Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Furmańska 2 w Lublinie (obecnie Kowalska 6 i Furmańska 2)

Historia nieruchomości zlokalizowanej w Lublinie przy ulicy Kowalskiej 6, a także przy ulicy Furmańskiej 2.

Spis treści

[RozwińZwiń]

LokalizacjaBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

 

Dawny numer policyjny: 387
Numer hipoteczny: 245 bądź 246 bądź 585
Numer przed 1939: Kowalska 6 / Furmańska 2
Numer po 1944: -
Numer obecny: Kowalska 6 i Furmańska 2
 

Furmańska 2Furmańska 2 na mapie Lublina z 1928 roku

Furmańska 2Furmańska 2 na panoramie Lublina z lat 30.tych XX wieku

 

FunkcjeBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

 

Lokale handlowe i rzemieślnicze w latach 1918-1940


Ankieta z dnia 15.X.1936 r. [ Inspekcja budowlana 1468]
1936 - piekarnia
1936 - 12 sklepów


Karta realności z dnia 31.XII.1940 r. [Inspekcja budowlana 1468]
1940 - piekarnia
1940 - 2 farbiarnie
1940 - 2 owocarnie
1940 - blacharz

 

Historia budynkuBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

 

Właściciele:
dane z dnia 12.X.1896 - Brodt Ajzyk
1915 - Brodt Izrael

dane z dnia 15.X.1936 - Szaja Zylberlicht, syn Szymona i Rajzla Tajkif, córka Lejba
dane z dnia 31.XII.1940 - Szaja Zylberlicht (ur. 1876 r., wyzn. mojż., rodz. Szymon i Brucha, zam. Furmańska 2), Eta Rajzla (ur. 1876 r., wyzn. mojż., rodz. Lejb i Chadasa, zam. Furmańska 2)

 

 

Lokatorzy według wyznania, płci i wieku (1940 rok)

 

Ogólna ilość mieszkańców Mężczyzn Kobiet

Dzieci do lat 6
włącznie

Dzieci od 7-18 lat
włącznie
Uwagi

Chrześcijan - 8

Żydów - 143

39 68 12 32  

 

 

Mieszkańcy nieruchomości według zawodu (1940 r.)

Robotnicy: 2 (na piętrze) + 1 (w oficynie)

Kupcy i przemysłowcy: 2 (na parterze) + 3 (na piętrze) + 2 (w oficynie)

Rzemieślnicy: 1 (na parterze) + 5 (na piętrze) + 2 (w oficynie)

Inne zawody: 1 (na parterze) + 2 (na piętrze)

Bez zawodu: 3 (na piętrze)

 

 

Lista osób narodowości żydowskiej opłacających składki na rzecz Gminy Wyznaniowej Żydowskiej – 1928 r. oraz 1930 r.

Zylbersztajn Szloma i Estera, handlowiec, Furmańska 2, 50 zł

 

 

Dodatkowe informacje:

 

Inspekcja budowlana, sygn. 1468
- odwołanie do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego, wniesione za pośrednictwem Zarządu Miejskiego w Lublinie od zarządzenia Zarządu Miejskiego w Lublinie /Wydział Budownictwa/ z dnia 25.V.1938 r. Pismo wniesione zostało przez Jojnę Bessa w dniu 03.VI.1938 r. Zaskarżone zaświadczenie zawiera wezwanie do natychmiastowego opuszczenia zajmowanego przez petenta lokalu przy ul. Furmańskiej 2 na czas dokonania remontu dachu, zniszczonego na skutek pożaru. W uzasadnieniu petent powołuje się na swoją trudną sytuację materialną, brak innego lokalu, do którego mógłby się przenieść oraz na celowe dążenia właścicieli budynku, zmierzające do pozbycia się dotychczasowych lokatorów. Ponadto petent przytacza opinię inż. H. Bekkera, zgodnie z którą remont domu jest możliwy bez konieczności wysiedlenia mieszkańców. W związku z powyższym petent wnosi o uchylenie zaskarżonego zarządzenia i dokonanie
komisyjnych oględzin domu z udziałem petenta oraz inż. H. Bekkera.
- odwołanie do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego wniesione za pośrednictwem Zarządu Miejskiego w Lublinie od zarządzenia Zarządu Miejskiego w Lublinie /Wydział Budownictwa/ z dnia 25.V.1938 r. Pismo wniesione zostało przez Frajdę Goldberg w dniu 03.VI.1938 r.. Zaskarżone zaświadczenie zawiera wezwanie do natychmiastowego opuszczenia zajmowanego przez petenta lokalu przy ul. Furmańskiej 2, na czas dokonania remontu dachu, zniszczonego na skutek pożaru. W uzasadnieniu petentka powołuje się na swoją trudną sytuację materialną oraz na celowe dążenia właścicieli budynku, zmierzające do pozbycia się dotychczasowych lokatorów. Ponadto przytacza opinię inż. H. Bekkera, zgodnie z którą remont domu jest możliwy bez konieczności wysiedlenia mieszkańców. W związku z powyższym petentka wnosi o uchylenie zaskarżonego zarządzenia i dokonanie komisyjnych oględzin domu z udziałem jej oraz inż. H. Bekkera.
- odwołanie do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego, wniesione za pośrednictwem Zarządu Miejskiego w Lublinie od zarządzenia Zarządu Miejskiego w Lublinie /Wydział Budownictwa/ z dnia 25.V.1938 r. Pismo wniesione zostało przez Arona Tapelbanda w dniu 03.VI.1938 r.. Zaskarżone zaświadczenie zawiera
wezwanie do natychmiastowego opuszczenia zajmowanego przez petenta lokalu przy ul. Furmańskiej 2 na czas dokonania remontu dachu, zniszczonego na skutek pożaru. W uzasadnieniu petent powołuje się na swoją trudną sytuację materialną (był kupcem, ale zmuszony został do zlikwidowania prowadzonego
interesu) i rodzinną (2 dzieci, z czego jedno jest obłąkane) oraz na celowe dążenia właścicieli budynku, zmierzające do pozbycia się dotychczasowych lokatorów. Przypomina również, że prawo do najmu lokalu otrzymał w zamian za pożyczkę udzieloną właścicielom budynku w wysokości 2000 zł, potwierdzonej aktem notarialnym. W razie opróżnienia lokalu straci on pewność zwrotu pożyczki i należnych odsetek. Ponadto petent przytacza opinię inż. H. Bekkera, zgodnie z którą remont domu jest możliwy bez konieczności wysiedlenia mieszkańców. W związku z powyższym petentka wnosi o uchylenie zaskarżonego zarządzenia
i dokonanie komisyjnych oględzin domu z udziałem jej oraz inż. H. Bekkera.

- odwołanie do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego, wniesione za pośrednictwem Zarządu Miejskiego w Lublinie, od zarządzenia Zarządu Miejskiego w Lublinie /Wydział Budownictwa/ z dnia 25.V.1938 r. Pismo wniesione zostało przez Uszera Zyngiera w dniu 03.VI.1938 r.. Zaskarżone zaświadczenie zawiera wezwanie do natychmiastowego opuszczenia zajmowanego przez petenta lokalu przy ul. Furmańskiej na czas dokonania remontu dachu, zniszczonego na skutek pożaru. W uzasadnieniu petent powołuje się na swoją trudną sytuację materialną, brak innego lokalu, do którego mógłby się przenieść oraz na celowe dążenia właścicieli budynku, zmierzające do pozbycia się dotychczasowych lokatorów i chęć uchylenia się od prawnego obowiązku ochrony lokatorów. Ponadto petent przytacza opinię inż. H. Bekkera, zgodnie z którą remont domu jest możliwy bez konieczności wysiedlenia mieszkańców. W związku z powyższym petent wnosi o uchylenie zaskarżonego zarządzenia i dokonanie komisyjnych oględzin domu z udziałem petenta oraz inż. H. Bekkera.
- pismo wystosowane przez Zarząd Miejski w Lublinie /Wydział Budownictwa/ do Szajndli Dyment w dniu 05.VII.1938 r. Pismo dotyczy zarządzenia z dnia 25.V.1938 r., na mocy którego adresatka została zobowiązana do natychmiastowego opróżnienia zajmowanego mieszkania na czas remontu w domu zagrażającemu bezpieczeństwu publicznemu przy ul. Furmańskiej 2, stanowiącej własność Szaji Zylberlichta i Rajzli Tajkif. Wobec niezastosowania się do zarządzenia pismo zawiera informację o przystąpieniu w dniu 08.VII.1938 r. do wykonania zastępczego opróżnienia mieszkania na koszt adresatki, który to zostanie ściągnięty administracyjnie. Od powyższego pisma przysługuje odwołanie do Urzędu Wojewódzkiego Lubelskiego za pośrednictwem Zarządu Miejskiego w terminie 14 dni.
- sporządzone odręcznie pismo, wystosowane w dniu 23.VI.1938 r. do: Szajndli Dyment, Arona Tapelbanda, Uszera Zyngera, Jojny Bessa oraz Frajndli Goldberg. Pismo dotyczy zarządzenia z dnia 25.V.1938 r., na mocy którego adresaci zostali zobowiązani do natychmiastowego opróżnienia zajmowanych mieszkań na czas remontu w domu zagrażającemu bezpieczeństwu publicznemu przy ul. Furmańskiej 2, stanowiącej własność Szaji Zylberlichta i Rajzli Tajkif. Wobec niezastosowania się do zarządzenia pismo zawiera informację o przystąpieniu w dniu 08.VII.1938 r. do wykonania zastępczego opróżnienia mieszkania na koszt adresatów, który to zostanie ściągnięty administracyjnie. Od powyższego pisma przysługuje odwołanie do Urzędu Wojewódzkiego Lubelskiego za pośrednictwem Zarządu Miejskiego w terminie 14 dni. Pismo opatrzone pieczęcią i podpisem: Za Prezydenta Miasta Inspektor Budownictwa inż. arch. Zbigniew Oleś.
- zarządzenie wykonania robót budowlanych z dnia 25.V.1938 r. nakazujące natychmiastowe podjęcie robót w celu usunięcia uchybień stwierdzonych podczas oględzin budynku przy ul. Furmańskiej 2 w dniu 20.V.1938 r. w terminie do dnia 04.VI.1938 r. Z pisma wynika również, że uchybienia te zagrażają bezpieczeństwu publicznemu i że na skutek popękania na całej wysokości przewodów kominowych pieców piekarni znajdującej się na parterze wybuchł pożar, który zniszczył konstrukcję dachową i część drewnianych stropów nad 2-gim piętrem. Adresatem pisma jest Szaja Zylberlicht i Rajzla Tajkif.

- zarządzenie opróżnienia budynku z dnia 25.V.1938 r., wydane na podstawie oględzin dokonanych w dniu 20.V.1938 r. Wykazały one, że budynek znajdujący się na nieruchomości przy ul. Furmańskiej 2, stanowiącej własność Szaji Zylberlichta i Rajzli Tajkif posiada następujące wady:
- części konstrukcyjne stropów zostały zniszczone wskutek pożaru
- przewody kominowe są popękane co zagraża w dalszym ciągu niebezpieczeństwem pożaru.
Wady te zagrażają życiu i zdrowiu osób znajdujących się w budynku, przeto zachodzi konieczność opróżnienia lokali na czas remontu.Pismo skierowano do Szajndli Dyment, Arona Tapelbanda, Uszera Zyngera, Jojny Bessa oraz Frajndli Goldberg.
- pismo do Zarządu Miejskiego w Lublinie /Wydział Budownictwa/ o wstrzymanie zarządzenia z dnia 25.V.1938 r. Pismo wniesione zostało przez Frajdę Goldberg, Arona Tapelbanda, Jojnę Bessa oraz Uszera Zyngiera w dniu 03.VI.1938 r. Zaskarżone zaświadczenie zawiera wezwanie do natychmiastowego
opuszczenia zajmowanych przez petentów lokalów przy ul. Furmańskiej 2 na czas dokonania remontu dachu, zniszczonego na skutek pożaru. W uzasadnieniu petenci powołują się m. in. na swoją trudną sytuację materialną oraz na celowe dążenia właścicieli budynku, zmierzające do pozbycia się dotychczasowych lokatorów i chęć uchylenia się od prawnego obowiązku ochrony lokatorów. Ponadto petenci przytaczają opinię inż. H. Bekkera, zgodnie z którą remont domu jest możliwy bez konieczności wysiedlenia mieszkańców. W związku z powyższym petenci wnoszą o uchylenie zaskarżonego zarządzenia i dokonanie komisyjnych oględzin domu z ich udziałem oraz inż. H. Bekkera.
- zaświadczenie wydane w dniu 02.VI.1938 r. przez Inż. Henryka Bekkera na podstawie oględzin budynku przy ul. Furmańskiej 2, dokonanych w dniu 02.VI.1938 r. na zaproszenie jego lokatorów p.p. Uszera Zyngera, Szyji Diamanda, Johny Bessa, Frajdy Goldberg i Arona Tapelbanda. Oprócz szczegółowego opisu stanu budynku po pożarze, pismo zawiera również stwierdzenie, iż remont dachu, części stropów, kominów i rur spadowych powinien być wykonany w krótkim czasie, a ponadto wszystkie mieszkania poza lokum p. Diamanda są zdatne do użytku, a naprawy nie wymagają całkowitego opróżnienia. Oznacza to, że remont może być przeprowadzony podczas zamieszkiwania bez narażenia mieszkańców na jakikolwiek uszczerbek na zdrowiu bądź mieniu.
- pismo z dnia 08.VI.1938 r. wystosowane do Pana Prezydenta Miasta Lublina, zawierające deklarację mistrza ciesielskiego o podjęciu się wykonania robót „ciesielskich remontu” w budynku projektowanym na nieruchomości położonej przy ul. Furmańskiej 2.
- pismo z dnia 07.XII.1944 r. wystosowane do Pana Prezydenta Miasta Lublina, zawierające deklarację kierownika technicznego o podjęciu się kierowania technicznego robotami budowlanymi w budynku projektowanym na nieruchomości stanowiącej własność Włodzimierza Kuźminka, położonej przy ul. Furmańskiej 2.

- pozwolenie na budowę wydane przez Zarząd Miejski /Wydział Budownictwa/ w dniu 05.XII.1944 r. Pismo wystosowano do Włodzimierza i Eugeniusza Kuźminków na skutek ich prośby z dnia 15.XI.1944 r. o pozwolenie na wykonanie odbudowy skrzydła w domu przy ul. Furmańskiej 2.
- pismo wystosowane do Wydziału Budownictwa Zarządu Miejskiego w dniu 02.XI.1944 r. przez Włodzimierza i Eugeniusza Kuźmiuków. Pismo zawiera prośbę o udzielenie zezwolenia na murowanie zawalonej ściany szczytowej przydzielonego lokalu piekarnianego przy ul. Furmańskiej 2 i dokonanie innych drobnych napraw i przeróbek zgodnie z załączonym planem.
- pismo z dnia 10.VII.1936 r., skierowane przez Urząd Wojewódzki Lubelski /Wydział Komunikacyjno-Budowlany, Oddział Sztuki/ do Zarządu Miejskiego /Inspekcja Budownictwa/. Pismo zawiera opinię w sprawie projektu przebicia otworu balkonowego w pos. Sz. Zilberlichta, które to ze względów estetycznych zostało uznane za niepożądane. Podpisane: Za Wojewodę Kierownik Oddziału Sztuki dr Józef Dutkiewicz.
- podanie do Pana Prezydenta w Lublinie z dnia 03.VII.1936 r. wniesione przez Szaję Zilberlichta w sprawie zatwierdzenia projektu przeróbki okna na II piętrze na nieruchomości położonej przy ul. Kowalskiej 6. Projekt sporządzony został przez inż. H. Bekkera.
- pismo z dnia 11.VIII.1936 r. wystosowane do Pana Prezydenta Miasta Lublina zawierające deklarację kierownika technicznego o podjęciu się kierowania technicznego robotami budowlanymi w budynku projektowanym na nieruchomości stanowiącej własność Szaji Zilberlichta położonej przy ul. Kowalskiej 6.
- pismo wystosowane przez Lubelskie Składy Papieru A. Olszewski Lublin do Zarządu Miejskiego /Wydział Budownictwa, Oddział Inspekcji/ w dniu 10.IV.1943r. Pismo dotyczy sprawy przebudowy fasady magazynu przy ul. Kowalskiej 6 i zawiera prośbę o przedłużenie zleconych prac do dnia 15.VI.1943 r.

APL, Rada Żydowska w Lublinie (Judenrat), nr zesp. 891, sygn. 151
- budynek przy ul. Furmańskiej 2 został wymieniony w imiennym wykazie Żydów zamieszkałych w poszczególnych domach, sporządzonym w czerwcu 1940 r.
- dane dotyczące nieruchomości położonych przy ulicy Jatecznej w Lublinie na podstawie akt Zarządu Miejskiego w Lublinie Wydział Budownictwa, w zespole nr. 22 „Inspekcja Budowlana Miasta Lublina” w AP w Lublinie.
- Mordko Bajtel (ur. 1877 r,, s. Jankiela i Toby), zameldowany pod adresem Furmańska 2, był właścicielem budynku mieszczącego się przy ulicy Jateczna 36 (738), przy rogu ul. Mostowej.

 

Opis budynkuBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

 

Ankieta z dnia 15.X.1936 r. [Inspekcja budowlana, sygn. 1468]


Położenie: ulica Furmańska , róg Kowalskiej 6
Numer hipoteczny: 245
Właściciel: Szaja Zylberlicht, syn Szymona i Rajzla Tajkif, córka Lejba
Zarządca: Abram Huberman
Dzierżawca: -
Dozorca: Józef Buksiński


Rodzaj nieruchomości: dom mieszkalny + plac
Data rozpoczęcia użytkowania: „dom stary przedwojenny”
Z jakiego materiału wykonane są budynki: z cegły
Ilość mieszkań:
 - 2 mieszkania – 1 izba,
 - 12 mieszkań – 2 izby,
 - 11 mieszkań – 3 izby
Ilość mieszkań w suterenach: 2
Ilość piwnic: 3
Ilość pięter: 3 piętra


System wodociągowo-kanalizacyjny: wodociąg, ustęp, 4 ustępy nieskanalizowane; brak łazienek
Oświetlenie: elektryczne i naftowe
Ogrzewanie: 23 piece grzewcze
Klatka schodowa: główna drewniana, ze schodami drewnianymi
Ilość balkonów: 7 drewnianych
Pokrycie dachu: blacha
Kiedy remontowano budynek: w 1925 roku
Czy fasada bądź cały budynek wymaga remontu: nie
Czy jest miejsce odpowiednie do urządzenia schronu przeciwgazowego: nie wiadomo

 

Dane dotyczące podwórza
Wymiary: 21 m. długość i 30 m. szerokość
Nawierzchnia: brukowana
Jaka jest odległość budynku frontowego od oficyny: 6 m
Czy są stajnie, obory, chlewy, komórki: 8 komórek
Śmietnik: ruchomy, drewniany
Roślinność: -
Urządzenia do trzepania: jest
Gdzie odpływają ścieki kuchenne: „do rynsztoka podwórzowego a stąd na ulicę”
Jak często wywożone są nieczystości domowe i przez kogo: „miesięcznie, a nawóz co drugi dzień”

 


Karta realności z dnia 31.XII.1940 r. [Inspekcja budowlana, sygn. 1468]


Położenie: Furmańska 2, Kowalska 6 (narożne wejście)
Właściciele: Szaja Zylberlicht (ur. 1876, wyzn. mojż., rodz. Szymon i Brucha, zam. Furmańska 2), Eta Rajzla (ur. 1876, wyzn. mojż., rodz. Lejb i Chadasa, zam. Furmańska 2)
Powierzchnia - ogółem: 900 m2, w tym:
 - zabudowana: 554 m2,
 - niezabudowana: 346 m2
Długość frontu: 50 mb (głębokość 28 mb)

 

Budynek frontowy mieszkalny a
Liczba kondygnacji: 3
Główna klatka schodowa: 1
Boczna klatka schodowa: -
Liczba mieszkań: 16, w tym:
 - 2 mieszkania – 1 izba,
 - 7 mieszkań – 2 izby,
 - 6 mieszkań – 3 izby,
 - 1 mieszkanie – 4 izby
Liczba izb: 38
Liczba piwnic: -
Liczba suteren niemieszkalnych: -
Liczba strychów: 1


Budynek frontowy mieszkalny b
Liczba kondygnacji: 3
Główna klatka schodowa: -
Boczna klatka schodowa: 1
Liczba mieszkań: 3, w tym:
 - 1 mieszkanie – 1 izba,
 - 2 mieszkania – 2 izby
Liczba izb: 5


Budynek oficyny mieszkalnej
Liczba kondygnacji: 2
Liczba mieszkań: 5, w tym:
 - 1 mieszkanie – 1 izba,
 - 4 mieszkania – 2 izby
Liczba izb: 9
Liczba strychów: 1

 

Fragmenty relacji mówionychBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

 

Jochwet Flumenkiert
„Pierwszym mieszkaniem, które ja pamiętam, to była Kowalska 6, róg Furmańskiej 2. Pamiętam,
że na dole w domu mieszkał u nas fryzjer jeden - Chuberman i też miał - na dole - w tym samym
domu fryzjernię. Poza tym przeważnie były tam sklepy ze skórami, bo cała Kowalska ulica była
znana jako skórne wyroby. Nie tylko wyroby, ale właśnie – skóry, bo wyroby - to znaczy na przykład
torebki - też były, ale to właśnie głównie skóry tam sprzedawano. W domu byli różni ludzie, było
część dość zamożnych – na pierwszym piętrze czy na parterze mieszkali dość biedni. Pamiętam
– jakiś szewc i był znany w całej okolicy piekarz, który sprzedawał świetne bułeczki – bajgle
się nazywały. Na rogu – pamiętam jak wyglądałam przez okna, to siedziała taka stara Żydówka,
jak to stara – chyba miała wtedy dwadzieścia pięć lat, ale dla mnie była stara i zupełnie na ziemi
siedziała i miała szeroką spódnicę i pod tym były ciepłe takie niby pączki, ale to nie były pączki,
to były jakieś specjalne żydowskie jedzenie - bubalech. Nasz dom był dość duży, często
przyjmowaliśmy gości, ja robiłam takie wieczorki dla szkolnych dzieci, oczywiście tylko do siódmej,
bo później nie wolno było wychodzić".


Marian Milsztajn
„Na Kowalskiej było wiele sklepów skórzanych, w sklepie pod numerem 6 był kolega ojca z wojska.
Znalazłem na fotografii ten sklep na Kowalskiej, w nim dwa razy do roku tatuś brał skóry.
Przed pesach jechaliśmy dorożką i tatuś kupował towar na całą produkcję. Potrzebna była miękka
skóra, twarda skóra, skóra do wnętrz. Potem jechaliśmy do kamasznika.” Więcej...

 

Ewa Eisenkeit
„Babcia miała piekarnię, tata nie chciał być piekarzem, więc uczył się malować i tym się zajmował.
Moja ciotka, czyli siostra mojego ojca, po mężu nazywała się Bajtel. Jej mąż Mordko Bajtel
na Furmańskiej 2 miał piekarnię, tam też mieszkali. W czasie wojny on piekł chleb dla
SS - owców.”

 

Materiały ikonograficzneBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

 

Inspekcja budowlana, sygn. 1468
- plan odbudowy zwalonej ściany w piekarni Włodzimierza i Eugeniusza Kuźników przy ul. Furmańskiej nr 2 w Lublinie. Projekt sporządzony został przez architekta Tadeusza Witkowskiego. Projekt opatrzony pieczęcią zawierającą adnotację o jego zatwierdzeniu. Adnotacja nosi datę 05.XII.1944 r. i opatrzona jest pieczęcią i podpisem: Za Przewodniczącego M. R. N. Inspektor Budownictwa.
- projekt przeróbki otworu okiennego na balkon w pos. p. Sz. Zilberlichta przy ul. Kowalskiej nr 6. Projekt sporządzony został przez inż. H. Bekkera w lipcu 1936 r. Projekt opatrzony pieczęcią zawierającą adnotację o jego zatwierdzeniu. Adnotacja nosi datę 04.VIII.1936 r. i opatrzona jest m. in. pieczęcią i podpisem Konserwatora oraz Inspektora Budownictwa inż. K. Barszczewskiego.
- projekt przebudowy frontu parteru przy ul. Kowalskiej nr 6, opatrzony adnotacjami w języku niemieckim oraz datą 25.XI.1942 r.
- projekt na urządzenie mieszkań podstrysznych na domu frontowym przy ulicy Kowalskiej nr 6 w m. Lublinie, w posesji należącej do... (?) Projekt sporządzony został przez J. Gosławskiego (?) w dniu 26.II.1926 r. Projekt opatrzony pieczęcią zawierającą adnotację o jego zatwierdzeniu na sesji Magistratu w dniu 11.VIII.1927 r. Adnotacja nosi datę 23.VIII.1927 r. i opatrzona jest m. in. pieczęcią i podpisem wicePrezydenta Miasta oraz Naczelnika Wydziału.

 

Fotografie przedwojenne:

Kowalska 6, autor Stefan Kiełsznia, 1938, zbiory fotografii Jerzego Kiełszni

Kowalska 6, autor Stefan Kiełsznia, 1938, zbiory fotografii Jerzego Kiełszni

Kowalska 6, autor Stefan Kiełsznia, 1938, zbiory fotografii Jerzego Kiełszni

 

LiteraturaBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

 

1. APL, Rada Żydowska w Lublinie (Judenrat), nr zesp. 891, sygn. 151

2. Inspekcja budowlana 1468