Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Jerzy Kłoczowski – wykaz publikacji z lat 1970–1984

Wykaz publikacji z lat 1970–1984.

Jerzy Kłoczowski
Jerzy Kłoczowski (Autor: Kubiszyn, Marta)

Spis treści

[RozwińZwiń]

1971Bezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Czesław bł., w: Hagiografia polska, red. R. Gustaw, t. I, Poznań 1971, s. 282–287.

Jacek bł., w: Hagiografia polska, red. R. Gustaw, t. I, Poznań 1971, s. 432–448.

Kryzysy i reformy w chrześcijaństwie zachodnim XIV–XVI wieku [głos w dyskusji], „Znak” 1971, nr 7–8, s. 850–863, 977–983.

Kult św. Michała Archanioła w Polsce średniowiecznej, „Zeszyty Naukowe KUL” 1971, nr 4, s. 19–27.

Obraz Polski w historiografii obcej [głos w dyskusji], „Kwartalnik Historyczny” 1971, z. 2, s. 334–335.

80 lat po Rerum novarum [głos w dyskusji[, „Więź” 1971, nr 9, s. 29–33.

Podsumowanie dyskusji [nad referatem T. Lalika Społeczeństwo polskie w X–XII w. na tle społeczeństw Europy środkowo-wschodniej], w: Pamiętnik X Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich w Lublinie, t. III, Warszawa 1971, s. 318.

Polska w kulturze późnego średniowiecza [zagajenie dyskusji], w: Pamiętnik X Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich w Lublinie, t. III, Warszawa 1971, s. 319–321 [odpowiedź dyskutantom, s. 365–367].

La vie monastique en Polotne enBohème aux XI–XII siècles, w: Il monachesimo e la reforma ecclesiastica (1048–1222). Atti della quanta Setti mana internazionale di Studio. Mendola 1968, Milano 1971, p. 153–172.

Zakonnicy dominikańscy 1772–1971/2, „Sprawozdania Towarzystwa Naukowego KUL” 1971, nr 20, [druk:] 1974, s. 77–81.

[Wstęp], w: Bibliographie de cartographie ecclèsiastique, fasc. II: Polotne. Cartographie historique de la Polotne. Bibliographie des carte concernant les rapports religieux parues dans les annèes 1851–1968 [autorzy: L. Bieńkowski, J. Flaga, Z. Sułowski], Leiden 1971, p. I–XI.

Nowa Kultura średniowiecznej Europy, rec.: J. Le Goff, Kultura średniowiecznej Europy, Warszawa 1970, „Znak” 1971, nr 6, s. 833–839.

Rec.: A. Popie, Państwo i Kościół na Rusi w XI wieku, Warszawa 1968, „Acta Poloniae Historica” 1971, s. 208–209.

Rec.: J. Płocha, Najdawniejsze dzieje opactwa benedyktynów w Mogilnie, Wrocław 1969, „Kwartalnik Historyczny” 1971, nr 1, s. 195–198.

Noty bibliograficzneBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Congrès (International d’Histoire Ecclésiastique Comparée, Varsovie 1971), „Revue d'Histoire Ecclésiastique” 1971, no 2, p. 802–803.

Księga jubileuszowa 50-lecia Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, red. ks. M. Rechowicz i in., Lublin 1969, „Revue d'Histoire Ecclésiastique” 1971, no 2, p. 812.

W. Moszczeńska, Metodologii historii zarys krytyczny, Warszawa 1968, „Revue d'Histoire Ecclésiastique” 1971, no 2, p. 803.

H. Samsonowicz, Późne średniowiecze miast nadbałtyckich. Studia nad dziejami Hanzy nad Bałtykiem w XIV–XV w., Warszawa 1968, „Revue d'Histoire Ecclésiastique” 1971, no 2, p. 804–805.

T. Sobczak, Przełom w konsumpcji spożywczej w Królestwie Polskim w XIX wieku, Wrocław 1968, „Revue d'Histoire Ecclésiastique” 1971, no 2, p. 811–812.

I. Stasiewicz, Poglądy na naukę w Polsce okresu Oświecenia na tle ogólnoeuropejskim, Wrocław 1967, „Revue d'Histoire Ecclésiastique” 1971, no 2, p. 811.

J. Szamański, Z zagadnień średniowiecznej biografistyki. Katalogi dostojnicze. Studium źródłoznawcze, Warszawa 1969, „Revue d'Histoire Ecclésiastique” 1971, no 2, p. 803–804.

J. Topolski, Metodologia historii, Warszawa 1968, „Revue d'Histoire Ecclésiastique” 1971, no 2, p. 802–803.

1972Bezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Dominikanie w Polsce, „Tygodnik Powszechny” 1972, nr 48, s. 3; nr 49, s. 4; nr 50, s. 4.

Uzupełnienie: F. Siedlicki, Dominikanie polscy w relacjach rozyjskich XVIII wieku, „Tygodnik Powszechny” 1972, nr 51, s. 3.

Marzena Pollakówna, „Znak” 1972, nr 9, s. 1248–1249 i wspomnienia m.in. J. Kłoczowskiego, s. 1253–1257.

Marzena Pollakówna, 1926–1971, „Komunikaty Mazursko-Warmińskie” 1972, nr 2–3, s. 481–483.

O pracach badawczych nad dziejami Kościoła w Polsce, rozmowę przeprowadził C. Dąbrowski, „Życie i Myśl” 1972, nr 9, s. 27–42.

Polska czasów Kopernika [głos w dyskusji], „Kwartalnik Historyczny” 1972, nr 4, s. 809–812.

Polska prowincja dominikańska za czasów Zygmunta Augusta w świetle akt kapituł prowincjonalnych, „Roczniki Humanistyczne” 1972, z. 2, s. 55–62.

Polska w Archiwum Watykańskim. Dokumenty średniowieczne, Studia Źródłoznawcze 1972, s. 167–172.

Polska w kulturze późnego średniowiecza, w: Polska dzielnicowa i zjednoczona. Państwo, społeczeństwo, kultura, red. A. Gieysztor, Warszawa 1972, s. 460–503.

Prowincja polska cystersów w świetle akt kapituł generalnych tego zakonu, w: Polska w świecie. Szkice z dziejów kultury polskiej, kom. red. J. Powiat i in., Warszawa 1972, s. 179–198.

Red. i autor wstępu: Zakony męskie w Polsce przedrozbiorowej. Uwagi ogólne, w: Zakony męskie w Polsce w 1772 roku, Lublin 1972, s. 19–26; [Tekst J. Kłoczowskiego, s. 7–18; współredaktorzy: L. Bieńkowski, Z. Sułowski].
Rec: C. Deptała, Nowy etap pracy Instytutu Geografii Historycznej Kościoła w Polsce, „Więź” 1973, nr 11, s. 57–66; B. Grochulska, „Revue d'Histoire Ecclésiastique” 1974, no 1, p. 169–174; J. Janczar, „Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka” 1974, nr 2, s. 267–269; J. Płocha, „Acta Poloniae Historica” 1974, s. 250–253; J. Płocja, „Archeion” 1974, s. 281–283; R. Szpor, „Życie i Myśl” 1974, nr 1, s. 147–149; J. Tazbir, „Kwartalnik Historyczny” 1973, nr 3, s. 722–723.

Rec: T. Kubalski, W szeregach „Baszty”, Warszawa 1969, „Rocznik Warszawski” 1972, s. 496–502.

1973Bezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Anonim z Yorku, w: Encyklopedia Katolicka, t. I, Lublin 1973, kol. 635–636.

Atlasy chrześcijaństwa, w: Encyklopedia Katolicka, t. I, Lublin 1973, kol. 1052–1053.

Dominikanie prowincji polskiej w okresie reform trydenckich, w: Z zagadnień kultury chrześcijańskiej, kom. red. K. Wojtyła i in., Lublin 1973, s. 429–438.

Łabuński Mikołaj, w: Polski Słownik Biograficzny, t. XVIII, Wrocław 1973, s. 177.

Łosowicz Jan, w: Polski Słownik Biograficzny, t. XVIII, s. 427–428.

Polacy a cudzoziemcy w XVI wieku, w: Swojskość i cudzoziemczyzna w dziejach kultury polskiej, red. Z Stefanowska, Warszawa 1973, s. 38–67.

Polska czasów Kopernika [głos w dyskusji], „Życie Warszawy” 1973, nr 38, dod. s. II–III. Por. nr 201.

Polska organizacja kościelna nad Odrą i Bałtykiem. Przyszłość i współczesność, „Polska” 1973, nr 1, s. 22; [To samo w innych wersjach językowych:] mutacja amerykańska: „Poland” no 3; angielska: „Poland” no 1; francuska: „La Pologne” no 1; niemiecka: „Polen” Nr 1.

Sesja Instytutu Geografii historycznej Kościoła w Polsce. Uwagi wstępne, „Zeszyty Naukowe KUL” 1973 [druk:] 1974, nr 3–4, s. 85–86.

Sesja międzynarodowa poświęcona kartografii o historii społeczno-religijnej, „Biuletyn Instytutu Historii PAN” 1973, s. 18–22.

Stanisław Herbat, 1907–1973, „Znak” 1973, nr 9, s. 1203–1206.

Wielki zakon XVII-wiecznej Rzeczypospolitej u progu swego rozwoju. Dominikanie polscy w świetle wizytacji generalnej z lat 1617–1619, „Nasza Przeszłość” 1973, s. 103–180.

Głos w dyskusji na temat historii Marianów w XVII–XVIII w., „Summarium” 1973, nr 22/1 [druk:] 1975, s. 167–170.

Głos w dyskusji na temat historii Marianów w XIX–XX w., Summarium” 1973, nr 22/1 [druk:] 1975, s. 184–186.

Rec.: Historie de la France, sous la dir. De G. Duby, vol. I–III, Paris 1970–1972, „Kwartalnik Historyczny” 1973, nr 3, s. 711–713.

Rec.: S. Kamińska, Klasztory brygidek w Gdańsku, Elblągu i Lublinie, Gdańsk 1970, „Zapiski Historyczne” 1973, z. 2, s. 124.

Z historii polskich dominikanów, rec.: Acta Capitulorum Provinciae Poloniae Ordinis Praedicatorum, ed. R. F. Madura, Roma 1972, „Tygodnik Powszechny” 1973, nr 24, s. 6.

Red.: Z zagadnień kultury chrześcijańskiej. Kardynałowi Stefanowi Wyszyńskiemu Prymasowi Polski Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 1973; [Współredaktorzy]: K. Wojtyła i In.

Noty bibliograficzneBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Folia Historie Atrium, t. VI–VII, Kraków 1970–1971, „Revue d'Histoire Ecclésiastique” 1973, no 3–4, p. 1049–1050.

Hagiografia polska, red. R. Gustaw, t. I–III, Poznań 1971, „Revue d'Histoire Ecclésiastique” 1973, no 3–4, p. 1048–1049; „Tygodnik Powszechny” 1973, nr 20, s. 6.

1974Bezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Avant – propos, w: Colloque de Varsovie 27–29 octobre 1971. Syr la cartographie ei l’histoire socio-religieuse de l’Europe jusqu’à la fin du XVIIe siècle, w: Miscellanea Historiae Ecclesiasticae, vol. V, Leuven 1974, s. V–VI.

Franciszkanie a sztuka europejska XIII wieku, w: Sztuka I ideologia XIII wieku. Materiały sympozjum Komitetu Nauk o Sztuce PAN, red. P. Skubiszewski, Wrocław 1974, s. 165–178.

Les hôpitaux et les Frères mendiants en Pologne au Moyen Âge, w: Études sous l’histoire de la pauvreté, Moyen Âge – XVI siecle, cos la dir. de M. Mollat, vol. II, Paris 1974, s. 621–635.

Marcin Polak, w: Polski Słownik Biograficzny, t. XIX, Wrocław 1974, s. 559–5761.

Marcin z Sandomierza, w: Polski Słownik Biograficzny, t. XIX, Wrocław 1974, s. 570–571.

Prace nad atlasem historycznym chrześcijaństwa w Polsce, w: Problemy dydaktyczne nauk pomocniczych historii, red. J. Szamański, t. III, Katowice 1974, s. 199–205.

La province ecclésiastique de la Polotne et ses évêques, w: Le istituzioni ecclesiastiche della “societas Christiana” dei secoli XI–XII. Papajo, cardinalato et episcopato. Atti della quanta Settimana internazionale di studio. Mendola 26–31 agosto 1971, Milano 1974, p. 437–444.

Structures socio-religieuses de la Pologne historique. Grandes lignes de recherches, w: Colloque de Varsovie 27–29 octobre 1971, w: Miscellanea Historiae Ecclesiasticae, vol. V, Leuven 1974, s. 89–101.

W sprawie zadań historiografii polskiej w najbliższych dziesięcioleciach, „Kwartalnik Historyczny” 1974, z. 3, s. 484–487; [odpowiedź na ankietę: O trzydziestoleciu historiografii w Polsce Ludowej. Czego dokonano, dokąd zmierzać należy].

Rec.: L. Bartelski, Mokotów 1944, Warszawa 1971, „Rocznik Warszawski” 1974, s. 342–347.

Rec.: Polski słownik biograficzny, t. XVII, Wrocław 1972, „Kwartalnik Historyczny” 1974, z. 1, s. 116–121.

Noty bibliograficzneBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

W Czapliński, Władysław IV i jego czasy, Warszawa 1972, „Revue d'Histoire Ecclésiastique” 1974, no 1, p. 360.

Europa – Słowiańszczyzna – Polska. Studia ku uczczeniu Kazimierza Tymienieckiego, kom. red. J. Bardach i In., Poznań 1970, „Revue d'Histoire Ecclésiastique” 1974, no 1, s. 362–363.

J. Rawicki, Iura Masoviae terrestria, t. I, Warszawa 1972, „Revue d'Histoire Ecclésiastique” 1974, no 1, p. 357–358.

1975Bezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Atlas i socjografia historyczna żeńskich zgromadzeń zakonnych na ziemiach polskich w XIX–XX wieku, w: Metody i źródła do badań z historii społecznej XIX i XX wieku (Na przykładzie żeńskich zgromadzeń), Lublin 1975, 19782 , s. 191–198.

Biskup Jakub z Korzkwi 1396–1425 i próba restauracji Kościoła płockiego, w: Kościół płocki XI–XX wieku. Jubileuszowa księga pamiątkowa 900-lecia diecezji, red. J. Kłoczowski, t. I, „Studia Płockie” 1975, s. 99–118.

Dalszy etap prac nad Atlasem historycznym chrześcijaństwa w Polsce, „Summarium” 1975, nr 24, [druk:] 1978, s. 191–198.

Elementy metody historycznej, w: Metody i źródła do badań z historii społecznej XIX–XX wieku, Lublin 1975, s. 37–49.

Michał ze Lwowa, w: Polski Słownik Biograficzny, t. XX, Wrocław 1975, s. 625.

800-lecie Zakonu szpitalnego Św. Ducha, „Tygodnik Powszechny” 1975, nr 22, s. 1.

Rozwój środkowo-wschodniej Europy w XIV wieku, w: Sztuka i ideologia XIV wieku. Materiały sympozjum Komitetu Nauk o Sztuce PAN, red. P. Skubiszewski, Warszawa 1975, s. 13–53.

Stanisław Herbat, 1907–1973, „Znak” 1975, nr 11–12, s. 1547–1550.

Structures sociales, politiques et culturelles de l’Europe du XIIe siècle: pour une histoire compare, w: XIV International Congree of Historical Sciences, San Francisco, 1975 August 22–29, San Francisco 1975.

Zakon braci kaznodziejów w Polsce 1222–1972. Zarys dziejów, dziejów: Studia nad historią dominikanów w Polsce 1222–1972, red. J. Kłoczowski, t. I, Warszawa 1975, s. 19–158, map 17.

Zakony męskie w Polsce w XX wieku w ramach Atlasu historycznego chrześcijaństwa w Polsce, „Summarium” 1975, nr 24, [druk:] 1978, s. 213–217.

Zakony w diecezji przemyskiej obrządku łacińskiego XIV–XVIII w., „Nasza Przeszłość” 1975, s. 27–72.

Zakony w Polsce, 966–1972, w: Metody i źródła do badań z historii społecznej XIX i XX wieku, Lublin 1975, s. 9–33.

Zarys dziejów Kościoła płockiego. Uwagi wstępne, w: Kościół płocki XI–XX wieku. Jubileuszowa księga pamiątkowa 900-lecia diecezji, red. J. Kłoczowski, t. I, „Studia Płockie” 1975, s. 15–19.

Rec.: W. Bartoszewski, 1859 dni Warszawy, Kraków 1974, „Więź” 1975, nr 5, s. 125–127.

Wstęp, w: Kanonicy regularni luterańscy w Polsce. Studia z dziejów kongregacji krakowskiej XV–XIX wieku, red. Z. Jakubowski, Kraków 1975, s. 5–9.

Wprowadzenie, w: Marianie 1673–1973, red. J. Bukowicz i T. Górski, Rzym 1975, s. 11–14.

Wstęp, w: Metody i źródła do badań z historii społeczne XIX i XX wieku, Lublin 1975, s. 5–7.
Rec. I. Ihnatowicz, „Studia Źródłoznawcze” 1977, s. 245–247.

Red.: Kościół płocki XI–XX weku. Jubileuszowa księga pamiątkowa 900-lecia diecezji, t. I, „Studia Płockie” 1975.
Rec.: S. Kolczak, „Novum” 1997, nr 4–5, s. 143–146.

Red: Studia nad historią dominikanów w Polsce 1222–1972, t. I–II, Warszawa 1975.
Rec.: W. Czapliński, Studia dominikańskie, „Tygodnik Powszechny” 1976, nr 18, s. 4; B. Geremek, „Przegląd Historyczny” 1977, z. 1, s. 183–186; J. Krzyżanowska, „Revue d'Histoire Ecclésiastique” 1978, no 1, p. 97–103; S.K. Kolczak, „Novum” 1976, nr 7–8, s. 123–130.

Barącz Wincenty Fereriusz, w: Encyklopedia Katolicka, t. 2, Lublin 1976, kol. 13.

Baronius Cesare, w: Encyklopedia Katolicka, t. 2, Lublin 1976, kol. 61–62.

Benzo bp, w: Encyklopedia Katolicka, t. 2, Lublin 1976, kol. 278.

Bielowski August, w: Encyklopedia Katolicka, t. 2, Lublin 1976, kol. 535–536.

Bonawentura jako generał zakony (1257–1274) a czesko-polska (polsko-czeska) prowincja franciszkanów, w: Św. Bonawentura. Życie i myśl, red. S.C. Napiórkowski i E.I. Zieliński, Niepokalanów 1976, s. 442–451.

Bonifacy VIII, w: Encyklopedia Katolicka, t. 2, Lublin 1976, kol. 795–796.

Brunon św., w: Encyklopedia Katolicka, t. 2, Lublin 1976, kol. 1110.

Brygida Irlandzka św., w: Encyklopedia Katolicka, t. 2, Lublin 1976, kol. 1114.

Brygida Szwedzka św., w: Encyklopedia Katolicka, t. 2, Lublin 1976, kol. 1115–1116.

Un cas de visite dans une province do l’Ordre des Frères Prêcheurs a l’époque post-tridntine: Damien de Fonseca en Pologne (1617–1619), „Studia Gratiana” 1976, p. 65–71.

Historiografia polska w ramach historiografii europejskiej, w: Wkład Polaków do kultury świata, red. M.A. Krąpiec, P. Taras, J. Turowski, Lublin 1976, s. 279–293.

Mediewistyka i komputery [omówienie międzynarodowej sesji poświęconej wykorzystaniu współczesnej informatyki do prac nad tekstami średniowiecznymi, Rzym, 1975], „Kwartalnik Historyczny” 1976, nr 1, s. 242–245.

Mikołaj zwany Afri, w: Polski Słownik Biograficzny, t. XXI, Wrocław 1976, s. 89–90.

O historię porównawczą społeczeństw europejskich. Struktury społeczne, polityczne i kulturalne Europy XIII w., „Przegląd Historyczny” 1976, z. 4, s. 527–536.

Solus de Polonia […] Polacy na soborach powszechnych XII–XIII wieku, w: Cultus et cognitio. Studia z dziejów średniowiecznej kultury, kom. red. S.K. Kuczyński i in., Warszawa 1976, s. 259–265.

Przedmowa, w: Materiały do historii zgromadzeń zakonnych na ziemiach polskich w XIX i początku XX wieku, oprac. H. Dylągowa i in., Lublin 1976, s. 205–206.

Rec.: A. Robert, De Luter à mohila. La Pologne dans la crise de chrétienté, 1517–1648, Paris 1974, „Kwartalnik Historyczny” 1976, nr 3, s. 692–693.

Rec.: P. Toubert, Les structures du Latium médiéval, t. I–II, Romae 1973, „Kwartalnik Historyczny” 1976, nr 3, s. 415–416.

Red. Kościół płocki XI–XX wieku. Jubileuszowa księga pamiątkowa 900-lecia diecezji, t. II, „Studia Płockie” 1976.

1977Bezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Le conciliarisme à l’Univerité de Cracovie au XVe siècle et ses prolongements au XVe siècle, w: The Church in a Changing Society. CIHEC – Conference in Uppsala, August 17–21 1977, Uppsala 1977, p. 223–226.

Le développement de la civilization en Europe Centrale et Orientale au XIVe et XVe siècles, „Quaestiones Medii Aevi” 1977, p. 111–138.

L’Europe Centrale et Occidentale à l’époque de Lyon II, w: 1274 année charnière – mutations et continuities. Lyon–Paris, 30 septembre–5 octobre 1974. Colloque internationale CNRS no 558, Paris 1977, p. 503–515.

Franciszek z Asyżu w Kościele i społeczeństwie swoich czasów, „Ateneum Kapłańskie” 1977, t. 88, z. 1, s. 24–38.

L’histoire des religieuses en Polotne dans le cadre de l’Institut de géographie historique de l’Église en Pologne (Université catholique de Lublin) et les perspectives de la collaboration franco-polonaise, w: Sources franco-polonaises d’histoire religieuse, vol. II: Congrégations féminines et relations franco-polonaises. Coloque organisé du 8 au 22 avril 1977 à Varsovie, Lublin, Cracovie par Jerzy Kłoczowski et Charles Molette, Paris 1977, s. 32–33.

Jasna Góra [odpowiedź na ankietę], „Tygodnik Powszechny” 1977, nr 37, s. 5.

O historii chrześcijaństwa w Uppsali [Kolokwium Międzynarodowej Komisji Historii Porównawczej Kościołów], „Tygodnik Powszechny” 1977, nr 39, s. 8.

Les paroisses en Bohème, en Hongrie et en Polotne (X–XIII siècles), w: Le istituzioni eccleziastiche della „societas christiana“ die secoli XI–XII. Diocesi, pievi e parochie. Atti della sesta Settimana internazionale di studio. Milano 1–7 settembre 1974, Milano 1977, s. 187–198.

Les pays de l’Est de la chrétienté occidentale dans les archives de Vatican, w: Informatique et histoire médiévale. Communications et débats de la Table ronde CNRS […], presentés par L. Fossier, A. Viuchez, C. Violante, Roma 1977, s. 37–41.

Rec.: Encyklopedia Katolicka, t. I–II, Lublin 1973–1976, „Revue d'Histoire Ecclésiastique” 1977, no 3–4, s. 821–822.

Rec.: Polski Słownik Biograficzny, t. X–XXI, Wrocław 1962–1976, „Revue d'Histoire Ecclésiastique” 1977, no 3–4, s. 820–821.

Noty bibliograficzneBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Bibliografia historii Kościoła w Polsce za lata 1944–1970, t. I–III, Warszawa 1977, „Revue d'Histoire Ecclésiastique” 1977, no 3–4, p. 819.

1978Bezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Avignon et la Polotne a l’époque d’Urbain V et Grégoire XI (1362–1378), w: Genése et debuts du grand schisme d’Occinent. Avignon 25–26 septembre 1978, Paris 1978, p. 8.

Un cas de la consommation élargie. La population ecclésiastique des villes du Bas Moyen Âge, w: Domanda e consumi. Livelli e strutture (nei secoli XIII–XVIII). Atti della sesta settimana di studio, 27 aprile–3 maggio 1974, Firenze 1978, p. 39–47.

Chrześcijaństwo a historia kultury polskiej, „Znak” 1978, nr 10–11, s. 1391–1408.

Historia porównawcza Kościołów [Kongres Międzynarodowej Komisji Historii Porównawczej Kościołów], rozmowę przeprowadził C. Dąbrowski, „Kierunki” 1978, nr 37, s. 1, 4–5.

Jak oceniam wybór kard. Wojtyły na papieża? Jakie znaczenie ma ten fakt dla Kościoła, dla Polski, dla świata? [odpowiedź na ankietę], „Więź” 1978, nr 12, s. 60–62.

O warszawskim spotkaniu historyków Kościoła. Rozmowa z prof. Aleksandrem Gieysztorem i Jerzym Kłoczowskim przeprowadzona przez Jerzego Surowicza, „Tygodnik Powszechny” 1978, nr 30, s. 1, 4.

Oborski Stanisław, w: Polski Słownik Biograficzny, t. XXIII, Wrocław 1978, s. 451–452.

Panorama geografio, cronologico e statistico bulla distribuzione degli studi degli Ordini Mendicanti Europa centroorientale, w: Atti del XVIII Convegno di Studi. Le scuole degli Ordini Mendicanti (secoli XIII–XIV), Torino 11–14 octobre 1976, Torino 1978, p. 127–149.

Prof. dr Jerzy Kłoczowski o warszawskim Kongresie CIHEC, „Zapiski Historyczne” 1978, nr 27, s. 2; [tekst wystąpienia na konferencji prasowej w dniu 9 VI 1978 w Instytucie Historii PAN w Warszawie].

Rozwój środkowo-wschodniej Europy w XV wieku, w: Sztuka i ideologia XV wieku. Materiały sympozjum Komitetu Nauk o Sztuce PAN. Warszawa 1–4 grudnia 1976, red. P. Skubiszewski, Warszawa 1978, s. 17–53.

Zakony żebracze w Polsce średniowiecznej, „Zeszyty Naukowe KUL”, 1978, nr 1, s. 48–56.

Zręby organizacji Kościoła w Polsce, „Gość Niedzielny” 1978, nr 33, s. 1, 3.

Żywotne tradycje uniwersytetu europejskiego [odpowiedź na ankietę], „Zeszyty Naukowe KUL” 1978, nr 2, s. 79–84.

Noty bibliograficzneBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Ars historica. Prace z dziejów powszechnych i Polski, red. M. Biskup i in., Poznań 1976, „Revue d'Histoire Ecclésiastique” 73:1978, no 1, p. 104–106.

J. Bardach, B. Leśnodorski, M. Pietrzak, Historia państwa i prawa polskiego, Warszawa 1976, „Revue d'Histoire Ecclésiastique” 73:1978, no 1, p. 268.

M. Błońska, M. Kunowska – Porębna, S. Rawicki, Verbum, 1934 – 1939, Lublin 1976, „Revue d'Histoire Ecclésiastique”. 73:1978, no 1, p. 272–273.

Cultus et cognito. Studia z dziejów średniowiecznej kultury, Warszawa 1976, „Revue d'Histoire Ecclésiastique”. 73:1978, no 2, p. 372–376.

Historia nauki polskiej, red. B. Suchodolski, t. I – III, Wrocław 1970 – 1977, „Revue d'Histoire Ecclésiastique”. 73:1978, no 1, p. 268–269.

Ludność cywilna w Powstaniu Warszawskim, red. Cz. Malajczyk, t. I – III, Warszawa 1974, „Revue d'Histoire Ecclésiastique”. 73:1978, no 2, p. 385–386.

A. B. Sroka, Prawo i życie polskich reformatorów. reformatorów 350 rocznicę powstania 1623 – 1973, Kraków 1975, „Revue d'Histoire Ecclésiastique”. 73:1978, no 1, p. 270–271.

1979Bezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Chrześcijaństwo średniowieczne, „Gość Niedzielny” 50:1979, nr 12, s. 5.

Il cristianesimo e la storia della kultura polacca, „CSEO Documentazione”, 13:1979, no 135, p. 25–37.
Por. nr  295.

Czesław bł., Encyklopedia Katolicka, t. 2I, Lublin 1979, szp. 846.

Du Moyen Âge aux Lumières, w: La religion populaire. Actes du Colloque Internationale Paris, 17 0 19 octobre 1977, Paris 1979, s. 15–23.

Les experiences de Lublin, w: Université preivée et démocratie, “FIUC Cahier” 1979, p. 79–85.

“Factum świętego Stanisława”. Sprawozdanie z sesji naukowej, Kraków 25 maja 1973, Anal. Crac. 11:1979, [druk:] 1981, s. 651 656.

Gall Stanisław, w: Dictionnaore d’histoire et de géographie ecclesiastiques, t. XIX, Pariz 1979–1981, p. 805.

Gałka Andrzej, w: Dictionnaore d’histoire et de géographie ecclesiastiques, t. XIX, Pariz 1979–1981, p. 299.

Les grandes lignes d’histoire de l’Église en Pologne médiévale, w: Instituzioni, cultura e società in Italia e in Polonia (secc. XIII–XIX). Atti del COnvegno italo – polacco di studi storici 1976, a cura di C. D. Fonseca, Galatina 1979, p. 105–127.

Jubileusz Aleksandra Gieysztora, Zesz. Nauk. KUL 22:1979, nr 4, [druk:] 1981, s. 90–93; [Omówienie m. in. Cultus et cognitio, Warszawa 1976].

Jubileusz Gerarda Labudy, Zesz. Nauk. KUL 22:1979, nr 4, [druk:] 1981, s. 93–95; [Omówienie m. in. książki G. Labudy Ars historia, Poznań 1976][.

Metropolita krakowski a historycy KUL, Zesz. Nauk. KUL 22:1979, nr 1–3, [druk:] 1980, s. 217–221; [O kard. Karolu Wojtyle].

Nagroda KUL dla prof. Karola Górskiego, „Tygodnik Powszechny” 1979, nr 20, s. 6.

Początki wielkie schizmy w Awinionie, „Kwartalnik Historyczny” 86:1979, z. 2, s. 556–557.

The Polish Chuch, w: Chuch and Socjety in Catholic Europe of the Eighteen Century, ed. By W. J. Callahan and D. Miggs, Cambridge 1979, p. 122–137.

Problem świętego Stanisława i jego kultu (w historiografii polskiej), “więź” 22:1979, nr 4, s. 37–42.

Religijność mas ludowych w chrześcijaństwie zachodnim XIII – XVII stulecia, „Kwartalnik Historyczny” 86:1979, nr. 4, s. 1007–1018.
Por. nr  316.

Ruchy obserwanckie i reformatorskie w zakonach późnego średniowiecza [omówienie kolokwium w Berlinie Zachodni], „Kwartalnik Historyczny” 86:1979, nr 2, s. 552–553; [Toż w wersji francuskiej:] Congrés, „Revue d'Histoire Ecclésiastique”. 74:1979, no 2, p. 460–461.

San Stanislao e il consolodamento della conscienza nazionale e religiosa dei Polaccji nel XIII secolo, „CSEO Dokumentazione: 13:1979, no 138–139, p. 167–174.
Pro. Nr 334

Studium generale dominikanów w Krakowie w XV wieku, Rocz. Filoz. 27:1979, z 1, [druk:], s. 239–243.

Szczyt chrystianizacji średniowiecznej, „Gość Niedzielny” 56:1979, nr 19, s. 5.

Święty Stanisław a umacnianie polskiej świadomości narodowej i religijnej XIII wieku, „Znak” 31:1979, z. 4–5, s. 308–318.
Por. nr 331.

Un uomo di scienza aperto al. problema umano [o Janie Pawle II], “CSEO Documentazione]” 13:1979, no 136, s. 77–79.

Zakony żebracze, „Gość Niedzielny” 56:1979, nr 8, s. 1, 3.

Przedmowa, w: B. J. Wanat, Zakon karmelitów bosych w Polsce, Kraków 1979, s. 9–10.

Rec.: J. Delumeau, La peur Occident, Paris 1978, „Tygodnik Powszechny” 1979, nr 6, s. 7.

Noty bibliograficzneBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

A. Jobert, De Luther à Mohila. La Pologne dans la crise de la chrétienté, 1517–1648, Paris 1974, „Revue d'Histoire Ecclésiastique”. 74:1979, no 3–4, p. 708–709.

Przypomnienie wielkiego dzieła PAU, rec.: F. Uhorczak, Rozwój Polskiej Akademii Umiejętności w wykresach i mapach, Lublin 1978, „Tygodnik Powszechny” 1979, nr 35, s. 2.

M. H. Vicaire, Dominique et ses prêcheurs, Paris 1977, „Revue d'Histoire Ecclésiastique”. 74:1979, no 2, p. 403–405.

1980Bezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Chrystianizacja elit I mas w Europie środkowo-wschodniej XV w., „Znak” 32:1980, nr 12, s. 1582–1604.

Cztery miesiące mego życia. Wspomnienia, dokumenty, „Za i przeciw” 24:1980, nr 5, s. 21; nr 6, s. 21.

L’Europe del’Est – carrefour des civilisation religieuses, 1500–1650, w: XV Congrès International des Sciences Historiques. Rapports, vol. III, Bucarest 1980, p. 193–194.

Italie et les cultures des élites ecclésiastiques de la Pologne au XVe siècle, w: Italia, Venezia e Polonia tra Medio Evo e Età Moderna, a cura di V. Branca e S. Graciotti, Firenze 1980, p. 149–164.

Jakie trzy książki wydane przez polskichj autorów poza krajem były dla Pana szczególnie ważne? [odpowiedź na ankietę], „Res Publica” 1980, nr 7/8, s. 113.

Kościoły chrześcijańskie na Kongresie w Bukareszcie, „Tygodnik Powszechny” 1980, nr 36, s. 4.

The Mendicat Orders between the Baltic and Adriatic Seas in the Middle Ages, w: La Pologne au XVe Congrès International des Sciences Historiques à Bukarest, Wrocław 1980, p. 95–110.

Papiestwo a Polska, “Więź” 24:1980, nr 3, s. 3–11.

Patron Europy [dwugłos łącznie z A. Gieysztorem o św. Benedykcie Benedykcie Nursji], oprac. W. W., „Więź” 24:1980, nr 7–8, s. 61–77.

Peregryn z Łaska i Krowicy, w: Polski Słownik Biograficzny, t. XXV, Wrocław 1980, s. 559.

Il periodo del grande sviluppo (1320–1450), w: Storia del cristianesimo in Polonia, a cura di J. Kłoczowski, Bologna 1980, p. 115–140.

Polska kultura religijna i jej miejsce w historii Europy, Coll. Sal. 12:1980, s. 111–129.

W dobie wielkiego rozwoju 1320 – 1450, w: Chrześcijaństwo w Polsce, red. J. Kłoczowski, Lublin 1980, s. 73–74.

Przedmowa, w: Starożytne reguły zakonne, wybór, wstępy, oprac. M. Starowieyski, Warszawa 1980, s. 5–7.

Red. i autor wstępu: Chrześcijaństwo w Polsce. Zarys przemian 966 – 1945, praca zespołowa pod red. J. Kłoczowskiego, Lublin 1980, 321 s. + 17 map w obwolucie. Biblioteka Historii Społeczno – Religijnej Instytutu Geografii historycznej Kościoła w Polsce, t. I; [Tekst J. Kłoczowskiego, s. 5–6; informacje bibliograficzne, s. 7–9. Jest to skrócona wersja publikaajci w jęz. włoskim – por. nr 356].
Rec.: W. Czapliński, „Tygodnik Powszechny” 1980, nr 26, s. 3; H. Gapski, Dyskusja nad Chrześcijaństwem w Polsce, „Kwartalnik Historyczny” 88:1981, nr 2, s. 570–572; J. Janczar, Śl. „Kwartalnik Historyczny” Sobótka 36:1981, nr 3, s. 466–467; M. Kosman, „Euhemer” 25:1981, nr 1, s. 68–72.

Red. I autor wstępu: Storia del cristianesimo in Polonia, a cura di J. Kłoczowski, pref. Di G. De Rosa, Bologna 1980, Centro Studi Europa Orientalne; [Tekst J. Kłoczowskiego, s. 23–28].
Rec.: J. Gaudement, „Revue d’Histoire de Droit Français et Étranger" 61:1983, s. 627–628; J. F. Gilmont, „Revue d'Histoire Ecclésiastique”. 77:1982, no 3–4, s. 474–479; J. M. Mayer, „Les Quatre Fleuves” 1981, cah. 13, p. 89–91.

1981Bezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

The Chrisitan Community of Medieval Poland. Anthologes, ed. by. J. Kłoczowski, transl. From the Polish by K. Cenkalska, Wrocław 1981, 243 p.
Rec.: D. Buczek, “The Catholic Historical Review” 71:1985 p. 604–605; L. Genicot, „Revue d'Histoire Ecclésiastique”. 76:1981, no 3–4, p. 634–636; P. Górecki, “Slavic Review” 41:1982, no 1, p. 32–33.

L’autorité de l’Église, “Figaro” 3 VII 1981.

Chrześcijaństwo i solidarność, “Biuletyn Informacyjny Solidarności UMCS” 1981, nr 25, s. 2–5; „Niedziela” 24:1981, nr 4, s. 4.

Dominikans of the Polish Province in Middle Agens, w: The Chrystian Community of Medieval Poland, Wrocław 1981, Wrocław. 73–118.

Un etretien sur “Solidarité” avec Jerzy Kłoczowski, “Les Quatre Fleuves” 1981, cah. 13, p. 79–87.

Europa słowiańska w Europie. Międzynarodowe kolokwium na temat chrześcijańskich źródeł narodów Europy, „Tygodnik Powszechny” Powsz. 35:1981, nr 49, s. 2.

Jakub Rawicki [nota biograficzna], „Revue d'Histoire Ecclésiastique”. 76:1981, no 2, p. 589–590.

Kler katolicki w Polsce średniowiecznej. Problem pochodzenia i dróg awansu, „Kwartalnik Historyczny” 88:1981, nr 4, [druk:] 1982, s. 923–938.

Kościół, w: Encyklopedia Historii Gospodarczej Polski do 1945 Roku, red. A. Mączak, t. I, Warszawa 1981, s. 347–362.

Paweł VI i Kościół w latach jego pontyfikatu, „Tygodnik Powszechny” 1981, nr 3, s. 3.

Wuesta civiltà ha radioci cristine, „Prospecctive nel mondo” 1981, nr 55, s. 114–130.

Refleksja [pozgonie kard. Stefana Wyszyńskiego], “Biuletyn Solidarności Regionu Środkowo-Wschodniego” 1981, nr 30, s. 3.

Studies of the Christian Community of Medieval Poland, w: The Chrystian Community of Medieval Poland, Wrocław 1981, p. 7–26.

W Rzyczmie o jedność kulturalnej Europy [Międzynarodowe kolokwium na temat chrześcijańskich źródeł narodów Europy], “Życie Warszawy” 1981, nr 281, s. 3.

Ważny krok naprzód w badaniach nad św. Stanisławem i jego kultem, „Tygodnik Powszechny” 1981, nr 19, s. 3–4.

Zdzisław Obertński [nota biograficzna], „Revue d'Histoire Ecclésiastique”. 76:1981, no 2, p. 590–591.

[Wstęp], w: A. Stanowski, Uniwersytet ludowy i młode pokolenie chłopów, Lublin 1981, s. 1.

Red.: Chrześcijaństwo w  Polsce. Zarys przemian 966–1945, Lublin 19813.

Noty bibliograficzneBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

J. Bar, Zakony św. Franciszka w Polsce, Warszawa 1978, „Revue d'Histoire Ecclésiastique”. 76:1981, no 2, p. 586–587.

K. Górski, Studia i materiały z dziejów duchowości, Warszawa 1980, „Revue d'Histoire Ecclésiastique”. 76:1981, no 2, p. 583–584.

Instituzioni, kultura e socjeta in Italia e in Polonia, a cura di C. Fonseca, Galatina 1979, „Revue d'Histoire Ecclésiastique”. 76:1981, no 2, p. 571.

Malinowski Józef, Listy, wyd. Cz. Gil, t. I, cz. I – II, Lublin 1978, „Revue d'Histoire Ecclésiastique”. 76:1981, no 3–4, p. 779–780.

Kultura elitarna a kultura masowa w Polsce późnego średniowiecza, red. B. Geremek, Wrocław 1978, Acta Pol. Hist. 43:1981, s. 208–211.

T. Landy, R. Wosiek, Ksiądz Władysław Korniłowicz, Warszawa 1978, „Revue d'Histoire Ecclésiastique”. 76:1981, no 2, p. 589  90.

Na 900 – lecie śmierci świętego Stanisława biskupa i męczennika [zbiór artykułów różnych autorów], „Znak” 31:1979, nr 4–5, „Revue d'Histoire Ecclésiastique”. 76:1981, no 3–4, p. 777–778.

Najdawniejszy rocznik krakowski i kalendarz, wyd Z. Kozłowska-Budkowa, Warszawa 1976, „Revue d'Histoire Ecclésiastique”. 76:1981, no 2, p. 584–585.

J. Pasiecznik, Kościół i klasztor reformatorów w Krakowski, Kraków 1978, „Revue d'Histoire Ecclésiastique”. 76:1981, no 2–4, p. 778.

Z. Perzanowski, Opactwo benedyktyńskie w Lubiniu. Studia nad fundacją i rozwojem uposażenia w średniowieczu, Wrocław 1978, „Revue d'Histoire Ecclésiastique”. 76:1981, no 3–4, p. 778.

Polskie pieśni pasyjne. Średniowiecze i wiek XVI, red. J. Nowak-Dłużewski, t. I–II, Warszawa 1977, „Revue d'Histoire Ecclésiastique”. 76:1981, no 2, p. 586.

Społeczeństwo polskie XVIII–XIX wieku. Studia o uwarstwieniu i ruchliwości społecznej, t. VI, red. W. Kula, J. Leskiewiczowa, Warszawa 1974, „Revue d'Histoire Ecclésiastique” 76:1981, no 2, p. 587–588.

J. Stabińska, Danina krwi. Z wojennych dziejów klasztoru sióstr sakramentek w Warszawie. Paris 1977, „Revue d'Histoire Ecclésiastique”. 76:1981, no 2, p. 506.

M. Wójcie, Zgromadzenie Sióstr Służek NMP Niepokalanej, t. I, Poznań 1978, „Revue d'Histoire Ecclésiastique” 76:1981, no 2, p. 588.

1982Bezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Z dziejów Kościoła Katolickiego. Materiał pomocniczy dla nauczycieli historii, Warszawa 1982, 182 s.
Rec.: M. Kosman, Wiad. Hist. 26:1983, nr 5, s. 460–463.

Cristianizzazione e organizzazione ecclesiastica delle compagne nell’Alto Medioevo: espansione e resistenze, 10–16 aprile 1980, t. II, Spoleto 1982, p. 1207–1223 i fragmenty do p. 1242; [Konkluzje „tygodnia studiów” w ramach „okrągłego stołu”].

Culte de s. Catherine et de s. Bernardin en Pologne, w: Atti del Simposio Internazionale Cateriniano – Bernardiniano, Siena 17–20 aprile 1980, Siena 1982, s. 935–938.

La géographie ecclésiastique de la Polotne au Moyen Âge, w: Bullarium Poloniae, wyd. I. Sułkowska-Karasiowa, S. Kuraś, t. I, Roman 1982, s. V–XII.

Głos w dyskusji [po referacie Auberta na temat sytuacji Kościoła w Polsce w 1963 r.], w: Ecclesiam suam. Premiére lettre encyclique de Paul VI. Collooque International. Rome 24–26 octobre 1980, Brescia 1982, s. 40–41.

kapituły polskiej prowincji dominikańskiej w czasach sasckich (1697–1772/73), Śl. „Kwartalnik Historyczny” Sobótka 1982, nr 3–4, s. 491–496.

Laudacja prof.  dr. Leopolda Gniot, Biul. Inf KUL 11:1982, nr 1–2, [druk:] 1984, s. 131–134.

Die Minderbrüder im Polen des Mittelalters, w: 800 Jahre Franz von Assisi, Krems–Stein 1982, S. 318–330.

Pollakówna Marzena, Polski Słownik Biograficzny, t. XXVII, Wrocław 1982, s. 341–342.

Sens społeczny polskiej maryjności, „Więź” 25:1982, nr 7, s. 3–13.

Les Slaves dans la chrétienté aux XIVe et XVIIe siècles, w: The Common Christian Roots of the European Nations. An International Colloquium in the Vatican, Florence 1982, p. 115–125.

Służebniczki dębickie i ich 100-letni jubileusz, „Tygodnik Powszechny” 1982, nr 32, s. 7.

Sprawa św. Stanisława biskupa i męczennika, „Korzenie” 1982, nr 2, s. 4–10.

Wielka epoka zakonów męskich od schyłku XVI do połowy XVIII stulecia, „Gość Niedzielny” 1982, nr 30, s. 8.

Die Zistezienser in Klein – Polen und das Problem ihrer Tätigkeit als Missionare und Seelsorger, w: Die Zisterzinser. Ordensleben zwischen Ideal und Wirklichkeit, Ergänzungsband herausgegeben von Kaspar Elm unter Mitarbeit von Peter Joenissen, Köln 1982, s. 71–78.

Przedmowa, w: D. Olszewski, Dzieje chrześcijaństwa w zarysie, Katowice 1982, s. 5–7.

Rec.: S. Litak, Struktura terytorialna Kościoła łacińskiego w Polsce w 1772 roku, Lublin 1980, „Tygodnik Powszechny” 1982, nr 29, s. 6.

Rec.: H. Łowmiański, Religia Słowian i jej upadek w VI–XII wieku, Warszawa 1979, Rev Hist. Eccl. 77:1982, no 1– 2, p. 116–117.

Red. i autor wstępu w: Żeńskie zgromadzenia zakonne w Polsce 1939–1947, t. I: Siostry św. Feliksa (Felicjanki), Franciszkanki Służebnice Krzyża (Laski), Lublin 1982; [Tekst J. Kłoczowskiego, s. 11–15]; [Współredaktorzy]: A. Chruszczewski, K. Dębowska.

1983Bezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Bracia mniejsi w Polsce średniowiecznej, w: Zakony franciszkańskie w Polsce, red. J. Kłoczowski, t. I, cz. I, Kraków 1983, s. 13–108.

Dominik św., Encyklopedia Katolicka t. IV, Lublin 1983, kol. 60–61.

Dominikanie, Encyklopedia Katolicka t. IV, Lublin 1983, kol. 69–76.

Jubileusz Karola Górskiego, „Tygodnik Powszechny” 1983, nr 31, s. 2.

Ludwik Wielki jako król Polski w Kronice Janka z Czarnkowa, Zesz. Nauk. KUL 1983, nr 3, [druk:] 1986, s. 31–49.

Polonia, w: Dizionario degli istituti di perfezione, t. VII, Roma 1983, kol. 45–68, 75–77.

Polska a Stolica Apostolska w świetle średniowiecznych bull – dokumentów papieskich [omówienie Bullarium Poloniae, t. I, Roman 1982], „Znak” 1983, nr 7, s. 1177–1180.

Saint Stanislas, patron de la Polotne au XIIIe siècle, w: Pascha Medievalia. Studiem voor prof. dr. J. M. De Smet, Leuven 1983, p. 62–65.

Spotkanie AK i ŻOB w maju 1944 roku, „Tygodnik Powszechny” 1983, nr 22, s. 8.

Przedmowa, w: Miscellanea Historiae Ecclesiasticae, vol VI, Bruxelles 1983; [Tekst J. Kłoczowskiego, s. V–VII).

Przedmowa, w: D. Olszewski, Dzieje chrześcijaństwa w zarysie, wyd. II uzupełnione, Katowice 1983; [Tekst J. Kłoczowskiego, s. 5–7].

Rec.: Bullarium poloniae, t. I, wyd. Sułkowska – Karasiowa, S. Kuraś, Roman 1982, „Tygodnik Powszechny” 1983, nr 5, s. 3.

Red. i autor przedmowy, w: Zakony franciszkańskie w Polsce, t. I, cz. I, Kraków 1983; [Tekst J. Kłoczowskiego, s. 7–8].

1984Bezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Europa słowiańska w XIV–XV wieku, Warszawa 1984, 464 s. + mapy, tablice genealogiczne.
Rec.: E. Bylina, W. Urban, Przegl. Hist. 1986, s. 135–138; A. Gieysztor, Słowianie i sąsiedzi u schyłku wieków średnich, „Tygodnik Powszechny” 1986, nr 35, s. 4; M. Kosman, U schyłku wieków średnich, „Nowe Książki” 1986, nr 4, s. 17–18; S. Russocki, „Kwartalnik Historyczny” 1985, nr 4, s. 955–960; H. Samsonowicz, „Revue d'Histoire Ecclésiastique” 1986, no 3–5, p. 570–573; tenże, “Znak” 37:1985, nr 6, s. 133–136; J. Wyrozumski, “Nasza Przeszłość” 1986, s. 237–252; A. J. Zakrzewski, „Kultura i Społeczeństwo” 1987, nr 1, s. 292–295.

Biskupi i kapituły w dziele Janka z Czarnkowa, w: Monte et litteris. O kulturze o społeczeństwie wieków średnich, kom. red. H. Chłopocka i in., Poznań 1984, s. 205–212.

Communautés rurales et communautés paroissiales en Europe médiévale et moderne, w: Les communautés rurales, p. IV, Recueils de la Société Jean Bodin pour l’histoire comparative de institutions, vol. XLIII, Paris 1984, p. 87–106.

Cywilizacja krzyża i pracy, „Przegląd Katolicki 1984”, nr 20, s. 7.

Kościół i naród. Historia społeczno-religijna Polski od średniowiecza do dziś, „Gość Niedzielny” 1984, nr 34, s. 1, 3.

relacje [z 14 sierpnia, z 9 września, z 24 września 1944 r.], w: W. Bartoszewski, Dni walczącej stolicy. Kronika Powstania Warszawskiego, Londyn 1984; [Tekst J. Kłoczowskiego, s. 81, 214–215, 285–286].

Rec.: Bullarium Poloniae, t. I, Roman 1982, „Problemy” 1984, nr 3, s. 2–7.

Powiązane artykuły

Słowa kluczowe