Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Konkurs na trwałą formę upamiętnienia Lubelskiego Placu Śmierci (2009)

Konkurs na opracowanie projektu trwałej przestrzennej formy Miejsca Pamięci - Lubelskiego Placu Śmierci wraz z koncepcją zagospodarowania terenu. 

Lubelski Plac Śmierci
Lubelski Plac Śmierci (Autor: Zętar, Joanna)

Spis treści

[RozwińZwiń]

Opis konkursuBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Lubelski Plac Śmierci – miejsce, z którego zostali deportowani do obozów zagłady żydowscy mieszkańcy Lublina.

Organizator Konkursu jest Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie.

Przedmiotem Konkursu jest opracowanie projektu trwałej przestrzennej formy upamiętnienia miejsca zwanego „Lubelskim Placem Śmierci”, wraz z koncepcją zagospodarowania terenu. Miejscem zagospodarowania jest działka o powierzchni 444 m2, położona w płn.-wsch. części Lublina, przy ulicy Zimnej 3a. Działka ta znajduje się na terenie dawnej Rzeźni Miejskiej, skąd wiosną 1942 r. wywieziono do obozów zagłady Żydów mieszkających w Lublinie.

Celem Konkursu jest wyłonienie projektu upamiętniającego w formie przestrzennej wywiezienie z tego miejsca Żydów lubelskich do obozów zagłady. Miejsce to jest symbolem końca historii społeczności żydowskiej w Lublinie. Forma użyta w rozwiązaniu przestrzennym powinna odnosić się do tej symboliki. W projekcie Lubelskiego Placu Śmierci należy uwzględnić przede wszystkim uwarunkowania: funkcjonalno-przestrzenne,historyczne, charakter miejsca i jego rangę, proponując optymalne rozwiązania plastycznei eksploatacyjne, w sposób czytelny przekazując założenia ideowe.

Etapem poprzedzającym konkurs są warsztaty tematyczne, wprowadzające w specyfikę miejsca, jakim jest opracowywany teren, wraz z jego znaczeniem w historii Lublina i regionu w kontekście Zagłady. Uczestnictwo w warsztatach jest bezpłatne i nieobowiązkowe. Warsztaty odbędą się w Ośrodku „Brama Grodzka – Teatr NN”, a prowadzącymi będą specjaliści od tematyki Zagłady i problemu upamiętniania miejsc pamięci.

Konkurs organizowany jest w formie otwartej. Mogą wziąć w nim udział osoby, które do dnia 20 października 2009 roku, do godz. 15.30, złożą w siedzibie Organizatora Konkursu Prace Konkursowe wraz z niezbędną dokumentacją i zostaną dopuszczone przez Sąd Konkursowy do udziału w Konkursie. Całość dokumentacji powinna być przedstawiona na płytach CD.

W skład Sądu Konkursowego wchodzą:

prof.  Monika Adamczyk-Garbowska, Romuald Dylewski, prof.  Małgorzata Kitowska-Łysiak, Dariusz Kopciowski, Robert Kuwałek, prof. Lechosław Lameński, Roman Litman, Wanda Lotter, Maciej Paschke, prof.  Elżbieta Przesmycka, Marek Szcześniak, Michał Trzewik, ks. prof. Romuald Weksler-Waszkinel, ks. prof.  Alfred Wierzbicki, prof.  Jan Stanisław Wojciechowski, Mirosław Załuski, dr Anna Ziębińska-Witek.

Sekretarzem Organizacyjnym Konkursu jest Marcin Fedorowicz.

Publiczne ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi dnia 9 listopada 2009 roku w siedzibie Organizatora.

Kwota przeznaczona na całościową pulę nagród to 10 000 zł (brutto). Kwota ta ulega podziałowi ze względu na zajęte miejsca. Projekt nagrodzony I nagrodą zostanie skierowany do realizacji. Maksymalny koszt realizacji projektu: 100 000 zł.

RegulaminBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Plan sytuacyjny Lubelskiego Placu ŚmierciBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Fragment planu dawnej rzeźni z zaznaczonym obszarem konkursowym

 


FAQ - Pytania dotyczące konkursuBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

 • Czy w konkursie na opracowanie projektu trwałej przestrzennej formy Miejsca Pamięci pn. Lubelski Plac Śmierci mogą brać udział studenci architektury?

W konkursie na opracowanie projektu Miejsca Pamięci „Lubelski Plac Śmierci” mogą brać udział wszyscy zainteresowani, a więc także studenci architektury.

 •  Gdzie należy złożyć prace konkursowe? Kiedy mija termin składania prac konkursowych?

 Pracę konkursową należy złożyć w Ośrodku „Brama Grodzka - Teatr NN” najpóźniej 20 października 2009r., do godz. 15.30.

 • Proszę o informacje na temat formalnej strony przystąpienia do konkursu i ewentualnie przesłania druku Karty Konkursowej. 

Formalności związane z przystąpieniem do konkursu nie są skomplikowane; w każdym razie staraliśmy się, żeby takie nie były. Najważniejszą kwestią jest dostarczenie pracy konkursowej do Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN”, do dnia 20 października, do godziny 15.30 (uwaga: decyduje data wpłynięcia pracy). Sposób opracowania i składania prac jest dokładnie opisany w regulaminie (pkt. 10 i 14). Konkurs ma formę otwartą, ograniczenia dotyczą jedynie osób zaangażowanych w przygotowanie i przeprowadzenie konkursu (pkt 6.3 regulaminu).

Co do karty konkursowej (w regulaminie wymienionej jako formularz; pkt 10.2) – nie musi być zawarta na specjalnym formularzu; najważniejsze, żeby wymagana treść (nazwisko i imię / nazwa autora lub zespołu autorskiego, adres korespondencyjny, e-mail i telefon) znalazła się w oddzielnej kopercie (oznaczonej godłem rozpoznawczym pracy), zamkniętej w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z jej zawartością.

 • Gdzie znajduje się plan placu, który jest do zagospodarowania?

Plan Lubelskiego Placu Śmierci jest dostępny na stronie z opisem konkursu www.konkurs.teatrnn.pl w zakładce z regulaminem www.konkurs.teatrnn.pl/Regulamin_mapa.pdf. Plan przedstawia cały plac, z którego odchodziły transporty do obozów zagłady, natomiast konkurs na urządzenie Miejsca Pamięci dotyczy tylko niewielkiego fragmentu tego terenu, położonego wzdłuż muru przy ulicy Zimnej. Działka nr 1/59, której dotyczy konkurs, została zaznaczona kolorem czerwonym.

 • Czy mógłbym dostać informacje dotyczące zagospodarowania obiektów wokół placu, ewentualnie jakąś wizualizację tego, jak przestrzeń (architektura) wokół placu ma wyglądać?

Niestety, nie mamy aktualnych informacji dotyczących zagospodarowania obiektów wokół placu. Obiekty te są własnością prywatną, a ich wygląd i sposób zagospodarowania zależy od ich właścicieli. Problem ten został już zasygnalizowany w opisie konkursu (patrz pkt 4.1 regulaminu): „Projekt powinien również uwzględnić specyfikę kontekstu przestrzennego, związanego z przyszłą zabudową terenów po rzeźni. Kontekst ten może zmienić się kilkakrotnie w ciągu najbliższych lat. Forma tego projektu powinna unieść te wszystkie konteksty.”

 • Jak mamy interpretować zapis „Teren dawnej Rzeźni Miejskiej podlega ochronie konserwatorskiej”. Co z tego wynika dla założenia? 

Zapis „Teren dawnej Rzeźni Miejskiej podlega ochronie konserwatorskiej” oznacza dokładnie tyle, że wszelkie prace na tym terenie wymagają uzyskania zgody Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków.

 • Co z budynkiem, który leży w zaznaczonym obszarze? Czy można przyjąć, że jest on do zagospodarowania lub wchodzi w grę choćby częściowe jego wyburzenie?

Budynek znajdujący się na terenie działki nie jest przeznaczony do zagospodarowania; zakładamy jego wyburzenie.

 • Czy wyburzenie i utylizacja gruzu mieści się w kwocie 100 tys. zł, czy jest poza nią? 

Bezpieczniej będzie założyć, że koszt rozbiórki musi mieścić się w planowanych kosztach zagospodarowania placu. Według regulaminu konkursu maksymalny koszt realizacji projektu nie może przekroczyć 100 tys. zł (pkt 13.6 regulaminu).

 • Mam pytanie natury technicznej, co do sposobu prezentacji prac: mają to być wydruki/plansze naklejone na sztywny podkład? Jakiego formatu i w jakiej ilości? Zakomponowane pionowo/poziomo? 

Sposób prezentacji prac jest opisany w regulaminie konkursu (pkt 14). Nie narzucamy uczestnikom ani techniki wykonania rysunku („część graficzna powinna zawierać rysunek perspektywiczny wykonany w dowolnej technice graficznej”), ani sposobu przygotowania plansz. Co do formatu: oczywiście musi być taki, żeby zmieściły się wszystkie wymagane elementy części graficznej wymienione w regulaminie konkursu.

Podkreślam, że bardzo ważne jest spełnienie wymogu prezentacji Pracy Konkursowej na płycie CD.

Werdykt Sądu KonkursowegoBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Obrady Sądu Konkursowego w składzie: prof. Monika Adamczyk-Garbowska, Romuald Dylewski, prof. Małgorzata Kitowska-Łysiak, Dariusz Kopciowski, Robert Kuwałek, Roman Litman, Maciej Paschke, prof. Elżbieta Przesmycka, Marek Szcześniak, Michał Trzewik, prof. Jan Stanisław Wojciechowski (Przewodniczący), Mirosław Załuski (Sędzia-referent) miały miejsce 4 listopada 2009 roku.

Jury postanowiło nie przyznać pierwszej nagrody; wynika to z faktu, że żadna praca nie spełniała wszystkich warunków konkursu, dotyczy to zwłaszcza kryterium ekonomiczności założenia. Chociaż w niemal wszystkich nadesłanych pracach autorzy deklarują maksymalny koszt realizacji projektu zgodny z wymogami regulaminu (100 tys. zł), to jednak, zdaniem Sądu Konkursowego, żadna z prac nie podaje realistycznego kosztorysu.

Drugą nagrodę przyznano pracy nr 3 za nawiązanie w symbolice do istniejącej w pobliżu rampy kolejowej, skąd odchodziły transporty do obozów zagłady, a także za pomysł otwarcia Miejsca Pamięci na plac, gdzie rampa kolejowa faktycznie się znajdowała. Praca została nagrodzona ze wskazaniem do realizacji, jednak po uwzględnieniu zaleceń pokonkursowych, z których główne zalecenie brzmi: zachować mur otaczający plac od ulicy Zimnej, jako relikt zabudowy z czasów Zagłady.

Wyróżnienie przyznano dla projektu nr 23 za walory artystyczne, w tym za ciekawą koncepcję procesu realizacyjnego, nie zamykającego się w jednym czasie, lecz rozłożonego na kilka etapów. Ponadto uznanie Sądu Konkursowego wzbudził pomysł wpisania projektu w szerszy kontekst miasta i związanie projektu z miastem przez poszczególne elementy założenia.

Jury postanowiło podzielić całościową pulę nagród (10 tys. zł) między zwycięskie prace:

 • 7 tys. zł dla nagrodzonej pracy nr 3
 • 3 tys. zł dla wyróżnionej pracy nr 23. 

Ogłoszenie wyników konkursu wraz z konferencją prasową i otwarciem wystawy pokonkursowej odbyło się 9 listopada 2009 roku o godzinie 14.00. 

Po publicznym otwarciu kopert z danymi osobowymi autorów zwycięskich prac ustalono, że:

 • II nagrodę (praca nr 3) otrzymał Karol Badyna z Pracowni Rzeźby FORMA w Krakowie
 • Wyróżnienie (praca nr 23) 

STELMACH I PARTNERZY Biuro Architektoniczne Sp. z o.o. 

Zespół autorski:

Bolesław Stelmach - autor
Marek Zarzeczny - współautor
Krzysztof Łopucki  opracowanie
Michał Rakowski - opracowanie
Sławomir Kłos - opracowanie