Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Kowalska 13 w Lublinie

Historia nieruchomości zlokalizowanej w Lublinie przy ulicy Kowalskiej 13.

Spis treści

[RozwińZwiń]

LokalizacjaBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

 

Dawny numer policyjny: 97 1/2
Numer hipoteczny: 13 bądź 617
Numer przed 1939: Kowalska 13
Numer po 1944: -
Numer obecny: Kowalska 13

 

Kowalska 13Kowalska 13 na mapie Lublina z 1928 roku

Kowalska 13Kowalska 13 na panoramie Lublina z lat 30.tych XX wieku

 

FunkcjeBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

 

Lokale handlowe i rzemieślnicze w latach 1918-1940:


Ankieta z dnia 21.X.1936 r. [Inspekcja budowlana 2082]
1936 - warsztat szczotkarski
1936 - 2 sklepy ze skórą
1936 - 1 sklep nie wynajęty
Karta realności z dnia 07.XII.1940 r. [Inspekcja budowlana 2082]
1940 - szczotkarz
1940 - warsztat mechaniczny

 

Historia budynkuBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

 

Właściciele:
dane z dnia 12.X.1896 - Szwarcman Lesz i inni
1915 - Osbroch M. & ...
dane z dnia 21.X.1936 - Majer Korenzycher-Osbroch, Jankiel Zyman, K[ofman] Lewkowicz, Berek Szwarcman, Flichtenrajch

 

 

Lokatorzy według wyznania, płci i wieku (1940 rok):

 

Ogólna ilość mieszkańców Mężczyzn Kobiet

Dzieci do lat 6
włącznie

Dzieci od 7-18 lat
włącznie
Uwagi

Chrześcijan - 2

Żydów - 42

12 14 7 11  

 

 

Mieszkańcy nieruchomości według zawodu (1940 r.):

Robotnicy: 1 (na poddaszu)

Rzemieślnicy: 2 (na piętrze) + 1 (na poddaszu)

Bez zawodu: 2 (na parterze)  + 1 (na piętrze)

 

 

Miejsce położenia domu modlitwy - ul. Kowalska 13
Nazwa gminy wyznaniowej: -
Siedziba gminy: -
Miejscowość wchodząca w skład gminy: -
Nazwa synagogi lub domu modlitwy: Prywatny dom modlitwy
Data powstania: brak danych
Godziny otwarcia: -
Powody zamknięcia: brak danych
Własność domu (prywatna): Fajga Flichtenrajch
Własność domu (Gmina Żydowska): -
Ogólna liczba (bożnice): -
Ogólna liczba (domy modlitwy): -
Frekwencja dzienna (domy modlitwy): -
Frekwencja dzienna (bożnice): -
Informacje dodatkowe: -

 

 

Dodatkowe informacje:

Inspekcja budowlana, sygn. 2082
- pismo z dnia 16.IV.1936 r. wystosowane do Magistratu m. Lublina Wydziału Inspekcji Budowlanej, złożone przez inż. H. Bekkera w zastępstwie Jankla Osbrucha i S-k,i zam. w Hrubieszowie. Pismo dotyczy zatwierdzenie zgodności pomieszczeń na złożonym planie rzutów 4 ubikacji w domu N13 przy ul. Kowalskiej, celem przedłożenia tego planu do sądu.
- zarządzenie wykonania robót budowlanych z dnia 19.XII.1936 r., nakazujące podjęcie robót w celu usunięcia uchybień stwierdzonych podczas oględzin budynku przy ul. Kowalskiej 13 w dniu 20.XI.1936 r., w terminie do dnia 01.IV.1937 r. Pismo skierowano do Kofmana Lewkowicza, Majera Osbrocha i Berka Szwarcmana.
- protokół oględzin sporządzony dnia 20.XII.1936 r. przez Zarząd Miejski w Lublinie, Wydział Budownictwa, Oddział Inspekcji Budownictwa a dotyczący stanu domu Kofmana Lewkowicza, Majera Osbrocha i Berka Szwarcmana przy ul. Kowalskiej 13, w obecności dozorczyni domu Krystyny Beker. Stwierdzono wówczas:
- „Brak rynien i rur odpływowych od ulicy od podwórza
- Brak ram okiennych z oszkleniem w klatce schodowej
- Zgniłe krokwie wraz z pokryciem dachowem
- Dziury w cokole od strony ulicy i podwórza”
 Z pisma wynika też, że dom przy ul. Kowalskiej 13 to 2-piętrowy budynek mieszkalny.
- kara pieniężna celem przymuszenia nałożona decyzją Zarządu Miejskiego w Lublinie, Wydział Budownictwa z dnia 13.VIII.1937 r., w związku z niepodjęciem robót budowlanych na posesji przy ul. Kowalskiej 13. Obowiązek ten został nałożony Zarządzeniem z dnia 19.XII.1936 r. Brak wykonania prac stwierdzono na podstawie oględzin z dnia 02.IV.1937 r. Pismo zawiera wyznaczenie nowego terminu do dnia 05.V.1937 r. pod rygorem kary pieniężnej w wysokości 50 zł z zamianą w razie nieściągalności na 5 dni aresztu. Jego adresatem są Kofman Lewkowicz, Majer Osbroch i Berek Szwarcman.
- pismo do Inspekcji Wydziału budownictwa w Lublinie, wystosowane w dniu 30.V.1944 r. przez Annę Kobylańską. Prosi ona o wstawienie w jej mieszkaniu nr 7 w domu przy ul. Kowalskiej 139 szyb wybitych podczas nalotu w dnu 11.V.1944 r. Ze względu na trudną sytuację materialną petentka nie jest w stanie
dokonać tego samodzielnie. Dlatego też prosi ona o załatwienie tej prośby z uwagi na ciężkie warunki życia jej i małych dzieci.

- podanie do Komisji Budowlanej w Lublinie z dnia 01.III.1945 r., wniesione przez Wacława Szostakiewicza. Petent zgłasza, że zajmowane przez niego mieszkanie nr 6 w domu przy ul. Kowalskiej 13 zawaliło się, a on sam z rodziną składającą się z 7 osób został „pod gołym niebem”. W związku z tym proszą o zbadanie lokalu przez Komisję Mieszkaniową.
- zaświadczenie wydane przez Zarząd Miejski w Lublinie, Wydział Budownictwa, Dział Inspekcji, w dniu 01.III.1945 r. Potwierdza ono, że mieszkanie zajmowane przez Wacława Szostakiewicza przy ul. Kowalskiej 13 m. 6 zostało kompletnie zniszczone. Stało się tak na skutek przegnicia belek stropowych spowodowanego zaciekaniem dachu, co doprowadziło do zawalenia się stropu. Zaświadczenie to zostało wydane w celu uzyskania przydziału nowego mieszkania.

 

Opis budynkuBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

 

Ankieta z dnia 21.X.1936 r. [Inspekcja budowlana, sygn. 2082]:


Położenie: Kowalska 13
Numer hipoteczny: 13
Właściciel: Majer Korenzycher-Osbroch, Jankiel Zyman, K[ofman] Lewkowicz, Berek Szwarcman, Flichtenrajch
Dozorca: Krystyna Bekier


Rodzaj nieruchomości: mieszkalna
Data rozpoczęcia użytkowania: „dom stary”
Ilość mieszkań: 6, w tym:
 - 3 mieszkania – 1 pokój,
 - 3 mieszkania – pokój z kuchnią
Ilość mieszkań w suterenach: nie ma
Ilość piwnic: nie ma
Ilość pięter: 2 piętra


Urządzenie wodociągowe: wodociągu, kanalizacji i łazienek nie ma, ale: 2 ustępy
Oświetlenie: elektryczne i naftowe
Klatka schodowa: zwykła
Ilość balkonów: brak
Pokrycie dachu: papa
Czy fasada bądź cały budynek wymaga remontu: nie
Czy jest miejsce odpowiednie do urządzenia schronu przeciwgazowego?: nie ma


Dane dotyczące podwórza:
Czy są stajnie, obory, chlewy, komórki: nie ma
Śmietnik: drewniana skrzynka

 

Karta realności z dnia 07.XII.1940 r. [Inspekcja budowlana, sygn. 2082]:


Położenie: Kowalska 13
Powierzchnia: ogółem: 180 m2, w tym:
 - zabudowana: 168 m2,
 - niezabudowana: 12 m2
Długość frontu: 18 mb (głębokość 10 mb)


Budynek frontowy mieszkalny
Liczba kondygnacji: 2
Główna klatka schodowa: 1
Boczna klatka schodowa: -
Liczba mieszkań: 7, w tym:
 - 3 mieszkania – 1 izba,
 - 4 mieszkania – 2 izby
Liczba izb: 11
Liczba piwnic: -
Liczba suteren niemieszkalnych: -
Liczba strychów: -
Dopisek: Majer Karzicher [Korenzycher] (ur. 1896 r., wyzn. mojż., zam. Lubartowska 44), Fajga Flichtenreich (ur. 1857 r., wyzn. mojż.); Kowalska 13

 

Materiały ikonograficzneBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

 

Inspekcja budowlana, sygn. 2082
- rzuty pomieszczeń w domu n. 13 przy ul. Kowalskiej w Lublinie, należących do spadkobierców po Majerze Osbruchu, p. p. Jankla Osbrucha i Perli z Osbruchów Korenzycher. Pomiary sporządził inż. H. Bekker w maju 1936 r. Na piśmie znajduje się adnotacja: „Zgodność planu z rzeczywistością sprawdzono na miejscu”. Adnotacja opatrzona podpisem i pieczęcią Inspektora Budownictwa oraz datą 16.V.1936 r.
- plan powiększ. podstrysza w bud. R. M. Korenzychera przy ul. Kowalskiej n. 13 w Lublinie. Projekt został sporządzony przez inż. M. Krzywickiego. Projekt opatrzony pieczęcią zawierającą adnotację o jego zatwierdzeniu pod warunkami wymienionymi w pozwoleniu. Adnotacja nosi datę 15.VI.1931 r. i opatrzona jest m.in. pieczęcią i podpisem Kierownika Zarządu Miejskiego m. Lublina oraz Naczelnika Wydziału.

 

LiteraturaBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

 

Inspekcja budowlana, sygn. 2082