Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Kowalska 3 w Lublinie

Historia nieruchomości zlokalizowanej w Lublinie przy ulicy Kowalskiej 3.

Spis treści

[RozwińZwiń]

LokalizacjaBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Dawny numer policyjny: 71 1/2
Numer hipoteczny: 702
Numer przed 1939: Kowalska 3/Rybna 14
Numer po 1944: -
Numer obecny: Kowalska 3

Kowalska 3 na mapie Lublina z 1928 roku
Kowalska 3 na panoramie lubelskiej z lat 30. XX wieku

FunkcjeBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Lokale handlowe i rzemieślnicze w latach 1918-1941:
Karta realności z dnia 28.III.1941r. [Inspekcja budowlana 2073]
1941 - przybory rymarskie
1941 - spożywcze
1941 - przybory szewckie
1941 - kamasznik
1941 - blacharz

Historia budynkuBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Właściciele:
dane z dnia 12.X.1896 - Srul Frym i inni
1915 - Blumel Estera & ...

Dodatkowe informacje:
Inspekcja budowlana, sygn. 2073
- odwołanie do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego przez Zarząd Miejski w Lublinie od zarządzenia z dnia 07.VIII.1934 r. nakazującego przeprowadzenie robót budowlanych, w tym naprawę dachu, w budynku na nieruchomości przy ul. Lubartowskiej 1-3, Kowalskiej 3. Odwołanie sporządzone zostało w dniu 27.VIII.1934 r. przez Flomana Moszka. Zawiera ono prośbę o uchylenie zaskarżonego zarządzenia. Jako uzasadnienie petent powołuje się na „odpis głównego wypisu aktu, sporządzonego w Kancelarji Władysława Modrzewskiego Notarjusza w Lublinie, w dniu 19 stycznia 1922 roku (…)”, zgodnie z którym posiada on w rzeczonym budynku jedynie <<okal sklepowy i komórkę w podwórzu jako część, nabytą przezemnie w stanie podzielnym (…)>>”.
- odpis głównego wypisu „aktu sporządzonego przed Notarjuszem Władysławem Modrzewskim w Lublinie w księdze hipotecznej nieruchomości lubelskiej Nr. hipoteczny 702.” w dniu 19.I.1922 r. Akt ten dotyczy sprzedaży części nieruchomości znajdującej się przy ul. Kowalskiej 3. Cały posesja obejmowała budynek
składający się ze sklepu i izby nad sklepem oraz komórki w podwórzu. Jej właścicielami byli wówczas Moszek Lerner (który swoją część zakupił od Moszka Heldnera na mocy aktu z dnia 9/21.VII.1879 r.) oraz Aron-Icek Lerner (swoją część otrzymał w spadku po matce Chai-Matli Lerner). Na mocy powyższego
dokumentu sprzedali oni sklep i komórkę Moszkowi Flomanowi.
- raport „o zniszczeniu się dachu domu mieszkalnego” skierowany do Pana Kierownika I Głównego Komisarjatu P. P. w Lublinie, sporządzony w dniu 08.IV.1936 r. przez st. przodownika Jana Słabczyńskiego. Treść raportu jest następująca: „Melduję, że na domu N 3 przy ulicy Kowalskiej; jest uszkodzony dach nad
klatką schodową, wskutek czego stale od opadów zalana jest klatka schodowa. Następnie ogólny ustęp w tymże domu jest niedostępny dla lokatorów, gdyż załamała się podłoga. Spółwłaściciele domu odmówili przeprowadzenia remontu w tym domu. Właścicielami domu są:
1. Lerner Moszek, syn Icka zamieszkały przy ulicy Kowalskiej N 3
2. Floman Moszek, syn Chyla zamieszkały przy ulicy Lubartowskiej N 46
3. Goldsztajn Sura Rojza lat 63 zamieszkała przy ulicy Targowej N 5
4. Elbaum Josef syn Icka zamieszkały przy ulicy Lubartowskiej N 46
Wymienieni są dość zamożni i są w stanie doprowadzić dom do należytego stanu. Nadmieniam, iż dom ten wymaga całkowitego remontu i odnowienia.” Raport przesłany do Zarządu Miejskiego Wydział Budownictwa w Lublinie.
- raport „o remoncie domu” skierowany do Pana Komendanta Miasta i Kierownika I Komisarjatu w Lublinie, sporządzony w dniu 23.VI.1936 r. przez st. przodownika Jana Słabczyńskiego. Treść raportu jest następująca: „Melduję posłusznie Panu Nadkomisarzowi, że dom mieszkalny N 3, przy ulicy Kowalskiej, wymaga natychmiastowego remontu. Dach tego domu zniszczony i zpowodu zpróchniałych części wiązania dachu, bardzo łatwo silniejszy wiatr może dach zrzucić na jezdnie. Współwłaścicielami domu są:
1. Lerner Moszek zam. Kowalska N 3.
2. Frym Gitla zam. Kowalska 3
3. Waksman Sura Rajzla zam. Targowa 5
4. Floman Moszek zam. Lubartowska 46.
5. Elbaum Josef zam. Lubartowska 46.
Wymienieni są w stanie dokonać remontu, gdyż materjalnie dobrze stoją. Jeden z wymienionych Elbaum Josef chce dom remontować, pozostali zaś nie godzą się na remont. Oprócz dachu to cały dom wymaga remontu.” Raport przesłany do Zarządu Miejskiego Wydział Budownictwa w Lublinie.
- protokół oględzin sporządzony dnia 18.XI.1936 r. przez Zarząd Miejski w Lublinie, Wydział Budownictwa, Oddział Inspekcji Budownictwa a dotyczący stanu domu przy ul. Kowalskiej 3, należącego do Joska Elbauma w obecności dozorczyni Katarzyny Glińskiej.
- odpis wyciągu z księgi hipotecznej nr 702 dotyczącej ul. Kowalskiej 3. Na mocy aktu z dnia 8/21.VI.1905 r. „Estera-Dwojra Waksmanowa, Sura Rajzla Goldsztejn, Marja Ruchla Finkielsztejnowa i Abram Waksman, jako spadkobiercy Moszka Waksmana zrzekli się raz na zawsze na rzecz Srula Fryma i Moszka Lernera praw do placu , podwórza, przejścia przez balkon do śmietnika w części domu należącej do tegoż Lernera i Fryma, jak również zrzekli się wszelkich praw i serwitutów przysługujących im, jako spadkobiercom Pinkwasa Waksmana, stosownie do decyzji Sądu Polubownego. Zrzekli się również dochodów z komórki nad ustępami znajdującej się (…)”.
- raport z dnia 20.X.1936 r. skierowany do „Pana Komendanta Miasta i Kierownika I Komisarjatu w Lublinie przez st. przodownika Jana Słabczyńskiego w sprawie stanu posesji przy ul. Kowalskiej. Wynika z niego, ze domy przy tej ulicy o numerach 3, 5, 11 i 13 wymagają remontu.
- kara pieniężna celem przymuszenia, nałożona decyzją Zarządu Miejskiego w Lublinie, Wydział Budownictwa z dnia 20.X.1936 r. w związku z nie podjęciem robót budowlanych, a mianowicie „usunięcia materjałów szewckich i ogrodzenia” na posesji przy ul. Kowalskiej 3, stanowiącej Josefa Elbauma i Elki Frym. Obowiązek ten został nałożony zarządzeniem z dnia 10.X.1936 r. Brak wykonania prac stwierdzono na podstawie oględzin z dnia 21.X.1936 r. Pismo zawiera wyznaczenie nowego terminu do dnia 31.X.1936 r., pod rygorem kary pieniężnej w wysokości 40 zł z zamianą w razie nieściągalności na 2 dni aresztu. Jego
adresatami jest Aron Cytryn.
- pismo wystosowane w dniu 20.XI. 1936 r. przez Wiceprezydenta Miasta B. Liszkowskiego do Urzędu Wojewódzkiego w związku z odwołaniem wniesionym przez Arona Cytryna, lokatora domu przy ul. Kowalskiej 3 od zarządzenia Zarządu Miejskiego z dnia 10.X.1936 r. w sprawie usunięcia materiałów szewckich i ogrodzenia. W piśmie powyższym zawarty jest wniosek o negatywne rozpatrzenie tegoż odwołania, gdyż lokator samowolnie zamknął korytarz na parterze domu i zajął go na magazyn przyborów i materiałów szewckich, wskutek czego nieskanalizowane ustępy ogólne zostały pozbawione dostępu i światła, a i cała ta część nieruchomości uległa zaniedbaniu.
- zarządzenie wykonania robót budowlanych z dnia 01.XII.1936 r., nakazujące podjęcie robót w celu usunięcia uchybień stwierdzonych podczas oględzin budynku przy ul. Kowalskiej 3 w dniu 18.XI.1936 r. Termin na wykonanie części prac wyznaczono do dnia 20.XII.1936 r., a pozostałych do dnia 15.IV.1937r. Pismo skierowano do Elki Frym, Mojżesza Lernera i Joska Elbauma.
- pismo wystosowane w dniu 11.XII. 1936 r. przez Wiceprezydenta Miasta B. Liszkowskiego do Urzędu Wojewódzkiego w związku pismem z dnia 20.XI.1936 r. w sprawie odwołania wniesionego przez Arona Cytryna, lokatora domu przy ul. Kowalskiej 3. Otóż pismo zawiera informacje o przedłożeniu dodatkowo
odwołania współwłaścicielki domu Elki Frym oraz że do wszystkich współwłaścicieli wysłano zarządzenie skanalizowania nieruchomości.
- pismo wystosowane w dniu 28.IX.1936 r. do Starostwa Grodzkiego w Lublinie przez Josefa Elbauma, współwłaściciela domu przy ul. Kowalskiej 3. Zgłasza on, że jeden z lokatorów, Aron Cytryn, bez zgody innych współwłaścicieli, ustawił na podwórzu parkan, który uniemożliwia przejście przez podwórze i jego
oczyszczanie. Ponadto lokator ten, w porozumieniu ze współwłaścicielką nieruchomości Frymową, ustawił na podwórzu różne paki, które zasłaniają przejście, co uniemożliwia utrzymanie porządku sanitarnego. W związku z tym petent prosi o wydanie Aronowi Cytrynowi polecenia usunięcia parkanu pod rygorem
pociągnięcia go do odpowiedzialności karnej.
- raport skierowany do Pana Komendanta Miasta i Kierownika I Komisarjatu w Lublinie, sporządzony w dniu 16.XII.1936 r. przez st. post. Feliksa Bauczawskiego. Treść raportu jest następująca: „Melduję iż w domu przy ul Kowalskiej Nr 3 w Lublinie stwierdziłem, że współwłaściciele tego domu: Lerner Moszek, Elka Frym, Elbaum Josef, Floman Moszek i Waksman zamknęli bramę od podwórka od strony ul. Rybnej, uniemożliwiając dostępu i korzystania lokatorom ze śmietnika i ustępu przez zamknięcie bramy i zabicie deskami przez Cytryna Arona który ten to Cytryn z tego podwórka korzysta sam robiąc sobie skład na paczki i handlu tak zwanego od tyłu w niedzielę i święta. A wspomniany śmietnik który winien stać w podwórku został przeniesiony do klatki schodowej i korytarza od strony ul Kowalskiej, gdzie nawet z klatki schodowej i korytarza zrobiono dostęp do ustępu i śmietnika z którego to korytarza, gdzie stoi wspomniany śmietnik formalnie zrobiony jest cały ustęp, gdyż wszyscy lokatorzy zlewają wszelkie brudy i kał ludzki do tego śmietnika. Ponieważ, że klatka schodowa i korytarz, gdzie stoi śmietnik nie ma żadnego odpływu i jest podłoga drewniana i zlewany kał stoi na podłodze to rozchodzi się niemożliwy smród na cały dom, gdzie można dostać choroby. Wobec powyższego należało by sprowadzić komisję sanitarną budowlaną celem zmuszenia ich do zamknięcia i dostępu do śmietnika i ustępu od strony ul Kowalskiej a otwarcia bramy od strony ul Rybnej.” Raport przesłany do Zarządu Miejskiego Wydział Budownictwa w Lublinie.
- pismo wystosowane w dniu 24.XII. 1936 r. przez Wiceprezydenta Miasta B. Liszkowskiego do Urzędu Wojewódzkiego w związku pismem z dnia 20.XI.1936 r. i zawierające zawiadomienie o dołączeniu kolejnych załączników.
- pismo wystosowane w dniu 21.I. 1937 r. przez Wiceprezydenta Miasta B. Liszkowskiego do Urzędu Wojewódzkiego w sprawie odwołań Arona Cytryna i Elki Frym zawierające sprostowanie podstawy prawnej oraz informację o załączeniu na żądanie oględzin budynku przy ul. Kowalskiej 3.
- podanie do Pana Prezydenta w Lublinie z dnia 27.IV.1938 r. w sprawie zatwierdzenia projektu na wykonanie liter reklamowych nad sklepami, „treść Przybory szewskie – skóry i skóry, litery blaszane o przekroju prostokątne” na nieruchomości położonej przy ul. Kowalskiej 3. Pismo sporządzone zostało przez: Arona Cytryna, Judę Hamermana, Abrama Blucwir[n]a, Arona Moszka Szpirę i Nachmana Tartakowskiego.
- pozwolenie na budowę wydane przez Zarząd Miejski w Lublinie, Wydział Budownictwa, Dział Inspekcji, skierowane do Arona Cytryna, Judy Hamermana, Abrama Blucwir[n]a, Arona Moszka Szpiry i Nachmana Tartakowskiego na skutek prośby z dnia 27.IV.1938 r. Prośba ta dotyczyła wydania zezwolenia na wykonanie urządzenia reklamowego na nieruchomości położonej przy ul. Kowalskiej 3. Wydane dnia 13.VIII. 1938 r. pod warunkiem usunięcia okiennic.
- podanie wystosowane w dniu 09.VIII.1938 r. do Zarządu Miejskiego Wydziału Budowlanego przez Związek Zawodowy Dozorców Domowych Województwa Lubelskiego w imieniu Anny Stasiak, pełniącej obowiązki dozorczyni w domu przy ul. Kowalskiej 3. Mieszkanie jej przydzielone jest w bardzo złym stanie i grozi
zawaleniem, „gdyż sufit już się załamał, a ściany popękały”. NIestety właściciele domu nie chcą jej przydzielić innego mieszkania, pomimo posiadania kilku wolnych lokali. Przeto Związek prosi o przeprowadzenie oględzin lokalu zajmowanego przez Annę Stasiak, wydanie nakazu zmiany dla niej mieszkania oraz pociągnięcie współwłaścicieli domu do odpowiedzialności.
- pismo z dnia 30.XI.1938 r. wystosowane do Zarządu Miejskiego (Wydział Budownictwa) przez Josefa Elbauma współwłaściciela domu przy ul. Kowalskiej 3. Pismo dotyczy Zarządzenia z dnia 28.XI.1938 r., nakładającego obowiązek przeprowadzenia określonych prac remontowych. Petent zgłasza ich wykonanie w należącej do niego części i jednocześnie zawiadamia, iż pozostali współwłaściciele zarządzenia wykonać nie chcą. Są to: Moszek Lerner (Kowalska 3), Zyskind Sukiennik (Zaklików), Moszek Floman (Lubartowska 46), Abram Waksman (Lubartowska 14), Sura Rajzla Goldsztajn (Targowa 5), Marjem Finkielsztajn (Cyrulicza 13)
- odręczna adnotacja z dnia 15.III.1941 r. stwierdzająca, iż zgłosiła się p. Stasiak i oświadczyła, iż mieszkanie znajdujące się na parterze przy ul. Kowalskiej 3 grozi zawaleniem. Odręczny dopisek wskazuje, że zostały przeprowadzone oględziny lokalu w dniu 17.III.1941 r., lecz lokal był zamknięty. Jest to 1 izba bez okna, a przez oszklone drzwi ustalono, że odpadł tynk z sufitu na powierzchni ok. 40 cm x 50 cm. Niebezpieczeństwa zawalenia nie stwierdzono.
- protokół oględzin sporządzony dnia 18.III.1941 r. przez Zarząd Miejski w Lublinie, Wydział Budownictwa, Oddział Inspekcji Budownictwa a dotyczący stanu domu przy ul. Kowalskiej 3, stanowiącego własność Josefa Elbauma i innych w obecności lokatorki Anny Stasiak.
- podanie wniesione w dniu 20.III.1941 r. do Inspekcji Budownictwa przez Annę Stasiak z prośbą o wydanie zaświadczenia, iż zajmowane przez nią mieszkanie w domu przy ul. Kowalskiej 3 nie nadaje się do zamieszkania. Zaświadczenie to jest niezbędne do przedstawienia w Wydziale Kwaterunkowym.
- zaświadczenie wydane w dniu 26.III.1941 r. Annie Stasiak przez Zarząd Miejski w Lublinie, Wydział Budownictwa, Oddział Inspekcji Budownictwa. Pismo to potwierdza, iż zajmowane przez Annę Stasiak mieszkanie w domu przy ul. Kowalskiej 3, nie odpowiada przepisom o lokalach przeznaczonych na stały pobyt ludzi (m. in. jest silnie zawilgocone, nie posiada okna, znajduje się nad „niespłukiwanymi ustępami, z których wyziewy przedostają się przez nieizolowany strop do omawianego mieszkania”.) Zaświadczenie to wydano celem przedłożenia w Wydziale Kwaterunkowym.
- zarządzenie wykonania robót budowlanych z dnia 26.III.1941 r. nakazujące podjęcie robót w celu usunięcia uchybień stwierdzonych podczas oględzin budynku przy ul. Kowalskiej 3 w dniu 18.III.1941 r. Chodzi tu o lokal zajmowany przez Annę Stasiak, który nie odpowiada przepisom o lokalach przeznaczonych na stały pobyt ludzi. Z chwilą jego opróżnienia należy rozebrać istniejący piec i przeznaczyć lokal na cele niemieszkalne. Pismo skierowano do Josefa Elbauma i innych.
- protokół oględzin sporządzony dnia 10.IV.1941 r. przez Zarząd Miejski w Lublinie, Wydział Budownictwa, Oddział Inspekcji Budownictwa a dotyczący stanu domu przy ul. Kowalskiej 3. Stwierdzono wówczas, że rozebranie istniejącego pieca w lokalu zajmowanym przez Annę Stasiak i przeznaczenie lokalu na cele
niemieszkalne nie zostało wykonane. Wezwano J. Elbauma i A. Stasiak do stawienia się w Inspekcji Budowlanej.
- protokół spisany w Inspekcji Budownictwa Zarządu Miejskiego w dniu 10.IV.1941 r. Na skutek wezwania stawiły się Rojza Elbaum, żona Josefa Elbauma, oraz Anna Stasiak. Oświadczono wówczas, iż zlecone prace nie zostały wykonane, ponieważ A. Stasiak nie opróżniła lokalu, ponieważ nie otrzymała lokalu z Wydziału Kwaterunkowego, a ponieważ pełni obowiązki dozorcy w domu przy ul. Kowalskiej 3, winna w nim przebywać. Ponadto do dnia 15 b.m. z polecenia Starostwa Miejskiego dom mają opuścić rodziny żydowskie, Anna Stasiak będzie miała możliwość uzyskania odpowiedniego mieszkania.
- protokół oględzin, sporządzony dnia 23.XII.1941 r. przez Zarząd Miejski w Lublinie, Wydział Budownictwa, Oddział Inspekcji Budownictwa a dotyczący stanu domu przy ul. Kowalskiej 3 stanowiącego własność Josefa Elbauma i innych w obecności lokatora sąsiedniego lokalu. Stwierdzono wówczas, że Anna Stasiak zajmuje wprawdzie inny lokal (wyodrębniony z tego samego korytarza), ale przeznaczenie lokalu dotychczas przez nią zajmowanego nie zostało zmienione, i teraz mieszka tam ktoś inny. „Czy to się stało za zgodą Wohnungamtu” nie stwierdzono, z powodu nieobecności tego lokatora.
- zgłoszenie z dnia 08.VI.1942 r. dokonane przez Andrzeja Kozioła, zawierające informację, że w domu przy ul. Kowalskiej 3 m. 3 ściana grozi zawaleniem.
- odręczna adnotacja z oględzin domu przy u. Kowalskiej 3 dokonanych w dniu 12.VI.1942 r.i kolejnych w dniu 25.VI.1942. Potwierdziły one zły stan budynku. Stwierdzono wówczas konieczność: „gruntownej naprawy pokrycia dachowego i wymiany przegniłych części drewnianych więźby dachowej” oraz naprawy popękanych murów.
- pismo z dnia 03.I.1944 r. do Zarządu Miejskiego, Komisja Budowlana w Lublinie sporządzone przez Annę Bernaś w sprawie przeprowadzenia zajmowanego przez nią lokalu Nr. 8 w domu przy ul. Kowalskiej 3, który petentka zajmuje wraz z 5-osobową rodziną. Z obszernego pisma wynika m. in., że stan mieszkania jest bardzo zły, dach przecieka, i zaczyna walić się sufit. Na odwrocie znajduje się odręczna adnotacja o oględzinach budynku w dniu 21.I.1944 r., częściowo nieczytelna, ale wynika z niej, iż oględziny wykazały, że stan mieszkania jest możliwy, za wyjątkiem złego pokrycia dachowego.
- pismo z dnia 18.V.1944 r. do Wydziału Budownictwa Zarządu Miejskiego w Lublinie sporządzone przez Annę Bernaś w sprawie wydania zaświadczenia stwierdzającego stan uszkodzeń w zajmowanym przez nią lokalu nr 8 w domu przy ul. Kowalskiej 3, spowodowanych wstrząsami podczas bombardowania miasta w dniu 11.V.1944 r., po uprzednich oględzinach na miejscu. Lokal ten zdaniem petentki nie nadaje się do zamieszkania, a zaświadczenie jest niezbędne, aby mogła otrzymać przydział nowego lokum w Urzędzie Mieszkaniowym. Na odwrocie znajduje się odręczna adnotacja o oględzinach budynku w dniu 19.V.1944 r., które potwierdziły, iż mieszkanie nie nadaje się do zamieszkania.
- zaświadczenie z dnia 22.V.1944 r., wydane przez Komisarycznego Burmistrza Miasta Lublina, Wydział Budownictwa, Oddział Inspekcji potwierdzające, że z powodu bomb spadłych przy Placu Targowym, w mieszkaniu przy ul. Kowalskiej 3/8 w pokoju sufit zawalił się, a w kuchni w każdej chwili może runąć. Pismo wydane lokatorce Annie Bernaś do przedłożenia w Urzędzie Mieszkaniowym dla Nie-Niemców.

Opis budynkuBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Karta realności z dnia 28.III.1941r. [Inspekcja budowlana, sygn. 2073]
Położenie: Kowalska 3, Rybna 14 (narożne wejście)
Powierzchnia - ogółem: 235 m2, w tym:
 - zabudowana: 235 m2,
Długość frontu: 21 + 12 mb. (głębokość 12 mb.)

Budynek frontowy mieszkalny
Liczba kondygnacji: 2
Główna klatka schodowa: 1
Liczba mieszkań: 9, w tym:
 - 3 mieszkania – 1 izba,
 - 3 mieszkania – 2 izby,
 - 3 mieszkania – 3 izby
Liczba izb: 18
Liczba piwnic: -
Liczba suteren niemieszkalnych: -
Liczba strychów: 1
Dopisek: Zyskind Sukiennik (zam. Zaklików), Abram Waksman, Moszek Floman, Josef Elbaum

Fragmenty relacji mówionychBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Barbara Dudzińska
„Od 1990 roku przeprowadziłam się na Kowalską 3, mieszkam tu do tej pory.”

Materiały ikonograficzne Bezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Inspekcja budowlana, sygn. 2073
- projekt umieszczenia napisu reklamowego na sklepami p. p. Arona Cytryna, Judy Hamermana, Abrama Blucwir[n]a, Arona Moszka Szpirego i Nachmana Tartakowskiego przy ul. Kowalskiej Nr 3 w Lublinie. Projekt opatrzony pieczęcią zawierającą adnotację o jego zatwierdzeniu pod warunkami określonymi w pozwoleniu. Adnotacja nosi datę 13.VIII.1938 r. i opatrzona jest m. in. pieczęcią i podpisem inż. Henryka Zamorowskiego p. o. Naczelnika Wydziału.

LiteraturaBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Inspekcja budowlana, sygn. 2073