Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Furmańska 17 w Lublinie (nie istnieje)

Historia nieruchomości zlokalizowanej w Lublinie przy ulicy Furmańskiej 17. Obecnie adres nie istnieje.

Spis treści

[RozwińZwiń]

LokalizacjaBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

 

Dawny numer policyjny / Former police number: -
Numer hipoteczny / Morgage number: 616
Numer przed 1939 / Number before 1939: Furmańska 17
Numer po 1944 / Number after 1944: -
Numer obecny / Current number: nie istnieje

 

Furmańska 17Furmańska 17 na mapie Lublina z 1928 roku

Furmańska 17Furmańska 17 na panoramie lubelskiej z lat 30-tych XX wieku

 

FunkcjeBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

 

Lokale handlowe i rzemieślnicze w latach 1918-1940:


Ankieta z dnia 21.X.1936 r. [Inspekcja budowlana 1480]
1936 - „tylko sklepy"


Karta realności z dnia 05.XII.1940 r. [Inspekcja budowlana 1480]
1940 - tokarz

 

Historia budynkuBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

 

Właściciele:
dane z dnia 21.X.1936 - [pierwszy wyraz nieczytelny], Frydman, Goldman, Rozenbaum, Akierman, Kupersztych

 

 

Lokatorzy według wyznania, płci i wieku (1940 rok)

 

Ogólna ilość mieszkańców Mężczyzn Kobiet

Dzieci do lat 6
włącznie

Dzieci od 7-18 lat
włącznie
Uwagi

Chrześcijan - brak

Żydów - 31

10 12 6 3  

 

 

Mieszkańcy nieruchomości według zawodu (1940 r.)

Robotnicy: 3 (na parterze) + 2 (na piętrze) + 1 (na poddaszu)

Rzemieślnicy: 1 (na parterze) + 1 (na piętrze)

Inne zawody: 1 (na piętrze)

Bez zawodu: 1 (na parterze) + 1 (na poddaszu)

 

 

Dodatkowe informacje:

 

Inspekcja budowlana, sygn. 1480
- pozwolenie na budowę wydane przez Magistrat Miasta Lublina /Wydział Budownictwa/, w dniu 09.IX.1931 r. Pismo wystosowano do Josefa Wagnera na skutek jego prośby o pozwolenie na wykonanie budki murowanej* na nieruchomości przy ul. Furmańskiej 17.
- dokument wydany przez Magistrat m. Lublina /Wydział Budownictwa/ w dniu 31.VIII.1931 r. w sprawie: „Plan sklepu murowanego Josefa Wagnera na nieruchomości N 17 przy ul. Furmańskiej 17."  Wniosek: „Plany na budowę domu mieszkalnego Josefa Wagnera na nieruchomości N 17 przy ul. Furmańskiej 17 zatwierdza się."
- pismo z dnia 09.VII.1931 r. skierowane przez Magistrat Miasta Lublina /Wydział Budownictwa/ do Josefa Wagnera w sprawie wydania pozwolenia na przebudowę drewnianej budki na murowaną na nieruchomości położonej przy ul. Furmańskiej nr 17. Pismo zawiera informację petenta, iż takie zezwolenie będzie mógł uzyskać wyłącznie na podstawie zatwierdzonego planu ze względu na zamianę budynku prowizorycznego na stały. Pismo opatrzone pieczęcią i podpisem Kierownika Zarządu Miejskiego m. Lublina, R. Peczyraka i Naczelnika Wydziału, inż. Wł. Wojciechowskiego.
- pismo o identycznej treści jak powyżej sporządzone w formie odręcznej.
- pismo z dnia 27.VI.1931 r., skierowane przez Josefa Wagnera do Wydziału Budownictwa Magistratu m. Lublina. Pismo to dotyczy wydania zezwolenia na przeprowadzenie określonych w piśmie robót, a mianowicie na wyrównanie i podniesienie części placu petenta przy ul. Furmańskiej 17 oraz na przerobienie znajdującego się w nim drewnianego sklepu.
- podanie wniesione w dniu 07.VII.1931 r. do Magistratu m. Lublina /Wydział Budownictwa/ przez Gerszona Fridmana, właściciela domu przy ul. Furmańskiej 17. Z pisma wynika, że ze strony szczytowej ściany tego domu położona jest parterowa komórka drewniana, należąca do Josefa Wagnera. Ten ostatni ubiega się u Władz Miejskich o zezwolenie na podwyższenie tej komórki. Takie działania doprowadzą jednak nie tylko do zużycia należącej do petenta ściany szczytowej, ale również zasłonią urządzone w niej okno („ [...] które istnieje tam już od 60 lat [...]"). Przeto petent wnosi o odmowę wydania zezwolenia Josefowi Wagnerowi na wykonanie powyższych prac.
- podanie do Pana Prezydenta w Lublinie z dnia 17.VI.1939 r., wniesione przez Henię/a Fajfermacher w sprawie zatwierdzenia projektu na wykonanie garażu samochodowego na nieruchomości położonej przy ul. Furmańskiej 17, stanowiącej własność B. Akiermana i innych. Projekt sporządzony został przez inż. H. Fertnera.

 

Opis budynkuBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

 

Ankieta z dnia 21.X.1936 r. [Inspekcja budowlana, sygn. 1480]


Położenie: Furmańska 17
Numer hipoteczny: 616
Właściciel: [pierwszy wyraz nieczytelny], Frydman, Goldman, Rozenbaum, Akierman, Kupersztych
Zarządca: „każdy ma swoją część"
Dzierżawca: -
Dozorca: -


Rodzaj nieruchomości: budynek murowany
Data rozpoczęcia użytkowania: 1870 r.
Z jakiego materiału wykonane są budynki: murowane
Ilość mieszkań: 7 mieszkań 2-izbowych + 5 sklepów
Ilość mieszkań w suterenach: nie ma
Ilość piwnic: nie ma
Ilość pięter: 1 + poddasze mieszkalne
System wodociągowo-kanalizacyjny: brak wodociągu i łazienek; 3 ustępy, drewniane klozety
Oświetlenie: elektryczne, ale w sklepach
Ogrzewanie: zwyczajne - piece grzewcze
Klatka schodowa: „drewniane"
Ilość balkonów: -
Pokrycie dachu: blacha
Kiedy remontowano budynek: -
Czy fasada bądź cały budynek wymaga remontu: -


Dane dotyczące podwórza
Powierzchnia: „podwórek"
Czy są stajnie, obory, chlewy, komórki: 3 komórki drewniane
Śmietnik: jest
Roślinność: nie ma
Urządzenia do trzepania: nie ma
Co wiadomo o lokalach podziemnych: nie ma
Jak często wywożone są nieczystości domowe i przez kogo: [nieczytelne informacje]

 

 

Karta realności z dnia 05.XII.1940 r. [Inspekcja budowlana, sygn. 1480]


Położenie: Furmańska 17
Powierzchnia ogółem: 411 m, w tym:
 - zabudowana: 154 m 2,
 - niezabudowana: 257 m2
Długość frontu: 23 mb (głębokość 20 mb)


Budynek frontowy mieszkalny a
Liczba kondygnacji: 2
Liczba mieszkań: 4, w tym:
 - 3 mieszkania - 1 izba,
 - 1 mieszkanie - 2 izby
Liczba izb: 5
Liczba piwnic: -
Liczba suteren niemieszkalnych: -
Liczba strychów: -


Budynek frontowy mieszkalny b
Liczba kondygnacji: 1
Liczba mieszkań: 4, w tym:
 - 3 mieszkania - 1 izba
 - 1 mieszkanie - 2 izby
Liczba izb: 5
Liczba piwnic: -
Liczba suteren niemieszkalnych: -
Liczba strychów: -
Dopisek: Sura Szylobalska (ur. 1880 r., wyzn. mojż., rodz. Zejlih i Ruchla), Furmańska 17

 

Materiały ikonograficzneBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

 

Inspekcja budowlana, sygn. 1480
- plan podwyższenia i zamiany sklepu p. Josefa Wagnera przy ul. Furmańskiej nr 17 w Lublinie z drewnianego na murowany. Projekt opatrzony pieczęcią zawierającą adnotację o jego zatwierdzeniu. Adnotacja nosi datę 07.IX.1931 r. i opatrzona jest m. in. pieczęcią i podpisem Naczelnika Wydziału oraz Kierownika Zarządu miejskiego m. Lublina.
- plan garażu przy ul. Furmańskiej nr 17. Wł. Henia Fajfermacher. Autor projektu to Stanisław Fertner, architekt - inż. Na planie znajduje się dopisek, z którego wynika, że właścicielami domu byli wówczas: Ch. Fajfermacher, B. Akerman, M. Szylobalski, P. Zegielbaum oraz Jakub Josef Kupersztok (umieszczone są ich podpisy).
- plan garażu samochodowego przy ul. Furmańskiej nr 17. Wł. Henia Fajfermacher. Autor projektu to Stanisław Fertner, architekt -inż. Na planie znajduje się dopisek, z którego wynika, że właścicielami domu byli wówczas: Ch. Fajfermacher, B. Akerman, M. Szylobalski, P. Zegielbaum oraz Jakub Josef Kupersztok (umieszczone są ich podpisy).

 

LiteraturaBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

 

Inspekcja budowlana, sygn. 1480