Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Rzeczpospolita Babińska – bibliografia

Bibliografia podstawowa
K. Bartoszewicz, Rzeczpospolita Babińska, Lwów 1902.
A. Brückner, Encyklopedia staropolska, t. 1, Warszawa 1939.
A. Brückner, Dzieje kultury polskiej, t. 2, Kraków 1931.
A. Boniecki, Herbarz polski, Warszawa 1899–1914.
P. Buchwald-Pelcowa, Francuskie i niemieckie echa staropolskiego Babina, [w:] J. Pelc [red.], Literatura staropolska i jej związki europejskie, Ossolineum–PAN, Wrocław 1973.
A. Bystrzyca, „Musiał to w Babinie słyszeć...”, „Forum Polonijne”, 2006, nr 1.
T. Chabros, Z tradycji Lubelszczyzny. Babińskie facecje, „Życie Lubelskie”, 1956, z. 6, nr 4.
Z. Gloger, Encyklopedia staropolska, t. 1, Wiedza Powszechna, Warszawa 1985.
A. Kossowski, Protestantyzm w Lublinie i w Lubelskiem w XVI i XVII wieku, Lublin, 1933.
A. Kuś, Rzeczpospolita Babińska, „Odrodzenie i Reformacja”, t. 47, 2003.
S. Jadczak, Bełżyce. Monografia miasta i gminy, Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Bełżyckiej, Bełżyce 2002.
T. Michałowska [red.], Facecja, [w:] Słownik literatury staropolskiej, Ossolineum, Wrocław, 2002.
K. Niesiecki, Herbarz Polski, J.N. Bobrowicz, Lipsk 1839–1845, t. 7, s. 570; t. 2, s. 778, 779.
J. Rakusa-Suszczewski, Parodia Rzeczpospolitej, 2003, nr 41.
J. Tazbir, Rzeczpospolita babińska, „Tygodnik Powszechny” 2007, nr 51/52.
J. Tazbir, Rzeczpospolita babińska w legendzie, „Przegląd Humanistyczny”, 1972, nr 3 (90).
S. Tworek, W okresie reformacji i renesansu, [w:] A. Aleksandrowicz, R. Gerlecka, W. Śladkowski, S. Tworek [red.], Z przeszłości kulturalnej Lubelszczyzny, Wydawnictwo Lubelskie, Lublin 1978.
S. Tworek, W kręgu sporów o „Rzeczpospolitą Babińską”, „Rocznik Lubelski”, t. 15, 1972 [druk: 1973].
W. Urban, Pszonka Adam; Pszonka Stanisław, [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. 28, Ossolineum, Wrocław 1984–1985.
J.A. Wadowski, Kościoły lubelskie na podstawie źródeł archiwalnych, Kraków 1907, s. 337.
T. Wojtaszko, Rzeczpospolita babińska przez wieki i okupacje, Retro, Lublin 1994.

Bibliografia uzupełniająca
M. Ciccarini, Żart, inność, zbawienie. Studia z literatury i kultury polskiej, Neriton, Warszawa 2008.
B. Craveri, Złoty wiek konwersacji, Oficyna Naukowa, Warszawa 2009.
K. Hoffmanowa, Jan Kochanowski w Czarnolesie. Obrazy z końca szesnastego wieku [...], t. 1, Lipsk 1841.
J. Krzyżanowski, Poezja polska w wieku XVI, „Kultura staropolska”, Kraków 1932.
J. Krzyżanowski, Poezja polska w wieku XVI, „Dzieje literatury pięknej w Polsce, cz. I, Kraków 1935.
W. Łoziński, Życie polskie w dawnych wiekach, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1969.
K. Opaliński, Satyry, Ossolineum–PAN, Wrocław 1953.
B. Otwinowska, E. Sarnowska-Temeriusz, Słownik literatury staropolskiej: średniowiecze, renesans barok, Ossolineum, Wrocław 2002.
J. Sławiński [red.], Słownik terminów literackich, Ossolineum, Wrocław 2000.

Książki wykorzystujące motyw Rzeczpospolitej Babińskiej
K. Gliński, W Babinie. Powieść z pierwszych lat Rzeczypospolitej Babińskiej, t. 1, Warszawa 1903.
J. Lechoń, Rzeczpospolita Babińska. Śpiewy historyczne, Warszawa 1920.
A. Nowaczyński, Jegomość Pan Rej w Babinie. Świecka krotofila w trzech sprawach na czterechsetny anniwersarz, Kraków 1906.
F. Wężyk, I ja też, czyli Rzeczpospolita babińska. Komedia historyczna w trzech aktach, Warszawa 1861.

Źródła do dziejów o Rzeczpospolitej Babińskiej
A. Bielowski [wyd.], J. Pszonka. Pamiętniki, [w:] Sprawozdania z czynności Zakładu Narodowego im.Ossolińskich za r. 1873, Lwów 1874.
S. Sarnicki, Descriptio Republicae Babinensis exhilarandi lectoris gratia, [w:] Annales sive de origine et rebus gestis Polonorum et Lithuanorum libri octo (Roczniki, czyli o pochodzeniu i sprawach Polaków i Litwinów Ksiąg VIII), s. 395.
J. Sokołowska, K. Żukowska [oprac.], Poeci polskiego baroku, t. 2, PIW, Warszawa 1965, s. 245.
W. Windakiewicz [oprac.], [Akta Rzeczypospolitej Babińskiej według oryginalnego rękopisu], „Archiwum z dziejów literatury i oświaty w Polsce”, t. 8, Kraków 1895.

 

Agnieszka Polak
Uzupełnienia: Monika Śliwińska