Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Wacław Waldemar Michalski (ur. 1938)


Urodził się we Włodzimierzu Wołyńskim 27 września 1938 roku jako syn Stefana  i Natalii z domu Zienkiewicz, w rodzinie urzędniczej. W 1944 r. zamieszkał wraz z rodzicami w osadzie Uchanie, gdzie rozpoczął naukę. Po wojnie przeniósł się do Chełma, tu w 1956 r. skończył Liceum Ogólnokształcące im. S. Czarnieckiego. Następne swoje kroki skierował na Katolicki Uniwersytet Lubelski, gdzie w 1963 uzyskał magistra filologii polskiej.
 
 
Czynnie uczestniczył w  lubelskim ruchu młodoliterackim. W roku zakończenia studiów staje się członkiem literackiej grupy „Prom”, a w 1965 r. po jej rozwiązaniu był jednym z inicjatorów powstania Studenckiego Klub Literackiego „Kontrapunkty” i współredaktorem ich pisma o tym samym tytule, wydawanym jako dodatek do „Kuriera Lubelskiego”. Należał do założycieli Nauczycielskiego Klubu Literackiego im. J. Czechowicza w Lublinie, był jego wieloletnim przewodniczącym. Organizował robotniczy Klub Literacki “Profile”, od 1968 roku działający przy Fabryce Samochodów Ciężarowych. W 1979 został współzałożycielem, wraz z Zbigniewem Strzałkowskim i ks. Wacławem Oszajcą, Grupy Poetyckiej „Signum”.
 
 
Jego prozatorskim debiutem był opublikowany w 1957 roku w „Tygodniku Społeczno-Kulturalnym Katolików”, reportaż pt. „Polacy ziemi lwowskiej”, jako poeta zaś ujawnił się na łamach „Biuletynu Młodego Twórcy” w 1960 roku, wierszem ,,Poezja Starego Miasta”. Jego liczne wiersze, recenzje, artykuły ukazywały się na łamach tygodnika „Kamena” (1964-79) i „Oblicze Tygodnia” (1964-66) oraz miesięcznika „Życie i myśl” (1965-72). Później twórczość krytyczno-literacką kontynuował zamieszczając artykuły i wiersze w „Sztandarze Ludu” (1972-86,1986-1989,1992), „Akcencie” (1980,1986-1993, 1995-1997), „Głosie Nauczycielskim” (1969-1972, 1974- 1975, 1978-1985), „Kurierze Lubelskim”(1965-1967, 1973-1074) i wielu innych.
 
 
Od roku 1962 do 1985  sprawował funkcje kustosza  w Bibliotece Uniwersyteckiej KUL. W 1977 roku podjął prace lektora języka polskiego w Studium Kultury i Języka Polskiego dla Obcokrajowców KUL. Pod koniec lat siedemdziesiątych zostaje członkiem  ZLP, a w 1986 wszedł w skład zarządu Oddziału Lubelskiego. Od 1985 jest sekretarzem redakcji kwartalnika literacko-artystycznego “Akcent".
 
 
W okresie stanu wojennego współinicjował powstanie Duszpasterstwa Środowisk Twórczych. Aktywnie uczestniczył w Tygodniach  Kultury Chrześcijańskiej i w publikacjach Duszpasterstwa.
 
 
Brał udział w licznych konkursach poetyckich, takich jak: „Młoda literatura lubelska”(1964), „O Nagrodę i Laur im. Józefa Czechowicza” (1968), „Łódzka Wiosna Poetów” (czterokrotnie), konkurs „Przewodnika Katolickiego” na utwór poświęcony życiu św. Maksymiliana Kolbe. Wielokrotnie nagradzany za prace literacka i społeczną, m in. otrzymał doroczna nagrodę literacką  im J. Czechowicza za tomiki poezji „Pejzaż rdzawy” i „Będziesz jak piołun”. Wyróżniony odznaką Zasłużony Działacz Kultury oraz dyplomem Ministerstwa Kultury i Sztuki. W 2002 roku opublikował antologię „Pięć wieków poezji o Lublinie”, która staje się w tym czasie istotnym wydawnictwem.
Pseudonimy artystyczne: W. M., Wacław Wołyński, WaM, Wami.
 
 
 
Twórczość (wybrane pozycje):

Pejzaż rdzawy (wiersze, Lublin 1973)

Ogród (wiersze, Lublin 1977)

Głosy na wersety (wiersze, Lublin 1979)

Pod Znakiem wagi (wiersze, Lublin1987)

Będziesz jak piołun. Wybór wierszy (wiersze, Lublin1991)

Żeby kózka nie skakała (utwory dla dzieci, 1987)

Lublin Literacki 1932-1982 (wspólnie z Józefem Zięba, 1984)

Kazimierz Andrzej Jaworski 1987-1973 (monografia, 1985)

Tradycje literackie Lubartowa i Ziemi Lubartowskiej 1543 - 1993 (1994)

Pięć wieków Poezji o Lublinie (2002)

Słowa i twarze. Szkice literackie. Lublin (2003)

Tryptyk z gwiazdą. Wiersze i przekłady. Lublin (2006)

Klucze i słowa. Szkice literackie. Lublin (2011)

opracował około 31 prac edytorskich i redakcyjnych, w tym: antologie, wybory utworów, wstępy, posłowia.
 
 
opracowała Karolina Kryczka

Zdjęcia

Wideo

Audio

Historie mówione

Inne materiały

Słowa kluczowe