Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Drukarstwo w Lublinie – bibliografia

Bibliografia zawiera tytuły dotycząca drukarstwa lubelskiego.

Bałaban M., Drukarstwo żydowskie w Polsce, [w:] Pamiętnik Zjazdu Naukowego im. J. Kochanowskiego, Kraków 1931, s. 102–116.
Bandtkie J.S., Historya drukarń w Królestwie Polskim i Wielkim Księstwie Litewskim, t. I, Kraków 1826, s. 550–572.
Budka W., Papiernie w Lublinie i Kocku, „Archeion”, R. XXV, 1956, s. 257–275.
Gawarecki H., O pierwszych książkach polskich drukowanych w Lublinie, „Bibliotekarz lubelski”, 1965, nr 3/4, 19–31
.
Gdula P., Drukarstwo lubelskie, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska”, sectio F, vol. VIII, 1957, s. 39–109.
Gurba J.,  Lubelskie Towarzystwo Miłośników Książki w latach 1926–2001, [w:] Życie artystyczne Lublina 1901–2001. Materiały z sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki, red. Lechosław Lameński, Lublin 2001, s. 125–136.
Hebrew Printing in Poland (till the Mid-17-th Century). Exhibition, Jerusalem 1988.
Katalog wystawy przedmiotów sztuki i starożytności w gmachu podominikańskim w Lublinie w czerwcu i lipcu 1901 roku, Lublin 1901.
Korotajowa Krystyna, Drukarnie żydowskie, [w:] Drukarze dawnej Polski od XV do XVIII wieku, t. 1. Małopolska, cz. 1, wiek XV–XVI, red. Alodia Kawecka-Gryczowa, Wrocław 1983, s. 375–392.
Lublin ludzie i zabytki w ekslibrisie. Katalog wystawy, Lubelskie Towarzystwo Miłośników Książki. Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie, Lubin 1997.
Pierwsza drukarnia, „Kalendarz lubelski”, 1959, t. 5, s.135.
Oczkowski S., Dzieje wystaw książki i ekslibrisów w Lublinie, [w:] Hieronim Łopaciński i biblioteka jego imienia w Lublinie (1907-1957), red. Feliks Araszkiewicz, Lublin 1957, s. 287–335.
Rosiak R., 400 lat drukarstwa lubelskiego, „Kalendarz lubelski”, 1960, s. 143–147.
Strelnik I., Drukarnia trynitarzy w Lublinie, „Bibliotekarz lubeski”, 1974, nr 3/4, s. 15–32.
Strelnik I., Wystawa druków lubelskich 1630–1864, „Bibliotekarz lubelski", 1977, nr 4, s. 12–15.
Strelnikowa I., Drukarstwo lubelskie w XVI i XVII wieku, „Bibliotekarz lubelski”, 1971, nr 3/4, s. 14–32
.
Strelnikowa I., Lubelska drukarnia jezuicka, „Bibliotekarz lubelski”, 1973, nr 1/2, s. 7–18.
Studia z dziejów drukarstwa i księgarstwa w Lublinie w XIX i XX wieku, red. Bartłomiej Szyndler, Lublin 1988, s. 5–15.
Zętar J., Drukarnie hebrajskie w Lublinie, „Scriptores”, nr 1/2003 (27), s. 55–63.

Zdjęcia

Słowa kluczowe