Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Jerzy Kłoczowski – wykaz prac magisterskich i doktorskich

Wykaz prac magisterskich i doktorskich napisanych pod kierunkiem profesora Jerzego Kłoczowskiego.

 

 

Spis treści

[RozwińZwiń]

prace magisterskieBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

W wykazie prac zastosowano kolejność chronologiczną według daty egzaminów magisterskich i doktorskich.

 

1954

1. Grażyna Karolewicz, Społeczny charakter kultu św. Stanisława w Polsce w XIII wieku, 23.06.1954.

 

1955

2. Eugeniusz Wiśniowski, Wielka własność benedyktynów w Sieciechowie do końca XVI wieku, 22.01.1955.

3. Kazimiera Grochecka-Wiśniowska, Zawichojskie dobra klarysek od XIII do XV wieku, 25.01.1955.

4. Przemysław Szafran, Sieć parafialna archidiakonatu lubelskiego, 25.01.1955.

5. Tadeusz Szafrański, Franciszkanie na Śląsku w XIII wieku, 25.01.1955.

6. Józefa Zawadzka, Fundacje cysterskie w Małopolsce w XII i XIII wieku, 25.01.1955.

7. Urszula Szajko, Klasztory żeńskie w Polsce od XII–XIV wieku i ich społeczno-narodowa struktura. 22.06.1955.

8. Helena Wójcik, Geneza Miasta Radomia, 22.06.1955.

9. Stanisław Jop, Sieć parafialna archidiakonatu sandomierskiego do końca XVI wieku, 22.06.1955.

10. Wiesław Müller, Początki Lublina, 22.06.1955.

11. Piotr Kryczka, Dziewiętnastowieczne badania nad Memoriałem Jana Ostroroga, 11.11.1955.

12. Stanisław Lazar, Rozwój przestrzenny Sandomierza, 11.11.1955.

13. Anna Stelmach, Podstawy gospodarcze dominikanów poznańskich w wiekach średnich, 29.11.1955.

14. Lidia Wencówna,Osadnictwo ziemi łukowskiej w wieku XVI, 19.01.1955 [pod wspólnym kierownictwem Marzeny Pollakówny].

 

1956

15. Mieczysław Adamczyk, Początki Tarnowa, 10.01.1956.

16. Eleonora Kosiarówna, Podstawy gospodarcze dominikanów płockich w XV i XVI wieku, 16.01.1956.

17. Mieczysław Argasiński, Podstawy gospodarcze możnowładztwa pomorskiego XII i XIII wieku, 20.01.1956.

18. Jerzy Bartłomiej Korolec, Organizacja szkolnictwa zakonu dominikanów w Polsce od początku XIII do końca XIV wieku, 20.01.1956.

19. Zdzisław Szuba, Osadnictwo Puszczy Solskiej w XVI wieku, 20.01.1956 [pod wspólnym kierownictwem Marzeny Pollakówny].

20. Halina Leszczyńska, Zarys rozwoju sieci parafialnej na terenie diecezji chełmińskiej do połowy XVI wieku, 21.01.1956.

21. Andrzej Wernic, Wielka własność kolegiaty warszawskiej w XV–XVI wieku, 21.01.1956 [pod wspólnym kierownictwem Marzeny Pollakówny].

22. Adam Chruszczewski, Kupcy zbożowi i handel zbożem w Kazimierzu Dolnym w drugiej połowie XVI wieku, 30.01.1956.

23. Henryk Grocholski, Sieć parafialna archidiakonatu zawichojskiego do końca XVI wieku, 24.02.1956.

24. Maria Gałuszka, Sieć klasztorna zakonu pustelniczego św. Augustyna w XIII–XV wieku na ziemiach polskich, 22.09.1956.

25. Stanisław Litak, Sieć parafialna archidiakonatu radomskiego do końca XVI wieku, 07.11.1956.

 

1957

26. Stanisław Lichy, Wielka własność Firlejów w XVI wieku, 10.03.1957.

27. Józef Łysek, Starostwo chełmskie w XVI wieku, 05.04.1957.

28. Jan Szczebak, Starostwo lubelskie w XV i XVI wieku, 05.04.1957.

29. ks. Bolesław Kumor, Zanik organizacji parafialnej w Małopolsce południowej do końca XVI wieku, 03.06.1957.

30. Anna Duchowicz, Podstawy gospodarcze dominikanów  sieradzkich w XV i XVI wieku, 06.06.1957.

31. Kazimierz Dmowski, Królewszczyzny ziemi łukowskiej w XVI i XVII wieku, 08.06.1957.

32. ks. Franciszek Stopniak, Duchowieństwo archidiakonatu lubelskiego w II połowie XVI wieku w świetle wizytacji biskupich, 25.06.1957.

 

1958

33. Józef Szymański, Kościelne dzieje Wojnicza do roku 1460, 20.03.1958.

34. Jadwiga Cieńska, Przemyśl do połowy XV wieku, 27.05.1958.

35. s. Konstancja Bogoródź, Kanonicy regularni kongregacji arrowezyjskiej w Polsce w XII wieku, 27.05.1958.

36. s. Kazimiera E. Łyszczak, Najstarsze fundacje karmelitów w Polsce do XVI wieku, 27.05.1958.

37. s. Danuta Pawluk, Dominikanie polscy w okresie reformacji, 27.05.1958.

38. Roman Zarzycki, Gospodarka klucza radzyńskiego w XVIII wieku, 27.05.1958.

39. Czesław Deptuła, Środowiska kościelne płockie drugiej i trzeciej ćwierci XII wieku, 25.06.1958.

40. Roman Olszak, Szczebrzeszyn w XVII wieku, 26.06.1958.

41. Franciszka Ładziak, Dominikanie polscy w okresie kontrreformacji, 17.12.1958.

 

1960

42. Czesław Biały, Rozwój sieci parafialnej archidiakonatu dobrzyńskiego do 1775 roku, 15.04.1960.

43. Aniela Pasionek, Wielka własność klarysek starosądeckich do końca XV wieku, 15.06.1960.

 

1961

44. Kazimierz Kubala, Działalność filantropijna Polskiego Komitetu Opiekuńczego w Zamościu w okresie wysiedlenia (1941–1943), 26.10.1961.

45. Marianna Mazurek, Sieć parafialna południowej części archidiakonatu płockiego do końca XVIII wieku, 27.10.1961.

 

1962

46. Jerzy Flaga, Analiza źródłoznawcza lubelskiej księgi konsystorskiej z lat 1452–1466, 24.10.1962.

47. Mieczysław Haftka, Osadnictwo Wyżyny lubelskiej w II połowie XV wieku na podstawie Liber beneficjorum Jana Długosza, 24.10.1962.

48. ks. Tadeusz Śliwa, Skład osobowy kapituły przemyskiej w początkach XVI wieku (1500-1525), 29.10.1962.

49. s. Irena Drabikówna, Działalność ss. niepokalanek w zaborze rosyjskim (1905–1914), 20.12.1962.

 

1964

50. s. Krystyna Antosiewicz, Zakon Ducha Świętego w Polsce średniowiecznej, 21.03.1964.

51. Kazimierz Gursztyn, Biblioteki parafialne dekanatu kazimierskiego w XVII–XVIII wieku, 21.03.1964.

52. ks. Jan Pałyga, Duchowieństwo parafialne dekanatu kazimierskiego w XVII–XVIII wieku, 24.06.1964.

53. Elżbieta Janicka, Praktyki religijne w archidiakonacie lubelskim w XVIII wieku, 26.09.1964.

54. Emilia Piekarz, Struktura organizacyjna parafii w dekanacie kazimierskim w drugiej połowie XVIII wieku, 26.10.1964.

55. s. Leokadia Zujko, Struktura terytorialna parafii dekanatu kazimierskiego od XVI do XIX wieku, 26.10.1964.

56. Roman Wielgus, Pochodzenie studentów Uniwersytetu Krakowskiego z lat 1475–1499, 27.10.1964.

57. Piotr Gleń, Uposażenie parafii Dąbrowa Tarnowska od XIII do XIX wieku, 27.10.1964.

58. ks. Eugeniusz Makulski, Kult o. Stanisława Papczyńskiego, 28.10.1964.

59. Zofia Lekka-Goleman, Księga wizytacyjna trzech dekanatów: chodelskiego, urzędowskiego i kazimierskiego z roku 1781/82 jako źródło historyczne, 21.12.1964.

 

1965

60. Kazimierz Piech, Rozmieszczenie geograficzne studentów Uniwersytetu Krakowskiego 2. ćwierćwieczu XV wieku, 26.03.1965.

61. Jan Ositek, Pochodzenie geograficzne studentów Uniwersytetu Krakowskiego w latach 1450–1474, 26.03.1965.

62. Jan Duer, Rozmieszczenie geograficzne studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego w I. ćwierćwieczu XV wieku, 24.06.1965.

63. s. Gertruda Kasperek, Rozwój Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia im. Karola Boromeusza w Polsce i jego działalność w latach 1923–1939, 04.12.1965.

64. ks. Stanisław Adam Rybandt, Franciszkanie we Wrocławiu na początku XVI wieku. Spór o dwie kustodie, 04.12.1965.

65. Maria Rygielska, Powstanie i początkowy rozwój Zgromadzenia Sióstr Mniejszych od Niepokalanego Serca Maryi, 04.12.1965.

 

1966

66. Stanisław Olczak, Parafialne budownictwo kościelne w archidiakonacie kurzelowskim w średniowieczu, 29.06.1966.

67. ks. Daniel Olszewski, Struktura duchowieństwa parafialnego w archidiakonacie kurzelowskim, 29.06.1966.

68. ks. Jan Koszewski, Droga do stanowiska biskupa ordynariusza w metropolii gnieźnieńskiej na obszarze Korony w latach 1386–1492, 29.06.1966.

69. Anna Stachura, Wewnętrzne wyposażenie kościołów parafialnych w dekanacie kazimierskim w świetle wizytacji XVII i XVIII wieku, 17.12.1966.

 

1967

70. s. Irena Guzy, Polski żeński ruch zakonny na Górnym Śląsku w II połowie XIX wieku, 21.10.1967.

71. s. Maria Paszek, Ruch zakonny żeński w Zachodniej Galicji 1860–1914, 21.10.1967.

72. Maria Bekier-Sady, Szkolnictwo parafialne w archidiecezji gnieźnieńskiej w XV i początku XVI wieku, 05.12.1967.

73. Krystyna Dębowska, Dobroczynność warszawska w końcu XIX wieku w ujęciu współczesnych, 05.12.1967.

74. Józefa Nalepa, „Przytulisko” warszawskie w latach 1858–1920, 05.12.1967.

75. Maria Woźniak, Zmiany w strukturach parafialnych wielkich miast Królestwa Polskiego w II połowie XIX wieku, 05.12.1967.

 

1968

76. Adam Penkalla, Reforma duchowieństwa świeckiego w raportach nuncjusza apostolskiego Jana Andrzeja Caligariego (1578–1581), 04.07.1968.

77. ks. Tadeusz Gliński, Opinia Długosza o kongregacji kanoników regularnych, 21.11.1968.

78. Janina Koziarska, Kazimierz Jagiellończyk w relacji historiograficznej Jana Długosza, 21.11.1968.

 

1969

79. Piotr Gach, Organizacje rzemieślnicze Krakowa w XV i XVI wieku, 02.07.1969.

80. Anna Zyskowska, Jasnogórskie „Miracula” w XV–XVI wieku, 02.07.1969.

81. Stanisław Błaszczuk, Opinia Długosza na temat klęsk żywiołowych, 30.10.1969.

82. Edward Pawul OFM, Sługa Boży Rafał z Proszowic. Życie i działalność (ok. 1465–1534), 30.10.1969.

 

1970

83. Cecylia Dobkiewicz, Rodzina i życie religijne w okresie Polski stanisławowskiej w opinii cudzoziemców, 23.06.1970.

84. Tadeusz Wojnicki, Model plebana i model parafii na podstawie „Xiędza plebana” biskupa Józefa Kossakowskiego, 23.06.1970.

85. s. Władysława Tajanowicz, Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Bogurodzicy Dziewicy Niepokalanie Poczętej „Dębickich” w latach 1875–1914, 28.10.1970.

 

1971

86. Anna Wiecheć, Zamojskie kalendarze Stanisława Duńczewskiego w kulturze umysłowej pierwszej połowy XVII wieku, 28.06.1971.

87. August Fenczak, Stosunki między obrządkami Kościoła katolickiego na Rusi Czerwonej w połowie XVIII wieku. Problem zmiany obrządku w unickiej diecezji lwowskiej, 15.12.1971.

88. Stanisława Jakubczyk, Społeczna funkcja Świętej Góry Gostyńskiej w latach 1668–1827, 15.12.1971.

89. ks. Henryk Kaiser, Towarzystwo „Powściągliwość i Praca” 1898–1921, 15.12.1971.

 

1972

90. Henryk Gapski, Fundacje i fundatorzy klasztorów bernardyńskich w Polsce w epoce saskiej, 20.06.1972.

91. Rozalia Sulicka-Kossak, Model nowego Polaka w pismach Kotlarskiego, 06.12.1972.

92. Łucja Wenc, Fundacje i fundatorzy klasztorów bernardyńskich i dominikańskich w Polsce w latach 1580–1648, 06.12.1972.

93. Halina Gwiazda, Fundacje i fundatorzy klasztorów dominikańskich w Wielkim Księstwie Litewskim 1648–1696, 06.12.1972.

94. Henryk Staniek, Fundatorzy i fundacje kolegiów jezuickich w Polsce w latach 1564–1772/73, 06.12.1972.

 

1973

95. Giovanni Maestri, Nuncjusz Giuseppe Garampi i jego diariusz, 07.05.1973.

 

1974

96. Tadeusz Kantor, Gospodarka klasztoru dominikanów krakowskich w świetle księgi rachunków gospodarczych w lalach 1764–1783, 29.01.1974.

97. s. Maria Korobij, Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Staromiejskich w lalach 1862–1914. (Wstępna próba analizy środowiska społecznego), 01.07.1974.

 

1975

98. s. Czesława Kotulska, Udział Zgromadzenia Niepokalanek w tajnym nauczaniu na terenie Warszawskiego Okręgu Szkolnego 1939–1945, 10.06.1975.

 

1976

99. Adam Kamiński, Fundacje i fundatorzy klasztorów bernardyńskich w Polsce w 2. połowie XVII wieku (1660–1695), 13.01.1976.

100. Janusz Krupski, Dominikanie obserwanci Kongregacji św. Ludwika Bertranda w Polsce w XVII i XVIII wieku, 13.01.1976.

101. Danuta Filarska, Fundacje i fundatorzy klasztorów reformackich w Polsce w latach 1622–1709, 13.01.1976.

102. Maciej Sobieraj, Mecenat rodziny Sobieskich nad zakonami, 13.01.1976.

 

1977

103. Ewa Chabowska, Ubiór w społeczeństwie polskim późnego średniowiecza, 04.04.1977.

104. s. Maria Mendrok, Jan Koźmian a początki ruchu Sióstr Służebniczek NMP, 04.04.1977.

105. s. Zofia Bazylczuk, Rozwój i działalność Zgromadzenia Córek Marii Wspomożycielki (Sióstr Salezjanek) w Polsce w latach 1922–1939, 25.06.1977.

106. Krystyna Czerwińska, Działalność Stowarzyszenia Sług Katolickich w Tarnowie w latach 1894–1914, 25.06.1977.

107. s. Maria Lenart, Siostry Felicjanki prowincji krakowskiej w latach 1865–1914. (Próba analizy środowiska społecznego), 28.09.1977.

 

1978

108. Krystyna Teresa Krzywosz, Opinie o kulturze religijnej wsi Królestwa Polskiego i Galicji na przelotnie XIX–XX wieku, 23.10.1978.

109. s. Zofia Kunegunda Rusztyn, Zarys zmian w ogólnej strukturze terytorialno-administracyjnej państwowej i kościelnej Polski od 1 IX 1939 do chwili wejścia w życie uchwał Układu Poczdamskiego, 30.10.1978.

 

1979

110. Elżbieta Barankiewicz, Państwo i Kościół w kronikach Galia Anonima i Kosmasa, 29.02.1979.

111. Ewa Kurek-Lesik, Dziecko w kulturze polskiej XIV–XVI wieku. (Zarys problematyki), 12.03.1979.

112. Tomasz Kośnik, Fundacje i fundatorzy klasztorów bernardyńskich w prowincji polskiej w latach 1453–1514, 27.06.1979.

113. Alina Gołębiowska, Model kobiety propagowany przez literaturę apokryficzną i modlitewniki w języku polskim przełomu XV i XVI wieku, 12.11.1979.

114. Bożena Sipika-Bartczak, Obraz Chrystusa w polskiej kulturze religijnej przełomu XV i XVI wieku w świetle Żywotu Pana Jezu Krysta Baltazara Opecia, 12.11.1979.

 

1981

115. s. Teresa Podgórska, Stowarzyszenie Eleusis w latach 1902–1914, 06.05.1981.

 

1982

116. Bogdan Zieliński, Kapituła katedralna płocka i jej skład osobowy na przełomie XIV/XV wieku, 20.01.1982.

117. Anna Jakubczyk, Próba rozwiązania problemu służących w drugiej połowie XIX wieku w koncepcji zgromadzeniotwórczej Honorata Koźmińskiego, 20.01.1982.

 

1984

118. Krzysztof Żurawski, Analiza materiałów prasowych jako źródeł do historii najnowszej Polski, 26.06.1984.

119. Leon Popek, Cmentarz rzymskokatolicki przy ulicy Lipowej w Lublinie w latach 1794–1889 i jego socjotopografia, 21.11.1984.

 

1985

120. Robert Fabian Korn, Polskie „studia historiae” w XVI wieku (Stanisław Iłowski i Maciej Stryjkowski), 19.06.1985.

 

1986

121. s. Ewa Zając, Zakon Franciszkanek Najświętszego Sakramentu w Polsce w tatach 1939–1947, 26.06.1986.

122. Zbigniew Wysocki, Uniwersytet Ludowy w Dalkach w latach 1921–1939, 26.06.1986.

123. Jerzy Malisiewicz, Akcja Katolicka w parafii Wniebowzięcia NMP w Sosnowcu w lalach 1933–1939, 02.12.1986.

 

1988

124. s. Krystyna Czubińska, Powstanie i pierwsze lala stabilizacji Towarzystwa Sióstr Świętego Michała Archanioła w Miejscu Piastowym 1894–1936, 22.12.1988.

 

1989

125. s. Mirosława Maria Dombek, Reakcje Sióstr Dominikanek wobec „polityki zakonnej” władz państwowych w latach 1945–1965, 28.06.1989.

126. Waldemar Kokczyński, Katolicka nauka społeczna w świetle wypowiedzi zawartych w „Przeglądzie Powszechnym” w latach 1884–1891, 29.06.1989.

127. Zbigniew Wośkowiak, Sodalicje mariańskie Akademików w Krakowie w latach 1918–1939, 20.09.1989.

 

1990

128. Adam Masiulanis, Obraz Kościoła w „Przeglądzie Powszechnym” w roku 1887, 27.06.1990.

129. Joanna Piskorska, Dzieje wydań „Żywota Pana Jezu Krysta” Baltazara Opecia (XVI–XX wiek), 27.06.1990.

 

1993

130. Janusz Stój, Rekrutacja do zakonu Franciszkanów-Reformatów w prowincji małopolskiej w latach 1622–1772, 11.05.1993.

 

1994

131. Pal Attila Illes, Fundacje franciszkańskie na Węgrzech w XVI i XVII wieku (na przykładzie prowincji Najświętszej Marii Panny), 11.06.1994.

132. Robert Potocki, W poszukiwaniu dialogu. Drogi i bezdroża stosunków polsko-ukrańskich w latach 1930–1947, 11.06.1994.

 

1996

133. Sławomir Łukasiewicz, Jerzego Giedroycia walka o pamięć historyczną Polaków. Łamy „Kultury” w latach 1947–1957, 30.09.1996.

 

1997

134. Elżbieta Piaseczna-Mizak,Walka o pamięć narodu. Ingerencje cenzury w publikacje Redakcji Wydawnictw KUL w latach 1958–1979, 25.11.1997.

prace doktorskieBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

W latach 1953–1978 Wydział Nauk Humanistycznych KUL był pozbawiony praw nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego; wiele doktoratów napisanych faktycznie pod przewodnictwem profesorów tego wydziału, w tym również pod kierunkiem profesora Jerzego Kłoczowskiego, „formalizowano” w uniwersytetach państwowych. Z grona magistrantów prof. Kłoczowskiego 17 osób uzyskało status samodzielnych pracowników nauki.
 

1. Piotr Gach, Kasaty zakonów na ziemiach polskich w końcu XVIII i w XIX wieku, 23.05.1979.

2. s. Władysława Tajanowicz, Służebniczki Dębickie w Społeczeństwie polskim w latach 1914–1939, 20.05.1981.

3. Henryk Gapski, Rekrutacja zakonna w Polsce w końcu XVI i w 1. połowie XVII wieku, (na przykładzie krakowskiego ośrodka zakonnego - klasztory męskie), 02.12.1981.

4. Andrzej Pawełczyk, Konspiracyjna organizacja katolików Front Odrodzenia Polski, 17.01.1990.

5. Ewa Kurek-Lesik, Udział żeńskich zgromadzeń zakonnych w akcji ratowania dzieci żydowskich w Polsce w latach 1939–1945, 17.01.1990.

6. Anna Jakubczyk, Zgromadzenie Sług Jezusa w społeczeństwie polskim w latach 1884–1939, 17.04.1996.

7. Robert Potocki, Polska a kwestia ukraińska (1920–1939). Idea restytucji Ukraińskiej Republiki Ludowej, 14.01.1998.

Prace napisane pod kierunkiem prof. Jerzego Kłoczowskiego na Sorbonie w Paryżu w latach 1985–1987Bezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

(maîtrises – Sorbonne, Paris IV, 1985–1987)
 

1. Anna Petitova-Bénoliel, L'évolution du réseau des établissement ecclésiastiques à Prague sous les Luxembourg (1310–1419).
2. Jacques Edouard, Le concile de Constance et Paulus Vladimiri.
3. Jeróme De Leusse, Les voyages de 1413 et 1421 en Pologne - Lituanie et en Europe Centrale - Orientale de Ghillebert de Lannoy.
4. Michéle Colpin, Jean-Chrysostome Pasek, un gentilhomme polonais du XVIIe s, Regards, jugements et comportements d'un noble confronté avec témoignages des voy ageurs français.
5. Laure Penchenat, Le rythme de la vie dans la culture traditionnelle paysanne à la fin du XIXe siècle en Pologne d'aprés „Les paysans de Ladislas Reymont.
6. Geraldine Dufournier, L 'opinion française sur la Pologne de 1919 à 1926 où 1'étude du milieu polonophile et de ses idées diffusées auprés de l'opinion.
7. Witold Zahorski, L'action du primat de la Pologne August Hlond en 1940–1945.
8. Marie-Madeleine De Cevin, La vie religieuse dans les villes hongroises au XIV–XV s.

 
 
 
Zestawił Henryk Gapski
Redakcja: Monika Śliwińska