
Ziemianie polscy XX wieku, cz. 7, red. J. Leskiewiczowa, Warszawa 2004.
Ziemianie polscy XX wieku. Słownik biograficzny, cz. 8, red. S. Górzyński, Warszawa 2007.
Ziemianie polscy XX wieku. Słownik biograficzny, cz. 9, red. T. Epsztein, Warszawa 2010.
Ziemiaństwo polskie 1795–1945. Zbiór prac z dziejów warstwy i ludzi, red. J. Leskiewiczowa, Warszawa 1985.
Ziemiaństwo polskie 1920–1945: zbiór prac o dziejach warstwy i ludzi, red. J. Leskiewiczowa, Warszawa 1988.
Ziemianie: pomiędzy rzeczywistością a wspomnieniem, wstęp T. Chrzanowski, oprac. A. Wolska, Kraków 1998.
Ziemianie polscy XX wieku. Słownik biograficzny, red. T. Epsztein, S. Górzyński, B. Konarska, J. Leskiewiczowa, cz. 9, Warszawa 2010.
Ziemiaństwo a ruchy niepodległościowe w Polsce XIX–XX wieku, red. W. Caban, M.B. Markowski, Kielce 1994.
Ziemiaństwo na Lubelszczyźnie. Materiały sesji naukowej zorganizowanej w Muzeum Zamoyskich w Kozłówce, 8–9 czerwca 2000, oprac. R. Maliszewska, Kozłówka 2001.
Ziemiaństwo na Lubelszczyźnie. Materiały II sesji naukowej zorganizowanej w Muzeum Zamoyskich w Kozłówce, 22–24 maja 2002, oprac. R. Maliszewska, Kozłówka 2003.
Ziemiaństwo na Lubelszczyźnie III. Panie z dworów i pałaców. Materiały III sesji naukowej zorganizowanej w Muzeum Zamoyskich w Kozłówce, 11–13 października 2006, red. H. Łaszkiewicz, Lublin 2007.
Ziemiaństwo na Lubelszczyźnie IV. Ziemianie w podróży. Materiały IV sesji naukowej zorganizowanej w Muzeum Zamoyskich w Kozłówce w dniach 8–10 października 2008 roku, red. H. Łaszkiewicza, Lublin 2010.
Ziemiaństwo na Lubelszczyźnie V. Praca i życie codzienne w majątku ziemiańskim. Materiały V sesji naukowej zorganizowanej w Muzeum Zamoyskich w Kozłówce w dniach 12–14 października 2011 roku, red. H. Łaszkiewicz, Lublin 2012.
Ziemiaństwo i większa własność rolna. Stan posiadania, praca społeczna i gospodarcza, produkcja i obciążenia, Warszawa 1929.
Ziemiaństwo w pracy społecznej, red. S. Miklaszewski, Warszawa 1929.
Z przeszłości dalekiej i bliskiej, red. A. Koprukowniak, W. Śladkowski, Lublin 1980.
Społeczeństwo polskie w XX wieku, red. J. Żarnowski, Warszawa 2003.
Żarnowski J., Polska niepodległa 1918–1939, Warszawa 1975.
Żarnowski J., Polska 1918–1939: praca – technika – społeczeństwo, Warszawa 1992.
Żarnowski J., Społeczeństwo XX wieku, Wrocław 1999.
Żarnowski J., Społeczeństwo Drugiej Rzeczypospolitej: 1918–1939, Warszawa 1973.
Życie polityczne w Polsce: 1918–1939, red. J. Żarnowski, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź 1985.

Artykuły naukowe i popularnonaukoweBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Arkuszewski A., Starszym dla wspomnień. Wnukom aby wiedzieli, "Wiadomości Ziemiańskie" 2003, nr 13, s. 4-16.

Baranowski B., Kształtowanie się produkcji rolnej w dobie rozwoju stosunków kapitalistycznych w rolnictwie (1875–1939), [w:] Studia z dziejów gospodarstwa wiejskiego, red. J. Leskiewiczowa, Warszawa 1966.
Baranowski J., „Stał dwór szlachecki”, [w:] Dziedzictwo. Ziemianie polscy i udział ich w życiu narodu, red. T. Chrzanowski, Kraków 1996.
Bialic M., O dawnych automobilowych strojach ziemian polskich (1900–1939), [w:] Ziemiaństwo na Lubelszczyźnie IV. Ziemianie w podróży. Materiały IV sesji naukowej zorganizowanej w Muzeum Zamoyskich w Kozłówce w dniach 8–10 października 2008 roku, red. H. Łaszkiewicz, t. 1, Lublin 2010.

Bogucki A., Zamoyscy w ruchu sokolim, "Wiadomości Ziemiańskie" 2002, nr 12, s. 53-54.
Broszkowska I., Fudakowscy herbu Dołęga. Gałąź uherska, „Wiadomości Ziemiańskie” 2006, nr 28.
Broszkowska I., Historia drewnianej skrzyni, „Wiadomości Ziemiańskie” 2011, nr 45.
Budny J., Historia hodowli i wyścigów konnych w Polsce, „Wiadomości Ziemiańskie” 2008, nr 34.
Budzyńska-Topolowska J., Podwieczorek, „Wiadomości Ziemiańskie” 2001, nr 7.
Budzyńska-Topolowska J., Jeszcze kilka zdań o rezydentach, „Wiadomości Ziemiańskie” 2005, nr 23.
Budzyńska-Topolowska J., Rodzina Ekaltów, „Wiadomości Ziemiańskie” 2009, nr 37.
Budzyńska-Topolowska J., Dwór w Moniakach, „Wiadomości Ziemiańskie” 2010, nr 44.
Budzyńska-Topolowska J., Wkład ziemian w ratowanie Żydów w czasie II wojny światowej, „Wiadomości Ziemiańskie” 2011, nr 47.

Budzyńska-Topolowska J., Zofówka, "Wiadomości Ziemiańskie" 2001, nr 5, s. 28-32.

Budzyńska-Topolowska J., Udział ziemian w rozwoju gospodarczym II Rzeczpospolitej, "Wiadomości Ziemiańskie" 2004, nr 17, nr 90-94.

Budzyńska-Topolowska J., Zubrzycki Z., Ksawera Skubniewska (1855-1932), "Wiadomości Ziemiańskie" 2002, nr. 12, s. 40-43.

Brzoza C.., Holder-Eggerowa Maria ze Szretterów, [w:] Kto był kim w Drugiej Rzeczypospolitej, red. J. Majchrowski, Warszawa 1994.

Cholewianka-Kruszyńska, A., Biały karnawał, "Wiadomości Ziemiańskie" 2002, nr 12, s. 3-11.
Chłapowski D., Reforma rolna, [w:] Ziemianie polscy i udział ich w życiu narodu, red. T. Chrzanowski, Kraków 1995.
Chrzanowski T., Dom i dwór mego dzieciństwa, [w:] Dwór polski w XIX wieku. Materiały [I] Seminarium Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Kielce 1986.
Chrzanowski T., Dom i dwór mego dzieciństwa, [w:] Dwór polski w XIX wieku. Zjawisko  historyczne i kulturowe, red. J. Baranowski, Warszawa 1992.
Chrzanowski T., Ziemiańskie szczenięce lata, [w:] Ziemiaństwo na Lubelszczyźnie. Materiały sesji naukowej zorganizowanej w Muzeum Zamoyskich w Kozłówce, 8–9 czerwca 2000, oprac. R. Maliszewska, Kozłówka 2001.
Czuchryta A., Rola ziemiaństwa w przemyśle rolno-spożywczym Lubelszczyzny w latach 1918–1939, [w:] Studia z dziejów ziemian 1795–1944, red. A. Koprukowniak, Lublin 2005.
Dąbrowska A., Garderoba ziemianki. Ubiory – ich dobór, konserwacja i przechowywanie w majątkach ziemiańskich w latach 1860–1939, [w:] Ziemiaństwo na Lubelszczyźnie V. Praca i życie codzienne w majątku ziemiańskim. Materiały V sesji naukowej zorganizowanej w Muzeum Zamoyskich w Kozłówce w dniach 12–14 października 2011 roku, red. H. Łaszkiewicz, Lublin 2012.
Demidowicz T., Kazimierz książę Światopełk-Mirski (1891–1941). Ziemianin, działacz samorządowy i spółdzielczy, polityk, [w:] Studia z dziejów ziemian 1795–1944, red. A. Koprukowniak, Lublin 2005.
Demidowicz T., Z baronowskim tytułem i duszą społecznika. Stanisław Rosenwerth (1885–1955), [w:] Studia z dziejów ziemian lubelskich w XIX i XX wieku, red. A. Koprukowniak, Lublin 2002.
Derkacz-Królewska E., Wokół portretu mojej prababki, [w:] Ziemiaństwo na Lubelszczyźnie III. Panie z dworów i pałaców. Materiały III sesji naukowej zorganizowanej w Muzeum Zamoyskich w Kozłówce, 11–13 października 2006, t. 1, red. H. Łaszkiewicz, Lublin 2007.

Deptuła, Cz., [Wspomnienie], Maria Ewa Jabłońska-Deptuła, "Wiadomości Ziemiańskie" 2009, nr 38, s. 78-79.
Dębowczyk M., Dziedziczne pasje ziemianek z podbychawskich dworków: Wola Gałęzowska i Józwów, [w:] Ziemiaństwo na Lubelszczyźnie III. Panie z dworów i pałaców. Materiały III sesji naukowej zorganizowanej w Muzeum Zamoyskich w Kozłówce, 11–13 października 2006, red. H. Łaszkiewicz, t. 2, Lublin 2007.
Dębowczyk M., Majątki ziemskie Stefana Kazimierza Kowerskiego w lubelskiem jako przykład efektywnej i społecznie pożytecznej gospodarki rolnej (XIX/XX wiek) – szkic, [w:] Ziemiaństwo na Lubelszczyźnie V. Praca i życie codzienne w majątku ziemiańskim. Materiały V sesji naukowej zorganizowanej w Muzeum Zamoyskich w Kozłówce w dniach 12–14 października 2011 roku, red. H. Łaszkiewicz, Lublin 2012.
Dębowczyk M., Pytlak U., Śladami Koźmianów, Przewłockich, Kowerskich, Bychawa 2003.

Dwór z Moniak, "Wiadomości Ziemiańskie" 2010, nr 43, s. 87.
Dunin-Łabędzcy A. i M., Boduszyńscy i Kołaczkowscy w Pliszczyznie, „Wiadomości Ziemiańskie” 2011, nr 45.
Dekret Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego o przeprowadzeniu reformy rolnej z dnia 6 września 1944 roku, „Wiadomości Ziemiańskie” 2014, nr 59.
Dwór z Moniak, „Wiadomości Ziemiańskie” 2010, nr 43.
Dziedzic S., Wieś i dwór. Wpływy, powinowactwa i kontakty kulturowe, [w:] Dziedzictwo. Ziemianie polscy i ich udział w życiu narodu, red. T. Chrzanowski, Kraków 1995.
Epsztein T.Z., Historia mojej rodziny, [w:] Społeczeństwo polskie XVIII i XIX wieku, t. 9, red. J. Leskiewiczowa, Warszawa 1991.
Epsztein T., Ziemiaństwo Lubelszczyzny w drugiej połowie XIX i XX wieku. Zmiany własnościowe i strukturalne, [w:] Ziemiaństwo na Lubelszczyźnie. Materiały sesji naukowej zorganizowanej w Muzeum Zamoyskich w Kozłówce 8–9 czerwca 2000, oprac. R. Maliszewska, Kozłówka 2001.
Epsztein T., Dwa listy o reformie rolnej na Lubelszczyźnie (1944/1945 R), „Wiadomości Ziemiańskie” 2014, nr 59.
Epsztein T., Biblioteki wędrowne w dworach ziemiańskich na Lubelszczyźnie w XIX i XX wieku, [w:] Ziemiaństwo na Lubelszczyźnie. Materiały II sesji naukowej zorganizowanej w Muzeum Zamoyskich w Kozłówce, 22–24 maja 2002, oprac. R. Maliszewska, Kozłówka 2003.
Epsztein T., Między wsią a miastem. Działalność społeczna i kulturalna ziemianek z Lubelszczyzny w II połowie XIX i XX wieku, [w:] Ziemiaństwo na Lubelszczyźnie III. Panie z dworów i pałaców. Materiały III sesji naukowej zorganizowanej w Muzeum Zamoyskich w Kozłówce, 11–13 października 2006, red. H. Łaszkiewicz, t. 2, Lublin 2007.
Epsztein T., Pracownicy dóbr ziemskich w XIX i XX wieku – jedna grupa społeczna czy wiele?, [w:] Ziemiaństwo na Lubelszczyźnie V. Praca i życie codzienne w majątku ziemiańskim. Materiały V sesji naukowej zorganizowanej w Muzeum Zamoyskich w Kozłówce w dniach 12–14 października 2011 roku, red. H. Łaszkiewicz, Lublin 2012.
Fert J., Pani na Bystrzycy. Szkic do portretu Julii Jabłonowskiej, [w:] Ziemiaństwo na Lubelszczyźnie III. Panie z dworów i pałaców. Materiały III sesji naukowej zorganizowanej w Muzeum Zamoyskich w Kozłówce, 11–13 października 2006, red. H. Łaszkiewicz, t. 1, Lublin 2007.
Gawarecka M., Towarzystwo Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie, [w:] W kręgu Hieronima Łopacińskiego, Lublin 1977.
Gałecka M., Marianna Dłuska. Pani dworu w Niedrzwicy Dużej, [w:] Ziemiaństwo na Lubelszczyźnie III. Panie z dworów i pałaców. Materiały III sesji naukowej zorganizowanej w Muzeum Zamoyskich w Kozłówce, 11–13 października 2006, red. H. Łaszkiewicz, t. 1, Lublin 2007.
Gałecka M., Piastunki i guwernantki – więcej niż posada, [w:] Ziemiaństwo na Lubelszczyźnie V. Praca i życie codzienne w majątku ziemiańskim. Materiały V sesji naukowej zorganizowanej w Muzeum Zamoyskich w Kozłówce w dniach 12–14 października 2011 roku, red. H. Łaszkiewicz, Lublin 2012.
Gątarczyk A., Seweryn książę Światopełk-Czetwertyński w życiu publicznym, [w:] Studia z dziejów ziemian 1795–1944, red. A. Koprukowniak, Lublin 2005.
Gątarczyk A., Seweryn Czetwertyński (1873–1945), właściciel dóbr ziemskich Suchowola w pow. radzyńskim i działacz obozu narodowego, „Wiadomości Ziemiańskie” 2005, nr 24.
Gąsiorowska G., Wielka uroczystość w Moniakach, „Wiadomości Ziemiańskie” 2011, nr 48.
Głazik M., Zarodowa chlewnia rasy wielkiej białej angielskiej Antoniego Budnego w Bychawie, [w:] Ziemiaństwo na Lubelszczyźnie V. Praca i życie codzienne w majątku ziemiańskim. Materiały V sesji naukowej zorganizowanej w Muzeum Zamoyskich w Kozłówce w dniach 12–14 października 2011 roku, red. H. Łaszkiewicz, Lublin 2012.
Gordon-Smith M., Mieczysław Broniewski 1893–1966 we wspomnieniach córki Marii, [w:] Siedziby ziemiańskie w krajobrazie ziemi garbowskiej, red. H. Stępniak, Garbów 2008.
Górak J., Przyczynki do architektury dworów na Lubelszczyźnie, [w:] Ziemiaństwo na Lubelszczyźnie. Materiały z sesji naukowej zorganizowanej w Muzeum Zamoyskich w Kozłówce 8–9 czerwca 2000, oprac. R. Maliszewska, Kozłówka 2003.
Guryniuk J., Jan Kleniewski – ziemianin, przemysłowiec, społecznik, [w:] Ziemiaństwo na Lubelszczyźnie. Materiały z sesji naukowej zorganizowanej w Muzeum Zamoyskich w Kozłówce 8–9 czerwca 2000, opr. R. Maliszewska, Kozłówka 2001.
Hałata A., Kondrat A., Siedziby ziemiańskie na Zamojszczyźnie 1800–1944. Nurty architektury rezydencjonalnej, [w:] Ziemiaństwo na Lubelszczyźnie. Materiały sesji naukowej zorganizowanej w Muzeum Zamoyskich w Kozłówce, 8–9 czerwca 2000, oprac. R. Maliszewska, Kozłówka 2001.
Hałata A., Pasje ziemianina – artysty. Feliks Smorczewski herbu Rawicz ze Stryjowa, [w:] Ziemiaństwo na Lubelszczyźnie II. Materiały II sesji naukowej zorganizowanej w Muzeum Zamoyskich w Kozłówce, 22–24 maja 2002, oprac. R. Maliszewska, Kozłówka 2003.
Hass L., Burżuazja Drugiej Rzeczypospolitej w świetle dwóch spisów powszechnych, [w:] Dzieje burżuazji w Polsce. Studia i materiały, red. R. Kołodziejczyk, Wrocław–Gdańsk 1974.
Hornungowa M., Rodzina Gosiewskich i Boduszyńskich w Radlinie, „Wiadomości Ziemiańskie” 2014, nr 57.
Hucz A., Aktywność rodziny Zamoyskich z Włodawy, [w:] Ziemiaństwo na Lubelszczyźnie. Materiały sesji naukowej zorganizowanej w Muzeum Zamoyskich w Kozłówce, 8–9 czerwca 2000, oprac. R. Maliszewska, Kozłówka 2001.
Jabłonowska Z., Rodzina w XIX wieku i na początku XX wieku, [w:] Przemiany rodziny polskiej, red. J. Komorowska, Warszawa 1975.
Jachymek J., Charakterystyka składu osobowego Sejmu i Senatu II Rzeczypospolitej, [w:] Rola posła i senatora w II Rzeczypospolitej, red. J. Jachymek, Lublin 1989.
Jachymek J., Zamojszczyzna, [w:] Zamoyscy, Zamość i Ordynacja Zamojska w badaniach końca XIX i XX wieku: materiały z konferencji naukowej, która odbyła się w dniach 2–3 grudnia 2004 r. w Uczelni Zamoyskiego z siedzibą w Zamościu, red. R. Szczygieł, Zamość 2005.
Janicka J., Administracja Ordynacji Zamojskiej w okresie rządów Maurycego hrabiego Zamoyskiego, [w:] Studia z dziejów ziemian lubelskich w XIX i XX wieku, red. A. Koprukowniak, Lublin 2002.
Janicka J., Działalność dyplomatyczna ordynata Maurycego Zamoyskiego, [w:] Studia z dziejów ziemian lubelskich w XIX i XX wieku, red. A. Koprukowniak, Lublin 2002.
Janicka J., Maurycy Zamoyski – w kręgu rodziny i sferze polityki, [w:] Ziemiaństwo na Lubelszczyźnie. Materiały sesji naukowej zorganizowanej w Muzeum Zamoyskich w Kozłówce, 8–9 czerwca 2000, oprac. R. Maliszewska, Kozłówka 2001.
Januszek-Surdacka M., 70 lat Muzeum w Kozłówce, „Wiadomości Ziemiańskie” 2014, nr 59.
Jaskólski M., Ustrój polityczny w koncepcjach ruchu konserwatywnego w Polsce (1918–1939), [w:] Tradycje i współczesność kultury politycznej w Polsce, red. E. Olszewski, Lublin 1991.
Jedynak K., Uwarunkowania dobroczynności ziemiańskiej w latach 1918–1939, [w:] Ziemiaństwo na Lubelszczyźnie V. Praca i życie codzienne w majątku ziemiańskim. Materiały V sesji naukowej zorganizowanej w Muzeum Zamoyskich w Kozłówce w dniach 12–14 października 2011 roku, red. H. Łaszkiewicz, Lublin 2012.
Kamiński D., Ziemiańskie tradycje weselne, „Wiadomości Ziemiańskie” 2011, nr 48.
Kamiński D., Moda na starych fotografiach, lata 1840–1872, „Wiadomości Ziemiańskie” 2012, nr 50.
Kamiński D., Moda na starych fotografiach, lata 1872–1890, „Wiadomości Ziemiańskie” 2012, nr 51.
Kargol T., Rola ziemianek w powstaniu oraz działalności instytucji opieki społecznej i dobroczynności publicznej Lublina, Warszawy i Krakowa, [w:] Ziemiaństwo na Lubelszczyźnie III. Panie z dworów i pałaców. Materiały III sesji naukowej zorganizowanej w Muzeum Zamoyskich w Kozłówce, 11–13 października 2006, red. H. Łaszkiewicz, t. 2, Lublin 2007.
Karski J., Ziemianie w Drugiej Rzeczpospolitej, „Wiadomości Ziemiańskie” 2008, nr 33.
Kęszycki W., Dworskie duchy, „Wiadomości Ziemiańskie” 2013, nr 53.
Kłapeć J., Rozmowa z Janem Zamoyskim, przewodniczącym Polskiego Komitetu Opiekuńczego w Biłgoraju w latach 1940–1944, [w:] Studia z dziejów ziemian 1795–1944, red. A. Koprukowniak, Lublin 2005.
Kłusek M., Metodyka badania związków funkcjonalnych elementów wchodzących w skład majątku ziemskiego, [w:] Ziemiaństwo na Lubelszczyźnie V. Praca i życie codzienne w majątku ziemiańskim. Materiały V sesji naukowej zorganizowanej w Muzeum Zamoyskich w Kozłówce w dniach 12–14 października 2011 roku, red. H. Łaszkiewicz, Lublin 2012.
Kochanowska I., Łopiennik, pow. Puławy, właścicielka Irena Kochanowska, „Wiadomości Ziemiańskie” 2014, nr 60.
Kochanowski J.L, Dworskie kadry, [w:] Ziemiaństwo na Lubelszczyźnie V. Praca i życie codzienne w majątku ziemiańskim. Materiały V sesji naukowej zorganizowanej w Muzeum Zamoyskich w Kozłówce w dniach 12–14 października 2011 roku, red. H. Łaszkiewicz, Lublin 2012.
Kocójowa M., Przetrwać jako polski naród, [w:] Społeczeństwo polskie w XX wieku, red. J. Żarnowski, Warszawa 2003.
Kondratowicz-Milszkiewicz Ł., Decorum dworu ziemiańskiego na Lubelszczyźnie, [w:] Ziemiaństwo na Lubelszczyźnie. Materiały sesji naukowej zorganizowanej w Muzeum Zamoyskich w Kozłówce 8–9 czerwca 2000, oprac. R. Maliszewska, Kozłówka 2001.
Kondratowicz-Miliszkiewicz Ł., Wakacyjne podróże do wiejskich dworów – ziemiańskie letniska jako źródło dochodu, [w:] Ziemiaństwo na Lubelszczyźnie IV. Ziemianie w podróży. Materiały IV sesji naukowej zorganizowanej w Muzeum Zamoyskich w Kozłówce w dniach 8–10 października 2008 roku, red. H. Łaszkiewicz, t. 1, Lublin 2010.
Kondratowicz-Miliszkiewicz Ł., Życie codzienne we dworze ziemiańskim w czasach II Rzeczpospolitej – między wzorami metropolii a doczesnością wsi i miasteczka, [w:] Ziemiaństwo na Lubelszczyźnie V. Praca i życie codzienne w majątku ziemiańskim. Materiały V sesji naukowej zorganizowanej w Muzeum Zamoyskich w Kozłówce w dniach 12–14 października 2011 roku, red. H. Łaszkiewicz, Lublin 2012.
Kondratowicz-Miliszkiewicz Ł., Rzączyńska B., Wartości w życiu codziennym ziemiaństwa – patriotyzm i decorum, [w:] Muzea skansenowskie we współczesnej edukacji historycznej, red. M. Ausz, G. Miliszkiewicz, H. Stachyra, D. Szewczuk, Lublin 2011.
Koprukowniak A., Dworek ziemiański i jego rola w lokalnej społeczności wiejskiej na Podlasiu po powstaniu styczniowym, [w:] Dworki, pejzaże, konie, red. K. Stępnik, Lublin 2002.
Koprukowniak A., Aktywność oświatowo-kulturalna i społeczna ziemianek w regionie lubelskim na przełomie XIX i XX wieku, [w:] Hieronim Łopaciński – epoka, ludzie, region, red. Z. Bieleń, Lublin 2006.
Koprukowniak A., Dobra ziemskie Milanów i ich właściciele w XIX wieku, [w:] Ziemiaństwo na Lubelszczyźnie. Materiały sesji naukowej zorganizowanej w Muzeum Zamoyskich w Kozłówce 8–9 czerwca 2000, oprac. R. Maliszewska, Kozłówka 2001.
Koprukowniak A., Determinanty aktywności kulturalnej ziemian lubelskich w latach 1795–1939, [w:] Ziemiaństwo na Lubelszczyźnie. Materiały II sesji naukowej zorganizowanej w Muzeum Zamoyskich w Kozłówce, 22–24 maja 2002, oprac. R. Maliszewska, Kozłówka 2003.
Koprukowniak A., W okresie kształtowania się kapitalizmu, [w:] Dzieje Lubelszczyzny, t. 1, red. T. Mencel, Warszawa 1974.
Koprukowniak A., Ziemianie wobec potrzeb oświatowych wsi lubelskiej i podlaskiej po powstaniu styczniowym, [w:] Wieś a dwór na ziemiach polskich, red. W. Caban, Kielce 1997.
Korga J., Dobra ziemskie Krasnobród w XIX i XX wieku i ich właściciel Kazimierz Bogdan Fudakowski, [w:] Studia nad ziemiaństwem w XIX i XX wieku, red. A. Koprukowniak, Z. Gołębiowska, Lublin 2008.
Korga J., Działalność społeczno-polityczna Kazimierza Bogdana Fudakowskiego w świetle wspomnień rodzinnych, [w:] Studia z dziejów ziemian XIX i XX wieku, red. A. Koprukowniak, Lublin 2002.
Korga J., Rodzina Fudakowskich z Krasnobrodu, [w:] Ziemiaństwo na Lubelszczyźnie. Materiały sesji naukowej zorganizowanej w Muzeum Zamoyskich w Kozłówce, 8–9 czerwca 2000, oprac. R. Maliszewska, Kozłówka 2001.
Koryzna L., Dzieje rodziny Koryznów, „Wiadomości Ziemiańskie” 2002, nr 9.
Koryzna M., Anna Koryzna moja matka, „Wiadomości Ziemiańskie” 2007, nr 31.
Koryzna M., Antonina Koryzonowa z domu John, „Wiadomości Ziemiańskie” 2008, nr 33.
Kosowska E., Jaworski E., Polska kultura ziemiańska, [w:] Polska kultura ziemiańska. Szkice i rozprawy, red. E. Kosowska, Katowice 1995.
Kostrzewska M., Rola ziemianek w rozbudzaniu aktywności kobiet wiejskich w Królestwie Polskim na przełomie XIX i XX wieku, [w:] Wieś a dwór na ziemiach polskich w XIX i XX wieku, red. W. Caban, M.B. Markowski, Kielce 1999.
Kostrzewska E., Sprawy ważne i błahe. Autoportret ziemianek Królestwa Polskiego na przełomie XIX i XX wieku, [w:] Ziemiaństwo na Lubelszczyźnie III. Panie z dworów i pałaców. Materiały III sesji naukowej zorganizowanej w Muzeum Zamoyskich w Kozłówce, 11–13 października 2006, red. H. Łaszkiewicz, t. 1, Lublin 2007.
Kostrzewska E.M., V sesja naukowa z cyklu „Ziemiaństwo na Lubelszczyźnie”, „Wiadomości Ziemiańskie” 2011, nr 48.
Kowalik J., Podróże czasów wojny i pokoju w świetle pamiętnika (dziennika) Bronisławy z Woronieckich Doria-Dernałowicz, [w:] Ziemiaństwo na Lubelszczyźnie IV. Ziemianie w podróży. Materiały IV sesji naukowej zorganizowanej w Muzeum Zamoyskich w Kozłówce w dniach 8–10 października 2008 roku, red. H. Łaszkiewicz, t. 2, Lublin 2010.
Kowalik J., Dzierżawcy w majątkach ziemskich na przykładzie dóbr w powiatach bielskim i radzyńskim w XIX wieku, [w:] Ziemiaństwo na Lubelszczyźnie V. Praca i życie codzienne w majątku ziemiańskim. Materiały V sesji naukowej zorganizowanej w Muzeum Zamoyskich w Kozłówce w dniach 12–14 października 2011 roku, red. H. Łaszkiewicz, Lublin 2012.
Kowalska J.R., Moda w podróży i na wakacjach w XX wieku, [w:] Ziemiaństwo na Lubelszczyźnie IV. Ziemianie w podróży. Materiały IV sesji naukowej zorganizowanej w Muzeum Zamoyskich w Kozłówce w dniach 8–10 października 2008 roku, red. H. Łaszkiewicz, t. 1, Lublin 2010.
Kowecka E., Zmiana roli kobiety w prowadzeniu domu w XIX wieku, [w:] Kobieta i kultura życia codziennego. Wiek XIX i XX, red. A. Żarnowska, A. Szwarc, t. 5, Warszawa 1997.
Kozaczka M., Działalność gospodarcza w ordynacji kozłowieckiej Zamoyskich w okresie międzywojennym, [w:] Ziemiaństwo na Lubelszczyźnie. Materiały sesji naukowej zorganizowanej w Muzeum Zamoyskich w Kozłówce, 8–9 czerwca 2000, oprac. R. Maliszewska, Kozłówka 2001.
Kozłowska Z., Dwory w majątkach Ruda Wołoska i Polesie w powiecie Tomaszów Lubelski, „Wiadomości Ziemiańskie” 2004, nr 19.
Kozłowska B., Ostatni właściciele zamku w Janowcu n/Wisłą – wspomnienie o Leonie Kozłowskim, „Wiadomości Ziemiańskie” 2006, nr 26.
Krawiec H., Stefan Franciszek i Zofia Kowerscy. Szkic do dziejów rodziny ziemiańskiej, [w:] Studia z dziejów ziemian 1795–1944, red. A. Koprukowniak, Lublin 2005.

Krzpiet A., Podwójne życie starej szkoły, red. P. Lasota, Lublin 2015.
Kseniak M., Uher koło Chełma – obraz siedziby ziemiańskiej sprzed 100 lat, [w:] Ziemiaństwo na Lubelszczyźnie. Materiały II sesji naukowej zorganizowanej w Muzeum Zamoyskich w Kozłówce 22–24 maja 2002, oprac. R. Maliszewska, Kozłówka 2003.
Kseniak M., Z Gardzienic w świat, [w:] Ziemiaństwo na Lubelszczyźnie IV. Ziemianie w podróży. Materiały IV sesji naukowej zorganizowanej w Muzeum Zamoyskich w Kozłówce w dniach 8–10 października 2008 roku, red. H. Łaszkiewicz, t. 2, Lublin 2010.
Kseniak M., Wspomnienia o pani Ewie Kołaczkowskiej ze Strzyżewic, [w:] Ziemiaństwo na Lubelszczyźnie III. Panie z dworów i pałaców. Materiały III sesji naukowej zorganizowanej w Muzeum Zamoyskich w Kozłówce, 11–13 października 2006, red. H. Łaszkiewicz, t. 1, Lublin 2007.
Kseniak M., Eklektyczny zespół pałacowo-parkowy w Jabłonnej koło Lublina. Historia i teraźniejszość w aspekcie rewaloryzacji w latach 1996–2001, [w:] Ziemiaństwo na Lubelszczyźnie. Materiały sesji naukowej zorganizowanej w Muzeum Zamoyskich w Kozłówce, 8–9 czerwca 2000, oprac. R. Maliszewska, Kozłówka 2001.
Kseniak M., Na wyniosłym wzgórzu stoją drzewa, „Na Przykład” 1994, nr 12.
Kus J., Materiały źródłowe do dziejów cukrowni w Trawnikach w zasobie Archiwum Państwowego w Lublinie, [w:] Pamięć o ludziach i miejscach. Z przeszłości gminy Trawniki, red. J.M. Wojtekunas, Trawniki 2009.
Kuszell-Jełowicka B., Trzy pokolenia kobiet z rodziny Kuszllów, [w:] Ziemiaństwo na Lubelszczyźnie III. Panie z dworów i pałaców. Materiały III sesji naukowej zorganizowanej w Muzeum Zamoyskich w Kozłówce, 11–13 października 2006, red. H. Łaszkiewicz, t. 1, Lublin 2007.
Laudowicz A., Wierni Polsce i Półksiężycowi, „Wiadomości Ziemiańskie” 2003, nr 14.

Laudowicz, A., Ostatnie święta we dworze, "Wiadomości Ziemiańskie" 2002, nr 12, s. 2-3.
Leśniewska M., Dwór polski a idee domu w kulturze europejskiej XIX i XX wieku, [w:] Dwór polski w XIX wieku. Zjawisko historyczne i kulturowe, red. J. Baranowski, Warszawa 1990.
Leśniewska E., Emilia z Kronenbergów Janowa Blochowa i Halina Anna z Bogusławskich Wielowieyska – panie na dobrach Łęczna, [w:] Ziemiaństwo na Lubelszczyźnie III. Panie z dworów i pałaców. Materiały III sesji naukowej zorganizowanej w Muzeum Zamoyskich w Kozłówce, 11–13 października 2006, red. H. Łaszkiewicz, t. 1, Lublin 2007.
Lipiński S., Zarys dziejów Krasnego, „Głos Pawłowa” 2009, nr 7.
Luchter-Krupińska L., Kobiety ziemianki w życiu codziennym zamku w Dębnie w XIX i pierwszej połowie XX wieku, [w:] Ziemiaństwo na Lubelszczyźnie III. Panie z dworów i pałaców. Materiały III sesji naukowej zorganizowanej w Muzeum Zamoyskich w Kozłówce, 11–13 października 2006, red. H. Łaszkiewicz, t. 1, Lublin 2007.
Łabędzki M., Ostatni właściciele pałacu w Łabuńkach, „Wiadomości Ziemiańskie” 2009, nr 40.
Łaszkiewicz T., Obraz służby dworskiej w korespondencji rodzeństwa Zamoyskich z Różanki w pierwszej dekadzie II Rzeczpospolitej, [w:] Ziemiaństwo na Lubelszczyźnie V. Praca i życie codzienne w majątku ziemiańskim. Materiały V sesji naukowej zorganizowanej w Muzeum Zamoyskich w Kozłówce w dniach 12–14 października 2011 roku, red. H. Łaszkiewicz, Lublin 2012.
Łoś M., 100 lat Muzeum Lubelskiego 1906–2006, „Wiadomości Ziemiańskie” 2007, nr 29.
Łoś M., Ewa Leśniewska. Właściciele dóbr Wola Sernicka w latach 1806–1944, „Wiadomości Ziemiańskie” 2007, nr 29.
Łoś M.J., Józefa Ewa Leśniewska. Właściciele dóbr Łęczna w latach 1800–1944. Muzeum Lubelskie w Lublinie 2004, „Wiadomości Ziemiańskie” 2005, nr 21.
Łoś M., Ziemiaństwo na Lubelszczyźnie III. Panie z dworów i pałaców, „Wiadomości Ziemiańskie” 2008, nr 33.
Łoś A., Łoś M., Jeszcze raz o reformie rolnej i protokołach przejęcia majątków ziemskich, „Wiadomości Ziemiańskie” 2014, nr 60.
Łoś M., Monika Głazik: Ostatni Pan na Bychawie – Antoni Budny (1861–1943), „Wiadomości Ziemiańskie” 2014, nr 60.
Łoś M., Odział Lubelski PTZ, „Wiadomości Ziemiańskie” 2010, numer specjalny.
Łoś M., Obraz ziemiaństwa polskiego. I co dalej?, „Wiadomości Ziemiańskie” 2013, nr 54.
Łoś M., O protokołach przejęcia majątków na cele reformy rolnej, „Wiadomości Ziemiańskie” 2013, nr 56.
Łoś M., Trochę statystyki ziemiańskiej, „Wiadomości Ziemiańskie” 2012, nr 52.
Łoś M., Zbliżająca się 70. rocznica reformy rolnej, „Wiadomości Ziemiańskie” 2013, nr 53.
Łoś A., Łoś M., Ostatnie podróże ziemian, [w:] Ziemiaństwo na Lubelszczyźnie IV. Ziemianie w podróży. Materiały IV sesji naukowej zorganizowanej w Muzeum Zamoyskich w Kozłówce w dniach 8–10 października 2008 roku, red. H. Łaszkiewicz, t. 2, Lublin 2010.
Łoś A, Łoś M., Życie majątku ziemiańskiego w Generalnym Gubernatorstwie w latach 1939–1945. Zarys obrazu i fragmenty wspomnień, [w:] Ziemiaństwo na Lubelszczyźnie V. Praca i życie codzienne w majątku ziemiańskim. Materiały V sesji naukowej zorganizowanej w Muzeum Zamoyskich w Kozłówce w dniach 12–14 października 2011 roku, red. H. Łaszkiewicz, Lublin 2012. 
Łowiński J., Dęby Strzynieckie, „Wiadomości Ziemiańskie” 2006, nr 27.
Łuczak A., Wygnańcy – losy polskiego ziemiaństwa po 1939 roku, [w:] Ziemiaństwo na Lubelszczyźnie IV. Ziemianie w podróży. Materiały IV sesji naukowej zorganizowanej w Muzeum Zamoyskich w Kozłówce w dniach 8–10 października 2008 roku, red. H. Łaszkiewicz, t. 2, Lublin 2010.
Łusiewicz H.J., Dzieje rezydencji Tomasza hr. Zamoyskiego w Jabłoniu, [w:] Ziemiaństwo na Lubelszczyźnie. Materiały II sesji naukowej zorganizowanej w Muzeum Zamoyskich w Kozłówce, 22–24 maja 2002, oprac. R. Maliszewska, Kozłówka 2003.
Maj E., Narodowa Demokracja, [w:] Więcej niż niepodległość. Polska myśl polityczna 1918–1939, red. J. Jachymek, W. Paruch, Lublin 2001.
Maj E., Upadek partii politycznej na przykładzie Związku Ludowo-Narodowego (1919–1928), Annales UMCS, Lublin 1995/1996, sec. K.
Maj E., Związek Ludowo-Narodowy wobec ruchu ludowego, [w:] Sojusznicy i przeciwnicy ruchu ludowego 1895–1995, red. J. Jachymek, Lublin 1996.
Markowski M.B., Współdziałanie dworu ze wsią w zakresie modernizacji rolnictwa w Drugiej Rzeczypospolitej (na przykładzie województwa kieleckiego), [w:] Wieś a dwór na ziemiach polskich w XIX i XX wieku, red. W. Caban, M.B. Markowski, Kielce 1999.
Mart K., Wanda Pociej Uklejowa – muza, artystka, działaczka ruchu oporu, [w:] Ziemiaństwo na Lubelszczyźnie III. Panie z dworów i pałaców. Materiały III sesji naukowej zorganizowanej w Muzeum Zamoyskich w Kozłówce, 11–13 października 2006, red. H. Łaszkiewicz, t. 2, Lublin 2007.
Marzec M., Co dalej z pałacem w Samokleskach?, „Przegląd Lubartowski” 2014.
Medal Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata dla Ziemian z Podlasia, „Wiadomości Ziemiańskie” 2008, nr 33.
Mencel T., W cieniu wielkiego brata – Kajetan Kraszewski (1828–1896), [w:] Losy Polaków w XIX i XX wieku. Studia ofiarowane Profesorowi Stefanowi Kieniewiczowi w osiemdziesiątą rocznicę Jego urodzin, Warszawa 1987.
Mędrzecki W., W społecznościach lokalnych i w parafii. Kobiety w życiu publicznym wsi polskiej na przełomie wieków, [w:] Kobieta i świat polityki. Polska na tle porównawczym w XIX i w początkach XX wieku, red. A. Żarnowska, A. Szwarc, t. 1, Warszawa 1994.
Mich W., Ideologia polskiego ziemiaństwa 1918–1939, [w:] Polska i Polacy. Studia z dziejów polskiej myśli i kultury politycznej XIX i XX wieku. Księga pamiątkowa dedykowana profesorowi Romanowi Wapińskiemu, red. M. Mroczek, Gdańsk 2001.
Mich W., Jana Steckiego koncepcja Związków Ziemian, [w:] Studia z dziejów ziemian lubelskich w XIX i XX wieku, red. A. Koprukowniak, Lublin 2002.
Mich W., O bezsensie reformy rolnej. Prasa konserwatywna wobec przymusowego wywłaszczenia (1919–1925), [w:] Idee, państwo, ludowcy. Księga jubileuszowa z okazji 70 rocznicy urodzin Profesora Jana Jachymka, red. E. Maj, S. Michałowski, A. Wójcik, Lublin 2009.
Mich W., Polscy konserwatyści, [w:] Więcej niż niepodległość. Polska myśl polityczna 1918–1939, red. J. Jachymek, W. Paruch, Lublin 2001.
Mich W., Ziemianie w międzywojennej myśli politycznej Jana Steckiego, [w:] Szkice z dziejów polskiej myśli politycznej, red. J. Jachymek, A. Koprukowniak, Lublin 1987.
Mich W., Ziemiańskie walory. Ziemianie o racji bytu swojej warstwy, [w:] Ziemiaństwo na Lubelszczyźnie. Materiały sesji naukowej zorganizowanej w Muzeum Zamoyskich w Kozłówce 8–9 czerwca 2000, oprac. R. Maliszewska, Kozłówka 2001.
Michalska G., Dwór Jana Steckiego w Łańcuchowie – polskość spod Tatr, [w:] Ziemiaństwo na Lubelszczyźnie. Materiały II sesji naukowej zorganizowanej w Muzeum Zamoyskich w Kozłówce, 22–24 maja 2002, oprac. R. Maliszewska, Kozłówka 2003.
Michalska G., Dzieło księżnej Izabelli Czartoryskiej w Puławach, czyli „przeszłość przyszłości”. Świątynia Sybilli i Dom Gotycki, [w:] Ziemiaństwo na Lubelszczyźnie III. Panie z dworów i pałaców. Materiały III sesji naukowej zorganizowanej w Muzeum Zamoyskich w Kozłówce, 11–13 października 2006, red. H. Łaszkiewicz, t. 1, Lublin 2007.
Michalska-Nakonieczna M., Ewa ze Świdzińskich Kiełczewska (1881–1963) – pani na Soli. Portret ziemianki, [w:] Ziemiaństwo na Lubelszczyźnie III. Panie z dworów i pałaców. Materiały z III sesji naukowej zorganizowanej w Muzeum Zamoyskich w Kozłówce 11–13 października 2006, red. H. Łaszkiewicz, t. 1, Lublin 2007.
Mikulec B., Ludność ewangelicka Lublina w pierwszej połowie XIX wieku, [w:] W kręgu zainteresowań naukowych profesora Tadeusza Mencla, red. A. Koprukowniak, Lublin 1999.
Mikulec B., Od powstania styczniowego do końca I wojny światowej, [w:] Dzieje Hrubieszowa, t. 1, red. R. Szczygieł, Hrubieszów 2006.
Miliszkiewicz G., Obraz wydatków średniozamożnego ziemianina w latach 1926–1935 w świetle pozostałości archiwum podworskiego z Uchań, powiat Hrubieszów, [w:] Dwór polski. Zjawisko historyczne i kulturowe. Materiały V Seminarium zorganizowanego przez Oddział Kielecki Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Instytut Historii Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz Kielecki Dom Środowisk Twórczych, Kielce, 7–9 października 1999, red. J. Baranowski, Warszawa 2000.
Miliszkiewicz G., Ziemiaństwo jako adresat oferty przemysłu i handlu w pierwszej połowie XX wieku, [w:] Dwór polski. Zjawisko historyczne i kulturowe. Materiały VI Seminarium zorganizowanego przez Oddział Kielecki Stowarzyszenia Historyków Sztuki i Dom Środowisk Twórczych w Kielcach, Kielce 2002.
Miliszkiewicz G., Podróże Romana Raciszewskiego z Uchań w latach 1926–1935 w świetle książki wydatków domowych i relacji domowników – w kontekście  życia społeczno-gospodarczego II Rzeczpospolitej, [w:] Ziemiaństwo na Lubelszczyźnie IV. Ziemianie w podróży. Materiały IV sesji naukowej zorganizowanej w Muzeum Zamoyskich w Kozłówce w dniach 8–10 października 2008 roku, red. H. Łaszkiewicz, t. 2, Lublin 2010.
Miliszkiewicz G., Problematyka wyposażenia dworów ziemiańskich na tle obrazu produkcji artykułów gospodarstwa domowego w II Rzeczpospolitej, [w:] Ziemiaństwo na Lubelszczyźnie V. Praca i życie codzienne w majątku ziemiańskim. Materiały V sesji naukowej zorganizowanej w Muzeum Zamoyskich w Kozłówce w dniach 12–14 października 2011 roku, red. H. Łaszkiewicz, Lublin 2012.
Młynarczyk E., Dzieje szkoły, „Panorama Trawnik” 1996, nr 6–7.
Muszyński Z.R., Wacław Kazimierz Kuszell, „Wiadomości Ziemiańskie” 2003, nr 14.

Nowakowska-Sito, K., Maja Berezowska - szkic do portretu, "Wiadomości Ziemiańskie" 2013, nr 55, s. 25-29.

Nowotny I., W kręgu nałęczowskich ziemianek, „Wiadomości Ziemiańskie” 2008, nr 35.
Napad w Adamowie w majątku hr. Łosiów na Lubelszczyźnie, „Wiadomości Ziemiańskie” 2010, nr 42.
Ocena administratora dzierżawy w Adamowie w 1920 r. przez Kazimierza Kołaczkowskiego ze Strzyżewic, „Wiadomości Ziemiańskie” 2010, nr 42.
Osiński T., „Złamać opór obszarników”. Ziemianie Lubelszczyzny aresztowani w 1944 r. w związku z realizacją reformy rolnej, „Wiadomości Ziemiańskie” 2011, nr 48.
Osiński T., W oczekiwaniu na wywłaszczenie. Warunki życia i pracy w majątkach ziemskich na Lubelszczyźnie pomiędzy lipcem a październikiem 1944 roku, [w:] Ziemiaństwo na Lubelszczyźnie V. Praca i życie codzienne w majątku ziemiańskim. Materiały V sesji naukowej zorganizowanej w Muzeum Zamoyskich w Kozłówce w dniach 12–14 października 2011 roku, red. H. Łaszkiewicz, Lublin 2012.
Obrębski M., Jak przeprowadzono reformę rolną zgodną z ówczesnymi przepisami?, „Wiadomości Ziemiańskie” 2014, nr 59.
Pachocka A., Inny rodzaj fotografii – Pamiętnik Marii z Rojowskich Przanowskiej, [w:] Bibliotekarz Lubelski, R. 51, red. Z. Bieleń, G. Figiel, J. Gajewski, E. Hadrian, E. Kurpińska, B. Lech-Jabłońska, A. Pachocka, Lublin 2008.
Pachocka A., „Karczmiane historie” – relacje z miejsc noclegowych w dziewiętnastowiecznych wspomnieniach pamiętnikarskich, [w:] Ziemiaństwo na Lubelszczyźnie IV. Ziemianie w podróży. Materiały IV sesji naukowej zorganizowanej w Muzeum Zamoyskich w Kozłówce w dniach 8–10 października 2008 roku, red. H. Łaszkiewicz, t. 1, Lublin 2010.
Pajewski J., Maurycy Zamoyski (19 I 1924–27 VII 1924), [w:] Ministrowie spraw zagranicznych (1919–1939), red. J. Pajewski, Szczecin 1992.
Pawłowska A.T., Mapy XVIII do I połowy XX wieku – źródła do dziejów wsi i chłopów w województwie lubelskim, [w:] W kręgu zainteresowań naukowych profesora Tadeusza Mencla, red. A. Koprukowniak, Lublin 1999.
Podgajna E., Maurycy hr. Zamoyski, [w:] Zamojszczyzna w służbie Polsce. Ludzie – myśli – czyny. Materiały z konferencji naukowej, Zamość, 16.05.2009, red. M. Wichmanowski, R. Dąbrowski, Ł. Kot.
Petera-Górak J., Kaplice i figury w rezydencjach ziemiańskich i parkach dworskich na Lubelszczyźnie, [w:] Ziemiaństwo na Lubelszczyźnie. Materiały II sesji naukowej zorganizowanej w Muzeum Zamoyskich w Kozłówce 22–24 maja 2002, opr. R. Maliszewska, Kozłówka 2003.
Petera-Górak J., Nieznane i zapomniane dworki drewniane na Lubelszczyźnie, [w:] Ziemiaństwo na Lubelszczyźnie. Materiały sesji naukowej zorganizowanej w Muzeum Zamoyskich w Kozłówce, 8–9 czerwca 2000, oprac. R. Maliszewska, Kozłówka 2001.
Ponińska M.R., Wspomnienie o Róży z Żółtowskich Ordynatowej Zamoyskiej, [w:] Ziemiaństwo na Lubelszczyźnie III. Panie z dworów i pałaców. Materiały III sesji naukowej zorganizowanej w Muzeum Zamoyskich w Kozłówce, 11–13 października 2006, red. H. Łaszkiewicz, Lublin 2007.
Przegaliński A., Dzień codzienny i odświętny lubelskiego dworu ziemiańskiego po powstaniu styczniowym, [w:] Studia z dziejów ziemian 1795–1944, red. A. Koprukowniak, Lublin 2005.
Przegaliński A., Społeczna aktywność ziemiaństwa lubelskiego (1905–1914), [w:] Studia z dziejów ziemian w XIX i XX wieku, red. A. Koprukowniak, Lublin 2002.
Przegaliński A., Zarys społecznej i kulturalnej aktywności ziemiaństwa lubelskiego w postyczniowym pięćdziesięcioleciu, „Wiadomości Ziemiańskie” 2006, nr 26.
Przegaliński A., O Leonie Przanowskim (1844–1924) raz jeszcze, Annales UMCS, sec. F, vol. LXVII, z. 2, Lublin 2012.
Przegaliński A., Dobra ziemskie Karczmiska i ich właściciele w XIX i XX wieku, [w:] Studia nad ziemiaństwem w XIX i XX wieku, red. Z. Gołębiowska, A. Koprukowniak, A. Przegaliński, Lublin 2014.
Przegaliński A., Działalność oświatowa Marii z Jarocińskich Kleniewskiej, [w:] Ziemiaństwo na Lubelszczyźnie. Panie z dworów i pałaców III. Materiały III sesji naukowej zorganizowanej w Muzeum Zamoyskich w Kozłówce, 11–13 października 2006, red. H. Łaszkiewicz, t. 2, Lublin 2007.
Przegaliński A., Działalność społeczna Haliny z Kleniewskich Iłłakowicz w świetle wspomnień rodzinnych. Przyczynek do dziejów ziemiaństwa lubelskiego, [w:] Ku Niepodległej. Ścieżki polskie i francuskie 1795–1918, red. M. Willaume, Lublin 2005.
Przegaliński A., W świecie rodziny i obowiązków publicznych. Życie i działalność społeczna hr. Aleksandra Szeptyckiego (1866–1940), [w:] Ludzie. Władza. Narody. Religia. Lubelszczyzna. Polska. Europa, red. A. Kidzińska-Król, Lublin 2015.
Przegaliński A., Muzyka w kulturalnym życiu lubelskich ziemian w latach 1864–1914, [w:] Ziemiaństwo na Lubelszczyźnie II. Materiały II sesji naukowej zorganizowanej w Muzeum Zamoyskich w Kozłówce, 22–24 maja 2002, oprac. R. Maliszewska, Kozłówka 2003.
Przegaliński A., Autobiografia lubelskiej społeczniczki, „Ziemia Lubelska” 2003, nr 1 (7).
Pałac w Dołhobyczowie, „Wiadomości Ziemiańskie” 2011, nr 45.
Puch S., Dorohucza dawniej a dziś, „Panorama Trawnik” 1998, nr 2.
Roszkowski W., Wielka własność ziemska, [w:] Encyklopedia historii Drugiej Rzeczypospolitej, Warszawa 1999.
Rudnicki S., Chrześcijańsko-Narodowe Stronnictwo Rolnicze. Walka ziemian o zdobycie wpływów politycznych, [w:] Ziemiaństwo polskie 1795–1945, red. J. Leskiewiczowa, Warszawa 1985.
Rudnicki S., Ziemiaństwo, [w:] Społeczeństwo polskie w XX wieku, red. J. Żarnowski, Warszawa 2003.
Ronikier J., Rada Główna Opiekuńcza (RGO). Tarcza i uprawa – wspólne kierunki działania, „Wiadomości Ziemiańskie” 2007, nr 32.
Rostworowska z Fudakowskich T., Napad Sowietów na Krasnobród w Zamojskiem, „Wiadomości Ziemiańskie” 2012, nr 52.
Rostworowski S.J., Nałęczowska Szkoła Ziemianek, „Wiadomości Ziemiańskie” 2008, nr 34.

Rostworowski W., Jak wyglądał stary Milejów i jak się tam kiedyś żyło, "Wiadomości Ziemiańskie" 2004, nr 18, s. 29-38.
Rydel M., Nasza historia – z dziejów Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego, „Wiadomości Ziemiańskie” 2010, nr 44.
Rudnicka-Pankiewiczowa M., Rudniccy herbu Nałęcz, „Wiadomości Ziemiańskie” 2014, nr 57.
Rudniewska A., Rodzina Zaleskich herbu Lis-Bzura z Antopola koło Parczewa w ziemi siedleckiej, „Wiadomości Ziemiańskie” 2004, nr 19.

Rzączyńska M., Wystawa "Było, minęło. Ostatnie stulecie Lubelszczyzny ziemiańskiej", "Wiadomości Ziemiańskie" 2001, nr 5, s. 37-38.

Rzączyńska E., Rojowski A., Działalność społeczna Antoniny Gutowskiej w pierwszej połowie XX wieku, [w:] Ziemiaństwo na Lubelszczyźnie III. Panie z dworów i pałaców. Materiały III sesji naukowej zorganizowanej w Muzeum Zamoyskich w Kozłówce, 11–13 października 2006, red. H. Łaszkiewicz, t. 2, Lublin 2007.
Salomea z Juśkiewiczów Kraczewska – właścicielka Kraczewa. Dzieje powstania miejscowości i testament jej nauczycielki, „Wiadomości Ziemiańskie” 2010, nr 43.
Sieradzka A., Aspekty życia ziemiaństwa polskiego w XIX wieku i pierwszej połowie XX wieku, [w:] Ziemiaństwo na Lubelszczyźnie. Materiały sesji naukowej zorganizowanej w Muzeum Zamoyskich w Kozłówce, 8–9 czerwca 2000, oprac. R. Maliszewska, Kozłówka 2001.
Sikorski W., Oznaki straży leśnych, łowieckich, polowych i rybackich w dobrach ziemskich, [w:] Ziemiaństwo na Lubelszczyźnie. Materiały sesji naukowej zorganizowanej w Muzeum Zamoyskich w Kozłówce, 8–9 czerwca 2000, oprac. R. Maliszewska, Kozłówka 2001.
Sitkiewicz D., Pomoc ziemian dla ukrywających się Żydów, „Wiadomości Ziemiańskie” 2012, nr 52.
Sobieszczańska E., Róża Józefa Sobieszczańska z Janiszewskich, „Wiadomości Ziemiańskie” 2013, nr 56.
Siwińska M., Macierzyństwo – model wychowania dziecka w rodzinie ziemiańskiej w 2. połowie XIX i na początku XX wieku, [w:] Ziemiaństwo na Lubelszczyźnie V. Praca i życie codzienne w majątku ziemiańskim. Materiały V sesji naukowej zorganizowanej w Muzeum Zamoyskich w Kozłówce w dniach 12–14 października 2011 roku, red. H. Łaszkiewicz, Lublin 2012.
Stanek-Lebioda B., Zachowane dwory ziemiańskie Lubelszczyzny – nie wszystko minęło, [w:] Ziemiaństwo na Lubelszczyźnie. Materiały II sesji naukowej zorganizowanej w Muzeum Zamoyskich w Kozłówce, 22–24 maja 2002, oprac. R. Maliszewska, Kozłówka 2003.
Stanek-Lebioda B., Siedziby ziemiańskie na terenie projektowanego parku kulturowego doliny środkowej Bystrzycy i Kosarzewki, „Wiadomości Ziemiańskie” 2007, nr 30.
Stępniak H., Laura z Kamieńskich Trzcińska 1815–1897. Dionizy Trzciński 1818–1905, [w:] Siedziby ziemiańskie w krajobrazie ziemi garbowskiej, red. H. Stępniak, Garbów 2008.
Szczepaniak A., Pałac Zamoyskich w Kozłówce i jego mieszkańcy, „Wiadomości Ziemiańskie”, 2002, nr 9.
Sprawozdanie Zarządu Lubelskiego Oddziału PTZ za okres od 21 lutego 2011 roku do 8 marca 2014 roku, „Wiadomości Ziemiańskie” 2014, nr 58.
Szczepaniak A., Zbiór fotografii Konstantego Zamoyskiego, [w:] Ziemiaństwo na Lubelszczyźnie. Materiały II sesji naukowej zorganizowanej w Muzeum Zamoyskich w Kozłówce, 22–24 maja 2002, oprac. R. Maliszewska, Kozłówka 2003.
Szykuła A., Życie, działalność i zainteresowania Teresy Kickiej w świetle jej testamentu i pamiętników siostrzenicy Natalii, „Wiadomości Ziemiańskie” 2009, nr 37.
Szykuła A., Pałac w Łabuńkach, „Wiadomości Ziemiańskie” 2009, nr 38.
Szykuła A., XIX–wieczny księgozbiór w pałacu w Łabuńkach, „Wiadomości Ziemiańskie” 2009, nr 39.
Szykuła-Żygawska A., Mocówka – dzieje miejscowości, „Wiadomości Ziemiańskie” 2010, nr 41.
Szykuła-Żygawska A., Dzieje rodu Tarnowskich w Łabuniach, „Wiadomości Ziemiańskie” 2011, nr 46.
Szykuła-Żygawska A., Na trasie Zamość–Tomaszów Lubelski, XIX-wieczne karczmy i traktiernie w Łabuniach, Barchaczowie i Jatutowie, „Wiadomości Ziemiańskie” 2012, nr 50.
Szykuła-Żygawska A., Nieznany dwór Sierakowskich w Cześnikach, „Wiadomości Ziemiańskie” 2010, nr 44.
Szykuła A., Żygawski J., Szlak Lwów–Lublin. Geneza, zmiany przebiegu i funkcje do końca XIX wieku, [w:] Ziemiaństwo na Lubelszczyźnie IV. Ziemianie w podróży. Materiały IV sesji naukowej zorganizowanej w Muzeum Zamoyskich w Kozłówce w dniach 8–10 października 2008 roku, red. H. Łaszkiewicz, t. 1, Lublin 2010.
Ścibór E., Życie i działalność społeczno-obywatelska Leona Przanowskiego (1844–1924), „Bibliotekarz Lubelski”, R. 58, Lublin 2010.
Śladkowski W., Z najnowszych badań nad ziemiaństwem lubelskim, „Ziemia Lubelska” 2003, nr 1 (7).
Śliwa M., Kobiety w parlamencie Drugiej Rzeczypospolitej, [w:] Kobiety i świat polityki w niepodległej Polsce 1918–1939, red. A. Żarnowska, A. Szwarc, Warszawa 1996.
Turski S., Z biegiem Wieprza. Trawniki – Milejów, [w:] Pamięć o ludziach i miejscach. Z przeszłości gminy Trawniki, red. J.M. Wojtekunas, Trawniki 2009.
Trzaskowska z Marchwickich M.M., Los Zielonej i Ryk – 2 majątków rodzinnych, „Wiadomości Ziemiańskie” 2014, nr 59.
Trzewik M., Biblioteka projektu Stanisława Witkiewicza w eklektycznym pałacu Kleniewskich w Kluczkowicach, [w:] Ziemiaństwo na Lubelszczyźnie. Materiały sesji naukowej zorganizowanej w Muzeum Zamoyskich w Kozłówce, 8–9 czerwca 2000, oprac. R. Maliszewska, Kozłówka 2001.

Waruch A., Na ścieżkach społecznego życia, "Wiadomości Ziemiańskie" 2001, nr 5, s. 19-21.
Wierzbicka E., Marta z Budnych Łosiowa (1898–1969) i jej dwór w Niemcach w latach 1918–1944, [w:] Ziemiaństwo na Lubelszczyźnie III. Panie z dworów i pałaców. Materiały III sesji naukowej zorganizowanej w Muzeum Zamoyskich w Kozłówce, 11–13 października 2006, red. H. Łaszkiewicz, t. 1, Lublin 2007.
Wierzbicka E., Praca i rozrywka w majątku Żabia Wola Pawła i Heleny Rohlandów, [w:] Ziemiaństwo na Lubelszczyźnie V. Praca i życie codzienne w majątku ziemiańskim. Materiały V sesji naukowej zorganizowanej w Muzeum Zamoyskich w Kozłówce w dniach 12–14 października 2011 roku, red. H. Łaszkiewicz, Lublin 2012.
Władyka W., Konserwatyści w Drugiej Rzeczypospolitej, [w:] Życie polityczne w Polsce 1918–1939, red. J. Żarnowski, Wrocław 1985.
Wnuk A.U., Organizacja pracy w majątku Piaseckich w Popkowicach, [w:] Ziemiaństwo na Lubelszczyźnie V. Praca i życie codzienne w majątku ziemiańskim. Materiały V sesji naukowej zorganizowanej w Muzeum Zamoyskich w Kozłówce w dniach 12–14 października 2011 roku, red. H. Łaszkiewicz, Lublin 2012.
Wójcik R., Emil Bohdan Ignacy Broniewski 1855–1922, [w:] Siedziby ziemiańskie w krajobrazie ziemi garbowskiej, red. H. Stępniak, Garbów 2008.
Włodarczyk W., Tablica upamiętniająca założycielkę Stowarzyszenia Ziemianek, „Wiadomości Ziemiańskie” 2004, nr 19.
Włodarczyk W., W Rudzie sióstr Schoennett, „Wiadomości Ziemiańskie” 2007, nr 31.
Wojciechowska-Trombsk (z domu Piorun-Sobieszczańska) A., Nasza babcia Hela, „Wiadomości Ziemiańskie” 2014, nr 58.

Wskazówki dla brygad robotniczych, pracujących przy parcelacji majątków, "Wiadomości Ziemiańskie" 2001, nr 5, s. 3-5.
[Wspomnienie] Śp. Tadeusz Zaorski, „Wiadomości Ziemiańskie” 2008, nr 33.
[Wspomnienie] Śp. Michał Koryzna, „Wiadomości Ziemiańskie” 2008, nr 34.

Uszyński M., Pożegnanie z Niedźwiadką – zachować od zapomnienia, „Wiadomości Ziemiańskie” 2014, nr 57.
Zawadzki J.M., Zamłyniec i jezioro Zagłębocze – część dóbr Lejno koło Łęcznej. Przyczynek do biografii Zofii z Rajkiewiczów Zawadzkiej (1877–1956), [w:] Ziemiaństwo na Lubelszczyźnie III. Panie z dworów i pałaców. Materiały III sesji naukowej zorganizowanej w Muzeum Zamoyskich w Kozłówce, 11–13 października 2006, red. H. Łaszkiewicz, t. 1, Lublin 2007.
Zawistowski H.J., Szkoła Żeńska Gospodarstwa Wiejskiego w Nałęczowie w nurcie potrzeb patriotycznych, oświatowych i ekonomicznych wsi polskiej oraz aspiracji programowych Stowarzyszenia Zjednoczonych Ziemianek, [w:] Ziemiaństwo na Lubelszczyźnie III. Panie z dworów i pałaców. Materiały III sesji naukowej zorganizowanej w Muzeum Zamoyskich w Kozłówce, 11–13 października 2006, red. H. Łaszkiewicz, t. 2, Lublin 2007.
Zawistowski H.J., Koneksje środowiskowe, rodzinne i literackie Kazimiery Iłłakowiczówny z Lubelszczyzną, [w:] Ziemiaństwo na Lubelszczyźnie III. Panie z dworów i pałaców. Materiały III sesji naukowej zorganizowanej w Muzeum Zamoyskich w Kozłówce, 11–13 października 2006, red. H. Łaszkiewicz, t. 2, Lublin 2007.
Zbigniewicz J., Historia wsi i ich właścicieli w gminie Rybczewice, [w:] Dzieje gminy Rybczewice, red. L. Świetlicki, Rybczewice–Piaski–Lublin 1996.
Ziemianie w portrecie i fotografii: rodzina Cywińskich (Piotrawin), „Wiadomości Ziemiańskie” 2004, nr 19.
Ziemianie w portrecie i fotografii. Rodzina Bujalskich z Rudy Wołoskiej i Kozłowskich z majątku Polesie, powiat Tomaszów Lubelski, „Wiadomości Ziemiańskie” 2004, nr 19.
Zinserling Z., Majątek Moniaki Zembrzuskich, „Wiadomości Ziemiańskie” 2006, nr 26.
Zinserling Z., Zawiedzione zaufanie, „Wiadomości Ziemiańskie” 2007, nr 30.
Zinserling z Dąbrowskich Z., Dąbrowscy herbu Rawicz, „Wiadomości Ziemiańskie” 2011, nr 48.
Z.P., Msza rocznicowa w Chełmie Lubelskim – zawsze 3 lipca, „Wiadomości Ziemiańskie” 2009, nr 39.
Żywicki J., Rezydencje neogotyckie na Lubelszczyźnie, [w:] Ziemiaństwo na Lubelszczyźnie. Materiały sesji naukowej zorganizowanej w Muzeum Zamoyskich w Kozłówce, 8–9 czerwca 2000, oprac. R. Maliszewska, Kozłówka 2001.
Żółtowska J., Zamiast wstępu, [w:] Ziemiaństwo polskie 1920–1945, red. J. Żółtowska, Warszawa 1985.
Żółtowski A.L., Biblioteka Milanowska książąt Czetwertyńskich, [w:] Ziemiaństwo na Lubelszczyźnie. Materiały II sesji naukowej zorganizowanej w Muzeum Zamoyskich w Kozłówce, 22–24 maja 2002, oprac. R. Maliszewska, Kozłówka 2003.
Żółtowski M., Od „Uprawy” do „Tarczy”. Działalność Żółtowskich na rzecz „Uprawy-Tarczy”, „Wiadomości Ziemiańskie” 2004, nr 19.


Opracowanie: Aneta Bąk-Pitucha
Uzupełnienia: Tomasz Czajkowski, Piotr Lasota, Andrzej Przegaliński

 

Wideo

Inne materiały

Słowa kluczowe