Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Lublin od 1989

Dzisiejszy Lublin zajmuje obszar 147 km2, a więc przeszło sześć razy większy niż w chwili uzyskania prawa miejskiego w 1317 r., kiedy to przydzielono mu „100 łanów ziemi uprawnej i nieuprawnej według miary magdeburskiej” (czyli około 24 km2).
Lublin liczy ponad 355 tys. mieszkańców (stan na dzień 31 XII 2004 r.). Jest wiodącym ośrodkiem po prawej stronie Wisły, miastem o dużych szansach gospodarczych, oświatowych i kulturalnych. Od twórczej krzątaniny i wysiłku samorządu miejskiego i samych lublinian zależy, czy te szanse zostaną wykorzystane, a Lublin nawiąże do swojej chlubnej przeszłości historycznej, gdy rozstrzygały się w nim sprawy o pierwszorzędnym znaczeniu dla losów Polski i nawet Europy, jak to miało miejsce podczas pamiętnego sejmu unijnego z 1569 r.

Wydarzenie, jakim był upadek komunizmu w 1989 r., okazało sie być początkiem nowej epoki tak w rozwoju świata- jak i Lublina. MIasto i jego obywatele musieli po raz kolejny uczyć się brania odpowiedzialności za swoje miasto.
1 maja 2004 roku okazał się dla Polski bardzo ważny. Polska wraz z innymi 9 krajami wstąpiła do Unii Europejskiej.