Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Robert Kuwałek – Publikacje i miniwykłady

Wybrane publikacje, wykłady i wypowiedzi Roberta Kuwałka.

Okładki książki Roberta Kuwałka "Obóz zagłady w Bełżcu"
Okładki książki Roberta Kuwałka "Obóz zagłady w Bełżcu" (Autor: Mleczkowska, Nina)

Spis treści

[RozwińZwiń]

Wybrane publikacje i artykułyBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

 1. Akcja Reinhardt na Lubelszczyźnie. Początek zagłady lubelskiego getta – 16 III 1942,Gazeta Wyborcza”, Lublin 2007.
 2. Chasydzkie domy modlitwy w Lublinie w XIX–XX wieku, [w:] M. Adamczyk-Garbowska, K. Zieliński (red.), Ortodoksja. Emancypacja. Asymilacja: studia z dziejów ludności żydowskiej na ziemiach polskich w okresie rozbiorów, Lublin 2002.
 3. Czy Lublin miał żydowskie elity?, [w:] "Scriptores. Pamięć, miejsce, obecność: Ścieżkami pamięci", nr 28, Lublin (2/2003), s. 91–111.
 4. Das kurze Leben «im Osten ». Jüdische Deutsche im Distrikt Lublin aus polnisch-jüdischer Sicht, [w:] Die Deportation der Juden aus Deutschland. Pläne – Praxis – Reaktionen 1938–1945, Göttingen 2004, t. 20. 
 5. Die Durchgangsghettos im Distrikt Lublin (u.a. Izbica, Piaski, Rejowiec und Trawniki), [w:] „Aktion Reinhardt”. Der Völkermord an den Juden im Generalgouvernement 1941–1944, hrsg. von Bogdan Musial, Osnabrück 2004.
 6. Dokumentacja historyczna na temat miejsca pamięci Umschlagplatz w Lublinie, Lublin 2005.
 7. Dom, szkoła i praca - życie codzienne w żydowskim Lublinie, [w:] Dziedzictwo kulturowe Żydów na Lubelszczyźnie. Materiały dla nauczycieli, Lublin 2003, s. 8–19.
 8. Dziadek Isaaca Bashevisa Singera – rabin w Biłgoraju, „Na Przykład” 1995, nr 22.
 9. „Erntefest” w świetle polskich materiałów śledczych (1944–1968), [w:], W. Lenarczyk, D. Libionka (red.), Erntefest 3–4 listopada 1943 – zapomniany epizod Zagłady, Lublin 2009.
 10. Getta tranzytowe w dystrykcie lubelskim, [w:] D. Libionka (red.), Akcja Reinhardt. Zagłada Żydów w Generalnej Guberni, Warszawa 2004.
 11. Golem z Chełma, „Lajf – Magazyn Lubelski”, nr 04 (10), 2013, s. 62–63.
 12. Gmina Niedrzwica Duża pod okupacją hitlerowską, [w:] K. Gębura (red.), Niedrzwica w XIX i XX w., Niedrzwica Duża 2000.
 13. Krótkie życie na „Wschodzie”. Żydzi z terenu Rzeszy deportowani do dystryktu lubelskiego, „Studia Żydowskie. Almanach”, J. Chmielewski (red.), R. IV (2014), nr 4.
 14. Lea z Sobiboru, „Lajf – Magazyn Lubelski”, nr 02 (08), 2013, s. 64–65.
 15. Lubelska gałąź rodu Isaaca Bashevisa Singera, „Wiadomości Uniwersyteckie”, 3–25 maja 2003, Rok 13, s. 9–10.
 16. Lubelskie archiwum (specjalne) w Niemczech, "Lajf – Magazyn Lubelski", nr 03 (18), 2014, s. 62–63.
 17. Lublin. Jerozolima Królestwa Polskiego, Lublin 2001.
 18. Lublin w 1883 r. Miasto sprzed 130 lat, "Lajf – Magazyn Lubelski", nr 06 (12), 2013, s. 59–60.
 19. Ludność żydowska w Lublinie, „Na Przykład” 1994, nr 20.
 20. Ludzkie opowieści o wojnie, [w:] Światła w ciemności. Sprawiedliwi Wśród Narodów Świata. Relacje, Lublin 2008, s. 16–19.
 21. Luty wokół Lubartowskiej, „Gazeta w Lublinie”, Lublin 2000.
 22. Lwowskie smaki, Lajf – Magazyn Lubelski, nr 04 (19), 2014, s. 62–63.
 23. Materiały śledztwa z lat 1945–1946 w sprawie zbrodni popełnionych w Bełżcu, [w:] Obóz zagłady w Bełżcu w relacjach ocalonych i zeznaniach polskich świadków, Lublin 2013.
 24. Miasteczko polsko-żydowskie na Lubelszczyźnie, [w:] Dziedzictwo kulturowe Żydów na Lubelszczyźnie. Materiały dla nauczycieli, Lublin 2003, s. 8–19.
 25. Niemiecka podróż z lubelskimi akcentami, Lajf – Magazyn Lubelski, nr 01 (07) 2013, s. 66–67.
 26. Niemieckie miejsca Zagłady w Polsce, Marki 2007.
 27. Obóz zagłady w Bełżcu, Lublin–Bełżec 2005; wydanie francuskie Belzec. Le premier centre de mise a mort, tłum. Alexandre Dayet, Calmann-Levy, 2013.
 28. Obóz zagłady w Bełżcu, Lublin 2010.
 29. Obóz zagłady w Sobiborze w historiografii polskiej i obcej, „Zeszyty Majdanka”, t. XXI (2001).
 30. Odszyfrowane radiotelegramy ze stanami dziennymi obozu koncentracyjnego na Majdanku (styczeń 1942 – styczeń 1943 r.), „Zeszyty Majdanka”, t. XXIV, Lublin 2008.
 31. Pomiędzy tradycją a asymilacją; walka o wpływ i władzę w lubelskiej gminie żydowskiej między ortodoksami i asymilatorami w latach 1862–1915, [w:] Żydzi i judaizm we współczesnych badaniach polskich, K. Pilarczyk (red.), Kraków 1997.
 32. Relacje i zeznania Rudolfa Redera, [w:] Obóz zagłady w Bełżcu w relacjach ocalonych i zeznaniach polskich świadków, Lublin 2013.
 33. Sen Leszka Czarnego, czyli nieistniejąca fara w Lublinie, „Lajf – Magazyn Lubelski”, nr 03 (09), 2013, s. 58–60.
 34. Sposoby upamiętniania miejsc zagłady Żydów w Polsce i na Ukrainie, [w:] Żydzi w Lublinie - Żydzi we Lwowie. Miejsca – Pamięć – Współczesność, Lublin 2006, s. 67-73.
 35. Śladami Singera, „Na Przykład” 1999, nr 67/68.
 36. Tajemnicza wieża w Stołpiu, Lajf - Magazyn Lubelski, nr 07 (13), 2013, s. 58-59.
 37. Tam już nie ma nic z Singera. W poszukiwaniu nieistniejącego Biłgoraja, „Wiadomości Uniwersyteckie”, 23–25 maja 2003, Rok 13, s. 17–20.
 38. Terra incognita. Ulica Szeroka w Lublinie, [w:] "Scriptores. Pamięć, miejsce, obecność: Ścieżkami pamięci", nr 28, Lublin (2/2003), s. 9–19.
 39. Tranzitni ghetto v Izbici, Terezínské Studie a Dokumenty, 2003.
 40. Trudna Pamięć o Sprawiedliwych. Proste pytania i niełatwe odpowiedzi [w:] Praca z „trudną pamięcią” w lokalnych społecznościach. Polsko-ukraińska wymiana doświadczeń, Lublin 2010.
 41. Von Lublin nach Bełżec. Auf Spurensuche. Leben und Vernichtung der Juden im südlichen Lubliner Land, wydawnictwo Ad Rem.
 42. Z dziejów społeczności żydowskiej w Lubartowie XVI–XIX w., Lubartów i Ziemia Lubartowska, t. 14 (2000).
 43. Zbrodnie w Lesie Krępieckim w świetle zeznań świadków, „Zeszyty Majdanka”, t. XXI (2001).
 44. Żydowskie Gminy Wyznaniowe w powiecie chełmskim w latach 1918–1939, „Rocznik Chełmski”, t. 1 (1995), Chełm 1995, s. 217–244.
 45. Żydzi lubelscy w obozie koncentracyjnym na Majdanku, „Zeszyty Majdanka”, t. XXII (2003). 
 46. Zagłada żydowskiego Chełma. Żydzi w Chełmie Lubelskim w latach 1939–1944. Zarys problemu, [w:] A. Sitarek, M. Trębacz, E. Wiatr (red.), Zagłada Żydów na polskiej prowincji, Łódź 2012.
 47. Ulica Cyrulicza - odczytanie fotografii, Lajf - Magazyn Lubelski, nr 01, 2012, s. 68–69.
 48. Urzędowi rabini Lubelskiego Okręgu Bóżniczego 1821-1939 (Przyczynek do dziejów Gminy Żydowskiej w Lublinie) [w:] Żydzi w Lublinie. Materiały do dziejów społeczności żydowskiej Lublina, t. 1, UMCS Lublin, 1995, s. 27–65.
 49. Wywiad z Robertem Kuwałkiem przeprowadzony przez Tomasza Kobylańskiego, Niestrudzony badacz żydowskiego Lublina, Słowo żydowskie, nr 7/509, 2014 (opublikowany pośmiertnie).
 50. Źródła do dziejów społeczności żydowskiej w Lublinie w XIX–XX w. w Zasobie Archiwum Państwowego w Lublinie [w:] Żydzi w Lublinie. Materiały do dziejów społeczności żydowskiej Lublina, t. 1, UMCS Lublin, 1995, s. 13–25.

MiniwykładyBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

 1. Getta w Lublinie, cz. I
 2. Getta w Lublinie, cz. II
 3. Getta w Lublinie, cz. III
 4. Getta w Lublinie, cz. IV
 5. Getta w Lublinie, cz. V
 6. Zagłada Żydów lubelskich w obozie koncentracyjnym na Majdanku, cz. I
 7. Zagłada Żydów lubelskich w obozie koncentracyjnym na Majdanku, cz. II
 8. Zagłada Żydów lubelskich w obozie koncentracyjnym na Majdanku, cz. III
 9. O niepropagandowym charakterze zdjęć Maxa Kirnbergera
 10. O zdjęciach Maxa Kirnbergera z Izbicy

Wypowiedzi Roberta Kuwałka w Archiwum Ośrodka Brama Grodzka – Teatr NN [AUDIO, WIDEO]Bezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

 1. Marsz Pamięci w 61. rocznicę Krwawej Środy, 03.11.2004, TNN [audio]
 2. Promocja książki Roberta Kuwałka pt. Obóz zagłady w Bełżcu, 10.01.2006, Centrum Kultury [audio]
 3. Rozmowa z Robertem Kuwałkiem, Nagranie przeprowadzono w związku z realizacją etiudy filmowej pt. Historia opowiadana, 27.10.2006, TNN [audio]
 4. Wywiad Jeana-Yvesa Potela (48 min.). Wywiad przeprowadzony w ramach zbierania materiałów do książki La fin de l’innocence. La Pologne face a son passe juif, Paryż 2008, 24.04.2008, TNN [audio]
 5. Wykład Roberta Kuwałka pt. Żydowski opór, 21.01.2009, IPN Lublin [audio]
 6. Wykład Roberta Kuwałka pt. Holokaust w Polsce: getta, 03.07.2010, Letnia Szkoła [audio]
 7. Wykład Roberta Kuwałka pt. Obozy nazistowskie w Polsce: Sobibór, Bełżec 03.07.2010, Letnia Szkoła, [audio]
 8. Promocja książki Tomasza Toivi Blatta „Ucieczka z Sobiboru", 24.09.2010 [wideo]
 9. Promocja książki Koniec niewinności. Polska wobec swojej żydowskiej przeszłości, 26.10.2010 [wideo]
 10. Prezentacja najnowszej książki Marcina Wrońskiego „A na imię jej będzie Aniela”, 10.03.2011 [audio, wideo]
 11. Lubelskie kadry przeszłości – żydowskie sąsiedztwo, 17.04.2012 [wideo]
 12. Robert Kuwałek opowiada o „Kol Lublin” – roczniku Ziomkostwa Lubelskiego w Izraelu, 29.05.2012 [wideo]
 13. Robert Kuwałek o pisarstwie Krystyny Modrzewskiej, 20.06.2012 [wideo]
 14. Spotkanie z cyklu Pojednanie przez trudną pamięć. Wołyń 1943, 01.07.2013 [wideo]
 15. Seminarium Teaching about the Holocaust at the Memorial Sites organizowane we współpracy z Instytutem Yad Vashem, 04.08.2013 [wideo]
 16. Wielokulturowy Lublin, fragment filmu promującego festiwal Wielokulturowy Lublin organizowany przez Centrum Kultury w Lublinie [wideo]

Relations in EnglishBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

 1. Interview by Jean-Yves Potel with Robert Kuwałek. Part 1
 2. Interview by Jean-Yves Potel with Robert Kuwałek. Part 2
 3. Interview by Jean-Yves Potel with Robert Kuwałek. Part 3
 4. Interview by Jean-Yves Potel with Robert Kuwałek. Part 4
 5. Interview by Jean-Yves Potel with Robert Kuwałek. Part 5
 6. Interview by Jean-Yves Potel with Robert Kuwałek. Part 6
 7. Interview by Jean-Yves Potel with Robert Kuwałek. Part 7
 8. Interview by Jean-Yves Potel with Robert Kuwałek. Part 8

 

Powiązane artykuły

Zdjęcia

Galerie

Wideo

Słowa kluczowe