Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Miasteczka Lubelszczyzny – bibliografia

 

 

Spis najważniejszej literatury dotyczącej miasteczek.

 

Arnold S., Miasta polskie w okresie międzywojennym, [w:] Miasta polskie w tysiącleciu, t. I, Wrocław–Warszawa–Kraków, s. 145–180.
Dębicki Z., Miasteczko, Warszawa 1917.
Dyczewski L., Symbolika miasta, [w:] Kultura polska w procesie przemian, Lublin 1993.
Górak J., Miasta i miasteczka Zamojszczyzny, Zamość 1990.
Górak J., Podcieniowa zabudowa miasteczek Lubelszczyzny, Zamość 1996.
Hoffman E., Sztetl. Świat żydów polskich, tłum. M. Ronikier, Warszawa 2001.
Kazimierski J., Miasta i miasteczka na Podlasiu (1808–1914). Zabudowa. Ludność. Gospodarka, Warszawa 1994.
Kultura miejska w Królestwie polskim, cz. I, 1815–1875, Warszawa–Kalisz–Lublin–Płock, red. A. Drexlerowa, Warszawa 2001.
Miasta na uboczu. Przyczynek do socjologii peryferii, red. T. Popławski, Białystok 1994.
Miasteczka polskie w XIX i XX wieku. Z dziejów formowania się społeczności, red. R. Kołodziejczyk, Kielce 1992.
Miasteczko polskie XIX i XX wieku jako zjawisko kulturowo-obyczajowe, red. R. Renz, M. Meducka, Kielce 1998.
Miasto – kultura – literatura. Wiek XIX. Materiały sesji naukowej, red. J. Data, Gdańsk 1993.
Miasto i kultura polska doby przemysłowej. Przestrzeń–Człowiek–Wartości, red. H. Imbs, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1988.
Miasto jako przedmiot badań naukowych. Materiały interdyscyplinarnej konferencji naukowej, Wisła XII 1971, red. B. Jałowiecki, Katowice 1971 (Górnośląskie Studia Socjologiczne, t. IX).
Miejskie społeczności lokalne w Lubelskiem 1795–1918, red. A. Koprukowniak, Lublin 2000.
Peter J., Szkice z przeszłości miasta kresowego, Lublin 1947.
Przesmycka E., Przeobrażenia zabudowy i krajobrazu miasteczek Lubelszczyzny, Lublin 2001.
Renz R., Życie codzienne w miasteczkach województwa kieleckiego 1918–1939, Kielce 1994.
Steinlauf M.C., Pamięć nieprzysfojona. Polska pamięć zagłady, tłum. A. Tomaszewska, Warszawa 2001.
Społeczności małomisteczkowe w regionie świętokrzyskim (XIX–XX wiek), red. R. Kołodziejczyk, M.B. Markowski, Kielce 1999.
Wejhert K., Miasteczka polskie jako zagadnienie urbanistyczne, Warszawa 1947.
Wieś i miasteczko u progu zagłady. Materiały konferencji naukowej SHS, Wojnowice, marzec 1988.
Więcławska K., Obraz sztetł w prozie Szaloma Asza i Izaaka Baszewisa Singera, “Obyczaje”, nr 8 (zima 2002), s. 6–9.
Więcławska K., Zmartwychwstałe miasteczko... Literackie oblicza sztetł, Lublin 2005.