Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Czerwiec 1989 – kandydaci na posłów i senatorów z województwa lubelskiego

Na terenie województwa lubelskiego zostały wyznaczone cztery okręgi wyborcze z siedzibami w Lublinie, Kraśniku, Puławach i Lubartowie. Zostało zgłoszonych 11 kandydatów na senatorów. O stanowisko poselskie ubiegało się 47 osób; 24 zarejestrowano w okręgu wyborczym nr 55 w Lublinie, 7 w okręgu wyborczym nr 56 w Kraśniku, 10 w okręgu wyborczym nr 57 w Puławach oraz 6 w okręgu wyborczym nr 58 w Lubartowie. Dodatkowo w związku z nieobsadzeniem wszystkich mandatów z listy krajowej w I turze wyborów, a także na podstawie dekretu o zmianie ustawy – ordynacji wyborczej do Sejmu i stosownej uchwały Rady Państwa – utworzono jeszcze dwa dodatkowe mandaty dla województwa lubelskiego. O mandat nr 444 i 445 ubiegało się po dwóch kandydatów w okręgu kraśnickim i puławskim. Poniżej prezentujemy sylwetki każdej z tych osób.

Spis treści

[RozwińZwiń]

Kandydaci na senatorów wybierani w województwie lubelskimBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Henryk Baran – w czasie wyborów czerwcowych miał lat 60. Prawnik, członek ZSL. Zgłoszony przez wyborców.

Kazimierz Bis – w czasie wyborów czerwcowych miał lat 58. Pracownik naukowy IUNG (Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa) w Puławach. Zgłoszony przez WK ZSL w Lublinie.

Jan Mieczysław Czyżewski – w czasie wyborów czerwcowych miał lat 63. Adwokat, bezpartyjny. Zgłoszony przez Okręgową Radę Adwokacką.

Mirosław Hermaszewski – urodził się w 1941 roku w Lipnikach na Wołyniu. Pilot, żołnierz zawodowy w stopniu generała brygady. Po ukończeniu w 1964 roku dęblińskiej Szkoły Orląt służył w wojskach obrony powietrznej kraju. W 1978 roku jako pierwszy z Polaków znalazł się w kosmosie. Po tym wydarzeniu sprawował wiele funkcji: w latach 1981–1983 był członkiem Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego, w latach 1987–1991 kierował Wyższą Szkołą Oficerską Sił Powietrznych. Następnie objął stanowisko zastępcy dowódcy Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej, a od 1992 roku – szefa bezpieczeństwa lotów WLiOP. W 1995 roku został inspektorem ds. Sił Powietrznych w Sztabie Generalnym Wojska Polskiego. Odznaczony m.in. „Złotą Gwiazdą” Bohatera Związku Radzieckiego oraz Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. W 1986 roku został także Kawalerem Orderu Uśmiechu. Należy do Komitetu Wykonawczego Stowarzyszenia Kosmonautów i Astronautów Świata, Kapituły medalu Akademii Polskiego Sukcesu, a także Komitetu Badań Kosmicznych i Satelitarnych PAN oraz ASE – Stowarzyszenia Odkrywców Przestrzeni. W wyborach czerwcowych zgłoszony przez KW PZPR.

Jerzy Andrzej Janiszewski – w czasie wyborów czerwcowych miał lat 44. Dziennikarz, członek SD. Zgłoszony przez WK SD.

Janusz Malinowski – urodził się w 1950 roku w Warszawie. Dziennikarz, absolwent Wydziału Elektrycznego Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Lublinie. W 1989 roku ukończył Wydział Centrum Kształcenia Służby Zagranicznej Akademii Nauk Społecznych w Warszawie. W wyborach czerwcowych zgłoszony przez Zarząd Oddziału Stowarzyszenia Dziennikarzy PRL. W 1993 roku uzyskał mandat posła na Sejm II kadencji z ramienia Sojuszu Lewicy Demokratycznej.

Edmund Kazimierz Prost – w czasie wyborów czerwcowych miał lat 68, zmarł w 2008 roku. Specjalista w zakresie weterynarii. Profesor zwyczajny i nauczyciel akademicki Akademii Rolniczej. W latach 1981–1987 rektor tej uczelni, w 1989 roku kierownik Instytutu Higieny Żywności na Wydziale Weterynaryjnym. Autor licznych, tłumaczonych na wiele języków, publikacji naukowych, wydawnictw książkowych i monografii z zakresu higieny żywności.

Stanisław Rostworowski – w czasie wyborów czerwcowych miał lat 54. Dziennikarz, bezpartyjny. Zgłoszony przez ZW Stowarzyszenie Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę.

Grzegorz Leopold Seidler – urodził się w 1913 roku w Stanisławowie; zmarł w 2004 roku. Prawnik i historyk idei, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 1950 roku podjął pracę na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. W 1957 roku otrzymał tytuł profesora zwyczajnego. W latach 1959–1969 był rektorem tej uczelni. Później przez krótki czas był dyrektorem Instytutu Kultury Polskiej w Londynie. Wykładał również gościnnie w Kilonii i Cambridge. Był także wieloletnim redaktorem naczelnym „Annales UMCS”. Został uhonorowany doktoratem honoris causa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Posiadał ponadto doktoraty honorowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie i Lock Haven University w USA. Otrzymał również wiele odznaczeń państwowych, m.in. Krzyż Komandorski z Gwiazdą i Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski. Członek PZPR w latach 1949–1989. W 1985 roku został z ramienia partii wybrany do Sejmu. W latach 90. był członkiem Trybunału Stanu. W wyborach czerwcowych zgłoszony przez KW PZPR.

Adam Stanowski – urodził się w 1927 roku w Gdańsku, zmarł w 1990 roku w Lublinie. Wykładowca Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz działacz Klubu Inteligencji Katolickiej. Żołnierz AK, uczestnik powstania warszawskiego. W latach 1946–1948 studiował pedagogikę i filozofię na KUL-u, następnie zaś pedagogikę społeczną na Uniwersytecie Łódzkim (1948–1950). W 1950 roku skazany na 7 lat więzienia za działalność w Sodalicji Mariańskiej, zwolniony w 1955 roku. Rok później ukończył studia rozpoczęte na KUL-u. Współzałożyciel powstałego w latach 70. Towarzystwa Kursów Naukowych (tzw. Latającego Uniwersytetu). Przez wiele lat redagował miesięcznik „Więź”. Od 1980 roku członek i działacz „Solidarności”. W latach 1980–1981 przewodniczył Komisji Uczelnianej „Solidarności” na KUL-u. Organizował również Wszechnicę Związkową oraz wchodził w skład Tymczasowego Zarządu Regionu. Współpracował z NSZZ „Solidarność” Rolników Indywidualnych. Brał również udział w obradach Okrągłego Stołu w podzespole do spraw oświaty, nauki i postępu technicznego. Do wyborów czerwcowych startował jako członek KO „Solidarność”. Został zgłoszony przez wyborców i wybrany na senatora w I turze.

Henryk Janusz Stępniak – urodził się w 1951 roku w Krasnymstawie, zmarł w 1999 roku w Fajsławicach. Inżynier rolnik pracujący na własnym gospodarstwie, zamieszkały w Ignasinie pod Lublinem. Absolwent Akademii Rolniczej w Lublinie. W 1980 roku organizował struktury „Solidarności” Rolników Indywidualnych w Fajsławicach, rok później został członkiem jej regionalnych władz. W 1984 roku wraz z Józefem Wrońskim wniósł do sądu i wygrał sprawę o fałszowanie wyników wyborów do rady narodowej. Od 1986 roku zasiadał w Tymczasowej Krajowej Radzie Rolników. W 1988 roku został wybrany przewodniczącym Gminnej Rady Narodowej w Fajsławicach. Brał udział w posiedzeniu Okrągłego Stołu w podzespole ds. stowarzyszeń i samorządu regionalnego. W 2006 roku, a więc już pośmiertnie, został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. W wyborach czerwcowych brał udział jako członek KO „Solidarność”. Został zgłoszony przez wyborców i wybrany na senatora w I turze.

Kandydaci do Sejmu startujący w okręgu wyborczym nr 55 w LublinieBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Kandydaci ubiegający się o mandat nr 216 (PZPR)

Ryszard Antoni Bączek – w czasie wyborów czerwcowych miał lat 49. Nauczyciel akademicki Politechniki Lubelskiej. Wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Zgłoszony przez członków tej organizacji.  

Witold Chemperek – w czasie wyborów czerwcowych miał lat 30. Politolog, przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego ZSMP w Lublinie. Zgłoszony przez ZW ZSMP.  

Józef Albert Czajka – w czasie wyborów czerwcowych miał lat 35. Absolwent Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Lublinie, kierownik Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Chmielu (gm. Jabłonna). Członek Komisji Rewizyjnej OPZZ. Zgłoszony przez Radę Krajową Federacji Pracowników Ochrony Zdrowia i środowisko służby zdrowia województwa lubelskiego.

Władysław Główczyk – w czasie wyborów czerwcowych miał lat 52. Inżynier mechanik pracujący w WDOKP (Wschodnia Dyrekcja Okręgowa Kolei Państwowych). Zgłoszony przez KW PZPR.  

Izabella Antonina Sierakowska – urodziła się w 1946 roku w Górze Śląskiej. Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie, ukończyła Wydział Filologii Rosyjskiej. Nauczycielka języka rosyjskiego w lubelskim Liceum Ogólnokształcącym im. S. Staszica. W 1989 roku Prezes Zarządu Okręgowego Związku Nauczycielstwa Polskiego (II kadencja). Do wyborów czerwcowych została zgłoszona przez ZO ZNP i KW PZPR. Wybrano ją w II turze, w której uzyskała przewagę nad Witoldem Chemperkiem. Mandat poselski sprawowała do 2005 roku, wybierana również do parlamentu kolejnych kadencji z ramienia SLD. W wyborach samorządowych w 2006 roku ubiegała się o fotel prezydenta miasta Lublina, lecz przegrała w II turze z kandydatem PO Adamem Wasilewskim. Została wówczas wybrana radną sejmiku lubelskiego. W 2007 roku powróciła do Sejmu, startując z listy koalicji Lewica i Demokraci w okręgu lubelskim. Od kwietnia 2008 roku posłanka Koła Poselskiego SdPl-Nowa Lewica.

Kandydaci ubiegający się o mandat nr 217 (ZSL)

Jan Jachymek – urodził się w 1939 roku w Zaporzu. Historyk, absolwent Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Pracownik naukowy tej uczelni. Organizator i kierownik Zakładu Myśli Politycznej XIX i XX wieku. W latach 1984–1990 wicedyrektor Międzyuczelnianego Instytutu Nauk Politycznych UMCS, następnie w latach 1990–1992 jego dyrektor, zaś w latach 1992–1993 dyrektor Instytutu Nauk Politycznych UMCS. W 1994 roku uzyskał tytuł profesora zwyczajnego. Rok wcześniej zorganizował Wydział Politologii, którego był pierwszym dziekanem. Był także aktywnym działaczem ruchu ludowego, należącym jeszcze od lat studenckich do ZSL. Sprawował w nim wiele funkcji: w latach 1980–1988 członek Głównej Komisji Rewizyjnej ZSL, następnie członek Naczelnego Komitetu ZSL, a ponadto przewodniczący Społecznej Rady Redakcyjnej miesięcznika ruchu ludowego „Wieś Współczesna” (1983–1984). Należał także do Zakładu Historii Ruchu Ludowego, najpierw jako członek Rady Naukowej, a później jako jego dyrektor. W 1988 roku zasiadał w Państwowej Komisji Wyborczej w wyborach samorządowych. Uczestniczył również w obradach Okrągłego Stołu, reprezentując stronę koalicyjno-rządową. W 1989 roku startował bezskutecznie na posła, zgłoszony przez WK ZSL. Po wyborach przystąpił do PSL-Odrodzenie, a rok później do PSL, należał do niego jednak tylko przez 3 lata. Od 1992 roku był członkiem Kolegium Redakcyjnego „Roczników Dziejów Ruchu Ludowego” oraz Ludowego Towarzystwa Naukowo-Kulturalnego, w którym zasiadał najpierw w Zarządzie Głównym, a od 2002 roku w prezydium. Laureat wielu nagród i odznaczeń, m.in. Krzyża Oficerskiego Orderu Odrodzenia Polski, złotej odznaki Zasłużony dla Miasta Lublina czy też Honorowej Odznaki – Za zasługi dla Lubelszczyzny. Jest również członkiem Polskiego Towarzystwa Historycznego oraz Lubelskiego Towarzystwa Naukowego.

Ignacy Jędryczek – w czasie wyborów czerwcowych miał lat 43. Magister inżynier rolnictwa. Pracownik Banku Spółdzielczego w Rybczewicach. Zgłoszony przez WK ZSL.

Teresa Liszcz – urodziła się w 1946 roku w Choinach. Prawnik, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Pracownik naukowy tej uczelni. W 1970 roku po odbytej aplikacji złożyła egzamin sędziowski. W latach 1968–1980 członkini Związku Nauczycielstwa Polskiego. W latach 1980–1981 występowała jako ekspert zarządu Regionu Środkowo-Wschodniego „Solidarności”, kierowała również Komitetem Obywatelskim „NSZZ Solidarność” na Wydziale Prawa i Administracji UMCS. Jednocześnie od 1977 roku należała do Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego. W wyborach parlamentarnych w 1989 roku została zgłoszona przez wyborców i uzyskała mandat poselski na sejm kontraktowy już w I turze (jako jedna spośród trzech kandydatów partii rządzących). Odbyło się to jednak przy poparciu „Solidarności”. Następnie weszła do Naczelnego Komitetu ZSL oraz pełniła funkcję wiceprzewodniczącej klubu parlamentarnego. W 1990 roku była w gronie członków-założycieli Porozumienia Centrum, a po zjednoczeniu Porozumienia Centrum z Partią Chrześcijańskich Demokratów w 1999 roku należała do Porozumienia Polskich Chrześcijańskich Demokratów. Po roku 1989 jeszcze dwukrotnie była wybierana do Sejmu (pierwszy raz z ramienia Porozumienia Obywatelskiego Centrum, a następnie z listy Akcji Wyborczej „Solidarność”), a w 2001 roku wybrano ją do Senatu z ramienia Bloku Senat 2001. Pełniła ponadto różne istotne funkcje polityczne, m.in.: sekretarza stanu ds. społeczno-ekonomicznych i problemów wsi w Kancelarii Prezydenta RP Lecha Wałęsy (1991), doradcy prezesa Najwyższej Izby Kontroli (1994–1997), czy też przedstawicielki Sejmu w Krajowej Radzie Sądownictwa. Jednocześnie nie zrezygnowała z pracy naukowej, a w 1992 roku została profesorem nadzwyczajnym UMCS w Lublinie i kierownikiem Zakładu Prawa Pracy. Obecnie jest sędzią Trybunału Konstytucyjnego, wybrana na to stanowisko przez Sejm w 2006 roku. Należy ponadto m.in. do Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego, Lubelskiego Towarzystwa Naukowego oraz Lubelskiego Stowarzyszenia Ochrony Zwierząt.

Zdzisław Podkański – urodził się w 1949 roku w Guzówce. Historyk, ukończył studia na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Działacz ZSL, pracował również w Stowarzyszeniu Twórców Ludowych. W wyborach czerwcowych startował z ramienia ZSL (zgłosił go WK ZSL), jednakże mandatu nie uzyskał. Stanowisko poselskie w parlamencie uzyskał dopiero w roku 1993 i sprawował je łącznie do 2004 roku, będąc wybieranym do Sejmu II, III i IV kadencji. Ponadto w rządzie Mieczysława Cimoszewicza objął tekę ministra kultury i sztuki. Jednocześnie od 1991 roku był prezesem zarządu wojewódzkiego Polskiego Stronnictwa Ludowego, lecz w 2006 roku został wykluczony z tej partii. Po tym wydarzeniu stanął na czele nowego ugrupowania pod nazwą Polskie Stronnictwo Ludowe „Piast”, które po odmowie rejestracji przez Sąd Najwyższy przyjęło nazwę Stronnictwo „Piast”. W 2004 roku został wybrany do Parlamentu Europejskiego w województwie lubelskim. 

Józef Ziemba – w czasie wyborów czerwcowych miał lat 64. Socjolog. Kombatant, inwalida wojenny. Zgłoszony przez ZW Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Lublinie.

Kandydaci ubiegający się o mandat nr 218 (SD)

Kazimierz Czerwiński – urodził się w 1946 roku w miejscowości Stajne. Absolwent Wydziału Budownictwa Lądowego Politechniki Wrocławskiej, w 1968 roku relegowany z tej uczelni za udział w organizowaniu manifestacji studenckiej. Ostatecznie studia ukończył w 1972 roku. W 1980 roku założył „Solidarność” we Wschodnim Okręgu PKP, którego członkiem pozostawał w czasie wyborów czerwcowych. W 1981 roku był założycielem Związku Młodzieży Demokratycznej. Członek katolickiego ruchu „Światło – Życie”. W 1989 roku pracował na stanowisku zastępcy naczelnika Zarządu Drogowego WDOKP w Lublinie, ponadto przewodniczył MK SD i był w prezydium WK SD. Zgłoszony przez WK SD. Mandat poselski uzyskał w II turze.

Józef Juszczyński – w czasie wyborów czerwcowych miał lat 48. Historyk, nauczyciel rencista.

Kazimierz Jan Pietroń – w czasie wyborów czerwcowych miał lat 65. Prof dr hab. medycyny. Były żołnierz AK i WP, przeszedł szlak bojowy do Berlina, będąc dwukrotnie rannym. W 1952 roku ukończył Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Lublinie, na uczelni tej zorganizował Zakład Radiologii Dziecięcej. Ponadto pełnił obowiązki prorektora Akademii Medycznej, a także przewodniczącego Rady ds. Rodziny, Ludzi Starszych i Niepełnosprawnych istniejącej przy wojewodzie lubelskim. W latach 1987–1989 członek CK SD i jednocześnie przewodniczący Zespołu Nauki, Oświaty i Postępu Technicznego. Następnie członek WK SD. Jeden z inicjatorów budowy szpitala dla dzieci – Instytutu Pediatrii. Zgłoszony przez WK SD.

Kandydaci ubiegający się o mandat nr 219 (PAX)

Czesław Zdzisław Dąbrowski – w czasie wyborów czerwcowych miał lat 57. Absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Dziennikarz. W czasie wyborów czerwcowych współpracował ze „Słowem Powszechnym”, a także był wiceprzewodniczącym Zarządu Okręgu Środkowo-Wschodniego Polskiego Klubu Ekologicznego. Członek Zarządu Głównego Stowarzyszenia „PAX”. Do wyborów w 1989 roku zgłoszony przez zarządy Główny i Wojewódzki Stowarzyszenia „PAX”.

Bonawentura Ziemba – urodził się w 1935 roku w Iwanowicach, zmarł w 2006 roku. Historyk, działacz katolicki. Ukończył Wyższe Seminarium Duchowne we Włocławku, a następnie studia historyczne na Wydziale Nauk Humanistycznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Przewodniczący Oddziału Wojewódzkiego „PAX” w Lublinie (w latach 1965–1992), działacz Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej, prezes jego Zarządu Wojewódzkiego w Lublinie. Był również radnym Wojewódzkiej Rady Narodowej, a następnie wicewojewodą lubelskim (1984–1990). Do wyborów czerwcowych został zgłoszony przez zarządy Główny i Wojewódzki Stowarzyszenia „PAX”, mandat poselski zdobył w II turze. Po zakończonej kadencji poświęcił się organizacji Ośrodka Badań Społeczno-Ekonomicznych przy stowarzyszeniu „Civitas Christiana”. W 2000 roku przeszedł na emeryturę.

Kandydaci ubiegający się o mandat nr 220 (bezpartyjny)

Ryszard Janusz Bender – urodził się w 1932 roku w Łomży. Historyk, prof. dr hab. nauk historycznych, autor publikacji naukowych z zakresu historii nowożytnej i najnowszej. Działacz i prezes byłego lubelskiego Klubu Inteligencji Katolickiej, wiceprezes Polskiego Związku Katolicko-Społecznego (1981–1983). Absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Był wieloletnim pracownikiem naukowym tej uczelni, a ponadto pełnił w jej ramach funkcje: prodziekana (1970–1975), dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych (1981–1987), a także kierownika I Katedry Historii Nowożytnej (1969–2002). Ponadto wykładał w Wyższej Szkole Dziennikarstwa im. Melchiora Wańkowicza (1997–2002), a także był kierownikiem Katedry Historii w Wyższej Szkole Pedagogicznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie (2002–2005). Obecnie na emeryturze. Poza pracą naukową sprawował różnorakie stanowiska publiczne i polityczne, m.in.: w latach 1973–1977 zasiadał jako bezpartyjny w radzie Lublina, był posłem na Sejm PRL VII (1976–1980) i IX kadencji (1985–1989). Brał również udział w obradach Okrągłego Stołu w zespole ds. reform politycznych jako przedstawiciel strony solidarnościowo-opozycyjnej. W 1989 roku był wiceprezesem Lubelskiego Towarzystwa Naukowego oraz działaczem Klubu Chrześcijańsko-Demokratycznego. Do wyborów do sejmu kontraktowego został zgłoszony przez zarząd główny oraz zarząd wojewódzki Klubu Chrześcijańsko-Demokratycznego. Nie poparł go jednak Komitet Obywatelski. Niepowodzenie w kandydowaniu na posła w 1989 roku nie przekreśliło jego kariery politycznej. Trzykrotnie był wybierany na senatora: w 1991 roku w województwie łomżyńskim z rekomendacji Wyborczej Akcji Katolickiej, w 2005 roku w okręgu lubelskim z ramienia Ligi Polskich Rodzin i w 2007 roku z listy Prawa i Sprawiedliwości. Ponadto w latach 1993–1997 zasiadał w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji, a od roku 1998 był radnym sejmiku województwa lubelskiego I i II kadencji. Ten ostatni urząd sprawował do 2005 roku. Jednocześnie był członkiem Trybunału Stanu w latach 2001–2005. Działał również w Ruchu Odbudowy Polski i Ruchu Katolicko-Narodowym, a także w Lidze Polskich Rodzin, której był założycielem.

Piotr Stanisław Gąsławski – w czasie wyborów czerwcowych miał lat 28. Politolog, przewodniczący RO ZSP (Rada Okręgowa Zrzeszenia Studentów Polskich). Zgłoszony przez tę organizację studencką.  

Tadeusz Stanisław Mańka – urodził się w 1944 roku w Lublinie. Technik mechanik, pracownik FSC w Lublinie. Z „Solidarnością” związany od 1980 roku. Od 1985 roku organizował ruch samorządów pracowniczych. Współzałożyciel Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Działaczy Samorządu Pracowniczego i założyciel Lubelskiego Klubu Samorządowego. W 1989 roku przewodniczący rady pracowniczej Fabryki Samochodów Ciężarowych Lublin i członek władz regionalnych. W wyborach czerwcowych startował jako członek KO „Solidarność”, zgłoszony przez wyborców. Mandat poselski uzyskał w I turze. W 1991 roku wycofał się z polityki, a w 2004 roku przeszedł na emeryturę.  

Zofia Opalińska – w czasie wyborów czerwcowych miała lat 46. Ekonomistka, absolwentka krakowskiej Akademii Ekonomicznej. Kierownik działu analiz ekonomicznych WSK Świdnik. Zgłoszona przez Zarząd Oddziału Wojewódzkiego PTE (Polskie Towarzystwo Ekonomiczne).

Henryk Tadeusz Pająk – urodził się w 1937 roku w Skarżysku-Kamiennej. Pisarz, prozaik i publicysta. Absolwent filologii polskiej na UMCS w Lublinie. Członek PZPR. Z partii wystąpił po ogłoszeniu stanu wojennego. Prezesował lubelskiemu oddziałowi Związku Literatów Polskich. Od 1985 roku rencista. Do wyborów w 1989 roku został zgłoszony przez Zarząd Oddziału Związku Literatów Polskich.

Józef Szymański – urodził się w 1931 roku. Historyk, prof. dr hab. Pracownik naukowy, głównie Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Na tej uczelni pełnił wiele istotnych funkcji: adiunkta w Instytucie Historii (1963–1969), kierownika Zakładu Historii Starożytnej i Średniowiecznej (1974–1975), a od 1977 roku kierownika Zakładu Nauk Pomocniczych Historii i Bibliotekoznawstwa. Ponadto w latach 1981–1982 był prodziekanem Wydziału Humanistycznego, następnie jego rektorem (1982–1984), a także członkiem Senatu (1984–1990) oraz dyrektorem Instytutu Historii (1991–1993). W czasie wyborów czerwcowych przewodniczący RM PRON. Zgłoszony przez wyborców.  

Adam Wierzbicki – w czasie wyborów czerwcowych miał lat 51. Dziennikarz. Zgłoszony przez ZW PKPS w Lublinie.  

Dariusz Aleksander Wójcik – urodził się w 1961 roku w Chełmie. Za czasów PRL czynny działacz opozycji. Podczas studiów na Politechnice Lubelskiej, w latach 1980–1981 był wśród założycieli uczelnianych struktur Niezależnego Zrzeszenia Studentów. Trzynastego grudnia 1981 roku przewodniczył komitetowi Akcji Czynnego Oporu. W stanie wojennym zajmował się m.in. pomocą rodzinom osób internowanych. W 1982 roku został członkiem Konfederacji Polski Niepodległej. Od 1984 roku wydawał i kolportował związane z KPN pisma podziemne. W 1985 roku został aresztowany i skazany na karę 2 lat pozbawienia wolności, ostatecznie jednak zwolniono go we wrześniu następnego roku na podstawie amnestii. Od 1983 roku studiował z przerwami filozofię na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, gdzie w 1987 roku reaktywował struktury NZS. W wyborach czerwcowych zgłoszony przez wyborców, mandatu jednak nie uzyskał. Stanowisko poselskie objął dopiero w latach późniejszych i to dwukrotnie (w 1991 roku z ramienia KPN, kiedy to dodatkowo pełnił funkcję wicemarszałka i w 1997 roku z listy Akcja Wyborcza „Solidarność”). Na początku lat 90. pełnił funkcję wiceprzewodniczącego lubelskiej Rady Miasta, a w latach 1998–2002 był radnym sejmiku lubelskiego.

Zbigniew Żurawski – w czasie wyborów czerwcowych miał lat 49. Inżynier mechanik, pracujący w FSC w Lublinie. Zgłoszony przez wyborców.

Kandydaci do Sejmu startujący w okręgu wyborczym nr 56 w KraśnikuBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Kandydaci ubiegający się o mandat nr 221 (PZPR)

Stanisław Dworak – w czasie wyborów czerwcowych miał lat 64. Doktor nauk rolniczych, emeryt. Zamieszkały w Lublinie. Zgłoszony przez Stowarzyszenie Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę, oddział w Lublinie.  

Irena Urszula Gil – urodziła się w 1931 roku w Przemyślu. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Członkini PZPR. Od 1952 roku pracowniczka Fabryki Łożysk Tocznych w Kraśniku, w czasie wyborów na stanowisku kierownika kontroli wewnętrznej. Przez dwie kadencje radna Miejskiej Rady Narodowej w Kraśniku. Była członkini Rady Społeczno-Gospodarczej przy Sejmie. Zgłoszona przez KW PZPR w Lublinie. Mandat poselski uzyskała w II turze.  

Zdzisław Szymczyk – w czasie wyborów czerwcowych miał lat 48. Wykształcenie średnie. Rolnik indywidualny we wsi Nietrzebnie (gm. Józefów nad Wisłą). Członek PZPR. Założyciel jednego z pierwszych w Polsce stowarzyszeń eksporterów z pominięciem spółdzielczości. Prezes Nadwiślańskiego Klubu Eksporterów Owoców do ZSRR w Józefowie nad Wisłą oraz Prezes Gminnego Związku Kółek i Organizacji Rolniczych w Józefowie. Zgłoszony przez Radę Wojewódzkiego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Lublinie.

Kandydaci ubiegający się o mandat nr 222 (bezpartyjny)

Janusz Witold Aleksandrowicz – w czasie wyborów czerwcowych miał lat 53. Drzewiarz. Pracownik Przedsiębiorstwa Zagranicznego „SUN-POL”. Zamieszkały w Lublinie. Zgłoszony przez Zarząd Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych.  

Władysław Zygmunt Łupina – urodził się w 1929 roku w Obroczy. Absolwent Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, w 1973 roku uzyskał stopień doktora nauk historycznych. W 1989 roku pracował jako nauczyciel historii w II LO im. Jana Zamoyskiego w Lublinie. Pozostał nim również także po wyborach czerwcowych, dopóki nie przeszedł na emeryturę w 2004 roku. Od 1980 roku działał w „Solidarności”; był Przewodniczącym Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego, delegatem na I Krajowy Zjazd „Solidarności”, a od 1984 roku członkiem władz regionalnych. Internowany za działalność opozycyjną (1981–1982). Pod koniec lat 90. zaangażował się w działalność Ruchu Społecznego AWS. Do wyborów do sejmu kontraktowego zgłoszony przez wyborców. Mandat poselski uzyskał w I turze.  

Jadwiga Trynkiewicz – w czasie wyborów czerwcowych miała lat 46. Nauczycielka w II LO im. Jana Zamoyskiego w Lublinie. Członkini „Solidarności”. Zgłoszona przez wyborców.  

Aleksander Widz – w czasie wyborów czerwcowych miał lat 39. Absolwent Wydziału Matematyki Fizyki i Chemii UMCS. Kierownik Działu Kosztów w Fabryce Łożysk Tocznych w Kraśniku, radny MRN. Zgłoszony przez Federację Zakładowych Organizacji Związkowych Pracowników Przemysłu Metalowego i Elektromaszynowego „Metalowcy” w Warszawie.

Kandydaci ubiegający się o mandat nr 444

Henryk Bogusław Domżał – w czasie wyborów czerwcowych miał lat 51. Prof. dr hab. nauk rolniczych. Nauczyciel akademicki, prorektor Akademii Rolniczej w Lublinie. Zamieszkały w Lublinie. Zgłoszony przez PZPR w związku z koniecznością ponownego głosowania do mandatów nieobsadzonych z krajowej listy wyborczej.

Antoni Kazimierz Pieniążek – urodził się w 1940 roku w miejscowości Studzian. Prawnik, absolwent Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Wieloletni pracownik naukowy tej uczelni, obecnie z tytułem profesora nadzwyczajnego, a także dziekan Wydziału Prawa i Administracji. Ponadto jako profesor Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Przemyślu kieruje Zakładem Prawoznawstwa i Nauk o Społeczeństwie tej placówki. Był również profesorem na Wydziale Ekonomicznym Politechniki Radomskiej im. K. Pułaskiego. Działacz PZPR. Pod koniec lat 80. przewodniczył Wojewódzkiej Radzie Narodowej w Lublinie. W wyborach czerwcowych zgłoszony przez PZPR w związku z koniecznością ponownego głosowania do mandatów nieobsadzonych z krajowej listy wyborczej. Uzyskał mandat poselski.

Kandydaci do Sejmu startujący w okręgu wyborczym nr 57 w PuławachBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Kandydaci ubiegający się o mandat nr 223 (PZPR)

Walerian Jabłoński – w czasie wyborów czerwcowych miał lat 49. Absolwent Wydziału Matematyczno-Fizyczno-Chemicznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Od 1974 roku dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Komisji Edukacji Narodowej w Puławach. Długoletni działacz polityczny i społeczny: m.in. w latach 1984–1986 przewodniczący Komitetu Budowy Szkoły Podstawowej nr 11 w Puławach. Przewodniczący MRN oraz członek Egzekutywy KW PZPR w Lublinie. Zgłoszony przez KW PZPR w Lublinie.

Józef Kijowski – w czasie wyborów czerwcowych miał lat 62. Ukończył studia na Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej. Pracownik Zakładów Azotowych w Puławach. Zgłoszony przez wyborców.

Czesław Kosiński – urodził się w 1940 roku w Szewni Dolnej na Zamojszczyźnie. Absolwent Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, pułkownik WP. Na początku lat 70. wykładowca w Wyższej Oficerskiej Szkole Wojsk Inżynieryjnych we Wrocławiu. Następnie w latach 1975–1981 dowódca jednostki wojsk inżynieryjnych. Od 1981 roku dyrektor Wojskowych Zakładów Inżynieryjnych w Dęblinie. Uczestnik misji pokojowej ONZ na Bliskim Wschodzie. W latach 1983–1986 członek KM PZPR w Dęblinie. Zgłoszony przez wyborców. Mandat poselski uzyskał w II turze.

Zbigniew Lipski – w czasie wyborów czerwcowych miał lat 52. Magister inżynier komunikacji. Pracownik Zespołu Szkół Zawodowych w Rykach. Zgłoszony przez wyborców.

Józef Edmund Luciński – w czasie wyborów czerwcowych miał lat 59. Rencista, sekretarz Towarzystwa Przyjaciół Dęblina. Zgłoszony przez wyborców.

Stanisław Józef Nowicki – w czasie wyborów czerwcowych miał lat 55. Ekonomista. Pracownik Spółdzielni Usług Rolniczych w Ułężu. Zgłoszony przez Radę Wojewódzkiego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Lublinie.  

Bolesław Wojtoń – w czasie wyborów czerwcowych miał lat 52. Doktor nauk weterynaryjnych Akademii Rolniczej w Lublinie i Wydziału Technologii Rolno-Spożywczej Akademii Rolniczej w Poznaniu. Pracownik Zakładu Higieny Produktów Zwierzęcych Instytutu Weterynarii w Puławach. Były radny WRN. Zgłoszony przez KW PZPR w Lublinie.

Kandydaci ubiegający się o mandat nr 224 (bezpartyjny)

Ignacy Tadeusz Czeżyk – urodził się w 1944 roku w Hołowczycach. Studia na Wydziale Matematyki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie ukończył w 1969 roku. W czasie wyborów czerwcowych nauczał matematyki w Liceum Ogólnokształcącym im. Czartoryskiego w Puławach. Współzałożyciel „Solidarności” w tym mieście. Inicjator niezależnych kursów samokształceniowych dla młodzieży. Sekretarz Towarzystwa Przyjaciół Puław. O mandat poselski w 1989 roku ubiegał się z ramienia Komitetu Obywatelskiego; został zgłoszony przez wyborców. Uzyskał go już w I turze. W późniejszych latach pełnił jeszcze kilka ważnych funkcji publicznych i politycznych, m.in. dyrektora wspomnianego Liceum Ogólnokształcącego im. Czartoryskiego w Puławach, zasiadał w sejmiku lubelskim (1998–2002), był członkiem zarządu województwa (2002–2003). W 2006 roku uzyskał mandat radnego Puław z ramienia Prawa i Sprawiedliwości.  

Czesława Górska – w czasie wyborów czerwcowych miała lat 52. Dr hab. nauk farmaceutycznych. Pracowniczka naukowa zatrudniona w Puławskich Zakładach Przemysłu Bioweterynaryjnego „Biowet”. Zgłoszona przez ZW Ligi Kobiet Polskich w Lublinie.  
 
Ewa Wojewódzka – w czasie wyborów czerwcowych miała lat 43. Nauczycielka, pracowniczka klubu RSW „Prasa – Książka – Ruch” w Dęblinie. Zgłoszona przez Ligę Kobiet Polskich w Lublinie.
 
Kandydaci ubiegający się o mandat nr 445
Waldemar Czesław Michna – urodził się w 1929 roku w Śniadówce. Absolwent Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Od roku 1984 profesor tej uczelni. Był posłem na Sejm VIII kadencji (1980–1985). W latach 1987–1988 sprawował urząd ministra resortu ochrony środowiska i zasobów naturalnych w rządzie Zbigniewa Messnera, choć z resortem tym związany był znacznie wcześniej. Do wyborów czerwcowych został zgłoszony przez ZSL w związku z brakiem obsadzenia mandatów z krajowej listy wyborczej. Posłem jednak nie został. Stanowisko poselskie objął dopiero w sejmie II kadencji.
 
Jan Rajtar – urodził się w 1939 roku w miejscowości Folwarki. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Ekonomista i naukowiec. W czasie wyborów czerwcowych był pracownikiem naukowym Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN w Warszawie oraz redaktorem „Wsi Współczesnej”. Startował w II turze z ramienia ZSL w związku z brakiem obsadzenia mandatów z krajowej listy wyborczej. Uzyskał mandat poselski.

Kandydaci do Sejmu startujący w okręgu wyborczym nr 58 w LubartowieBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Kandydaci ubiegający się o mandat nr 225 (ZSL)

Marian Roman Starownik – urodził się w 1954 roku w Maśluchach. Absolwent Wydziału Rolniczego Akademii Rolniczej w Lublinie. Kończył również studia podyplomowe na wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Kielcach, w dziedzinie wychowania fizycznego. Właściciel gospodarstwa rolnego w Maśluchach. Od 1981 roku (z przerwami) naczelnik, a po reformie samorządowej w roku 1990, wójt gminy Uścimów. Zaangażowany w działalność ruchów ludowych: od 1975 roku należał do Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego, a później do Polskiego Stronnictwa Ludowego „Odrodzenie” i Polskiego Stronnictwa Ludowego. Sprawował w nich liczne funkcje, m.in. instruktora terenowego Wojewódzkiego Komitetu ZSL w Lublinie, członka Rady Naczelnej PSL-Odrodzenie i PSL, czy przewodniczącego zarządu powiatowego PSL w Lubartowie. Do wyborów w 1989 roku startował zgłoszony przez WK ZSL w Lublinie. Mandat uzyskał w II turze. Posłem był do 1997 roku, gdyż wybrano go także do sejmu I i II kadencji z ramienia PSL. W późniejszym czasie sprawował kilka funkcji publicznych. Od 2006 roku pełni urząd starosty powiatu lubartowskiego. 

Kazimierz Stanisław Sysiak – w czasie wyborów czerwcowych miał lat 27. Mgr inżynier rolnik. Właściciel gospodarstwa rolnego w Brzeźnicy Bychawskiej Kolonia (gm. Niedźwiada). 

Elżbieta Wójtowicz – w czasie wyborów czerwcowych miał lat 39. Absolwentka Wydziału Rolniczego AR w Lublinie, członek Rady Społeczno-Gospodarczej przy sejmie IX kadencji. Właścicielka gospodarstwa rolnego w Wólce Kątnej (gmina Markuszów). Zgłoszona przez WK ZSL w Lublinie.

Kandydaci ubiegający się o mandat nr 226 (bezpartyjny)

Tomasz Mateusz Gregorowicz – w czasie wyborów czerwcowych miał lat 41. Inżynier mechanik, pracownik Mechanicznych Zakładów Produkcyjnych WZSR w Lubartowie. Zgłoszony przez wyborców.

Adam Paweł Grzesiuk – w czasie wyborów czerwcowych miał lat 33. Inżynier rolnik. Właściciel gospodarstwa rolnego w Brzezinach (gm. Puchaczów). Zgłoszony przez Radę Wojewódzkiego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Lublinie. 

Janusz Henryk Rożek – urodził się w 1921 roku w Lublinie. Rolnik, właściciel gospodarstwa rolnego w Kolonii Górne (gm. Milejów). W czasie II wojny światowej był żołnierzem Batalionów Chłopskich. W latach 1945–1947 służył jako chorąży w KBW, został wydalony z wojska za członkostwo w PSL. W 1978 roku powołał pierwszą niezależną organizację rolników (Tymczasowy Komitet Samoobrony Chłopskiej Ziemi Lubelskiej). Po 1980 roku działacz „Solidarności”. Był m.in. wiceprzewodniczącym komitetu Założycielskiego NSZZ Rolników „Solidarność Wiejska”; organizował związek na Lubelszczyźnie, kierując Wojewódzkim Komitetem Założycielskim, zasiadał również w prezydium ogólnopolskiego Komitetu Założycielskiego NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność”. Internowany w 1981 roku. Po wyjściu na wolność w 1983 roku, kontynuował działalność w podziemnych strukturach rolniczej „Solidarności”. W wyborach w 1989 roku startował z ramienia Komitetu Obywatelskiego, został zgłoszony przez wyborców. Mandat poselski uzyskał w I turze.

LiteraturaBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

  • „Sztandar Ludu. Pismo Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej”, KW PZPR, 2 stycznia–31 grudnia 1989, nr 1–299.
  • „Kurier Lubelski”, 2 stycznia–31 grudnia 1989, nr 1–252.
  • Kalendarium wyborcze, oprac. R. Kałuża, [w:] Polska Wybory '89, układ i wybór R. Kałuża, wydawnictwo Andrzej Bonarski, Warszawa 1989.
  • „Gazeta Wyborcza”, 8 maja 1989, nr 1.
  • Adam Stanowski, A.F. Baran, biogram pochodzi ze Słownika opozycji PRL 1956–1989 wydanego przez Ośrodek Karta.
  • Dariusz Wójcik, T. Gajowniczek, biogram pochodzi ze Słownika opozycji PRL 1956–1989 wydanego przez Ośrodek Karta.
  • Zygmunt Łupina, archiwum Zakładu Metodologii Historii UMCS.
  • Janusz Rożek, A.W. Kaczorowski, E. Kurek, biogram pochodzi ze Słownika opozycji PRL 1956–1989 wydanego przez Ośrodek Karta.

Powiązane artykuły

Powiązane wydarzenia

Zdjęcia

Wideo

Audio

Historie mówione

Inne materiały

Słowa kluczowe