Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Brama Pamięci – lubelscy Żydzi - bibliografia

Spis publikacji dotyczących Żydów Lublina i Lubelszczyzny.

Spis treści

[RozwińZwiń]

Żydzi w Lublinie i na LubelszczyźnieBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

 1. Bałaban Majer, Żydowskie miasto w Lublinie, tłum. Jan Doktór, Berlin 1919, reprint: Lublin 1991.
 2. Bałaban Majer, Getto lubelskie. Zarys historyczny, Warszawa 1927.
 3. Bender R., Ludność miejska Lublina w akcji przedpowstaniowej w latach 1861-1862, Lublin 1961.
 4. Bojczuk S., Dziedzictwo kulturowe Żydów lubelskich w świetle „Sefer Zikkaron Lublin " („ Księga Pamięci Lublina') Tel Awiw 1957,wstęp do pracy magisterskiej napisanej pod kierunkiem dc Romana Marcinkowskiego, Uniwersytet Warszawski, Instytut Orientalistyczny, Zakład Hebraistyki, Warszawa 1997.
 5. Bojarski J. J., Ścieżki pamięci. Żydowskie miasto w Lublinie - losy, miejsca, historia, Lublin - Rishon Lezion 2001.
 6. Bronstein S., Ludność żydowska w Polsce w okresie międzywojennym. Studium statystyczne, Wrocław - Warszawa - Kraków 1963.
 7. Czajkowski T., Mała wspólnota - mieszkańcy kamienicy przy ulicy Krawieckiej 41 w Lublinie w wirach historii XIX i XX wieku, Lublin 2002.
 8. Doroszewski J., Radzik T. (red.), Z dziejów społeczności żydowskiej na Lubelszczyźnie w latach 1918-1939, Lublin 1992.
 9. Fiszman-Sznajdman Róża, Mój Lublin, Lublin 1989.
 10. Hawryluk W., Linkowski G. (red.), Żydzi lubelscy. Materiały z sesji poświęconej Żydom lubelskim. Lublin, 14-16. grudzień 1994 r., Lublin 1996.
 11. Kopciowski A., Dzieje Żydów Bełżyckich, [w:] Studia z dziejów Bełżyc, Bełżyce 2006.
 12. Kopciowski A., Słownik biograficzny zamojskich Żydów, "Zamojski Kwartalnik Kulturalny" Nr 1/2 (62-63) 2000.
 13. Kopciowski A., Żydzi w Biłgoraju na przełomie XIX i XX wieku, "Wiadomości Uniwersyteckie", 23-25 maja 2003, rok 13, s. 6-8, Lublin 2003.
 14. Kopciowski A., Żydzi w Lublinie w latach 1944-1949, Lublin 1998.
 15. Kopaczek J., Lublin wielokulturowy, Lublin 2002.
 16. Kubiszyn M., Żuk G.,Adamczyk-Garbowska M., Żurek S. J., Dziedzictwo kulturowe Żydów na Lubelszczyźnie, Lublin 2003.
 17. Kuwałek R., Akcja Reinhardt na Lubelszczyźnie. Początek Zagłady lubelskiego getta - 16 III 1942, "Gazeta wyborcza", Lublin 2007.
 18. Kuwałek R., Dokumentacja historyczna na temat miejsca pamięci Umschlagplatz w Lublinie, Lublin 2005.
 19. Kuwałek R., Dziadek Isaaca Bashevisa Singera - rabin w Biłgoraju, "Na przykład" 1995, nr 22.
 20. Kuwałek R., Lubelska gałąź rodu Isaaca Bashevisa Singera, "Wiadomości Uniwersyteckie", 3-25 maja 2003, rok 13 s. 9-10.
 21. Kuwałek Robert, Wysok Wiesław, Lublin - Jerozolima Królestwa Polskiego, Lublin 2001.
 22. Kuwałek R., Ludność żydowska w Lublinie, "Na przykład" 1994, nr 20.
 23. Kuwałek R., Tam już nie ma nic z Singera. W poszukiwaniu nieistniejącego Biłgoraja…, "Wiadomości Uniwersyteckie", 23-25 maja 2003, rok 13, s. 17-20.
 24. Kuwałek R. (red.), Luty wokół Lubartowskiej, [w:] "Gazeta w Lublinie", Lublin 2000.
 25. Kuwałek R., Śladami Singera. W poszukiwaniu dawnego sztetl, "Na przykład" 1999, nr 67/68.
 26. Kuwałek R., Żydowskie Gminy Wyznaniowe w powiecie chełmskim w latach 1918-1939, "Rocznik Chełmski" t.1 (1995).
 27. Lewin I., Wyższa Uczelnia Talmudyczna w Lublinie, "Miesięcznik żydowski", nr 11 (1931).
 28. Mandelsberg B., Z dziejów gospodarczych Żydów lubelskich w pierwszej połowie XVIII w., "Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego", nr 26, Warszawa 1958.
 29. Marczuk J., Rada Miejska Lublina 1919-1939, Lublin 1997.
 30. Marczuk J., Rada Miejska i Magistrat Lublina 1918-1939, Lublin 1984.
 31. Modrzewska K., Trzy razy Lublin, Lublin 1991.
 32. Przystojecki Tadeusz, Życie codzienne w lubelskiej dzielnicy żydowskiej w latach 1918-1939, Lublin 2006.
 33. Radzik Tadeusz, Lubelska dzielnica zamknięta, Lublin 1999.
 34. Radzik T., Witusik A. (red.), Lublin w dziejach i kulturze Polski, Lublin 1997.
 35. Radzik T., Uczelnia mędrców Lublina, Lublin 1994.
 36. Radzik T. (red.), Żydzi w Lublinie. Materiały do dziejów społeczności żydowskiej Lublina, t. 1, Lublin 1995.
 37. Radzik T. (red.), Żydzi w Lublinie. Materiały do dziejów społeczności żydowskiej Lublina, t. 2, Lublin 1998.
 38. Riabinin J., Materiały do historii miasta Lublina, Lublin 1994.
 39. Rosner M., Rabin Majer Szapiro, "Echo żydowskie", nr 13-14 (1934).
 40. "Scriptores – Lublin", nr 27, Lublin 2003.
 41. "Scriptores – Ścieżkami pamięci", nr 28, Lublin 2003.
 42. Trzciński Andrzej, Izba Pamięci Żydów Lubelskich, Lublin 1990.
 43. Trzciński Andrzej, Śladami kultury żydowskiej na Lubelszczyźnie, Lublin 1990.
 44. Wajs K., Wajs S., Fakty i wydarzenia z życia lubelskich Żydów, Lublin 1997.
 45. Wojciechowski S., Gmina żydowska w Lublinie w XVI w., "Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego", nr 4, Warszawa 1952.
 46. Zętar J., Żurek E., Żurek S. J. (red.), Żydzi w Lublinie. Żydzi we Lwowie, Lublin 2006.
 47. Zieliński Konrad, Zielińska Nina, Jeszywas Chachmej Lublin – Uczelnia Mędrców Lublina,  Lublin 2003.
 48. Zieliński K., Ortodoksja, emancypacja, asymilacja. Studia z dziejów ludności żydowskiej na ziemiach polskich w okresie rozbiorów, t.1, Lublin 2003.
 49. Zieliński Konrad, W cieniu synagogi, Lublin 1998.
 50. Zieliński Konrad, Żydzi Lubelszczyzny 1914-1918, Lublin 1999.
 51. Zieliński K., Żydzi w instytucjach samorządu miejskiego i stowarzyszeniach niewyznaniowych w Lublinie w latach I wojny światowej, [w:] Pilarczyk K. (red.), c. Materiały z konferencji. Kraków 21-23 IX 1995.
 52. Zylberklang Ch., Z Żółkiewki do Izraela, Lublin 2003.

Księgi Pamięci LublinaBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

 1. Dos Buch fun Lublin, Paryż 1952.
 2. Sefer Zikkaron Lublin, Tel Awiw 1957. 

Żydzi polscyBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

 1. Borzymińska Z. (oprac.), Dzieje Żydów Polsce (XIX wiek). Wybór tekstów źródłowych, Warszawa 1994.
 2. Borzymińska Z., Żbikowski A., Dzieje Żydów w Polsce (1848-1914). Ideologia antysemicka, Warszawa 1994.
 3. Borzymińska Zofia, Żebrowski Rafał, Po-lin: kultura Żydów polskich w XX w. (zarys), Warszawa 1993.
 4. Borzymińska Z., Żebrowski Rafał (oprac.), Polski słownik judaistyczny: dzieje, kultura, religia, ludzie, Warszawa 2003.
 5. Burchard P. Pamiątki i zabytki kultury żydowskiej w Polsce, Warszawa 1990.
 6. Cała Alina, Węgrzynek Hanna, Zalewska Gabriela, Historia i kultura Żydów polskich-słownik, Warszawa 2000.
 7. Eisenbach Artur, Z dziejów ludności żydowskiej w Polsce w XVIII i XIX w. Studia i  szkice, Warszawa 1983.
 8. Engelking Barbara, Tych Feliks, Żbikowski Andrzej, Żydul Jolanta, Pamięć. Historia Żydów polskich przed, w czasie i po Zagładzie, Warszawa 2004.
 9. Fuks M., Wielcy i sławni pochodzenia żydowskiego, Łódź 1998.
 10. Fuks Marian, Z dziejów wielkiej katastrofy narodu żydowskiego, Poznań 1999.
 11. Fuks Marian, Żydzi polscy. Dzieje i kultura, Warszawa 1982.
 12. Fuks Marian, Żydzi w Polsce: dawniej i dziś, Poznań 2000.
 13. Grzeszkiewicz R., Żydzi Szczebrzescy, 2000.
 14. Hoffman Eva, Sztetl. Świat Żydów polskich, Warszawa 2001.
 15. Krajewski Stanisław, Żydzi – judaizm – Polska, Warszawa 1997.
 16. Leociak Jacek, Warszawa okupacyjna – topografia i egzystencja, „Testy Drugie” 1999 z. 4, s. 19 – 34.
 17. Leszczyński A., Sejm Żydów Korony 1623-1764, Warszawa 1974.
 18. Maurin-Białostocka J.(red.),Słownik artystów polskich i obcych w Polsce działających. Malarze. Rzeźbiarze. Graficy, Wrocław 1971.
 19. Nowicka M., Rachunek wystawiony historii, "Wiedza i życie" 2011/5, s. 62-65.
 20. Szczypiorski Andrzej, Polacy i Żydzi, „Kultura” /Paryż/ 1979 nr 5, s. 3 – 13.
 21. Tomaszewski J., Mniejszości narodowe w Polsce w XX wieku, Warszawa 1991.
 22. Tomaszewski J., Ojczyzna nie tylko Polaków. Mniejszości narodowe w Polsce w latach 1918-1939, Warszawa 1985.
 23. Tomaszewski J. (red.), Najnowsze dzieje Żydów w Polsce, Warszawa 1993.
 24. Tomaszewski J., Zarys dziejów Żydów w Polsce w latach 1918-1939, Warszawa 1980.
 25. Walicki Jacek, Z dziejów polskich Żydów, „Tygiel Kultury” 2004 nr 4-6, s. 10-14.
 26. Wasiutyński B., Ludność żydowska  w Polsce w XIX i XX w. Studium statystyczne, Warszawa 1930.
 27. Weigl B., Maliszkiewicz B., Inni to także my. Mniejszości narodowe w Polsce: Białorusini, Cyganie, Litwini, Niemcy, Ukraińcy, Żydzi, Gdańsk 1998.
 28. Węgrzynek H., "Czarna legenda" Żydów. Procesy o rzekome mordy rytualne w dawnej Polsce, Warszawa 1995.
 29. Żebrowski R. (oprac.), Dzieje Żydów w Polsce (1918-1939). Wybór tekstów źródłowych, Warszawa 1993.
 30. Żebrowski R. (oprac.), Dzieje Żydów w Polsce. Kalendarium, Warszawa 1993.

ZagładaBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

JudaizmBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

 1. Buber Martin, Droga człowieka według nauczania chasydów, Warszawa 2004.
 2. Buber Martin, Opowieści chasydów, tłum. Paweł Hertz, Poznań 2005.
 3. Cała Alina, Węgrzynek Hanna, Zalewska Gabriela, Historia i kultura Żydów polskich. Słownik, Warszawa 2000.
 4. Cohen Abraham, Talmud, Syntetyczny wykład na temat Talmudu i nauk rabinów dotyczących religii, etyki i prawodawstwa, Warszawa 1995. 
 5. Datner S., Kamieńska A. (oprac.), Z mądrości Talmudu, Warszawa 1988.
 6. Dziwisz M. (red.), Judaizm, Kraków 1989.
 7. Heschel Abraham Joshua, Szabat i jego znaczenie dla współczesnego człowieka, Gdańsk 1994.
 8. Johnson Paul, Historia Żydów, Kraków 2000.
 9. Kahan Z., Zarys filozofii żydowskiej, Warszawa 1933.
 10. Kameraz – Kos Ninel, Święta i obyczaje żydowskie, Warszawa 1997.
 11. Kitowska-Łysiak M., Żydowskie miasto Lublin, Lublin 1994.
 12. Krajewski S., Judaizm, [w:] Kalendarz ekumeniczny, Lublin 2000.
 13. Krajewski S., Szabat, [w:] Kalendarz ekumeniczny, Lublin 2000.
 14. Kramstuck I. (oprac.), Talmud, Warszawa 1992 [reprint z 1869].
 15. Lewin l., Z historii i tradycji. Szkice z dziejów kultury żydowskiej, Warszawa 198
 16. Łumiński Jacek, Tańce i obrzędy żydowskie, „Akcent” 1987 nr 3, s. 27–39.
 17. Nussbaum Hilary, Przewodnik judaistyczny obejmujący kurs literatury i religii, Warszawa 1990 [reprint z 1893].
 18. Perle Jehoszua, Żydzi dnia powszedniego, przekł. Michał Friedman, Wrocław 1998.
 19. Scholem Gershom, Judaizm. Parę głównych pojęć, Kraków 1991.
 20. Schweer Thomas, Judaizm: powstanie-historia-nauka, Warszawa 2003.
 21. Seidman H., Szlakiem nauki talmudycznej. Wiedza judaistyczna a Wyższa Uczelnia Talmudyczna w Lublinie, Warszawa 1934.
 22. Solomon Norman, Judaizm. Bardzo krótkie wprowadzenie, Warszawa 1997.
 23. Spitzer Salomon, Zdrój życia. Zasady wiary i moralności na podstawie Pisma Świętego, Kraków 1930.
 24. Targielski Z., Chwile zadumy nad przeszłością lubelskiej Jeszywy, "Fołks-Sztyme", nr 29 (1958),
 25. Tyloch Witold, Judaizm, Warszawa 1987.
 26. Unterman Alan, Żydzi. Wiara i życie, Łódź 1989.
 27. Unterman Alan, Encyklopedia tradycji i legend żydowskich, Warszawa 2000.
 28. Wojdowski Bogdan, Judaizm jako los, „Puls” 1993 nr 62, s. 61-78.
 29. Woronczak J. (red.), Żydzi i judaizm, Wrocław 1994.
 30. Wrzeszcz M., O marcu '68 inaczej, [w:] W służbie wartościom. Księga pamiątkowa poświęcona Księdzu Biskupowi Profesorowi Dr Hab. Kazimierzowi Ryczanowi z okazji 60-lecia urodzin, Kielce 1999.
 31. Wybór wskazań etycznych z „Pirke Aboth”, Warszawa 1913.
 32. Ze skarbnicy midraszy, Wrocław 1995 [oprac. na podstawie wydania I. Zewina, 1926].
 33. Żbikowski Andrzej, Żydzi, Wrocław 1997.

Stosunki polsko-żydowskieBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

 1. Bartoszewski W., Lewinówna Z. (oprac.), Ten jest z ojczyzny mojej. Polacy z pomocą Żydom 1939-1945, Warszawa 1966.
 2. Cała A., Datner-Śpiewak H.(oprac.), Dzieje Żydów w Polsce 1944 – 1968. Teksty źródłowe, Warszawa 1997.
 3. Cała Alina, Wizerunek Żyda w polskiej kulturze ludowej, Warszawa 1992.
 4. Eisler J., Marzec 1968. Geneza-przebieg-konsekwencje, Warszawa 1991.
 5. Grabski A., Sytuacja Żydów w Polsce w latach 1950-1957, „Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego” 2000, nr 4.
 6. Gross Jan T., Upiorna dekada. Trzy eseje o stereotypach na temat Żydów, Polaków, Niemców  i komunistów 1939 – 1948, Kraków 1998.
 7. Grynberg Henryk, Monolog polsko-żydowski, Wołowiec 2003.
 8. Kersten Krystyna, Polacy, Żydzi, komunizm. Anatomia półprawd 1929-1968, Warszawa 1992.
 9. Koraszewski Andrzej, Holocaust a sprawa polska, „Kultura” /Paryż/ 1979 nr 5, s. 14-18.
 10. Lendvai P., Antysemityzm bez Żydów, Wydawnictwo LOS 1987.
 11. Panas W., Literatura polska w perspektywie Rzeczypospolitej wielu narodów, [w:] Wilk S. (red.), Chrześcijaństwo w dialogu kultur na ziemiach Rzeczypospolitej, Lublin 2003.
 12. Pilarczyk K. (red.), Żydzi i judaizm we współczesnych badaniach polskich. Materiały z konferencji Kraków 21 – 23 XI 1995, Kraków 1997.
 13. Pragier Ruta, Żydzi czy Polacy, Warszawa 1992.
 14. Ringelblum Emanuel, Stosunki polsko – żydowskie w czasie drugiej wojny światowej, Warszawa 1988.
 15. Scharf Rafael, Polacy i Żydzi – podsumowanie dyskusji, „Kultura” /Paryż/ 1979 nr 11, s. 115-125.
 16. Schiper J., Dzieje handlu żydowskiego na ziemiach polskich, Warszawa 1937.
 17. Sherwin, L. B., Duchowe dziedzictwo Żydów polskich, Warszawa 1995.
 18. Steinlauf  Michael C., Pamięć nieprzyswojona. Polska pamięć Zagłady, Warszawa 2001.
 19. Szczygieł R., Konflikty społeczne w Lublinie w poł. XVI w., Warszawa 1977.
 20. Szczygieł R., Ugoda Żydów lubelskich z gminą miejską w sprawie udziału w życiu gospodarczym miasta z 1555 r., [w:] Kowalski W., Muszyńska J., Żydzi wśród chrześcijan w dobie szlacheckiej Rzeczypospolitej, Kielce 1996.
 21. Wajs S., Stary cmentarz w Lublinie przy ul. Siennej i Kalinowszczyzna, Warszawa 1987.
 22. Wroński S., Zwolakowa M. (oprac.), Polacy – Żydzi, Warszawa 1971.
 23. Wroński P., Rzeczpospolita wielu narodów. Rozmowa z Andrzejem Romanowskim, "Gazeta Wyborcza", 21-22 sierpnia 2004.

Kultura i sztuka żydowskaBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

 1. Bałaban Majer, Historia i literatura żydowska ze szczególnym uwzględnieniem historii Żydów   w Polsce, Lwów 1925, t. I-III, reprint: Warszawa 1982.
 2. Bałaban M., Drukarstwo żydowskie w Polsce XVI w., Kraków 1931.
 3. Borwicz M. M. (Maksymilian Boruchowicz) (oprac.), Pieśń ujdzie cało. Antologia wierszy o Żydach pod okupacją niemiecką, Kraków 1947.
 4. Brzezina Maria, Polszczyzna Żydów, Warszawa 1986.
 5. Fuks Marian, Prasa żydowska w Polsce 1823-1939, Warszawa 1939.
 6. Fuks Marian, Dziennikarze prasy żydowskiej w Polsce, 1985.
 7. Fuks Marian, Muzyka ocalona - judaica polskie, Warszawa 1989.
 8. Fuks Marian, Księga sławnych muzyków pochodzenia żydowskiego, Poznań 2003.
 9. Garbowska-Adamczyk Monika, Odcienie tożsamości. Literatura żydowska jako zjawisko wielojęzyczne, Lublin 2004.
 10. Goldstein M., Dresdner K., Kultura i sztuka ludu żydowskiego na ziemiach polskich, Lwów 1935.
 11. Gross Natan, Film żydowski w Polsce, Kraków 2002.
 12. Hertz Aleksander, Żydzi w kulturze polskiej, Warszawa 1988.
 13. Kruk S., Teatr żydowski w Lublinie w latach 1916-1917, "Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego", nr 3-4, Warszawa 1982
 14. Kuligowska-Korzeniewska A., Leyko M. (red.), Teatr żydowski w Polsce. Materiały z Międzynarodowej Konferencji Naukowej, Warszawa 18-21.10. 1993, Łódź 1998.
 15. Łoch E. (red.), Literackie portrety Żydów, [w:] Materiały z Międzynarodowej konferencji naukowej, Lublin - Nałęczów 1993.
 16. Markiewicz Henryk, Żydzi w Polsce. Antologia literacka, Kraków 1997.
 17. Maciejewska I. (red.), Męczeństwo i zagłada Żydów w zapisach literatury polskiej, Warszawa 1988.
 18. Panas Władysław, Topika judajska [w:] Sławiński J. (red.), Słownik literatury polskiej XX wieku, Wrocław 1992, s. 1095 – 1104.
 19. Panas Władysław, Literatura polsko – żydowska, „Akcent” 1987 nr 3, s. 17 – 26.
 20. Panas Władysław, Pismo i rana, szkice o problematyce żydowskiej w literaturze, Lublin 1996.
 21. Prokop-Janiec Eugenia, Międzywojenna poezja polsko-żydowska. Antologia, Kraków 1996.
 22. Prokop-Janiec Eugenia, Międzywojenna literatura polsko-żydowska jako zjawisko kulturowe i artystyczne, Kraków 1992.
 23. Prokopówna Eugenia, Fuks Marian, Żydowska literatura w Polsce [w:] Sławiński J. (red.), Słownik literatury polskiej XX wieku, Wrocław 1992, s. 1247 – 1260.
 24. Shmeruk Chone, Historia literatury jidysz, Wrocław 1992.
 25. Shmeruk Chone, Legenda o Esterce w literaturze jidysz i polskiej, Warszawa 2000 r.
 26. Słucki A., Łastik S. (red.), Antologia poezji żydowskiej, Warszawa 1983.
 27. Słucki Arnold, Judaica spolszczone, „Wiatraki” 1964 nr 8.
 28. Trzciński A., A guide to Jewish Lublin and surroundings, Warszawa - Lublin 1991.
 29. Trzciński A., Cmentarz żydowski w Szczebrzeszynie, Zamość 1996.
 30. Trzciński A., Formy nagrobkowe na cmentarzach żydowskich w Polsce, Kalendarz Żydowski 1984/1985, Warszawa 1984.
 31. Trzciński A., Gmina żydowska i kirkut w Józefowie, 1986.
 32. Trzciński Andrzej, Symbole i obrazy: treści symboliczne przedstawień na nagrobkach żydowskich w Polsce, Lublin 1997.
 33. Trzciński A., Śladami zabytków kultury żydowskiej na Lubelszczyźnie, Lublin 1990.
 34. Vries Simon Philip de, Obrzędy i symbole Żydów, Kraków 1999.
 35. Wróbel Józef, Tematy żydowskie w prozie polskiej 1939-1987, Kraków 1991.
 36. Zieliński K., Życie teatralne społeczności żydowskiej w Lublinie w czasie I wojny światowej, "Słowo Żydowskie", nr 17, Kraków 1997.

Język jidyszBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

 1. Geller Ewa, Jidysz. Język Żydów polskich, Warszawa 1994. Spis treści.
 2. Gutenberg R., Samouczek języka żydowskiego, bez pomocy nauczyciela, cz. 1-2, Warszawa 1939.
 3. Sitarz M. J., Z dziejów jidysz- jednego z języków żydowskich, Kraków 1992.
 4. Sitarz M. J., Jidysz: podręcznik nauki języka dla początkujących, Kraków 1995.

Encyklopedie i słownikiBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

 1. Bersohn M., Słownik biograficzny uczonych Żydów polskich XVI, XVII, XVIII w., Warszawa 1905.
 2. Encyklopedia Szel Galujt. Sefer Zikkaron Lublin, Jerozolima - Tel Awiw 1957.