Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Jerzy Kłoczowski – wykaz publikacji z lat 1947–1969

Wykaz publikacji z lat 1947–1969

Profesor Jerzy Kłoczowski
Profesor Jerzy Kłoczowski (Autor: Czajkowski, Tomasz)

Spis treści

[RozwińZwiń]

1947Bezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Powstanie na Mokotowie, „Tygodnik Warszawski” 1947, nr 39, s. 4; (Autor mylnie podpisany): Jerzy Kłonowski.

1949Bezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Związki dominikanów śląskich z Polską w średniowieczu (streszczenie), Sprawozdania Towarzystwa Naukowego KUL 1949/51, nr 4, (druk:) 1952, s. 70–73.

1951Bezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Dominikanie prowincji polskiej na Pomorzu w XV w. (streszczenie), „Sprawozdania Towarzystwa Naukowego w Toruniu” 1951, z. 1–4, (druk:) 1953, s. 72–74.

Polska prowincja dominikańska w wiekach średnich (streszczenie), Sprawozdania Towarzystwa Naukowego KUL 1951/52, nr 5, (druk:) 1953, s. 42–59.

Ze stosunków narodowościowych na Śląsku w XV i początkach XVI wieku, „Przegląd Zachodni” 1951, nr 11–12, s. 541–557.

1952Bezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Związki dominikanów śląskich z Polską w XIII i XIV wieku (streszczenie), „Sprawozdania Towarzystwa Naukowego w Toruniu” 1952, z. 1–4, (druk:) 1955, s. 48–53.

1953Bezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Bibliografia prac Leona Białkowskiego, „Roczniki Humanistyczne” 1953, z. 4, (druk:) 1957, s. 300–310; (współautor): W. Nowodworski.

Reforma polskiej prowincji dominikańskiej w XV–XVI w., „Roczniki Humanistyczne” 1953, z. 4, (druk:) 1957, s. 45 92.

Śp. Leon Białkowski, „Roczniki Humanistyczne” 1953, z. 4, (druk:) 1957, s. 277 – 286.

1956Bezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Dominikanie polscy na Śląsku w XII–XIV wieku, Lublin 1956, 356 s., mapa 1.

Rec.: J. Krzyżaniakowa, „Roczniki Historyczne” 1958, s. 420–426; J. Svatek, Nove knity i déjinách řádu bratři kazatelu ve Slezsku, „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne” 1960, z. 4, s. 109–117.

1957Bezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Dominikanie polscy nad Bałtykiem w XIII w., „Nasza Przeszłość” 1957, s. 83–126

Rec.: T. Silnicki, Biskup Nanker, Warszawa 1953 (oraz) W. Urban, De testimoniis witam Nankeri episcopi Wratislaviensis illustrantibus, Coll. Theol. 1956, „Nasza Przeszłość” 1957, s. 297–301.

Polem.: T. Silnicki, Moim recenzentom w odpowiedzi (m.in. J. Kłoczowskiemu), „Nasza Przeszłość” 1959, s. 427–435.

1958Bezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Prace nad atlasem historycznym Kościoła w Polsce, „Roczniki Humanistyczne” 1958, z. 5, s. 259–274.

Problem średniowieczna a współczesna historiografia, „Zeszyty Naukowe KUL” 1958, nr 3, s. 61–78.

Problematyka badań kultury umysłowej Polski piastowskiej, [w:] Pamiętnik VIII Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich w Krakowie, cz. I, Warszawa 1958, s. 55–63; (Toż:) [w:] VIII Powszechny Zjazd Historyków Polskich w Krakowie, t. II, Warszawa 1960, 203–219.

Przyczynek do krytyki Liber beneficjotum Długosza, „Studia Źródłoznawcze” 1958, s. 155–161.

Zarys historii rozwoju przestrzennego miasta Chełma, „Roczniki Humanistyczne” 1958, z. 5, s. 193–221, tabl. 2.

Rec.: G. Le Bras, Ếtudes de socjologie religiéuse, t. I–II, Paris 1955–1956, „Roczniki Humanistyczne” 1958, z. 2, (druk:) 1960, s. 347–353.

Rec.: Ph. Schmitz, Historie de l’Ordre de Saint Benoit, 2e éd. Rev. Et augm., t. I–VI, Maredsous 1948–1949 (oraz) J. M. Canivez, Citeaux, w: Dictionnaire d’histoire er de géographe ecclésiastique, t. XII, Paris 1953, „Roczniki Humanistyczne” 1958, z. 2, (druk:) 1960, s. 355–359.

1959Bezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Międzynarodowy Kongres św. Anzelma, „Zeszyty Naukowe KUL” 1959, nr 4, s. 99–100.

Prof. Gabriel Le Bras na KUL, „Zeszyty Naukowe KUL” 1959, nr 1, s. 117–121.

Z zagadnień funkcji społecznych cystersów w Polsce średniowiecznej, [w:] Opuscula Casimiro Tymieniecki septuagenario dedicata, red. A. Horst i in. Poznań 1959, s. 105–126.

1960Bezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Pochwała historii, rec.: M. Bloch, Pochwała historii czyli o zawodzie historyka, Warszawa 1960, „Znak” 1960, nr 12, s. 1626–1643.

1961Bezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Atlas historyczny Kościoła w Polsce, „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne” 1961, z. 3, s. 60–63.

Dyskusja nad społeczną funkcją historii (m.in. wypowiedź J. Kłoczowskiego), „Więź” 1961, nr 7–8, s. 25–27.

Główne typy źródeł do geografii historycznej Kościoła w Polsce, „Sprawozdania Towarzystwa Naukowego KUL” 1961, nr 12, (druk:) 1962, s. 81–85.

Grzegorz, dominikanin, Polski słownik biograficzny, t. IX, Wrocław 1961, s. 117.

Grzymała Jakub, Polski słownik biograficzny, t. IX, Wrocław 1961, s. 117.

Prace nad atlasem historycznym Kościoła w Polsce. Założenia i plan generalny, [w:] Commision Internationale d’Histoire Ecclésiastiwue Comparée. Sous – Commision Cartographie. Protokoll über das am 24. und 25. Juli 1961 gehaltene Colloquium zu Fragen internationaler kirchenhistorischen Kartographie, Göttingen 1961, s. 84–99.

Vita communis kleru w XI–XII wieku. Na marginesie sesji naukowej w Passo della Mendola w dniach 4–10 września 1959 r., „Roczniki Humanistyczne” 1961, z. 2, s. 5–40.

Kultura monastyczna wieków średnich, rec.: J. Leclerq, L’amour des lettres et le désire de Dieu, Paris 1957, „Roczniki Humanistyczne” 1961, z. 2, s. 167–169.

Noty bibliograficzneBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Acta Poloniae Historia, t. II, 1959, Rev. Hist. Eccl. 1961, no 2, p. 789; (autor podpisany): J.K.

„Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne” 1959–1960, Rev. Hist. Eccl. 1961, no 2, p. 787–788; (autor podpisany): J. K.

Bibliografia historii polskiej za rok 1958, oprac. J. Baumgart i A. Malcówna, Wrocław 1960, Rev. Hist. Eccl. 1961, no 2, p. 770.

Les deniéres publications de la Societé d’Études de l’Université catholique de Lublin, Rev. Hist. Eccl 1961, no 2, p. 778–780; (współautor): J. Szymański.

Drzwi gnieźnieńskie, praca zbior. pod red. M. Halickiego, t. I–II, Wrocław 1956–1959, Rev. Hist. Eccl. 1961, no 2, p. 780–775; (autor podpisany): J.K.

T. Gemma, Piotr Kostka. Lata młodzieńcze i działalność polityczna 1532–1595, Toruń 1959, Rev. Hist. Eccl. 1961, no 2, p. 780–781; (autor podpisany): J.K.

A. Kersten, Pierwszy opis obrony Jasnej Góry w 1655. Studia nad Nową Gigantomachią ks. Augustyna koreckiego, Warszawa 1959, Rev. Hist. Eccl. 1961, no 2, p. 783; (autor podpisany): J.K.

Kodeks dyplomatyczny Śląska, wyd. K. Maleczyński i A. Skowrońska, cz. I–II, Wrocław 1951–1959, Rev. Hist. Eccl. 1961, no 2, p. 771–772, no 2, p. 771–772; (autor podpisany): J.K.

B. Kürbisówna, Dziejopisarstwo wielkopolskie XIII i XIV wieku, Warszawa 1959, Rev. Hist. Eccl. 1961, no 2, p. 777–778; (autor podpisany): J.K.

E. Maleczyńska, Ruch husycki w Czechach i w Polsce, Warszawa 1959, Rev. Hist. Eccl. 1961, no 2, p. 781–782.

J. Nowacji, Dzieje archidiecezji poznańskiej, t. I, Poznań 1959, Rev. Hist. Eccl. 1961, no 2, p. 772–773.

Opuscula Casimiro Tymieniecki septuagenario dedicata, kom. red. A. Horst i in., Poznań 1959, Rev. Hist. Eccl. 1961, no 2, p. 784–785.

Polski słownik biograficzny, t. VIII, Wrocław 1959–1960, Rev. Hist. Eccl. 1961, no 2, p. 771; (autor podpisany): J.K.

Prawo kanoniczne, t. II, 1959, Rev. Hist. Eccl. 56:1961, no 2, p. 788 – 789; (Autor podpisany): J. K.

„Roczniki Humanistyczne”, t. VII, z. 2, t. VIII, z. 2, 1959 – 1959, Rev. Hist. Eccl. 56:1961, no 2, p. 785 – 786; (Autor podpisany): J. K.

„Roczniki Teologiczno – Kanoniczne” 6:1959, Rev. Hist. Eccl. 56:1961, no 2, p. 786 – 787; (Autor podpisany): J. K.

Słownik łaciny średniowiecznej w Polsce, red. M. Plezia, t. II, fasc. 10, Wrocław 1960, Rev. Hist. Eccl.  56:1961, no 2, p. 770 – 771; (Autor podpisany): J. K.

„Sprawozdania z Czynności Wydawniczej i Posiedzeń Naukowych oraz Kronika Towarzystwa Naukowego KUL”, T. 10:1959, Rev. Hist. Eccl. 56:1961, no 2, p. 787; (Autor podpisany): J. K.

Studia z dziejów kościoła katolickiego, t. I, fasc. 1 – 2, Warszawa 1960 – 1961, Rev. Hist. Eccl. 56:1961, no 2, p. 789 – 790; (Autor podpisany): J. K.

S. Trawkowski, Gospodarka wielkiej własności cysterskiej na Dolnym Śląsku w XIII wieku, Warszawa 1959, Rev. Hist. Eccl. 56:1961, no 2, p./ 776; (Autor p[odpisany): J. K.

W. Urban, Chłopi wobec reformacji w Małopolscy w drugiej połowie XVI wieku, Kraków 1959, Rev. Hist. Eccl. 56:1961, no 2, p. 782 – 783; (Autor podpisany): J. K.

W. Urban, Studia nad dziejami wrocławskiej diecezji w pierwszej połowie XV wieku, Wrocław 1959, Rev. Hist. Eccl. 56:1961, no 2, p. 780; (Autor podpisany): J. K.

1962Bezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Les chanoines en Pologne aux XI – XII siécles, w: La vita comune del clero nei secoli XI e XII. Atti della Settimana di Studi, Mendola, settembre 1959, vol. II, Milano 1962, p. 66 – 70.

Chrześcijaństwo czasów karolińskich, “Znak” 14:1962, nr 1, s. 1 – 18.

Eremityzm na ziemiach Słowiańszczyzny Zachodniej w X – XI w., Sprawozdania Towarzystwa Naukowego KUL1962, nr 13, (druk:) 1963, s. 96 – 100 (streszczenie referatu wygłoszonego we wrześniu 1963 r. w Passo della Mendola na konferencji poświęconej eremityzmowi europejskiemu).
Pełny tekst: por. nr 54.

Rozwój i problematyka badań nad geografią historyczną Kościoła katolickiego, Roczniki Humanistyczne 11:1962, z. 2, s. 5 – 93.
Nota: Cz. Deptała, Rev. Hist. Eccl. 59:1964, no 1, p. 361.

Ruchy reformatorskie w chrześcijaństwie zachodnim w XI w., „Znak” 14:1062, nr 7 – 8, s. 949 – 977.
Nota: Z. Sułowski, Rev. Hist. Eccl. 59:1964, no 1, p. 382.

Współczesna socjologia religii (oraz) krótkie wprowadzenie bibliograficzne, w: Socjologia religii, oprac. i wybór F. Houtart, Kraków 1962, (druk:) 1963, s. VII – XXXI, 175 – 180.

Rec. K. Tymieniecki, Polska w średniowieczu, Warszawa 1961, Rev. Hist. Eccl. 57:1962, no 2, p. 574 – 576.

Noty bibliograficzneBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Acta Tomiciana, t. XVI, p. I, ed. V. Pociecha, Wrocław 1960, Rev. Hist. Eccl. 57:1962, no 2, p. 768 -769; (Autor podpisany): J. K.

Atlas historyczny Polski. Seria B. Prusy Królewskie w drugiej połowie XVI wieku, oprac. M. Biskup przy współudz. L. Koca, Warszawa 1961, Rev. Hist. Eccl. 57:1962, no 2, p. 757 – 758.

Matricularium Regni Poloniae summaria excussis codicibus..., p. V, vol II, oprac. J. Płocha i in., Warszawa 1961, Rev. Hist. Eccl. 57:1962, no 2, p. 769.

Monumenta Poloniae Historia, Series nova, t. I – IV, fasc. I, Kraków – Warszawa 1946 – 1962, Rev. Hist. Eccl. 57:1962, no 2, p. 759; (Autor podpisany): J. K.

Nouvelles, Rev. Hist. Eccl. 57:1962, no 2, p. 782.

A. Olczyk, Sieć parafialna biskupstwa warmińskiego do roku 1525, Lublin 1961, Rev. Hist. Eccl. 57:1962, no 2, p. 765; (Autor podpisany) J. K.

Rozbiór krytyczny Anndalium Poloniae Jana Długosza z lat 1385 – 1444, red. J. Dąbrowski, K. Sieradzka, t. I, Wrocław 1961, Rev. Hist. Eccl. 57:1962, no 2, p. 765 – 766; (Autor podpisany): J. K.

Średniowiecze. Studia o kulturze, red. J. Lewański, t. I, Warszawa 1961, Rev. Hist. Eccl. 57:1962, no 2, p. 763 – 764; (Autor podpisany): J. K.

J. Miński, Historia Kościoła, t. I – II, Opole 1959 – 1960, Rev. Hist. Eccl 57:1962, no 2, p. 758 – 759.

1963Bezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Jakub z Bydgoszczy, Pol. sł. biogr. t. X, Wrocław 1963, s. 351 – 352.

Jan, cysters, Pol. sł. biogr. t. X, Wrocław 1963, s. 434.

Jan z Brzegu, Pol. sł. biogr. t. X, Wrocław 1963, x. 443.

Jan zw. Romka, Pol. sł. biogr. t. Wrocław 1963, s. 432 – 433.

Rec. K. Górski, Od religijności do mistyki. Zarys dziejów życia wewnętrznego w Polsce, cz. I, Lublin 1962, Rev. Hist. Eccl. 58:1963, no 3 – 4, p. 907 – 909.

Noty bibliograficzneBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

M. Bogucka, Gdańsk jako ośrodek produkcyjny w XIV – XVII wieku, Warszawa 1962, Rev. Hist. Eccl. 58:1963, p. 1141; (Autor podpisany): J. K.

Cz. Deptała, Dwie fundacje klasztoru norbertańskiego w Krzyżanowicach (Rocz. Hum. 11:1962, z. 2) Rev. Hist. Eccl. 58:1963, no 3 – 4, p/ 1139 – 1140; [Autor podpisany]: J. K.

B. Geremek, Najemna siła robocza w rzemiośle Paryża XIII – XV w., Warszawa, 1962, Rev. Hist. Eccl. 58:1963, no 3 – 4, p. 1140; [Autor podpisany]: J. K.

S. Litak, Siedlce przed lokacją (Rocz. Hum. 11:1962, z. 2), Rev. Hist. Eccl, 58:1963, no 3 – 4, p/ 1137 – 1138; [Autor podpisany]: J. K.

Monumenta Poloniae Historia, t. IV, fasc. I, ed. J. Kawasińska, Warszawa 1962, Rev. Hist. Eccl. 58:1963, no 3 – 4, p. 1138; [Autor podpisany]: J. K.

F. Persowski, Studia nad pograniczem polsko – ruskim w X – XI wieku, Wrocław 1962, Rev. Hist. Eccl. 58:1963, no 3 – 4, p. 1138; [Autor podpisany]; J. K.

Polski słownik biograficzny, t. IX – X, Wrocław 1960 – 1961, Rev. Hist. Eccl. 58:1963, no 3 – 4, p. 1136; [Autor podpisany]; J. K.

Słownik łaciny średniowiecznej w Polsce, red. M. Plezia, t. II, Warszawa 1960 – 1962, Rev. Hist. Eccl. 58:1963, no 3 – 4, p. 1136.

A. Wolff, Studia nad urzędnikami mazowieckimi 1370 – 1526, Wrocław 1962, Rev. Hist. Eccl. 58:1963, no 3 – 4, p. 1142 – 1143; [Autor podpisany]: J. K.

L. Żytkowicz, Studia nad gospodarstwem wiejskim w dobrach kościelnych XVI w., Warszawa 1962, Rev. Hist. Eccl. 58:1963, no 3 – 4, p. 1143 – 1144.

1964Bezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Commision Internationale d’Histoire Ecclesiastique Comparée, Kwart. Hist. 71:1964, z. 3, s. 867 – 869.

Kwerenda polska w archiwach watykańskich 1962 r., Przegl. Hist. 55:1964, z. 2, s. 257 – 266.

[Głos w dyskusji] w: IX Powszechny Zjazd Historyków Polskich. Referaty i dyskusja. Historia kultury średniowiecznej w Polsce, Warszawa 1964, s. 90 – 97, 276 – 284.

Das Problematik der Erforschung der geistigen Kultur im piastischen Polen, w: Probleme der polnischen Mediäwistik auf dem Historikerkongress in Krakau 1958, Köln 1964, S. 41 – 53 [oraz dyskusja nad referatami Kłoczowskiego i Kürbisówny z komentarzami wydawcy, s. 69 – 83].

Wspólnoty chrześcijańskie. Grupy życia wspólnego w chrześcijaństwie zachodnim od starożytności do XV wieku, Kraków 1964, s. 555.
Rec.: J. Szymusiak, Rev. Hist. Eccl. 60:1965, no 2, p. 508 – 509.

[Streszczenie wystąpień na Colloque Internationale d’Histoire Religieuse Comparée, Lyon 3 – 4 octobre 1963] „Cahiers d’Histoire 9:1964, no 1, p. 55 – 56, 90.

Rec.: T. Manteuffel, Narodziny herezji, Warszawa 1963, Kwart. Hist. 71:1964, nr 1, s. 147 – 149; [Współautor]: J. Legowicz.

Noty bibliograficzneBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

 W. Abraham, organizacja Kościoła w Polsce do poły wieku XII, Poznań 1962, Rev. Hist. Eccl. 59:1964, no 1, p. 363, [Autor podpisany]: J. K.

J. Bardach, metoda porównawcza w zastosowaniu do powszechnej historii państwa i prawa („Czasopismo prawno – historyczne” 14:1962, z. 2), Rev.hist. Eccl. 59:1964, no 1, p. 374; [Autor podpisany]: J. K.

I. Koberdowa, Wielki Książę Konstanty w Warszawie 1862 – 1863, Warszawa 1962, Rev. Hist. Eccl. 59:1964, no 1, p. 373 – 374; [Autor podpisany]: J. K.

J. Kostrzewski, Kultura prapolska, Warszawa 1962, Rev. Hist. Eccl. 59:1964, no 1, p. 363.

Księgi sądowe wiejskie klucza łąckiego, oprac. A. Vetuliani, t. I: 1526 -1739, Wrocław 1962, Rev. Hist. Eccl. 59:1964, no 1, p. 369; [Autor podpisany]: J. K.

W. Kula, Teoria ekonomiczna ustroju feudalnego, Warszawa 1962, Rev. Hist. Eccl. 59:1964, no 1, p. 368 – 369; [Autor podpisany]: J. K.

Z. Libiszowska, Opinia polska wobec rewolucji amerykańskiej w XVIII wieku, Łódź 1962, Rev. Hist. Eccl. 59:1964, no 1, . 372 - 373; [Autor podpisany]: J. K.

Lustracja województwa krakowskiego 1564, wyd. J. Małecki, cz. I, Warszawa 1962, [oraz] Lustracja województwa lubelskiego 1661, wyd. H. Oprawko, K. Szuter, Warszawa 1962, Rev. Hist. Eccl. 59:1964, no 1, p. 370; [Współautor recenzji]: A. Chruszczewski.

Nouvelles, Rev. Hist. Eccl. 59:1964, no 1, p. 382.

M. Pollakówna, O nowe spojrzenie na dzieje zakonu niemieckiego (w: Wieki średnie. Medium aevum. Prace ofiarowane Tadeuszowi Manteufflowi w 60 rocznice urodzin, Warszawa 1962), Rev. Hist. Eccl. 59:1964, no 1, p. 367; [Autor podpisany]: J. K.

J. Tomaszewski, Z dziejów Polesia. Zarys stosunków społeczno – ekonomicznych, Warszawa 1963, Rev. Hist. Eccl. 59:1964, no 1, p. 374; [Autor podpisany]: J. K.

Wieki średnie. Medium aevum. Prace ofiarowane Tadeuszowi Manteufflowi w 60 rocznice urodzin, Warszawa 1962, Rev. Hist. Eccl. 59:1964, no 1, p. 375 – 377; [Autor podpisany]: J. K.

1965Bezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

L’érémitisme dans les territoires Slaves occidentaux, w: L’eremitismo in Occidente nei secoli Xi e XII. Atti della seconda Settimana internazionale di stidio, 30 agosto – 6 settembre 1962, Milano 1965, p. 330 – 354.

Lublin po nadaniu prawa miejskiego, w: Dzieje Lublina, t. I, red. J. Dobrzański i in., Lublin 1965, Dobrzyński. 45 – 56.

Sekcja historii w latach 1944 – 1964 [ o sekcji historii KUL], Zesz. Nauk. KUL 8:1965, nr 3, s. 57 – 62.

Zakony w średniowiecznym Kościele polskim, w: Zarys rozwoju organizacji Kościoła katolickiego w Polsce, „Znak” 17:1965, nr 11 – 12, s. 1484 – 1511.

Słowo wstępne, w: Zarys organizacji Kościoła katolickiego w Polsce, „Znak” 17:1965, nr 11 – 12, s. 1391 – 1407.

Gródecki Roman [nota biograficzna], Rev. Hist. Eccl. 60:1965, no 3 – 4, p. 1100 – 1101; [Autor podpisany]: J. K.

Nowacji Józef [nota biograficzna], Rev. Hist. Eccl. 60:1965, no 3 – 4, p. 1101.

Red.: Dzieje Lublina. Próba syntezy, t. I, Lublin 1965; [Współredaktorzy]: J. Dobrzyński, J. Mazurkiewicz.

Noty bibliograficzneBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

J. S. Bystro, Dzieje obyczajów w dawnej Polsce, t. I – II, Warszawa 1969, Rev. Hist. Eccl. 60:1965, no 3 – 4, p. 1100; [Autor podpisany]: J. K.

Dzieje Szczecina, red. G. labuda, t. II, Warszawa 1963, Rev. Hist. Eccl. 60:1965, no 3 – 4, p. 1095; [Autor podpisany]: J. K.

Historia kultury średniowiecznej w Polsce, red. A. Gieysztor, t. I – II, Warszawa 1963 – 1964, Rev. Hist. Eccl. 60:1965, no 3 – 4, p. 1099 – 1100; [Autor podpisany]: J. K.

Historia Polski, red. T. Manteuffel i in., t. I – III, Warszawa 1955 – 1965, Rev. Hist. Eccl. 60:1965, no 3 – 4, p. 1094; [Autor podpisany]: J. K.

historycy o historii, zebrał M. H. Serejski, t. I, Warszawa 1963, Rev. Hist. Eccl. 60:1965, no 3 – 4, p. 1097; [Autor podpisany]: J. K.

R. Kiersnowski, Wstęp do numizmatyki polskiej wieków średnich, Warszawa 1964, Rev. Hist. Eccl. 60:1965, no 3 – 4, p. 1093; [Autor podpisany]: J. K.

Księga radziecka miasta Starej Warszawy, wyd. A. Wolff, t. I, Wrocław 1963, Rev. Hist. Eccl. 60:1965, no 3 – 4, p. 1095; [Autor podpisany]: J. K.

W. Kula, Problemy i metody historii  gospodarczej, Warszawa 1963, Rev. Hist. Eccl. 60:1965, no 3 – 4, p. 1092; [Autor podpisany]: J. K.

Monumenta Poloniae Historica, t. VI, oprac. B. Kürbisówna i in. , Warszawa 1962, Rev. Hist. Eccl. 60:1965, no 3 – 4, p. 1095; [Autor podpisany]: J. K.

J. Natanson – Leski, Rozwój terytorialny Polski od czasów najdawniejszych do okresu przebudowy państwa w latach 1569 – 1572, Warszawa 1964, Rev. Hist. Eccl. 60:1965, no 3 – 4, p. 1094; [Autor podpisany]: J. K.

Słownik starożytności słowiańskich, red. W. Kowalenko i in., t. I, cz. II, t. II, cz. I, Wrocław 1962 – 1964, Rev. Hist. Eccl. 60:1965, no 3 – 4, p. 1092; [Autor podpisany]: J. K.

A. Vetulani, Średniowieczne rękopisy płockiej biblioteki katedralnej („Roczniki Biblioteczne” 7:1963, z. 3 – 4), Rev. Hist. Eccl. 60:1965, no 3 – 4, p. 1091 – 1092.

M. Żywczyński, Historia powszechna 1789 – 1870, Warszawa 1964, Rev. Hist. Eccl. 60:1965, no 3 – 4, p. 1093.

1966Bezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

 Badania nad dekanatem kazimierskim w XVI – XIX wieku, Rocz. Hum. 14:1966, z. 2, s. 5 – 6.

Dominikanie polscy nad Bałtykiem w XIV i XVI stuleciu, w: Pastori et magistro. Praca zbiorowa wydana dla uczczenia jubileuszu 50 – lecia kapłaństwa bpa Piotra Kałwy, kom. red. A. Krupa i in., Lublin 1966, s. 489 – 508.

Przemiany religijno – społeczne na terenie Polski w w. XIII, ST. Theol. Vars. 4:1966, nr 2, a. 421 – 424; [Streszczenie referatu wygłoszonego w ATK. Tekst nie autoryzowany].

Zagadnienia rozpowszechniania kultury scholastyczne w Polsce u schyłku wieków średnich, Biul. Lubel. Tow. Nauk. Sec. A: Humanistyka 6 – 9:1966 -1969, s. 83 – 88.

Zur Geschichtlinen Grundlage der Kultur Polens, „Österreichische Ost-hefte“ 8:1966, H. 6, S. 447 – 462.

Rec.: J. Nowacki, Archidiecezja poznańska w granicach historycznych i jej ustrój, Poznań 1964, Rev. Hist. Eccl. 61:1966, no 1, s. 168 – 170.

Noty bibliograficzneBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

J. Dąbrowski, Dawne dziejopisarstwo polskie, Wrocław 1964, Rev. Hist. Eccl. 61:1996, no 2, p. 741.

Ionnais Dlugossi Annales seu Cronicae incliti Regni Poloniae. Liber 1 – 2, wyd. J. Dąbrowski, Warszawa 1964, Rev. Hist. Eccl. 61:1996, no 2, p. 748; [Autor podpisany]: J. Kł.

Kodeks dyplomatyczny Śląska, t. III, wyd. K. Maleczyński, Wrocław 1964, Rev. Hist. Eccl. 61:1996, no 2, p. 744; [Autor podpisany]: J. Kł.

S. Kuczyński, Lata wojny trzynastoletniej w Rocznikach, czyli Kronikach, inaczej Historii polskiej Jana Długosza (1454 – 1466), Łódź 1964, Rev. Hist. Eccl. 61:1966, no 2, p. 748; [Autor podpisany]: J. Kł.

Lustracja województwa krakowskiego 1564, t. II, wyd. J. Małecki, Warszawa 1964 [oraz] Lustracje województwa płockiego 1565 – 1789, wyd. A. Sucheni – Grafowska i S. M. Szacherka, Warszawa 1965, Rev. Hist. Eccl. 61:1966, no 2, p. 744 – 745; [Autor podpisany]: J. Kł.

Kmita Jan, Pol. sł. Biogr. t. XIII, Wrocław 1967, s. 90.

Les ordres mendiants en Polotne à la Fin du Moyen Âge, „Acta Poloniae Historia” 15:1967, s. 5 – 38.

Congrés (sur l’histoire du diocése de Cracovie du Xe au début du XXe s.), Rev. Hist. Eccl. 62:1967, no 2, p. 719 – 720.

M. Handelsman, Średniowiecze polski i powszechne, Warszawa 1966, Rev. Hist. Eccl. 62:1967, no 2,. P. 711; [Autor podpisany]: J. Kł.

W. Hensel, Słowiańszczyzna wczesnośredniowieczna, Warszawa 19653, Rec. Hist. Eccl. 62:1967, no 1, p. 353 – 354.

Monumenta Poloniae Historica. Series nova, t. VII, fasc. I, wyd. J. Wikarjak, Warszawa 1966, Rev. Hist. Eccl. 62:1967, no 2, p. 712.

Nouvelles, Rev. Hist. Eccl. 62:19967, no 1, p. 359.

K. Potkański, Lechici, Polonie, Polska, Warszawa 1965, Rev. Hist. Eccl. 62:1067, no 2, p. 711; [Autor podpisany]: J. Kł.

A. Wyczański, Polska rzeczą pospolitą szlachecką 1454 – 1764, Warszawa 1965, Rev. Hist. Eccl. 62:1967, no 2, p. 715; [Autor podpisany]: J. Kł.

„Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego”, 8:1965, z. 3, Rev. Hist. Eccl. 62:1967, no 1, p. 358; [Autor podpisany]: J. Kł.

1968Bezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Dominikanie w Kościele i społeczeństwie polskim w średniowieczu [streszczenie], Spraw. Tow. Nauk. KUL 1968, nr 17, [druk:] 1969, s. 147 – 152.

Kazimierz Tymieniecki, Tyg. Powsz. 22:1968, nr 48, s. 2

Polska w kulturze europejskiej późnego średniowiecza, w: Pamiętnik X Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich w Lublinie, Warszawa 1968, s. 107 – 125.
Dyskusja nad referatem: w: Pamiętnik X Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich w Lublinie, t. III, Warszawa 1971, s. 323 – 364.

Les structures ecclésiastiques et les structures sociales et étatiques en Europe du IXe au XIe  siècle, w: L’Europe aux IXe au XIe  siècles. Aux orgines des états nationaux. Actes du colloque international tenu à Varsovie et Poznań 7 – 13 septembre 1965, publ. Sous la dir. De T. Manteuffel et A. Gieysztor, Varsovie 1968, p. 445 – 450.

Wypowiedzi [na ogólnokrajowej sesji naukowej zorganizowanej w Lublinie 25 XI 1966 r. przez Instytut Geografii Historycznej Kościoła w Polsce], Rocz. Hum. 16:1968, z. 2, s. 123 – 126, 174.

Zakony na ziemiach polskich w wiekach średnich, w: Kościół w Polsce, t. I: Średniowiecze, Kraków 1968, s. 375 – 582.
Rec.: K. Sieradzka, „Życie i Myśl” 18:1968, nr 11 – 12, s. 225 – 226; K. Tymieniecki, Tyg. Powsz. 22:1968, nr 36, s. 2 – 3.

Ze związków Polski z krajami zachodnimi u schyłku średniowiecza. Studia zagraniczne dominikanów w prowincji polskiej, w: Polska w Europie. Studia historyczne, red. H. Zins, Lublin 1968, s. 109 – 136.

Red. i autor wstępu w: Kościół w Polsce, t. I – II, Kraków 1968 – 1970, [tekst J. Kłoczowskiego, t. I, s. 5 – 14].
Rec.: Cz. Deptała, Studia nad historią Kościoła, „Więź” 12:1969, nr 5, s. 116 – 121; tenże: Kościół Rzeczypospolitej narodów, „Więź” 15:1972, nr 3, s. 3 – 20; K. Gabriel, stud. Theol. Vars. 9:1971, nr 1, s. 431 – 434; K. Górski, „Nasza Przeszłość” 30 – 1969, s. 223 – 225; S. Herbat, Rev. Hist. Eccl. 66:1971, no 3 – 4, s. 997 – 1008; F. Kącki, Kościół w Polsce średniowiecznej, „Więź” 12:1969, nr 5, s. 122 – 127; S. F. Kolbuszowski, Notatki na marginesie studiów nad historią Kościoła katolickiego w Polsce, Rocz. Hum. 21:1973, z. 2, [druk:] 1974, s. 261 – 264; M. Kosman, „Odrodzenie i Reformacja w Polsce” 17:1972, s. 225 – 228; G. Labuda, Nowa synteza dziejów społecznych Kościoła polskiego w średniowieczu, Przegl. Hist. 60:1969, z. 2, s. 3758 – 389; T. Lalik, Acta Pol. Hist. 25:1972, s. 176 – 179; T. Lalik, J. Tazbirowa, Kościół w Polsce średniowiecznej, Kwart. Hist. 76:1969, nr 4, s. 921 – 932; Cz. Lechicki, Obraz Kościoła w Polsce wieków XVI – XVIII, Stud. Hist. 15:1972, z. 1, s. 121 – 132, F. Maroń, Śl. Stud. Hist. – Tel.. 2:1969, [druk:] 1970, s. 229 – 231; tenże, Śl. Stud. Hist – Tel.. 4:1971, [druk:] 1972, s. 350 – 362; L. Matusik, Śl. Kwart. Hist. Sobótka 14:1969, nr  2, s. 273 – 278; R. Nir, „Nasza Przeszłość” 37:1972, s. 243 – 251; ST., Kościół w Polsce nowożytnej. Sprawozdanie z dyskusji nad t. 2 [Kościół w Polsce], Kwart. Hist. 78:1971, nr 3, s. 741 – 742; J. Tazbir, Nad historią Kościoła w Polsce, Kwart. Hist. 78:1971, nr 3, s. 647 – 656; tenże, History of Chuch in Poland, „Polish Perspectives” 16:1972, no 2, p. 78 – 80; tenże, L’histoire de l”Églishe cathoulique en Pologne, “Perpectives Polonaises” 15: 1972, no 2, p. 89 – 91 [tłum. Pozycji poprzedniej]; J. Vaniš, “Historická Geografie” 1971. seš. 6, s. 280 – 284; H. E. Wyczawski, Uwagi na marginesie dzieła Kościół w Polsce, Stud. Theol. Vars. 9:1971, nr 2, s. 168 – 174.

1969Bezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Kształcenie w polskiej prowincji dominikańskiej w początkach XVI w., Zapiski Hist. 34:1969, z. 3, s. 107 – 123.

O badaniach nad historią Kościoła w Polsce, „Więź” 12:1969, nr 5, s. 13 – 28.

O potrzebach i perspektywach rozwoju polskich nauk o przeszłości, Kwart. Hist. 76:1969, nr 3, s. 645 – 649.

Zakony w średniowiecznym Kościele polskim, w: Księga tysiąclecia katolicyzmu w Polsce, red. nacz. M. Rechowicz, t. I, Lublin 1969, s. 89 – 94; [Skrót artykułu zamieszczonego w: Zarys rozwoju organizacji Kościoła katolickiego w Polsce]. [Toż w wersji francuskiej:] Millénaire du catholicisme en Polotne, Lublin 1969, s. 101 – 109.
Por. nr 107.
Rec.: Z. Szuba, Unikalna księga, „Życie i Myśl” 19:1969, nr 9, s. 135 – 139.

[Wstęp] – Zarys rozwoju organizacji kościoła katolickiego w Polsce, w: Księga tysiąclecia katolicyzmu w Polsce, red. nacz. M. Rechowicz, t. I, Lublin 1969, s. 75 – 76; [Toż w wersji francuskiej:] Millénaire du catholicisme en Polotne, Lublin 1969, s. 89 – 90.

Archives de l’Église en Polotne au XIIIe Congrès International des Zciences Historiques à Moscou, cz. I, Varsovie 1970, s. 183 – 199.

Chrześcijańska inspiracja rozwoju kultury w perspektywie historycznej, Coll. Sa. 2:1970, s. 119 – 129.

Chrześcijaństwo polskie XVI – XVIII w. Uwagi wstępne, w: Kościół w Polsce, red. J. Kłoczowski, t. II, Kraków 1970, s. 5 – 53.

Les Cisterciens en Polotne du XIIe au XIIIe siècle, „Citeaux“ 21:1970, fasc. 2, s. 111 – 134; [Tłumaczenie części artykułu Zakony na ziemiach polskich w wiekach średnich, w: Kościół w Polsce, t. I, Kraków 1968].
Por. nr 151.

Le culte de l’Archange saint Michel dans la Polotne médiévale, w: Millènaire monastique du Mont St – Michel, t. III, Paris 1970, p. 511- 520.
Por . nr 178.

Gabriel Le Bras – wielki uczony i humanista, 1891 – 1970, „Znak” 22:1970, nr 7 – 8, s. 1048 – 1058.

Kościół krakowski w X i XIX wieku. Sesje naukowe poświęcone historii diecezji krakowskiej w lutym 1966 r., Anal. Crac. 2:1970, [druk:] 1971, s. 447 – 450.

Polska prowincja dominikańska w XVI wieku (1520 – 1600), Spraw Tow. Nauk. KUL 1970,  nr 19, [druk:] 1972, s. 99 – 102.

Polska w Europie. X Powszechny Zjazd Historyków Polskich w Lublinie, 9 – 13 września 1969 r., „Znak” 22:1970, nr 1, s. 634 – 635; [Autor podpisany]: J. K.

Rozwój dominikanów w państwie polsko – litewskim w XVII – XVIII wieku, Spraw. Tow. Nauk. KUL 1970, nr 19, [druk:] 1972, s. 70 – 76.

Studia w polskiej prowincji dominikańskiej za prowincjałatu Jakuba z Bydgoszczy, 1447 – 1478, w: Europa – Słowiańszczyzna – Polska. Studia ku uczczeniu K. Tymienieckiego. Poznań 1970, s. 457 – 481.

W imię pokoju i tolerancji, „Polska” 19:1970, nr 4, s. 9 – 0, 34 – 35; [To samo w innych wersjach językowych:] mutacja amerykańska: „Poland” no 6; angielksa: „Poland” no 4; francuska: „La polotne” no 4; niemiecka: „Polen” Nr 2.

Zakony męskie w Polsce w XVI – XVII wieku, w: Kościół w Polsce, red. J. Kłoczowski, t. II, Kraków 1970, s. 483 – 730.

Rec.: Dzieje Wielkopolski, kom. red. Cz. Łuczak i in., t. I, Poznań 1969, Zesz. Nauk. KUL 13:1979, nr 2, s. 71 – 73; [Toż w wersji francuskiej:] REv. Hist. Eccl. 65:1970, no 3 – 4, p. 873 – 879.

Rec.: Historia Pomorza, opracowanie zbiorowe pod red. G. Labudy, t. I, Poznań 1969, Zesz. Nauk. KUL 13:1970, nr 2, s. 73 – 75; [Toż w wersji francuskiej:] Rev. Hist.  Eccl. 65:1970, no 3 – 4, p. 879 – 885.

Red. i autor wstępu: Kościół w Polsce, t. II, Kraków 1970; [Recenzje również tego tomu: por. nr 153].

Słowa kluczowe