Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Bibliografia

Opracowania, artykuły, dokumenty archiwalne, dokumenty drukowane

Spis treści

[RozwińZwiń]

Opracowania:Bezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

75 lat wodociągów i kanalizacji miasta Lublina 1899–1974, Lublin 1974 (maszynopis)
Cieślak F., Gawarecki H., Stankowa M., Lublin w dokumencie 1317-1967, Lublin 1976
Gawarecki H., O dawnym Lublinie. Szkice z przeszłości miasta, Lublin 1974
Izdebski K., Grądziel T., Pojezierze Łęczyńsko-Włodawskie, Lublin 1981
Krzykała S, Dzieje Lublina, t. 2, Lublin 1975

Kociuba D., 2006. Antropogeniczne zmiany sieci hydrograficznej i funkcji dolin rzecznych na obszarze Lublina w XX w. W: A. Latocha, A. Traczyk (red.) Zapis działalności człowieka w środowisku przyrodniczym. Metody badań i studia przypadków (s. 41–50), Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego, Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich, Wrocław: Wyd. Gajt.

Kociuba D., 2009. Naturalne uwarunkowania rozwoju przedlokacyjnego Lublina, Archeologia Polski 54(1), 37–66.

Kociuba D., 2011. Lublin. Rozwój funkcjonalny i przestrzenny od średniowiecza do współczesności. Toruń: Wyd. A. Marszałek.

Kociuba D., J. Superson, 2003. Antropogeniczne zmiany sieci hydrograficznej i funkcji dolin rzecznych na obszarze Lublina w XIX w. W: J. M. Waga, K. Kocel (red.) Człowiek w środowisku przyrodniczym – zapis działalności (s. 100– 105), Sosnowiec: PTG Oddział Katowicki.

Mencel T. [red.], Dzieje Lubelszczyzny, t. I, Warszawa 1974
Michalczyk Z, Wilgat T., Stosunki wodne Lubelszczyzny, Lublin 1998
Michalczyk Z., Źródła zachodniej części Wyżyny Lubelskiej, Lublin 1993

Michałowski S., 120 lat lubelskich wodociągów, Lublin 2019
Michałowski S., 100 lat współczesnych wodociągów w Lublinie, Lublin 1999
Monografia w 80. rocznicę wodociągów w Lublinie 1899–1979, Lublin 1979 (maszynopis)
Radwan S., Zalew Zemborzycki : struktura ekologiczna, antropogeniczne zagrożenia i ochrona : monografia przyrodnicza, Lublin 2006
Rodzoś J., Pilipczuk I., Doliną rzeki Bystrzycy, Fundacja, "Centrum Ekspertyz Wodnych", Lublin 2004
Skoczkowska A. (red) 95 lat MPWiK, Lublin 1994
Sympozjum – Gospodarka wodno-ściekowa miasta Lublina, Lublin 1995
Wiater Z., Studnie wiercone i hydrogeologia Lubelszczyzny, Lublin 2014
Wojciechowski K., Pojezierze Łęczyńsko-Włodawskie, Lublin 1983
Zalew Zemborzycki w Lublinie : szanse i zagrożenia. Lublin 2015

Mongrafie:Bezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Michalczyk Z. Łoś M., Sawicka-Ner Z., 1983: Zasięg oddziaływania ujęć wód podziemnych miasta Lublina. Prace Hydrogeol. Inst. Geol. s. spec., z.16, Wyd. Geol. Warszawa 1983, 1-83.
Michalczyk Z., 1986: Warunki występowania i krążenia wód na obszarze Wyżyny Lubelskiej i Roztocza. Wyd. UMCS, Lublin, 1-195.
Michalczyk Z., 1993 [red.]. Źródła zachodniej części Wyżyny Lubelskiej. [W:] Badania hydrograficzne w poznawaniu środowiska z.2, Wyd. UMCS Lublin, 1-200.
Michalczyk Z., 1996 [red.]: Źródła województwa lubelskiego. Wydajność i parametry fizykochemiczne w 1996 roku. Biblioteka Monitoringu Środowiska. Lublin, 1-238,
Michalczyk Z., 1997 [red.]: Strategia wykorzystania i ochrony wód w dorzeczu Bystrzycy. Wydawnictwo UMCS. Lublin, 1-192
Michalczyk Z., Wilgat T., 1998 Stosunki wodne Lubelszczyzny. Wyd. UMCS, Lublin, 1-167.
Michalczyk Z., 2001 [red.].: Źródła Wyżyny Lubelskiej i Roztocza. Wyd. UMCS Lublin, 1-298.
Michalczyk Z. [red.] 2012: Ocena warunków występowania wody i tworzenia się spływu powierzchniowego w Lublinie. Wyd. UMCS Lublin. 1-268.

Artykuły:Bezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Hoczyk-Siwkowa S., Wodociągi staropolskiego Lublina, [w:] Radzik T., Witusik A.A. [red.], Lublin w dziejach i kulturze Polski, Lublin 1997
Kierek A., Rozwój przestrzenny miasta Lublina, [w:] Rocznik Lubelski, t. 4, 1962
Kociuba D., Zmiany funkcji dolin rzecznych na obszarze Lublina, [w:] Annales UMCS, sec. B, t. 58, z. 5, 2003

Kociuba D. 2019: Rola wód powierzchniowych w rozwoju Lublina, Annales UMCS, sec. B, t. LXXIV, s. 1-26 

Kociuba D., 2007. Rozwój terytorialny Lublina od średniowiecza do współczesności. Annales UMCS sec. B . (61/15), 305–325.
Miejskie wodociągi i kanalizacja w Lublinie, Ziemia Lubelska, nr 305
Nowak B. Staropolski wodociąg lubelski w literaturze. Przegląd badań, [w:] Wodociąg Lublina z okresu staropolskiego. Materiały z Konferencji naukowo – technicznej, Lublin 10 czerwca 1986, Lublin – Warszawa 1978 nr 4
Przystanek VI: Ujście Bystrzycy. [w:] Dolina Wieprza – Nadwieprzański Park Krajobrazowy, Kijany 2009
Smaga D., Czechówka się przeprowadzi, Dziennik Wschodni, 2009, nr 172, s. 4.
Trzciński T., Jak ująć w karby Bystrzycę, Czerniejówkę i Czechówkę, Sztandar Ludu, 1969, nr 187, s. 4.

Kowalska A., Burlikowska I., Michalczyk Z., 1975: Wpływ eksploatacji wody podziemnej na środowisko geograficzne w obszarze kredowo-lessowym. Czas. Geogr., XLVI, z.3, 265-276.
Łoś M.J., Michalczyk Z., 1984: Wpływ gospodarki wodnej Lublina na przepływ Bystrzycy. Gosp. Wodna, z.1,Warszawa, 12-14.
Łoś M.J., Michalczyk Z., 1989: Antropogeniczne zmiany przepływu Bystrzycy w rejonie Lublina. Gosp. Wodna, z.7-8, Warszawa, 151-154.
Michalczyk Z., Reder E., 1992: Charakterystyka źródeł okolic Zakrzówka. Annales UMCS, s.B, v.XLIV/XLV, 169-186.
Michalczyk Z., Turczyński M., 1992: Charakterystyka hydrologiczna okolic Turki pod Lublinem. Annales UMCS s.B, v.XLIV/XLV, Lublin, 187-209.
Michalczyk Z., Rederowa E., 1993: Źródła w dorzeczu Bystrzycy. [W:] Źródła zachodniej części Wyżyny Lubelskiej. 1993., Red. Z. Michalczyk. UMCS Lublin, 93 157.
Łoś M.J, Michalczyk Z., 1994: Zmiany w obiegu wody w rejonie Lublina. Gosp. Wodna 8, Warszawa, 170-173.
Michalczyk Z., Sposób J., 2010: Wpływ miasta na przepływ rzeczny na przykładzie Lublina. [W]: Hydrologia w ochronie i kształtowaniu środowiska, red. A. Magnuszewski. Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska PAN, v. 69, t. 2, Warszawa, 159-168.
Michalczyk Z., Łoś M., 1996: Koncepcja zasilania zasobów wód podziemnych ze zbiorników retencyjnych w zlewni Bystrzycy Lubelskiej. [W:] Mała retencja w kształtowaniu srodowiska. Zeszyty Naukowe AR Wrocław nr 289, Wrocław, 99-108.
Michalczyk Z., Łoś M., 1997: Anthropogenic Changes in Water Conditions in the Lublin Area. Geogr. Polonica, 68, Warszawa, 81-97.
Michalczyk Z., 1998: Ocena zmian warunków hydrogeologicznych rejonu Lublina. [W:} Hydrogeologia obszarów zurbanizowanych i uprzemysłowionych. Wyd. Uniw. Śląskiego. Katowice, 122-130.

Dokumenty archiwalne:Bezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Akta miasta Lublina 1874–1915, sygn. 6457, 6545, 6548, 6548, 6550, 6551, 6553, 6564, 6570
Archiwum MPWiK, sygn. 1/27, 1/47, 2/51, 2/119, 1/173

Dokumenty drukowane:Bezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Kanalizacja sanitarna, wyd. MPWiK w Lublinie sp. z o.o. Lublin 1999
Opis techniczny wodociągów m. Lublina (maszynopis), Lublin 1932
Produkcja i dystrybucja wody, wyd. MPWiK w Lublinie sp. z o.o. Lublin 1999
Roboty Publiczne wykonane w mieście Lublinie przez firmę Ulen & Co. New York, Warszawa 1929.