Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Jerzy Kłoczowski – wykaz publikacji za lata 1985-1999

1985

 1. Introduction a l’histoire socio – religieuse de <?xml:namespace prefix = st1> la Polotne depuis le Moyen Âge jusqu’à nos jours, w: Les contacts religieux franco – polonais du Moyen Âge à nos jours. Relations, influences, images d’un pays un par l’autre. Colloque internationale, Sille, 5 – 7 octobre 1981, Paris 1985, p. 25 – 30.
 2. L’Observance en Europe centrale – orientale au XVe siècle, w: Rinnovamento del Francescanesimo l’osservanza. Atti del II Convegno Internationale, Assisi 20 – 22 ottobre 1983, Perugia 1985, p. 169 – 181 + 5 map.
 3. po stronie Wielkiej Europy, rozmowę przeprowadził M. Piłka, Przegl. Katol. 63:1985, nr 51 – 52, s. 1, 3.
 4. Praktyka miłości chrześcijańskiej w dziejach narodu polskiego, w: miłość miłosierna, praca zbior. Pod red. J. Śruciny, Wrocław 1985, s. 69 – 83.
 5. Historia Stefana Kieniewicza, rec.: S. Kieniewicz, historyk a świadomość narodowa, Warszawa 1982, „Znak” 37:1985, nr 7 – 8, s. 203 – 206.
 6. Rec.: A. Robert, De Luter à mohila, Paris 1974, „Znak“ 37:1985, nr 7 – 8, s. 94 – 96.
 7. Rec.: H. Łowmiański, religia Słowian i jej upadek, Warszawa 1979, Zesz. Nuk. KUL 28:1985, nr 2, s. 96 – 97.

1986

 1. Kościół katolicki w świecie i w Polsce. Szkice historyczne [Słownik terminów i pojęć oraz zestawienie chronologiczne: J. M. Kłoczowski], Katowice 1986, s. 163.
  Rec.: E. Mrzygłód – Waligórska, „Wiara i Odpowiedzialność”, 1988 nr 1, s. 130 – 133.
 2. Casimir, w: Historie des sains et de la sainteté chretienne, vol. VI, paris 1986, p. 91 – 95.
 3. Les Chartreux et la Polotne médiévale, w: La naissance des Chartreuses. Actes du VIe Colloque International d’Histoire et de Spiritualité Cartusiennes. Grenoble 12 – 15 septembre 1984, Groble 1986, p. 295 – 309.
 4. Chrześcijaństwo polskie i jego tysiącletnia historia, w: Naród – Kościół – kultura. Szkice z historii Polskie, red. A. Chruszczewski i in., Lublin 1986, s. 243 – 258.
 5. Dowódca Baszty o swoim pułku, w: Państwo, kościół niepodległość, red. J. Skarbek, J. Ziółek, Lublin 1986, s. IX – XVI.
 6. Kościół w wiekach średnich na obszarze dzisiejszej diecezji kieleckiej, w: księga jubileuszowa stulecia diecezji kieleckiej, Kielce 1986, s. 193 – 214, mapy. [Także współautor całości].
 7. Louis the Great as King of Poland as Seen in the Cronicle of Janko Czarnkow, w: Louis the Great King of Hangary and Poland, ed. by S. B. Vardy, G. Grosschmid, L. S. Domonkos, New York 1986, s. 129 – 154.
 8. Obszar średniowiecza u schyłku XX wieku [wypowiedź P. Czartoryski, J. Kłoczowski], Przegl. Katol. 74:1986, nr 13 – 14, s. 3, 6 – 7.
 9. Przybylski Bernard, w: Pol. sł. biogr. t. XXIX, Wrocław 1986, s. 94 – 96.
 10. Stanislas de Cracovie, w: Historie des saints et de la sainteté chretienne, vol VI, Paris 1986, s. 235 – 240.
 11. Z działalności Instytutu Kultury Chrześcijańskiej w Rzymie, “Kronika Rzymska” 43:1986, s. 6 – 8.
 12. Zarys dziejów Kościoła katolickiego w Polsce, Kraków 1986, s. 470; [Współautorzy]: L. Müllerowa, J. Skarbek.
  Rec.: M. Koronko, „Kultura, Oświata, Nauka” 1987, nr 5 – 6, s. 151 – 154; J. Tazbir, „Nowe Książki” 1987, nr 3, s. 11 – 13.
 13. Dzieje chrześcijaństwa polskiego, t. 1, Paryż 1987, 260 s. [To samo opublikowane przez wydawnictwo „Nasza Rodzina” (nr specjalny) i Éd. Du Dialogue].
  Rec.: Cz. Hernas, „Literatura Ludowa”, 1988, nr 4 – 6, s. 100 – 104; A. Kropiwnicki, Przegl. Katol. 77:1989, nr 22, s. 2.
 14. Od pustelni do wspólnoty. Grupy zakonne w wielkich religiach świata, Warszawa 1987, 299 s.
  Rec.: (bos) Zakony w trzech religiach, „Gromada. Rolnik Polski” 1987, nr 149; K. Obłój, „Kierunki” 32:1987, nr 45, s. 7; M. Sagniak, „Tygodnik Polski” 1988, nr 10, s. 5; A. Tokarczyk, Od wspólnoty do pustelni, „Nowe Książki” 1987, nr 9, s. 112 – 113.
 15. Awinion a Polska w XIV wieku. Na marginesie Bullarium Poloniae, w: Kultura polska a kultura europejska, red. M. Bogucka i J. Kowecki, Warszawa 1987, s. 225 – 235.
 16. Le christianisme polonais eprés 1945, w: Hisoire religieuse de la Pologne, sous al dir. De J. Kłoczowski, Paris 1987, p. 497 – 553; [Współautor]: L. Müllerowa.
 17. La guerre et l’occupation (1939 – 1945), w: histoire religieuse de la Pologne, sous la dir. De J. Kłoczowski, paris 1987, p. 426 – 496; [Współautor]: L. Müllerowa.
 18. Innocent III et les pays chrétiens autor de la mer Baltique, w: Horizon Marius Itinéraires Spirituels, Paris 1987, p. 163 – 170.
 19. Legia Polska we Włoszech w latach 1848 – 1849 w pamięci jej weterana, w: Losy Polaków w XIX – XX wieku, kom. red. B. Grochulska, J. Skowronek, Warszawa 1987, s. 483 – 498.
 20. Ludomir Bieńkowski [nekrolog], Tyg Powsz. 41:1987, nr 33, s. 2.
 21. La periode du grand déveploppement (1320 – 1450), w: Histoire religieuse de la Pologne, sous la dir. De J. Kłoczowski, paris 1987, p. 106 – 140.
 22. Synteza dziejów kapucynów w Polsce. Postulaty badawcze, w: Trzysta lat kapucynów w Polsce 1681 – 1981. Materiały z sympozjum w Zakroczmiu, 27 – 29 października 1981, Zakroczym 1987, s. 146 – 151.
 23. Red. i autor wprowadzenia w: Chrystianizacja Litwy, Kraków 1987, 350 s.; [Tekst J. Kłoczowskiego, s. 5 – 12].
 24. Red. i autor wprowadzenia w: Historie religieuse de la Polotne, sous la dir. De J. Kłoczowski, trad. de K. T. michel, préf. de J. Le Goff, Paris 1987, 639 p., mapy; [Tekst J. Kłoczowskiego, s 5 – 12: Chrétiens dans l’Histoire].
  Rec.: „Aspects de la France”, 21V 1987; „Bulltin Critique du Livre „Français”, Avril 1987; “Cahiers du Livre Chréntienne”, Avril 1987; “Causa”, Maj/Juin 1987; “Le Courier de l’Quest”, 20 II 1987; “ La Croix”, 7 V 1987; “Culture et biblioteques Pour Tous”, Mai 1987; “L’École et la Familie” 1987; „Familie Chréntienne”, 18 VI 1987; „France Catholique”, 27 II 1987; „L’Homme Nouveau”, 15 II 1987; „Indor Livres”, V 1987; „Information Ouvriéres” 1 – 8 VII 1987; „Lettre de Maredsous”, 2em trim. 1987; „ La LibreBelgique”, 14 VII 1987; „Notce historie”, Juillet 1987; „panorama”, Juillet/Aout 1987; „ la Presje Française1987’ “Quest France”, 17 II 1987.
 25. Red.: W. J. Zahorski, L’action du primat de Pologne August Hlond en 1939 – 1940, Paris 1986 – 1987.
 26. Red. I autor wprowadzenia w: Zakony franciszkańskie w Polsce, t. IV, cz. I – II, Lublin 1987; [Tekst J. Kłoczowskiego, t. IV, cz. I, s. 7].

1988

 1. Ambroise Robert i Polska, „Znak” 40:1988, nr 9, s. 101 – 104.
 2. Catholic Reform in the Polish – Lithuanian Commonwelth ( Poland, Lithuania, the Ukraine and Belorussia), w: Commonwelth in ery modern History. A Guide to Research, ed. by J. W. O’Malley, Ann Arbor 1988, s. 83 – 111.
 3. Franziskaner. Polen, w: :exikon des Mittelalters, t. IV Lief. 4, München 1988, kol. 817 – 818.
 4. halecki Oskar, w: Dictionnaire d’histoire et de géographie historique, t. XXIII, Paris 1988, fasc. 132, kol. 133 – 134.
 5. Introduction, w: Bullarium Poloniae, t. III, Romae 1988, s. V.
 6. Kapituły polskiej prowincji dominikańskiej w XVII  wieku, w: Podług nieba i zwyczaju polskiego. Studia z historii architektury, sztuki i kultury ofiarowane Adamowi Miłobędzkiemu, Warszawa 1988, s. 539 – 544.
 7. Kryzys postaw w polskim średniowieczu, w: Pamiętnik XIII Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich, Poznań 6 – 9, września 1984, cz. II: Sprawozdania z sympozjów, Wrocław 1988, s. 33 – 35; [oraz udział w dyskusji].
 8. Leuven – Louvain Lublin, w: Belgia – Polska. Bilans i perspektywy badawcze, Lublin 2988, s. 115 – 131.
 9. Les mendiants et la passion du Chrust dans la Polotne médiévale, w: Les Cahiers de Varsovie. La souffrance au Moyen Âge, Varsovie 1988, s. 33 – 40; [oraz głos w dyskusji s. 46, 181, 263,280].
 10. La Pologne et la christianisation de la Lithuanie, w: La christianizzazione della Lithuania, Città del Vaticano 1988, s. 137 – 157.
 11. Religious Orders and the Jew in Nazioccupied Poland, “Polin” 3:1988, s. 238 – 243.
 12. Some remarks on the Social and Religious History of Sixteenth – Century Poland, w: The Polish Renaissance in Its European Context, ed. by S. Fiszman, forew. by Cz. Miłosz, Bloomington 1988, s. 96 – 110.
 13. Spór o crześcijaństwo w średniowiecznej Skandynawii, w: W kręgu stanowych i kulturalnych przeobrażeń Europy północnej w XIV – XVII wieku, Toruń 1988, s. 29 – 37.
 14. W sprawie listy Polskiej Cerkwi Prawosławnej, Tyg. Powsz. 42:1988, nr 23, s. 3.
 15. Wejść do Europy. Z prof. dr. hab. Jerzym Kłoczowskim, dyrektorem Instytutu Geografii Historycznej Kościoła w Polsce KUL, rozmawia Roman Graczyk, Tyg. Powsz. 42:1988, nr 24, s. 3.

1989

 1. „Cały wysiłek koncentrujemy na akcji wyborczej”. Wywiad z prof. Jerzym Kłoczowskim. – Biuletyn Solidarności 1989 nr 1, s. 6.
 2. Christianisation de la Polotne. – Harvard Ukrainian Studiem 1988/1989 (12 / 13), [druk: 1990], s. 75 – 86.
 3. Decydujący etap – wiek XIV – XV. – W: Uniwersalizm i swoistość kultury polskiej. Pod red. J. Kłoczowskiego, t. I, Lublin 1989, s. 81 – 108.
 4. Les éveques polonais et le Concile Vetican II. – W: Le Douxième Concile du Vatican (1959 – 1965). Actes du Colloque organié par l’École Française de Rome collab. avec l’Université de Lille III, l’Istituto per ;a Scienze Religieuse de Bologne et de Dipartamento di Studio Storici del Medioevo e dell’eta contemporanea de l’Univ. di Roma La Sapienza (Rome, 28 – 30 mai 1986). Roma 1989, s. 165 – 177.
 5. Francusko – polskie kontakty religijne. – w: Encyklopedia Katolicka t. 5, Lublin 1989, kol. 611 – 616.
 6. Geografia historyczna chrześcijaństwa – tamże, kol. 981 – 982.
 7. Górski Karol – tamże, kol. 1388.
 8. Kijevs’ka Rus’ X – XII stolit’. – Varšavs’ki Ukrainoznavči Zapiski 1989 (1), s. 40 – 47.
 9. Krąg łaciński i bizantyjsko – słowiański w wiekach średnich. Uwagi wprowadzające. – w: Dzieje Lubelszczyzn, t. 6, cz. 1, Lublin 1989, s. 9 – 20. Ponadto udział w dyskusj, s. 175 – 176, 185, 189, 190, 361; zakończenie, s. 367 – 368.
 10. Lengyelország szerepe Litania megtéresebém. – Wigilia (Budapeszt) 1989, s. 130 – 134.
 11. Nie wolno stracić tej szansy. Rozmowa z prof. Jerzym Kłoczowskim, przewodniczącym Komitetu Obywatelskiego w Lublinie. Rozmawiał Andrzej W. Pawluczuk. – Relacje 1989 (28), s. 1, 8.
 12. Les ordres religieux et Huifs dans la Polotne occupée par les Nazis. – w: L’histoire des croyants: mémoire vivante des Holmes. Magnes CCharles Molette. Abbeville 1989, s. 801 – 807.
 13. La Polotne et la christianisation de la Lithuanie. – w: Cristianizza zione della Lithuania. Città di Vaticano 1989, s. 137 – 157.
 14. Polska w opisie francuskiego humanisty. – w: Władza i społeczeństwo w XVI i XVII wieku. Prace ofiarowane Antoniemu Mączkowi w sześćdziesiątą rocznicę urodzin, Warszawa 1989, s. 95 – 101.
 15. Profesor Karol Górski (1903 – 1988). – Tygodnik Powszechny 1989 (43, 4), s. 5.
 16. Rozmowa z prof. Jerzym Kłoczowskim. – Informator Regionu Środkowo – Wschodniego 1989 nr 180.
 17. Rec.: Vladimir Vodoff: Naissance de la chrétienté russe, la conservation du prnce Vladimir de Kiev (988) et ses conséquences (Xie – XIIIe siècle). Paris 1988. – Revue de l’Histoire des Reliigons 1989 (206, 4), s. 435 – 437.
 18. Red. i wprowadzenie. – W: Dzieje Lubelszczyzny, t. 6, Cz. 1: Kultura umysłowa 1989, s. 5 – 6.
 19. Uwagi wstępne i red.: Uniwersalizm i swoistość kultury polskiej, t. 1, Lublin 1989, s. 7 – 13.
 20. Red.: Zakony franciszkańskie w Polsce, t. 2 – 3, Kraków 1989 (faktycznie 1992). Wstęp: Fragmenty kroniki Jana Ludwika Inpekhorema, s. 435; kronika Furstenhaina, s. 449. – Rec.: Archiwum Franciscanum Historicum 1993 (86, 1 – 2), s. 148 – 150 (A. J. Błachut).
 21. Współred.: Żeńskie zgromadzenia zakonne w Polsce 1939 – 1947, t. 5, Lublin 1989, 305 s.

1990

 1. Chrześcijaństwo i historia. Wokół nurtów reformy chrześcijańskiej VIII – XX wieku, Kraków 1990, 317 s. – Rec.: Nowe Książki 1992 (2/3), s. 6 – 7 (Jan Sochoń).
 2. Catholiques et protestant dans l’Europe du Centr – Est. – W: Histoire du christianisme, des origines à nos jours, t. 12, Paris 1990, s. 703 – 742.
 3. La chétienté byzantino – slave: une stabilisation deifficile. – Tamże, t. 6, Paris 1990, s. 249 -270.
 4. The Church and the nation: the example of the mendicants in thirtenth – century Poland. – W: Faith and identity: christian political experience. Papers read at the Anglo – Polish colloquium of the British subcommision of the Commission Internationale d’Histoire Ecclésaistique Comparée, 9 – 13 September 1986. Ed. By David Loades and Katherine Walsh. Oxford 1990, s. 47 – 55 = Studies in Church History. Subsidia. 6.
 5. Dwa wydarzenia – dwie tradycje długiego trwania. – w: Fermentum massae mundi. Jackowi Woźniakowskiemu w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, red. Nawojka Cieślińska i Piotr Rudziński, Warszawa 1990, s. 276 – 280.
 6. Gouvernement central de l’Église et nations périferiques: quelques remarques concernant la cas de la Polotne au XIVe siècle. – w: L’Eglise et le peuple chrétien dans les pays de l’Europe du Centre – Est et du Nord (XIVe – XVe siècles). Roma 1990, s. 317 – 319.
 7. Laudacja wygłoszona w czasie uroczystości wręczenia doktoratu honoris causa prof. Georges Duby. – Zesz. Nauk. KUL 1990 (33, 1 – 4), s. 206 – 208.
 8. A mi Kalet – Kőzep Európánle. – Reggio 1990 (December) s. 19 – 33.
 9. Musimy wygrać to Powstanie. [Wywiad]. – Dzień 21 V 1990 nr 35.
 10. Nasza Europa Środkowo – Wschodnia. – Znak 1990 (42, 1), s. 9 – 20. – [tłumaczenie węgierskie artykułu zob. nr 505].
 11. Les ordres mediant sen Europe du Centra – Est du Nord. – w: L’Église et le peuple chrétien dans les pays de l’Europe du Centra – est  du Nord (XIVe – XVe siècles). Roma 1990, s. 187 – 200.
 12. Polonia powinna wziąć udział w rozwiązywaniu palących spraw Kraju. [Wywiad]. – Dziennik Związkowy (Chicago), 26 – 28 I 1990.
 13. La promotion des glist périphériques de l’Europe du Centra – Est et du Nord. – w: Histoire du christianisme, des origines à nod jours, t. 6, Paris 1990, s. 778 – 820.
 14. Przemówienie w Senacie RP w debacie poświęconej polityce wschodniej R. P. z 7 września 1990. – w: Sprawozdania stenograficzne z 31 posiedzenia Senaty RP w dniach 6 i 7 września 1990, Warszawa 1990, kol. 167 – 170.
 15. Rada Jedności Narodowej. [Wywiad]. – Kurier Lubelski, nr 125 z 29 czerwca 1990 r.
 16. Razem wejść do Europy. Z prof. Jerzym Kłoczowskim rozmawia Piotr Paweł Gach. – Przegląd Uniwersytecki 1990 (2, 5), s. 7 – 8.
 17. The thousand – year – long history if Christianity in Poland. – w: Nation, Church, culture. Essays on Polish history, Lublin 1990, s. 239 – 253.
 18. Z daleka i z bliska. Rozmowa z prof. Jerzym Kłoczowskim, przewodniczącym Komitetu Obywatelskiego Lubelszczyzny. Rozmawia Ewa Kurek – Lesik. – Dzień. Gazeta Lubelska z 12, 13 – 16 kwietnia 1990, s. 11.
 19. Rec.: Gerard Silvan: La question juive en Europe, 1933 – 1945, Paris 1985. – Polin 1990, t. 5, s. 439 – 440.
 20. Red. i autor wstępu: Uniwersalizm i swoistość kultury polskiej, t. 2, Lublin 1990, 291 s.

1991

 1. Dzieje chrześcijaństwa polskiego, t. 2, Paris 1991, 345 s., map k. 27, ill. [T. 1: Paris 1987, 260 s.]. – Rec.: Nowe Książki 1992 nr 12, s. 14 – 16 (J. Gaworski); Polski Przegląd Kartograficzny 1994 (26, 1), s. 34 – 36 (M. Sirko)l Tygodnik Powszechny 1996 nr 47 s. 10 (J. Kracik).
 2. Die byzantiniscg – slawische Christenheit: ein labiles Gaflecht. – w: Die Geschichte des Christentums. Bd. 6, Fraiburg 1991, s. 247 – 263.
 3. Die Entwicklung der Kirchen Mittelost – und Nordeuropas. – Tamże, s. 771 – 811.
 4. L’esperiénce de pluralisme religieux et culturel des Ruthènes (les Ukrainiens et les Biélorussiens) dans la Fédération Polomo – Lithuanienne des XIV – XVI siècles. – w: Il battesimo delle terre Russe. Bilancio di un Millenio. A cura di Sante Graciotti. Firenze 1991, s. 303 – 321. 522. Korzenie polskie demokracji. [Wywiad[. Rozmawiał B. Jedynak. – Rota 1991 nr 2, s. 7 – 8.
 5. Kościół katolicki – dzieje. – w: Bóg – człowiek – świat. Ilustrowana encyklopedia dla młodzieży. Red. Tadeusz Loska [i in.[, Katowice 1991, s. 120 – 136.
 6. Kościół katolicki w Polsce. – Tamże, s. 136 – 147.
 7. Kościół z perspektywy historyka. Mówi senator, profesor Jerzy Kłoczowski. Rozmawiał Jerzy Centkowski. – Wiadomości Historyczne 1991 (34, 3), s. 131 – 134.
 8. Lublin między Harvardem a Kijowem. Wywiad z prof. Jerzym Kłoczowskim – senatorem Rzeczypospolitej. Rozmawiała Anna Truskolaska. – Tygodnik Współczesny 1991 nr 23, s. 8.
 9. Les moines et les chanoines régiuliers et Europe du Centra – Est et du Nord. – w: Naissance et fonctionnement des rèseaux monastiques et canoniaux. Saint – Etienne 1991, s. 221 – 223. +Actes du Premier Coloque International du C. E. R. C. O. M, Saint – Etienne, 16 – 18 septembre 1985.
 10. Parafie w średniowiecznej Skandynawii. – w: Kultura średniowiecza i staropolska. Studia ofiarowane Aleksandrowi Gieyzctorowi w pięćdziesięciolecie pracy naukowej. Kom. red. Danuta Lawinowa i in. Warszawa 1991, s. 335 – 341.
 11. Polska w chrześcijańskiej Europie. – w: Bóg – człowiek – świat. Ilustrowana encyklopedia dla młodzieży, red. Tadeusz Loska i in., Katowice 1991, s. 218 – 222.
 12. Prorok [o ks. Janie Zieji], Nasza Rodzina 1991, nr 12, s. 22 – 23.
 13. [Przemówienie na konferencji generalnej UNESCO w Paryżu 19 października 1991 r.], w: Conférence górale, cingt – sixième session, 19 octobre 1991 (Paris 1991), s. 7 – 10.
 14. Przemówienie w Senacie RP w debacie w sprawach oświaty, w: Sprawozdanie stenograficzne z 54 posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 1 i 2 sierpnia 1991 r., Warszawa 1991, kol. 232 – 235.
 15. Roman Catholic contribution [summary of specach in English], w: Unity in diversity. The cultural heritage of Europe, Kerk en world publications, Diserbergen 1991, s. 27 – 30; streszczenie wypowiedzie w dyskusji s. 41 – 44.
 16. Rykowski Bronisław Wojciech, w: Polski Słownik Biograficzny, t. 33, Wrocław 1991, kol. 476 – 477.
 17. Rykowski Józef, w: tamże, kol. 477.
 18. Stefan Wyszyński: arcivescovo di Gniezno – Varsovia, w: Storai della Chipsa. A cura dMauricio Guasco, Elio Guerriero, Francisco Traniello, t. 23, Milano 1991, s. 319 – 327.
 19. Wspomnienia z Powstania Warszawskiego, Rocz. Hum. 1987 (35, 2), [duk]: 1991, s. 21 – 32.
 20. Przedmowa, w: Daniel Beauvois: Szkolnictwo polskie na ziemiach litewsko – ruskich, 1803 – 1832, t. 1, Rzym – Lublin 1991, s. 7 – 8.
 21. Wstęp, w: Daniel Olszewski: W służbie cierpiącym. Charyzmat Kazimiery Gruszczyńskiej (1848 – 1927), Niepokalanów 1991, s. 7 – 9.
 22.  Współred.: Dzieje Lubelszczyzny, t. 6, cz. 2, Lublin 1991, s. 7 – 9.
 23. Współred.: Zakony męskie w Polsce w 1772 roku, t. 2, cz. 1, Lublin 1991, 224 s. Współred. Ludomir Bieńkowski, Zygmunt Sułowski.
 24. Współred.: Żeńskie zgromadzenia zakonne w Polsce 1939 – 1947, t. 6, Lublin 1991, 408 s.

1992

 1. Le christianisme polonais après 1945. Wspólnie z Lidią Müllerową, w: La fede “sommersa” nei paesi dell’Est. A cura di Alba Lazzaretto Zanolo, Vicenza 1992, s. 83 – 127. przedruk ze skrótami z: Historie religieuse de la Polotne, sous la dir. De J. Kłoczowski, Paris 1987.
 2. Co przydarzyło się historykom w PRL – u? Rozmowę przeprowadził Janusz Gaworski i Zdzisław Skrok, Nowe Ksiązki 1992 nr 2 / 3, s. 1 – 5, (na okładkach zeszytu zdjęcie i biogram autora).
 3. La confession en Bohème, en Hongrie et en Polotne – Lithuanie vers la Fin du XVIe siècle [mapa]. Współaut.: Zofia Żuchowska, w: histoire du christianisme, des origines à nos jours, t. 8, Paris 1992, s. 564.
 4. L’Europa Centro – Orientale, la Polonia e la Chiesa oggi, w: La fede „sommersa” nei paesi del’Est. A cura di Alba Lazzaretto Zanolo, Vicenza 1992, s. 51 – 60.
 5. Europa Środkowo – Wschodnia, w: Historycy wobec problemówtożsamości narodowej i europejskiej. Między nacjonalizmem a uniwersalizmem (XVIII – XX wiek), Lublin 1992, s. 9 – 16.
 6. L’Europe Centrale et Orientalne, w: historie du christianisme des origines à nos jours, t. 8, Paris 1992, s. 561 – 594.
 7. L’héritage chrétien de l’Europe, w: Le christianisme ferment d’unité. Colloque de Cracovie, 16 – 21 septembre, Paris 1992, s. 33 – 43.
 8. L’héritage chrétien de l’Europe., w: Le christianisme ferment d’unité. Colloque de cracovie, 16 – 21 septembre 1992, Paris 1992, s. 33 – 43.
 9. Jagiełło i Witold wobec prawosławnych: próba ich dowartościowania w 1417 roku, w: Balticum. Studia z dziejów polityki, gospodarki i kultury XII – XVII wieku ofiarowane Marianowi Biskupowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin. Pod red. Zenona Huberta Nowaka, Toruń 1992, s. 175 – 179.
 10. Katholiken und Protestanten in Ostmitteleuropa, w: Geschicte des Christentums. Bd. 12, Freiburg 1992, s. 872 – 912.
 11. Lublin łączy z Europą. Z dyrektorem Instytutu Europy Środkowo – Wschodniej w Lublinie prof Jerzy Kłoczowskim rozmawia Ryszard Surmacz. – Trybuna Opolska nr 306 z 21 XII 1992/1 I 1993, s. 7.
 12. Ostmitteleuropa: Böhmen, Ungarn, Polen, w: Geschichte des Christentums. Bd. 8, Freiburg 1992, s. 618 – 661.
 13. Patriotyzm mądry i otwarty, w: Zawsze miał nadzieję – ksiądz Mieczysław Brzozowski. Świadectwa i wspomnienia, red. A. Rynio, A. i T. Szafrańscy, Lublin 1992, s. 96 – 101.
 14. The place of the Jews in the socio – religious history of Poland and the polish – Lithuanian Commonwealth, w: The Jews in Poland, red. A. K. Paluch, vol. 1, Cracov 1992, s. 77 – 91.
 15. Potrzeba wielkiej wyobraźni. Rozmowa z Jerzym Kiłoczowskim, przewodniczącym Polskiego Komitetu do Spraw UNESCO. – Nasza Rodzina 1992 nr 2, s. 12 – 13.
 16. Les premierem histoires de la Polotne publièesen France à l’occasion de l’élection d’Henri de Valois. Współautor: Mauriel Wozniewski, w: Henri III et son temps. Etudes réunies par Robert Saszet, Paris 1992, s. 103 – 109.
 17. Przemówienie na otwarcie konferencji, w: Białoruś w Wilekim Księstwie Litewskim, Mońsk 1992, s. 12 – 15.
 18. Rozmawiać bez kompleksów. Rozmowa z prof. Jerzym Kłoczowskim, dyrektorem Instytutu Europy Środkowo – Wschodniej. – Dziennik Polski (Londyn) z 9 listopada 1992 r.
 19. Saint Adalbert (Vojtech, Wojciech), patron de la Pologne, de la Bohème et de la Hongrie, w: Mason de Dieu et Holmes d’Eglise. Florilège et l’honneur de Pierze – Roger Gaussie. Ed. par Henri Duranton, Jacqueline Giraud et Nicole Bouter, Saint – Etienne 1992, s. 145 – 149.
 20. Spisek intelektualistów. Rozmowa z profesorem Jerzym Kłoczowskim, dyrektorem Instytutu Europy Środkowo – Wschodniej w Lublinie. Gazeta Wyborcza z 19 września 1992 r.
 21. Średniowiecze – inspiracje i ostrzeżenie. Rozmowa z Jerzym Kłoczowskim. Rozmawiał Stefan Wilkanowicz. – Znak 1992 (44, 9), s. 28 – 33.
 22. U źródeł polskiej demokracji: demokracja dominikańska, w: Biedni i bogaci. Studia z dziejów społeczeństwa i kultury ofiarowane Bronisławowi Geremkowi w sześćdziesięciolecie urodzin, Warszawa 1992, Warszawa. 191 – 197.
 23. Wstęp, w: historycy wobec problemów tożsamości narodowej i europejskiej. Między nacjonalizmem a uniwersalizmem (XVIII – XX wiek). Międzynarodowa komderencja zorganizowana przez Instytut Europy Środkowo-Wschodniej w dniach 10 – 12 czerwca 1992 r., s. 7 – 8; zakończenie, s. 73 – 74.
 24. Introduzione, w: Le origini e lo sviluppo della christianita Slavo Bizantina. A cura di S. w. Świerkosz – Lenart, Roma 1992, s. V – XV. (Współautor wstępu: Sante Graciotti).
 25. red.: Chrześcijaństwo w Polsce. Zarys przemian 966 – 1979, wyd. 2, Lublin 1992, 766 s. Wstęp do wyd. 2 wraz z bibliografią, s. 7 – 14. – Rec.: uprzywilejowani a tolerowani. Rzeczpospolita wyznań. – Więź 1996 (39, 1), s. 199 – 204 (A. Chwalba).

1993

 1. Red.: Dzieje Lubelszczyzny, t. 6, cz. 3 – 4, Lublin 1992, 1993.
 2. Europa Środkowo – Wschodnia a historiografia krajów regionu, Lublin 1992, 42 s. = Materiały Instytutu Europy Środkowo – Wschodniej, t. 5.
 3. La Pologne dans l’Églisce médiévale. Aldershot 1993, X, 321 s. – Rec.: The Journal of Ecclesiastical History 1995 (46, 555), (C. N. L. Brooke); The Slavonic and East European Rev. 1994 (72, 4), s. 739 – 740 (M. Giedroyć).
 4. La consolodation de la “nouvelle chrétienté” au XIIIe siècle, w: Histoire du christianisme, des origines à nos jours, t. 5, Paris 1993, s. 639 – 664.
 5. “Długie trwanie” Europy Środkowej. Z prof. Jerzym Kłoczowskim rozmawia Andrzej Romanowski. – Tygodnik Powszechny 1993 (47, 15), s. 12.
 6. L’Eglise et les Etats de la nouvelle chrètientè slavo – scandinave. – Histoire du christianisme, des origines à nos jours, t. 5, Paris 1993, s. 134 – 139.
 7. Historia Kościoła pełna dramatów. Z prof. Jerzym Kłoczowskim w 75 rocznicę Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego rozmawia Roman Graczyk. – Gazeta Wyborcza 1993 nr 289.
 8. Historia społeczno – religijna. – Kwartalnik Historyczny 1993 (100, 4), s. 269 – 281.
 9. La Hongrie et la Pologne en Europe du Centre – Est. Un exemple d’échanges fructeux par une autre idée de l’Europe Centrale,w: es enjeux de l’Europe, t. 12, Paris 1993, s. 45 – 47.
 10.  Les Karaimes (Karaites) en Pologne – Lithuanie, w: Commerce, finances et société (XIe XVI siècles). Recueil de travaux d’histoire médiévale offert à M. Le Professeur Henri Dubois. Ed. Pfilippe Contamine, Thierry Dufour et Bernard Schnerb, Paris 1993, s. 501 – 504.
 11. Kolet – Kőzép Europa társadalom – és vallástőrténéti atlasza, w: Magyar Egyhaz – Tőrténeti Vazlatok 1993 – y, Budapest 1993, s. 213 -222. (The social and religious historical atlas of Eastern and Central Europe).
 12. Kościół katolicki w Polsce, w: Historia. Encyklopedia szkolna, Warszawa 1993, s. 236 – 241.
 13. Między Europą Zachodnią a Bizancjum. Rozmowa z prof. Jerzym Kłoczowskim dyrektorem Instytutu Europy Środkowo – Wschodniej. – Przegląd Akademicki 1993 (7), s. 10 – 11.
 14. Ne épitűnk falakat: Jerzy Kłoczowski Lublinból a kőzep – europai intézetek hálozatá szővi. – á kőzep – europai intézetek hálozatál szővi. – Kultura, 2 március 1993.
 15. La „nouvelle chrétienté” au XIIe siecle: de ;a Scandinavie aux Balans, w: Histoire du christianisme, des origines à no iours, t. 5, Paris 1993, s. 309 – 328.
 16. La nouvelle chrètientè du monde occidental. La christianismo des Scandinaves et des Hongrie entre le IXe et le XIe siècle, tamże, t. 4, Paris 1993, s. 869 – 908. – Rec.: Revue des Etudes Slaves 1994 (66, 4), s. 859 – 862 (V. Vodoff).
 17. Październik 1944 – styczeń 1945, w: Exodus Warszawy. Ludzie i miasto po powstaniu 1944, red. E. Borecka i in., t. 2, Warszawa 1993, s. 334 – 340.
 18. Les pouvoirs chrétiens face à l’Église: la querelle des investitures et ses aboutissements. Par Michel Parisse et Jerzy Kłoczowski, w: Histoire du christianisme, des origines à nos jours, t. 5, Paris 1993, s. 101 – 139.
 19. Ruś Kijowska w X – XII wieku, w: Teologia i kultura duchowa starej Rusi, red. W. W. Hryniewicz, J. S. Gajek, Lublin 1993, s. 13 – 22.
 20. Saint Adalbert et la formation de l’Europe chrétienne vers l’an 1000, s: Istituto del Sacro Romano Impero. Bolletino Ufficiale 1993 (50, 2), s. 40 – 43.
 21. Stolica Apostolska wobec procesów jednoczenia się Europy. – Polska w Europie 1993 (12), Europie. 62 – 72 (i głos w dyskusji, s. 77 – 78, 80 – 81, 85 – 86, 88 – 90).
 22. Stolica Apostolska wobec procesów jednoczenia się Europy. – Przegląd Katolicki 1993 nr 23 s. 4; nr 24 s. 6. [inny tekst niż nr 587].
 23. Strach spotęgowany kompleksami. Rozmowa z prof. Jerzym Kłoczowskim, historykiem. – Rzeczpospolita 1993 nr 55, s. 6 – 7.
 24. UNESCO wychodzi z cienia. Rozmowa z prof. Jerzym Kłoczowskim [!] Notował Rafał Rasta. – Trybuna 26 X 1993.
 25. Wielki trwały dorobek, w: Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk, 1953 – 1993, red. S. K. Kuczyński, Warszawa 1993, s. 106 – 107.
 26. Współred.: Histoire du christianisme, des origines à nos jours, t. 5, Paris 1993.
 27. Współred. I autor przedmowy, w: Ochrona praw mniejszości narodowych i religijnych. Materiały z konf. „Mniejszości narodowe i religijne w postkomunistycznej Europie Środkowo – Wschodniej”, zorganizowanej w dniach 20 – 22 X 1992 r., cz. 1, Lublin 1993, s. 5 – 6; przemówienie powitalne, s. 7 – 15.

1994

 1. A katoliku egyház Lengyelországban. Budapeszt 1994, 441 s.= Ecclesia Sancta, 3. Współautorzy: Lidia Müllerowa, Jan Skarbek. [Tłum. z pol.: Jerzy Kłoczowski, Lidia Müllerowa, Jan Skarbek: Zarys dziejów Kościoła katolickiego w Polsce. Kraków 1986]. – Rec.: Kościół łączy narody Europy. – Słowo – Dziennik katolicki wyd. 2, nr 15 z 20 – 22 I 1995 (E. M.).
 2. Adam Stanowski – Saski w Armii Krajowej. – zeszyty Naukowe KUL 1994 (druk 1996) nr 3 – 4, s. 173 – 175.
 3. Atlas historii społeczno – religijnej Europy Środkowo – Wschodniej, w: Belarus, Luthuania, Poland, Ukraine. The foundations of historical and cultural traditions en East Central Europe. Insternational conference, Rome, 28 April – 6 Mai 1994. Ed. Jerzy Kłoczowski i in.l Lublin Rome 1994, s. 211 – 226.
 4. Die Ausbreitung des christentums von der Adria bis zur Ostsee: Christianisierung der Slaven, Skandinavier und Ungarn zwischen dem 9. und dem 11. Jahrhundert, w: Die Geschichte des Christentums. Bd. 4, Freiburg 1994, s. 883 – 920.
 5. Belarus’, Litva i Ukraina u „Atlase gromadska – religijnaj gistoryi Rečy Paspalitaj mnogich narodau. (Regieny ne karce religijnakul’turnych uzaemaadnosinau), w: Belarusika, Albaruthenica, t. 3, Minsk 1994, s. 155 – 164.
 6. Bieńkowski Ludomir, w: Słownik historyków polskich, red. M. Prosińska – Jackl, Warszawa 1994, s. 43 – 44; [autor podpisany]: J. K.
 7. Die christliche Reiche in Auseinandersetzung mit der Kirche. Die Investiturstreit ind sein Ergebnis. Von Michael Parisee und Jerzy Kłoczowski, w: Die Geschichte des Christentums. Bd. 5, Fraiburg 1994, s. 88 – 118.
 8. A civilizáció fejlődése. Kozep – es KeletEurópában a XIV. es XV. Szazadban, w: Aetar. 1 szege 1994, s. 166 – 186. [Tłum.: le développment de la civilisation en Europe Centrale et Orientale au XIVe et XVe siècles. – Questiones Medii Aevi 1977 (1), s. 111 – 138], załączono też biogram autora, s. 15 – 19 oraz spis ważniejszych jego publikacji, s. 159 – 165.
 9. Czesi i Polacy w Polskiej prowincji dominikańskiej w XIII wieku, w: Husistvi – Reformance – Renesance. Obornik Obornik. 60. narozeninam Frantiska Smahela. Praha 1994, s. 69 – 83.
 10. Europa i teraźniejszość. Legitymacja do Europy [Wywiad]. – Kurier Wileński, 21 września 1994, s. 6.
 11. L’Europe du Centra – Est et du Nord, w: Histoire du christianisme, des origines à nos jours, t. 7, Paris 1994, s. 408 – 435.
 12. Górski Karol, w: Słownik historyków polskich, red. M. Prosińska – Jackl, Warszawa 1994, s. 158 – 159. [autor podpisany]: J. K.
 13. L’héritage de Jean Hus, w: histoire du christianisme, der origines à nos jours, t. 7, Paris 1994, s. 456 – 466.
 14. A hudzadik Században (1918 – 1980). Współaut.: Lidia Müllerowa, w: Kłoczowski Jerzy, Lidia Müllerowa, Skarbek Jan: A katoliku egyház Lengyelorszagban. Budapeszt 1994, s. 289 -441.
 15. Die Kirche und die Reiche der slawischen und skandinaviscgen Christenheit. – Die Geschichte des Christentums. Bd. 5, Freiburg 1994, s. 128 – 135.
 16. Die Konsolidierung der ‚Neuen Christenheit’ im 13. Jahrhundert, w: tamże, s. 688 – 715.
 17. A kőzepkor es a nemesi koztarsasag kora (a kezdetekol 1772 – ig.), w: A katolikus egyhaz Lengyelorszagban. Budapest 1994, s. 11 – 136.
 18. Ludzie muszą się ze sobą spotykać. Rozmowa z prof. Jerzym Kłoczowski. – Życie Warszawy, 31 XII 1994/ 1 I 1995.
 19. Niezwykła Europa Środkowo wschodnia. Z profesorem historii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Jerzym Kłoczowskim rozmawia Adam Hlebowicz. – Gość Niedzielny 1994 nr 48, Niedzielny. 1, 12.
 20. Die ‘Neue Christenheit’ im 12. Jahrhundert von skandinavien bis zum Balkan, w: Die geschichte des Christentums. Bd. 5, Freiburg 1994, s. 326 – 348.
 21. Oskar Halecki i jego walka o miejsce Polski w Europie, w: Z dziejów polityki i dyplomacji polskiej. Studia poświęcone pamięci Edwarda hr. Raczyńskiego, prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na Wychodźstwie, Warszawa 1994, s. 397 – 406.
 22. Polska – Ukraina. Związki religijno – kulturalne we wspólnej historii, w: Polska – Ukraina. 1000 lat sąsiedztwa. Studia z dziejów chrześcijaństwa, t. 2, Przemyśl 1994, s. 9 – 16.
 23. Powstańcy tej samej walki. – Gazeta Wyborcza, 16 – 17 kwietnia 1994, s. 14 – 15.
 24. Problematyka badawcza Europy Środkowo – Wschodniej. – Sprawozdanie z czynności i posiedzeń PAU 1993 (67), druk: 1994, s. 34 – 36.
 25. Rôle majeur de la culture, w: Ircom. Xe anniversaire 15 octobre 1994 Interventions s. 22 – 23.
 26. Szent Wojciech- Adalbert is a kererztiny Europa kialakulasa en 1000. er korul, w: Kelet – Kozep szentje: Adalbert (Vojtech – Wojciech – Bela), red. A. Sakorjai, Budapest 1994, s. 101 – 111.
 27. Świadomość wezwań i problemów współczesności. Rozmowa z prof. Jerzym Kłoczowskim. – UNESCO i my 1994 nr 1, s. 12.
 28. Ukraina a Europa Środkowo – Wschodnia. – Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze 1994 (2), s. 15 – 20.
 29. Ukraina – pytania o przyszłość. [dyskusja. Autorzy:] Zygmunt Skórzyński, Jerzy Kłoczowski i in. – Polska w Europie 1994 Z. 14, s. 50 – 61, 80 – 83.
 30. Ukraina – putania o przyszłość (po ukraińsku). – Polityka i czas. Kijów 1994 nr 8, s. 12 – 16. [na podstawie rozmowy w radiu ukraińskim w Kijowie w czerwcu 1990 roku, nadanej w dniu wyborów na Ukrainie].
 31. W szerszej perspektywie europejskiej dobrze widać nasze wspólne interesy. Rozmowa z prof. Jerzym Kłoczowskim, przewodniczącym Polskiego Komitetu ds. UNESCO. – Znad Wilii, 27 XII 1994.
 32. Zamknięcie konferencji, w: Między Wschodem a Zachodem. Międzynarodowa konferencja, Lublin 18 – 21 VI 1991, red. H. Dylągowa, M. Filipowicz, Lublin 1994, s. 121 – 124. = Spotkania Rzymskie, 2. red. J. Kłoczowski, H. Gapski.
 33. Zmiana perspektywy. Rozmowę przeprowadził Krzysztof Czyżewski. – Krasnogruda 1994 nr 2 – 3, s. 44 – 49. [bibliografia publikacji autora, s. 49].
 34. Przedmowa i współred., w: Belarus, Poland, Ukraine. Lublin – Rome 1994, s. 5 – 6; ponadto udział w dyskusji s. 491 – 198.
 35. Uwagi wstępne i red., w: Duchowość zakonna. Szkice. Zakony w Polsce. Katalog oprac. Józef Kozak. Kraków 1994, 292 s. uwagi wstępne, s. 5 – 11. 
 36. Wstęp, w: Konstantyn Wełenko, Stosunki polsko – ukraińskie w II Rzeczypospolitej, 1918 – 1938, Lublin 1994, s. 5 – 6.
 37. Przedmowa do wyd. polskiego, w: Oskar Halecki, historia Europy, jej granice i podziały, Lublin 1994, s. 7 – 10.
 38. Wstęp i współred., w: Siostry zakonne w Polsce. Słownik biograficzny, red. K. Dębowska, J. Kłoczowski, D. Olszewski, A. Siewierska, t. 1, Nipokalanów 1994, s. 5 – 6. – Rec.: Studia Franciszkańskie 1996, t. 7, s. 386 – 389 (R. Prejs).
 39. Współred.: Żeńskie zgromadzenia zakonne w Polsce, 1939 – 1947, t. 7, Lublin 1994, 366 s.

1995

 1. East Central Europe in the historiography of the countries of the region. Transl. by Christopher Grabowski, Lublin 1995, 53 s. [Tłum. z j. pol.: Europa środkowo – wschodnia w historiografii dziejów regionu, Lublin 1993, zob. poz. 568].
 2. L’Europe du Centre – Est dans l’historiographie des pays de la region. Trad. du polon. par Maciej Abramowicz, Lublin 1995, 55 s. [Tłum z j. pol., zob. uwaga do poz. 633].
 3. Christianisme et nationalité dans l’Europe du Centre – Est, w: Histoire du christianisme, des origines à nos jours, t. 11, Paris 1995, s. 703 – 729.
 4.  Chrześcijaństwo i podwaliny Unii Europejskiej, w: „Więź” 1995 (38, 5), s. 21 – 31.
 5. Demokracja lokalna, w: Demokracja lokalna w krajach Europy Środkowo – Wschodniej. Materiały z Międzynarodowej konferencji „Demokracja lokalna w krajach Europy Środkowo – wschodniej” Lublin, 3 – 4 X1994r., red. nauk. Andrzej Miszczuk, Lublin 1995, s. 9 – 13. [Materiały Instytutu Europy Środkowo – Wschodniej, t. 6, red. Jerzy Kłoczowski i in.].
 6. Kierunki ewolucji Unii Europejskiej [referat panelu], w” Zeszyty Ruchu Europejskiego 1995 (1), s. 75 – 81.
 7. Klasztor dominikański w Krakowie w polskiej prowincji dominikańskiej w XIII – XVI stuleciu, w: Cracovia, Polonia, Europa. Studia z dziejów średniowiecza ofiarowane Jerzemu Wyrozumskiemu  w sześćdziesiątą piątą rocznicę urodzin i czterdziestolecie pracy naukowej, Kraków 1995, s. 39 – 46.
 8. Les lieux du pouvoir ecclésiastique en Pologne médiévale, w: Lieu du pouvoir au Moyen Age et à l’époque moderne, red. Michał Tymowski, Warszawa 1995, s. 131 – 140.
 9. Powstanie Warszawskie – próba syntezy, w: Powstanie Warszawskie z perspektywy półwiecza, red. M. M. Drozdowski, Warszawa 1995, s. 500 – 503, oraz wypowiedzi w dyskusji, s. 139, 143 – 146, 484.
 10. Rachunek sumienia. Z prof. Jerzym Kłoczowskim rozmawia Anna Baniewicz. – Rzeczpospolita Plus Minus 27 – 28 V 1995, s. 15.
 11. Les racines médiévales de l’indentité de l’Europe du Centre – Est, w: Cultures et sociétes de l’Est, red. Michał Masłowski, Paris 1995, s. 35 – 42.
 12. Tradycje Europy Środkowo – Wschodniej – doświadczenia ważne dla naszych czasów, Lithuania 1995 (14),s. 19 – 25.
 13. Wystąpienie w czasie 146 sesji Rady Wykonawcze UNESCO, 16 V – 4 VI 1995 w Paryżu, Maroku. – Summary Records 1995, s. 17 – 18, 145 – 146, 389.
 14. Wywiad. – UNESCO UNESCO My 1995 (numer specjalny), s. 2.
 15. Zakony i zgromadzenia zakonne na Śląsku a historia religijna Polski, w: Żeńskie zgromadzenia zakonne w Polsce 1939 – 1947, t. 9, Lublin 1995, s. 7 – 8, także współred. t. 8 – 9, Lublin 1995.

1996

 1. Blaski Unii Brzeskiej. Z prof. Jerzym Kłoczowskim rozmawia Jan Leszczyński, Gazeta Wyborcza, 17 – 18 września 1996.
 2. Chrześcijaństwo Europy Środkowo – Wschodniej między Zachodem a Wschodem. Wywiad z prof. Jerzym Kłoczowskim. Wywiad przepr. Paweł Uśpieński. – Europejczyk 1996 nr 4, s. 10 – 12.
 3. Duchowa pustka – Gazeta Wyborcza 1996, nr 233, s. 20.
 4. L’essor de l’Europe du Centra – Est et les transformations en Europe byzantino – slave de l’Est, w: Peuples et civilisations – XIVe et XVe siècles: crises et génèses, red. Jean Favier, Paris 1996, s. 423 – 539.
 5. Grabic – żołnierz Baszty, w: Jan Józef. Spotkania i spojrzenia. Książka o Janie Józefia Lipskim, Warszawa 1996, s. 18 – 28.
 6. Les historiens et la culture de la paix, PAX: Comité International des Sciences Historiques. Bulletin d’Information 22, Paris 1996, s. 151 – 155.
 7. Instytut Europy Środkowo – Wschodniej. Biuletyn Informacyjny 1996, nr 1 (1991/92), s. 9 – 15.
 8. Ksiądz profesor Mieczysław Brzozowski, w: tamże, s. 102.
 9. Moja przyjaźń z Adamem, w: Adam Stanowisk – wychowawca – społecznik – chrześcijanin, Lublin 1996, s. 81 – 84.
 10. Occidentalisation et christianisation de l’Europe du Centra – Est aux XIVe – XVIe siècles, w: Homo religionus autor de Jean Delumau, Paris 1996, s. 34 – 42.
 11. Polen, w: Theologische Realenzyklopadie. Bd. 26, Berlin 1996, s. 758 – 778.
 12. Refleksje o Powstaniu Warszawskim w 50 rocznicę, w: Powstanie Warszawskie w historiografii i literaturze 1944 – 1994 pod red. Zygmunta Makowskiego w Jerzego Święcha, Lublin 1996, s. 91 – 96.
 13. Relacje między jednoczącą się Europą a Wschodem, w: Polskie Spotkania Europejskie 1996. Materiały z konferencji 10 – 22 maja 1996. Warszawska Fundacja im. Roberta Schumana, s. 32 – 35 i głos w dyskusji, s. 47 – 48.
 14. Skrót przemówienia w Radzie Wykonawczej UNESCO 23 IV 1996. – Summary Rekord (149th session) 1996, s. 55 – 56.
 15. UNESCO UNESCO pięćdziesiątym roku działania. Rozmowa z prof. Jerzym Kłoczowskim, przewodniczącym Polskiego Komitetu ds. UNESCO. Rozmowę przepr. Danuta Szamańska. – Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze 1996 (37, 2), s. 38 – 41.
 16. Uwagi do ankiety „Oblicze duchowe sił zbrojnych Polski” rozesłanej w 1942 r. na polecenie Komendy Głównej AK, w: Siły Zbrojne Trzeciej Rzeczypospolitej. Myśli i rozważania, red. J. Zajdzie, Warszawa 1996, s. 244 – 246.
 17. W obliczu duchowej pustki. Rozmowa z prof. Jerzym Kłoczowskim, wybitnym historykiem Kościoła, głównym organizatorem Międzynarodowego Kongresu Historyków w Lublinie. – Katolicka Agencja Informacyjna, Biuletyn nr 70 z 30 VIII 1996, s. 35 – 40.
 18. W obliczu duchowej pustki. Rozmowa z prof. Jerzym Kłoczowskim, wybitnym historykiem Kościoła, głównym organizatorem Międzynarodowego Kongresu Historyków w Lublinie. – Katolicka Agencja Informacyjna, Biuletyn nr 31 z 10 IX 1996 i nr 37. [tekst nieco inny niż w poz. 664].
 19. Zakony w Polsce nośnikami wartości europejskich oraz ich wkład w tworzenie kultury polskiej, w: Tożsamość i otwartość na inne społeczeństwa, red. I. Dyczewski, Lublin 1996, s. 105 – 117.
 20. Nowe ujęcie. Rec.: Daniel Olszewski, Dzieje chrześcijaństwa w zarysie, Kraków 1996. – Nowe Książki 1996 (8), s. 26.

1997

 1. Le catholicisme en Europe du Centra – Est du XIIIe au XXe s., w: Encyclopédie des religions. Sous la dir. De Fr. Lenoir et Yse T. Masquelier, Paris 1997, t. 1, s. 509 – 525.
 2. Cerkvi i reliosnye obščestva v sovremennoj istoriografii, w: Katolicyzm w Rosji i prawosławie w Polsce (XI – XX w.), red. J. Bardach i in. Warszawa 1997, s. 11 – 23.
 3. Chrétienté nouvelle, w: Dictionnaire encyklopédique du Moyen Age. Sous la dir. De André Vauchez, Paris 1997, t. 1, s. 319 – 320.
 4. Cywilizacja bizantyjsko – słowiańskie, tamże, str. 85 – 105.
 5. Człowiek w społecznościach religijnych średniowiecza, w: Człowiek w społeczeństwie średniowiecznym, red. R. Michałowski i in., Warszawa 1997, s. 89 – 96.
 6. Ekumenizm usilie da raz’vereš drugija. S prof. Ježu Kločovski razgovarja Ivan Kalčev. – FolosofskiVestnik 1997 (9), s. 18.
 7. Instytu Geografii Historycznej Kościoła w Polsce, w: Encyklopedia Katolicka, t. VII, Lublin 1997, str. 294 – 295.
 8. Jagiellon, w: Dictionnaire encyclopédique (nr 673), s. 803.
 9. Jakub de Paradyż, w: Tamże, s. 803.
 10. Kultura litewska i polska w ich wzajemnych związkach (kilka uwag historyka). – Lithuania 1997 (3/4), s. 11 – 13.
 11. Les religieuses et leur activité dans le cadre de la résistance totale de la societé polonaise dans les années de l’occupation 1939-1945, w: Contributi alla Staria Socio-Religiosa Omaggio di dieci studiosi Europei a Gabriele De Rosa, a cura di Agnese Lauretta Coccato, Vincenza, 1997, str. 63-74.
 12. Między modernizacją a kulturą. Wypowiedzi przewodniczącego PK ds. UNESCO prof. Jerzego Kłoczowskiego na forum Komisji Kultury i Środków Przekazu Sejmu RP, 19 XI 1996. – UNESCO i My 1997 (1), s. 11 – 12.
 13. Novogrodek, w: Dictionnaire encyclopédique (nr 673), t. 2, s. 1088.
 14. Occidentalisation et christianisation de l’Europe du Centre – Est aux XIVe – XVe siècles, w: Homo religious autour de Jean Delumeau, Paris 1997, s. 34 – 42.
 15. Piast, w: Dictionnaire encyclopédique (nr 673), t. 2, s. 1210.
 16. Poméranie, w: tamże, s. 1329.
 17. Potrzeba dialogu. Rozmowa z prof Jerzym Kłoczowskim, przedstawicielem Polski w Radzie Wykonawczej UNESCO. Rozmawiała Iwona brandy. – Głos Katolicki (Paryż) 1997 (39, 9), s. 13.
 18. La première évangélisation de l’Europe Centrale, w: Encyclopédie des religions (nr 671), t. 1, s. 503 – 508.
 19. Przychodzimy z bogatą kartą. Rozmowa z prof. dr. Jerzym Kłoczowskim o miejscu Polskie w Europie. Rozmawiała Anna Jarmusiewicz. – Rzeczpospolita Plus Minusz 17 – 18 maja 1997.
 20. Přemyslides, w: Dictionnaire encyclopédique (nr 673), t. 2, s. 1252.
 21. Stanislas, w: tamże, s. 1458.
 22. Średniowieczne okręgi klasztoru dominikanów mazowieckich, w: Kultura staropolska – kultura europejska. Prace ofiarowane Januszowi Tazbiroei w siedemdziesiątą rocznice urodzin, Warszawa 1997, s. 149 – 154.
 23. Święty Benedykt – patron Europy w: Benedyktyńska praca. Studia historyczne ofiarowane O. Pawłowi Sczanieckiemu  OSB, Kraków 1997, s. 25 - 32.
 24. Tadeusz Baszyński – formacja ideowa i służba publiczna, w: Zakłada Fizjologii Roślin Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie (1974 – 1997), str. 43 – 47.
 25. Wprowadzenie (i redakcja tomu): O. Halecki, Od Unii Florenckiej do Unii Brzeskiej, Lublin 1997, t. I, str. 7-12.
 26. Wprowadzenie (i redakcja tomu) Chrześcijaństwo Rusi Kijowskiej, Białorusi, Ukrainy i Rosji, (X – XVII wiek), Rozprawy Wydziału Historyczno – Filozoficznego PAU, Kraków 1997, str. 5 – 31.

1998

 1. Bądźmy sobą. w: Anna Jarmusiewicz, W Polsce czyli w Europie. Rozmowy na początek XXI wieku, Kraków 1998, s. 113-121 (przedruk wywiadu dla „Rzeczpospolitej”, 17/18 kwietnia 1997).
 2. Historyk wobec siebie i przeszłości. Rozmowa z profesorem Jerzym Kłoczowskim (przeprowadził i oprac. Prof. Henryk Gapski), w: Historiae Peritus. Księga Jubileuszowa prof. Jerzego Kłoczowskiego, t. II, Lublin 1998, str. 25-105.
 3. Kontrata ruska w polskiej prowincji dominikańskiej w XIV-XVI wieku, w: Prosphonema Misselanea Historica et Philologica Jaroslavo Isaievyc sexagenano dedicato, Leopolin 1998, s. 301-307.
 4. Le concept de l’Etat – Nation: Les traditions polonaises et la situation aujourd’hui, w: Les mutations de l‘Etat-nation en Europe a l’aube du XXIw siecle, ed. Du Conseil en Europe, 1998, s. 83-89.
 5. Le question des relations entre l’Etat et l’Eglise au XVe siecle polonais, w: Histoire des idees  politiques de l’Europe Centrale, red. Chantal Delsoll i Michał Masłowski, PUF, Paris 1998, str. 62-76.
 6. Les tradition de cito genneté en Pologne et dans la Republique polono-lituano-ristuene, tamże str. 229-237.
 7. Młodsza Europa. Europa Środkowo-Wschodnia w kręgu cywilizacji chrześcijańskiej, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1998.
 8. Rozmowy o Europie, Wydawnictwo Radia Lublin, Lublin 1998.
 9. Zakony i klasztory w Europie Środkowo-Wschodniej X-XX wiek, red. J. Kłoczowski, H. Gapski, Lublin 1998.

1999

 1. Bulletin of the International Fedration of the Institutes of East Central Europe, vol. 1-2, Lublin 1992/98: Intrudction, s. 11; East Central Europe, s. 13-15; Handbooks of the History of Belarus, Lithuania, Poland and Ukraine (razem z A. Wróblewską), s. 113-115, Lublin 1999.
 2. Christianity in East Central Europe. Late Middle Ages , red. J. Kłoczowski, P. Kras, Lublin 1999.
 3. European Unity and Eastern Europe, w: Polish European Meetings 1996 and 1997, Warsaw Polish Robert Schuman Foundation, s. 16.
 4. Fehéroroszország, Lituánia, Lengyelország es Ukraina történetének uj össefoglaló feldolgozásai, w: Regio 1998, nr 4, Budapest, str. 133-141.
 5. Introduction, w: Churches and Confessions in East Central Europe in Early Modern Times, red. H. Łaszkiewicz, s. 718.
 6. Introductions, tamże, s. 11-12.
 7. J. Kłoczowski, Unia Lubelska, Lublin Miastem Unii, Lublin 1999
 8. Karol Górski – historyk polskiego chrześcijaństwa, Toruń 1999, s. 63-77.
 9. Kościół katolicki a kultura artystyczna w dziejach Polski przedrzobiorozbiowej, w: Ornamenta Eclesiae Poloniae. Skarby sztuki sakralnej X-XVII, Warszawa 1999, s. 9-19.
 10. Klosterkreise in der polnischen Dominikanerprovinz in Mittelalter, w: Vita Relgiosa im Mittelalter, Gestschrift für Kaspar Elm, Berlin 1999, s. 532-542.
 11. List prof. J. Kłoczowskiego (z 15 czerwca 1996), w: Ks. Józef Waszczak, Ks. Antoni Słomkowski, Warszawa 1999, s. 408.
 12. La nouva cristianita del mondo occidentale. La cristianizazione degli slavi, degli scandinavi e degli ungheresi tra il IX e XI secole, w: Storia del christianesimo, t. IV., wyd. Borta Citta Nuova, Roma 1999, p. 865-905.
 13. Les mendiants en Europe du Centre-Est au Moyen Age: les problemes de leurs fonctions et leur impotance, w: Christianity in East Central Europe Late Middle Ages, Lublin 1999, red. J. Kłoczowski, s. 44-446.
 14. Nowe chrześcijaństwo świata zachodniego. Chrystianizacja Słowian, Skandynawów i Węgrów między IX a XI wiekiem, tamże, s. 691-730.
 15. O polskim Kościele ostatniego wieku, w: Kościół XX wieku, Rozmowy Ewy K. Czaczkowskiej, Katowice 1999, s. 215-235.
 16. Posłowie do: Przemówienia Jana Pawła II wygłoszonego w siedzibie UNESCO w Paryżu w dniu 2 czerwca 1980 roku, Warszawa 1989, s. 22.
 17. Przedmowa do wydania polskiego: Biskupi, mnisi i cesarze 610-1054, Historia chrześcijaństwa t. IV, Warszawa 1999, s. 13-14.
 18. Siostry zakonne w Polsce w latach 1939-1947 i ich społeczne funkcje, w: Idea Europy i Polska w XIX i XX wieku. Księga ofiarowana dr Adolfowi Juzwence, Wrocław 1999, s. 167-172.
 19. Tożsamość odmienność, tolerancja a kultura pokoju, red. J. Kłoczowski, S. Łukasiewicz, Lublin 1999.
 20. Travaux sur l’histoire des paroisses en Europe. Realisations et programme d’etude, w: Pieri é parrochie in Europa dal Medioevo all’era contemporanea, a cura di Cosimo Damiano Fonseca a Cinzio Violante, Galatina, Congedo Editore 1990, s. 7-15.
 21. U podstaw chrześcijańskiej kultury – chrześcijaństwo zachodnie wczesnego średniowiecza, w: narodziny średniowiecznej Europy, red. H. Samsonowicz, Warszawa 1999, s. 85-113.
 22. Unia Lubelska i tradycje integracyjne w Europie Środkowo-Wschodniej, red. J. Kłoczowski, i P. Kras, Lublin 1999.
 23. Wprowadzenie: Unia Lubelska – nowe perspektywy i spojrzenia, w: Unia Lubelska i tradycje integracyjne w Europie Środkowo-Wschodniej, red. J. Kłoczowski, i P. Kras, Lublin 1999, s. 5 – 11.
 24. Wstęp, w: Zakony i klasztory w Europie Środkowo-wschodniej w X-XX wieku, red. H. Gapski, J. Kłoczowski, s. 9-10.

Słowa kluczowe