Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Józef Czechowicz – bibliografia

Spis utworów Józefa Czechowicza, a także opracowania, wspomnienia i publikacje prasowe.

Spis treści

[RozwińZwiń]

Utwory Józefa CzechowiczaBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

(w układzie chronologicznym)

Czechowicz J., Kamień, Lublin 1927.

Czechowicz J., Dzień jak co dzień. Wiersze z lat 1927, 1928, 1929, Warszawa 1930.

Czechowicz J., Ballada z tamtej strony, Warszawa 1932.

Arnsztajnowa F., Czechowicz J., Stare kamienie, Lublin 1934.

Czechowicz J., W błyskawicy. Poezje, Warszawa 1934.

Czechowicz J., Nic więcej, Warszawa 1936.

Czechowicz J., Arkusz poetycki, Warszawa 1938.

Czechowicz J., Plan akcji, Warszawa 1938.

Czechowicz J., Nuta człowiecza, Warszawa 1939.

Czechowicz J., Fraszki, Lublin 1962.

Czechowicz J., Poemat o mieście Lublinie, Lublin 1964.

Czechowicz J., Wyobraźnia stwarzająca: szkice literackie, Lublin 1972.

Czechowicz J., Prowincja noc, Lublin 1975.

Czechowicz J., Listy, Lublin 1977.

Czechowicz J., Utwory dramatyczne, Lublin 1978.

Czechowicz J., Jak groch wędrował, Lublin 1982.

Czechowicz J., Z kroniki bibliofilów lubelskich, Toruń 1982.

Czechowicz J., Wspomnienie; Dom świętego Kazimierza, Lublin 1983.

Czechowicz J., Stanąłem na ziemi w Lublinie, Lublin 1983.

Czechowicz J., Wiersze dla dzieci, Lublin 1983.

Czechowicz J., Matusiu, Lublin taki srebrny twe baśnie mi przypomina, Lublin 1983.

Czechowicz J., Sny szczęśliwe, Lublin 1984.

Czechowicz J., Uśnijże mi, uśnij..., Warszawa 1985.

Czechowicz J., Koń rydzy. Utwory prozą, Lublin 1990.

Czechowicz J., Poemat, Poznań 1992.

Czechowicz J., Westchnienie, Lublin 1994.

Czechowicz J., Przez kresy, Kraków 1994.

Czechowicz J., Sześć wierszy, Lublin 2003.

Czechowicz J., Wiersze liryczne: w układzie własnym poety, Katowice 2004.

Czechowicz J., Wspomnienie o Norwidzie; Dom św. Kazimierza, Katowice 2004.

Czechowicz J., Proza, Lublin 2005.

Czechowicz J. Pisma zebrane, t. 1-9, Lublin 2012-2013.

 

Wydawnictwa Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN”Bezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

(w układzie chronologicznym)

Czechowicz J., Poemat o mieście Lublinie, coroczna edycja od 2001 roku.

Noc z Czechowiczem. Spacer trasą Poematu o mieście Lublinie, 3 edycje, Lublin 2003–2005.

Czechowicz J., Kołysanki, Lublin 2005.

Zięba J. [red.], Rozmowy o Józefie Czechowiczu, Lublin 2006.

Czechowicz J., Panas W., Poemat. Znak kabalistyczny. O Poemacie Józefa Czechowicza, Lublin 2006.

 
 
 

„Scriptores”. Czechowicz. W poszukiwaniu ukrytego miasta, cz. II , 2007, nr 31.

„Scriptores”. Czechowicz. W poszukiwaniu ukrytego miasta, cz. III, 2008, nr 32.

Opracowania, wspomnieniaBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

(w układzie alfabetycznym)

Bechczyc-Rudnicka M., Jeszcze o „Czasu jutrzennego” w „Reducie 70”, [w:] tejże, Uchylanie masek, Lublin 1974.

Bielski K., Most nad czasem, Lublin 1963.

Bieńkowski Z., Poezja i niepoezja. Szkice, Warszawa 1967.

Bieńkowski Z., Czechowicz, „Kultura” 1967, nr 32.

Bieńkowski Z., Twórczość samotna, „Kultura” 1973, nr 6.

Blumówna H., Surrealizm na scenie, „Tygodni Powszechny” 1945, nr 21.

Braun K., „Czasu jutrzennego” Józefa Czechowicza w Teatrze im Juliusza Osterwy w Lublinie. Premiera: 27 września 1970 roku. Odpowiedzi na pytania Justyny Kucharzak zapisane dnia 30 marca 2006, [w:] Braun K., Listy na Babilon. Pisma przypomniane i odszukane, Poznań–Tarnów 2007.

Brzękowski J., Szkice literackie i artystyczne 1925–1970, oprac. A.K. Waśkiewicz, Kraków 1978.

Brzękowski J., Krakowie i Paryżu. Wspomnienia i szkice, Warszawa 1968.

Burek T., O dwoistości Czechowicza, „Twórczość” 1969.

Całbecki M., Miasta Józefa Czechowicza. Topografia wyobraźni, Lublin 2004.

Całbecki M., Dwa miasta w poezji Józefa Czechowicza, „Kresy” 2000, nr 1.

Chudzik A., Czechowicz jako katastrofista, „Przegląd Humanistyczny” 1974, nr 10.

Cymerman J., Czechowicz w płaszczu Konrada, [w:] tegoż, Tradycja romantyczna w teatrze polskim, Kraków 2007.

Cymerman J., Teatr i dramat Józefa Czechowicza, „Akcent” 2004, nr 1–2.

Czachowski K., Obraz współczesnej literatury polskiej. 1884–1934, Warszawa 1936, t. 3.

Czernik S., Dokąd zmierza młoda literatura. Czechowicz, „Wymiary” 1938, nr 3.

Czernik S., Okolica poetów. Wspomnienia i materiały, Poznań 1961.

Dedicus K., To, co łączy [wykład Karla Dedeciusa na temat trzech poetów z Lublina na KUL], „Tygodnik Powszechny” 1987, nr 27.

Degler J., Próby dramatyczne Józefa Czechowicza (Szkic), „Prace Literackie”, Wrocław 1964, z. 6.

Fryde L., Wybór pism krytycznych, Warszawa 1966.

Gawarecka M., Lubelscy bibliofile, „Kalendarz Lubelski” 1976.

Gawliński S., Szkoła poetycka Józefa Czechowicza w okresie międzywojennym (elementy socjologii i poetyki), Katowice 1983.

Głowiński M., Kunszt wieloznaczności, „Pamiętnik Literacki” 1970, z. 3.

Gralewski W., Stalowa tęcza. Wspomnienie o Józefie Czechowiczu, Warszawa 1968.

Grochowski G., „Eros i Psyche”. Dyskurs miłosny Czechowicza, „Pamiętnik Literacki” 1997, z. 2.

Hartwig J., wstęp, [do:] Czechowicz J., prowincja noc, Lublin 1976.

Herbert Z., Uwagi o poezji Józefa Czechowicza, Twórczość” 1955, nr 9.

Horzyca W., Do jednoaktówek – komentarz, [w:] tegoż, Polski teatr monumentalny, oprac. L. Kochtówna, Wrocław 1994.

Jaworski K.A., W kręgu „Kameny”, Lublin 1965.

Jaworski S., Między awangardą a nadrealizmem. Główne kierunki przemian poezji polskiej w latach trzydziestych na tle europejskim, Kraków 1976.

Kaliszewski A., „Polskie pole na słupach światłości”, „Życie Literackie” 1978, nr 13.

Kamieńska A., Rodzima apokalipsa, [w:] tejże, Od Leśmiana. Najpiękniejsze wiersze polskie, Warszawa 1965.

Kluba A., Autoteliczność – referencyjność – niewyrażalność. O nowoczesnej poezji polskiej 1918–1939, Wrocław 2004.

Kłak T., Czechowicz a „Linia”, „Kamena” 1975, nr 18.

Kłak T., Czechowicz i Przyboś, „Kamena” 1975, nr 20.

Kłak T., Pieśń ludowa w twórczości Czechowicza, „Literatura Ludowa” 1959, nr 5/6.

Kłak T., Czechowicz wstęp do autobiografii, „Kamena” 1966, nr 16.

Kłak T., Lubelskie środowisko wczoraj i dziś, „Kalendarz Lubelski” 1968.

Kłak T., Opowieść o Baldurze, „Poezja” 1969, nr 2.

Kłak T., Wstąpienie w mit, „Poezja” 1969, nr 9.

Kłak T., Między Arkadią a katastrofą, „Przegląd Humanistyczny” 1970, nr 4.

Kłak T., Czechowicz a folklor, [w:] Z zagadnień twórczości ludowej, wyd. zbiorowe, Wrocław 1972.

Kłak T., Czechowicza „Siedem wierszy o śmierci”, „Ruch Literacki” 1972, z. 6.

Kłak T., „Nieustannie w dziejach prawdziwa”, [w:] Górski R., Krzyżanowski J. [red.], Ludowość dawniej i dziś, Wrocław 1973.

Kłak T., Czechowicz – mity i magia, Kraków 1973.

Kłak T. [oprac.], Źródła do historii awangardy, t. 24, Wrocław 1981.

Kłak T., Czechowicz w szkole Norwida, „Kamena” 1971, nr 20.

Kłak T., Reporter Róż. Studia i szkice literackie, Katowice 1978.

Kłak T., Wstęp, [do:] Czechowicz J., Wybór poezji, Biblioteka Narodowa, seria I, nr 199, Wrocław 1985.

Kłak T., Na pograniczach snu i jawy. O prozie Józefa Czechowicza, „Akcent” 1987, nr 2.

Kłak T., Józef Czechowicz, [w:] Maciejewska I., Trznadel J., Pokrasenowa M. [red.], Literatura polska w okresie międzywojennym, Kraków 1993, t. 4.

Kłak T., Czechowicz – publicysta, „Akcent” 2004, nr 1–2.

Kłak T., Miasto poetów. Poezja lubelska 1918–1939, Tarnów–Lublin 2001.

Korneluk W., Odkryty dla teatru, „Sztandar Ludu”, 3–4.10.1970.

Krall H., Wyjątkowo długa linia, Kraków 2004.

Kryszak J., Urojona perspektywa. Szkice literackie, Łódź 1981.

Kryszak J., Katastrofizm ocalający. Z problematyki poezji tzw. Drugiej Awangardy, Toruń 1978.

Krzyżanowski J., W kręgu wielkich realistów, Kraków 1962.

Kurek J., Mój Kraków, Kraków 1963.

Łoś E., Nieznane notatki pamiętnikarskie Józefa Czechowicza, „Kresy” 1996, nr 4.

Mielczarek J., Katartyczna katabaza. O elegii uśpienia Józefa Czechowicza, „Topos” 2003, nr 6.

Miłosz C., Zaczynając od moich ulic, Wrocław 1990.

Miłosz C., Ciemne złoto sławy, „Gazeta Wyborcza” 1999, nr 213.

Miłosz C., Józef Czechowicz, to jest o poezji między wojnami, [w:] tegoż, Kontynenty, Kraków 2000.

Miłosz C., Ziemia Ulro, Kraków 2000.

Miłosz C., Przedmowa [do:] Czechowicz J., Wiersze, Warszawa 1997.

Miłosz C., Poeta tamtej Polski: w stulecie urodzin Józefa Czechowicza (1903–1939), „Tygodnik Powszechny” 2003, nr 11.

Miłosz C., Spiżarnia literacka, Kraków 2004. 

Mrozowski W., Cyganeria, Lublin 1963.

Natanson W., Z dziejów polskiej awangardy teatralnej. Czasu jutrzennego, „Teatr” 1969, nr 17.

Ożóg J.B., Czechowicz o autentyzmie, „Kamena” 1968, nr 1.

Ożóg J.B., Więzień miłości, „Tygodnik Kulturalny” 1969, nr 38.

Panas W., Brama, [w:] Bojarski J.J. [red.], Ścieżki pamięci, Lublin 2001.

Piechal M., Żywe źródła. Szkice literackie, Warszawa 1972.

Piechal M., Czechowicz mniej znany, „Nowe Książki” 1977, nr 3.

Piechal M., Józef Czechowicz – poeta pokolenia, „Wieś” 1946, nr 34/35.

Piętak S., O Czechowiczu, „Twórczość” 1959, nr 11.

Piętak S., O Czechowiczu, „Myśl Chłopska” 1947, nr 3.

Piętak S., Portrety i zapiski, Warszawa 1963.

Pieszczachowicz J., „Zawieja form” (W stronę Józefa Czechowicza), [w:] tegoż, Wygnaniec w labiryncie XX wieku. Poetyckie rodowody z dwudziestolecia, Kraków 1994.

Pieszczachowicz J., W stronę Czechowicza, „Twórczość” 1968, nr 2.

Pleśniarowicz K., Czechowicz w teatrze Kantora, „Dialog” 1978, nr 7.

Pollak S., Śpiewak J., O wierszach Józefa Czechowicza, „Nowa Kultura” 1954, nr 40.

Pollak S., Śpiewak J., Słowo wstępne, [do:] Czechowicz J., Wiersze wybrane, Warszawa 1955.

Pollak S., „A ja w gromie stoję”, „Literatura” 1973, nr 27.

Pollak S. [oprac.], Spotkania z Czechowiczem. Wspomnienia i szkice, 1971.

Próchniak P., Kopciński J. [red.], Czytanie Czechowicza, Lublin 2003.

Przyboś J., Linia i gwar, Kraków 1959.

Przyboś J., O Józefie Czechowiczu, „Nowa Kultura” 1955, nr 36.

Przyboś J., Spór, ale nie o Czechowicza, „Nowa Kultura” 1955, nr 42.

Reklewska Z., Czechowicz na scenie, „Kurier Lubelski”, 25/26.10.1970.

Rosiak R., wstęp [do:] Czechowicz J., Poemat o mieście Lublinie, Lublin 1964

Różewicz T., Z umarłych rąk Czechowicza, „Poezja” 1966, nr 6.

Sandauer A., Upiory, sen, muzyka (Rzecz o Józefie Czechowiczu), „Miesięcznik Literacki” 1969, nr 2.

Smolarz J., W bibliofilskim kręgu Józefa Czechowicza, „Rocznik Biblioteki Narodowej”, Warszawa 1986, t. 17/18.

Smolarz J., Józef Czechowicz w Lubelskim Towarzystwie Miłośników Książki, „Kalendarz Lubelski” 1982, t. 25.

Stradecki J., Dokumentacja bibliograficzna 1918–1944, Warszawa 1975.

Szymański W.P., Neosymbolizm. O awangardowej poezji polskiej w latach trzydziestych, Kraków 1973.

Szydłowska-Pawłowicz K., Tadeusz Kantor w studenckim teatrze Rotunda, [w:] Kantor T., Wędrówka, red. J. Chrobak, M. Świca, Kraków 2000.

Śpiewak J., Pisarze wobec dziesięciolecia, „Nowa Kultura” 1955, nr 1.

Śpiewak J., Rozpoczynam dyskusję o Czechowiczu, „Twórczość” 1955, nr 5.

Śpiewak J., Józef Czechowicz, „Twórczość” 1964, nr 9.

Śpiewak J., Przyjaźnie i animozje, Warszawa 1965.

Święch J. [red.], Józef Czechowicz. Od awangardy do nowoczesności, Lublin 2004.

Witan J., Janusowa twarz poety. Rekonstrukcja biografii Józefa Czechowicza, „Przekład Humanistyczny” 1971, nr 4/5.

Wyka K., O Józefie Czechowiczu, „Kamena” 1945, nr 1/2. 

Wyka M., Jak oglądać sny, czyli o jednoaktówkach Czechowicza, „Dialog” 1969, nr 9.

Zadura B., Wstęp, [do:] Czechowicz J., Poezje, Lublin 1982.

Zagajewski A., Wyobraźnia – siódmy kontynent, „Kultura” 1983, nr 10.

Zagórski J., Józef Czechowicz król drugiej awangardy, „Tygodnik Powszechny” 1984, nr 51/52.

Zagórski J., Tom Józefa Czechowicza, „Życie Literackie” 1955, nr 50.

Zawodziński K.W., O kilku poetach, „Przegląd Współczesny” 1931, t. 39.

Zaworska H., Drugie dziesięciolecia, [w:] Brodzka A., Zółkiewski S. [red. nauk.], Literatura polska 1918–1975, Warszawa 1993.

Zięba J., Czechowicz odnaleziony, „Kurier Lubelski”, 1.10.1970.

Zięba J., Czechowicz w Lublinie, „Życie Literackie” 1970, nr 43.

Zwolakiewicz H., Etnografowie i regionaliści w badaniach ludowej kultury Lubelszczyzny, Lublin 1962.

Publikacje w prasie lubelskiejBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Cymerman J., Józef Czechowicz na tropie Berła, „Gazeta Wyborcza. Lublin” 9.09.2005.
 
Derecki M., Od „Płomyka” do „Świerszczyka”, „Gazeta w Lublinie” 1995, nr 121.
 
Józefczuk G., Druga śmierć poety, „Gazeta Wyborcza. Lublin” 9.09.1999, nr 211.
 
 
Panas W., Józef Czechowicz (1903–1939), „Gazeta w Lublinie” 10.03.2000, nr 59.
 
 
 
 
 

Panas W., tu mnie skrzydłem uderzyła trwoga (III) Szkic traumatyczno-estetyczny na urodziny Józefa Czechowicza, „Gazeta  Wyborcza” 15.03.2003, dodatek specjalny „Na urodziny poety”.

Panas W., Panas o Czechowiczu, spisał W. Sulisz, „Dziennik Magazyn” 12.03.2004.

Panas W., Poeta i książę. Szkic reinkarnacyjny na urodziny Józefa Czechowicza (IV), „Gazeta Wyborcza” 15.03.2004, dodatek specjalny „Gazeta na urodziny poety”.

Zięba J., 60. rocznica śmierci Czechowicza, „Gazeta Wyborcza. Lublin” 9.09.1999, nr 211.

Teksty niedrukowaneBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

WebografiaBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

http://monika.univ.gda.pl/~literat/czchwcz/index.htm#spis [dostęp: 19.03.2012]

 
 

Powiązane artykuły

Powiązane osoby

Inne materiały

Słowa kluczowe